Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie. - OpenLEX

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.3.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2015 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2015/C 3/03)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2015 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska11.12.2014
Czas trwania11.12.2014-31.12.2014
Państwo członkowskieDania
Stado lub grupa stadLIN/3A/BCD.
GatunekMolwa (Molva molva)
ObszarIIIa; wody Unii obszaru IIIbcd
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny80/TQ43
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.