Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.403.12/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2018/C 403/08)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2018 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska14.9.2018
Czas trwania14.9.2018-31.12.2018
Państwo członkowskieBelgia
Stado lub grupa stadSOL/7HJK.
GatunekSola (Solea solea)
Obszar7h, 7j oraz 7k
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny19/TQ120
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.