Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.447.31

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 grudnia 2014 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2014/C 447/14)

(Dz.U.UE C z dnia 13 grudnia 2014 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska3.12.2014
Czas trwania3.12.2014 - 31.12.2014
Państwo członkowskieSzwecja
Stado lub grupa stadCOD/03AN.
GatunekDorsz (Gadus Morhua)
ObszarCieśnina Skagerrak
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny78/TQ43
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.