Informacja dotycząca danych zamieszczonych na zaufanych listach państw członkowskich zgłaszanych na podstawie decyzji... - OpenLEX

Informacja dotycząca danych zamieszczonych na zaufanych listach państw członkowskich zgłaszanych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.276.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 sierpnia 2019 r.

Informacja dotycząca danych zamieszczonych na zaufanych listach państw członkowskich zgłaszanych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505

(2019/C 276/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505 1  Komisja Europejska udostępnia do wiadomości publicznej - za pośrednictwem bezpiecznego kanału łączności z uwierzytelnionym serwerem internetowym - informacje przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 tej decyzji w podpisanej elektronicznie lub opatrzonej pieczęcią elektroniczną formie dostosowanej do automatycznego przetwarzania.

Informacja przedstawiona poniżej zastępuje informację opublikowaną w Dz.U. C 233 z 28.6.2016 s. 1, na ten sam temat.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie są opracowywane i udostępniane jako podpisany lub opatrzony pieczęcią formularz w formacie XML w postaci dostosowanej do przetwarzania maszynowego, zwany zbiorczym wykazem zaufanych list (dalej "LOTL", z angielskiego "list of trusted lists").

Strony ufające muszą sprawdzić autentyczność i integralność LOTL przed każdorazowym użyciem. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zaufanych list krajowych uwzględnionych we wspomnianym wykazie. Odpowiedzialność taka spoczywa całkowicie na państwach członkowskich.

W niniejszym dokumencie wskazano miejsce, w którym udostępniany jest wspomniany wykaz (zwane dalej "lokalizacją LOTL"), oraz certyfikaty, którymi można podpisywać/opatrywać pieczęciami LOTL (zwane dalej "certyfikatami podpisującymi LOTL"). Więcej informacji na temat mechanizmu opisanego w sekcji 2 można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/tools/lotl/pivot-lotl-explanation.html.

1.
Stan początkowy na dzień publikacji niniejszego dokumentu

Na dzień publikacji niniejszego dokumentu zastosowanie mają następujące zasady:

-
lokalizacja LOTL znajduje się pod następującym adresem URL: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml. Od dnia 1 lipca 2016 r. oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi publikację zapewnia się wyłącznie w postaci dostosowanej do przetwarzania maszynowego,
-
autentyczność i integralność LOTL zapewnia się przy użyciu podpisu elektronicznego (lub, w stosownych przypadkach, pieczęci elektronicznej) obsługiwanego przez jeden z certyfikatów podpisujących LOTL, których reprezentację w formacie PEM (format pliku Privacy-Enhanced Mail) zawarto w załączniku i których autentyczność można stwierdzić przy użyciu następujących informacji dotyczących wartości skrótu:
1.
Wartości skrótu dla pierwszego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: 54 00 ab 71 2c 41 aa f0 c4 0b 50 5e 26 4d 54 94 d8 af 41 80 f8 f6 29 55 d1 62 23 b3 29 0f 97 c3
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 4b 9d d1 8f 1f 2c d8 b0 5f 46 73 5d 4b 5c f8 6f 92 33 61 b4
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: VACrcSxBqvDEC1BeJk1UlNivQYD49ilV0WIjsykPl8M=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: S53Rjx8s2LBfRnNdS1z4b5IzYbQ=
2.
Wartości skrótu dla drugiego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: 9c 1a 3b 64 6e af 13 23 98 ef 31 9e 41 c8 e7 ed 72 5b 64 d5 77 25 80 ae 12 5d 59 c0 f6 84 56 30
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 03 99 a2 f2 1e d2 0c a6 66 9f 98 53 aa 39 9b 76 9f b0 a7 cb
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: nBo7ZG6vEyOY7zGeQcjn7XJbZNV3JYCuEl1ZwPaEVjA=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: A5mi8h7SDKZmn5hTqjmbdp+wp8s=
3.
Wartości skrótu dla trzeciego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: 59 a1 bf 29 0b 81 8b 17 7a d6 1a c4 b3 e6 dc dd d4 6d a6 d5 be 95 79 f8 56 4a de a6 f2 cf 07 3e
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 5b 2b 35 c3 97 0e a0 aa f9 41 e7 32 6f 6c 84 c0 80 82 31 7a
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: WaG/KQuBixd61hrEs+bc3dRtptW+lXn4VkrepvLPBz4=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: Wys1w5cOoKr5Qecyb2yEwICCMXo=
4.
Wartości skrótu dla czwartego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: 8e 50 8f 03 b1 32 50 0c 34 03 db 66 e9 dd 39 cd 78 f4 65 7c 84 09 58 a7 7d 34 e7 bd 62 14 68 e7
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: d8 d6 e4 17 a8 ee 03 f2 ad dd 12 6c 89 e1 53 30 0b 14 fc b6
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: jlCPA7EyUAw0A9tm6d05zXj0ZXyECVinfTTnvWIUaOc=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 2NbkF6juA/Kt3RJsieFTMAsU/LY=
5.
Wartości skrótu dla piątego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: c1 a3 7d b4 8c d5 e0 47 9b 97 f4 de 32 e3 a7 47 0c 52 aa fb 94 c1 65 6e f5 6f 97 50 39 92 c8 a7
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: e6 c6 95 d1 d4 ff 78 b9 a2 3e c0 4c 6c f6 fd 59 47 54 86 af
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: waN9tIzV4Eebl/TeMuOnRwxSqvuUwWVu9 W+XUDmSyKc=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 5saV0dT/eLmiPsBMbPb9WUdUhq8=
6.
Wartości skrótu dla szóstego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: d2 06 4f dd 70 f6 98 2d cc 51 6b 86 d9 d5 c5 6a ea 93 94 17 c6 24 b2 e4 78 c0 b2 9d e5 4f 84 74
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: d3 96 04 55 fe fb 23 c3 b6 c3 6c 2d 4b 92 10 57 54 9b 4e 43
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: 0gZP3XD2mC3MUWuG2dXFauqTlBfGJLLkeMCyneVPhHQ=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 05YEVf77I8O2w2wtS5IQV1SbTkM=
7.
Wartości skrótu dla siódmego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: 43 55 04 bf d8 02 ed f4 db 08 cb d7 c7 72 9a 0d 45 b2 27 79 7b 72 7e 4e 6e a1 d3 16 84 16 63 42
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 34 82 04 ff 61 30 66 82 95 8d 44 12 40 a0 30 35 54 15 44 94
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: Q1UEv9gC7fTbCMvXx3KaDUWyJ3l7cn5°bqHTFoQWY0I=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: NIIE/2EwZoKVjUQSQKAwNVQVRJQ= 8. Wartości skrótu dla ósmego certyfikatu:
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: cc d8 79 b3 6b b5 53 68 5b ec bd 12 90 1c 7f 41 f7 bd 3e 07 f8 98 fc bb e1 ee c4 56 b0 3d 75 89
-
Wartość (heksadecymalna) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: 19 a2 1c 40 1a 4a 27 f1 df 3d 5c 8e 1e 7f af 2e e5 44 da 1b
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-256: zNh5s2u1U2hb7L0SkBx/Qfe9Pgf4mPy74e7EVrA9dYk=
-
Wartość (Base64) skrótu otrzymana przy użyciu funkcji SHA-1: GaIcQBpKJ/HfPVyOHn+vLuVE2hs=

Strony ufające powinny sprawdzić autentyczność i integralność LOTL przed każdorazowym użyciem. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zaufanych list krajowych uwzględnionych we wspomnianym wykazie. Odpowiedzialność taka spoczywa całkowicie na państwach członkowskich.

2.
Przyszła zmiana (przyszłe zmiany) lokalizacji LOTL lub certyfikatów podpisujących LOTL
2.1.
Wprowadzenie

Od dnia publikacji niniejszej informacji w skład LOTL wchodzą:

-
Lokalizacja LOTL wraz z reprezentacją certyfikatu podpisującego LOTL w formacie PEM, jak określono w załączniku.
-
Stanowiący pierwszą część informacji dotyczącej schematu bazowego (tzn. "<SchemeInformationURI>") wykaz zawierający, w odwrotnej kolejności chronologicznej (tj. od najnowszej do najstarszej publikacji):
-
zero lub więcej adresów URL, pod którymi opublikowano zarchiwizowane poprzednie węzłowe LOTL, aż do
-
adresu URL odpowiedniej najnowszej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącej LOTL, włącznie.
2.2.
Procedura standardowa

Przyszłą zmianę lokalizacji LOTL lub certyfikatów podpisujących LOTL odzwierciedla się w publikacji nowej instancji LOTL, która zawierać będzie nową lokalizację LOTL lub zmieniony zestaw certyfikatów podpisujących LOTL, z których korzystać mają strony ufające przy potwierdzaniu autentyczności LOTL. Taka nowa instancja LOTL, która informuje o nowej lokalizacji LOTL lub o nowych certyfikatach podpisujących LOTL, jest zwana dalej "węzłowym LOTL", ponieważ stanowi punkt centralny w szeregu historycznych wartości definiujących lokalizację LOTL i certyfikaty podpisujące LOTL. Węzłowy LOTL może informować o zmianie lokalizacji LOTL, o zmianie certyfikatów podpisujących LOTL lub o obu tych zmianach.

Począwszy od daty wydania węzłowego LOTL, w którym po raz pierwszy opublikowano te nowe informacje, strony ufające mogą korzystać z lokalizacji LOTL i certyfikatów podpisujących LOTL w celu zlokalizowania i potwierdzenia autentyczności LOTL zastępującego uprzednio opublikowaną lokalizację LOTL i uprzednio wydane certyfikaty podpisujące LOTL. Komisja Europejska zadba również o to, by uprzednio opublikowaną lokalizację LOTL i uprzednio wydane certyfikaty podpisujące LOTL nadal można było wykorzystywać do lokalizowania i potwierdzania autentyczności LOTL przez 15 dni po wydaniu węzłowego LOTL informującego o nowej lokalizacji LOTL lub o nowych certyfikatach podpisujących LOTL. Zapewni to okres przejściowy, w którym strony ufające będą mogły zapoznać się z tymi nowymi informacjami w najdogodniejszym dla nich momencie w trakcie tego okresu.

2.3.
Procedura szczególna

Jako rozwiązanie alternatywne wobec mechanizmu opisanego w sekcji "2.2. Procedura standardowa" Komisja Europejska może - w drodze nowej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dokonać nagłej zmiany lokalizacji LOTL, certyfikatów podpisujących LOTL lub długości okresu przejściowego, na przykład w razie konieczności czasowej reakcji na sytuację nadzwyczajną wymagającą natychmiastowego zastąpienia wszystkich certyfikatów podpisujących LOTL.

ZAŁĄCZNIK

Reprezentacja certyfikatów podpisujących LOTL w formacie PEM używanych w celu zapewnienia autentyczności i integralności LOTL

1.
Pierwszy certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIGZzCCBE+gAwIBAgIQEAAAAAAAH6yPXvnVxqcEcDANBgkqhkiG9w0BAQUFADAzMQswCQYDVQQGEwJCRTETMBEGA1UEAx MKQ2l0aXplbiBDQTEPMA0GA1UEBRMGMjAxNTA4MB4XDTE1MDUwMTE4NTQ1NFoXDTI1MDQyNTIzNTk1OVowczELMAkGA1U EBhMCQkUxJzAlBgNVBAMTHkplYW4tTWFyYyBWZXJiZXJndCAoU2lnbmF0dXJlKTERMA8GA1UEBBMIVmVyYmVyZ3QxEjAQBgNVB CoTCUplYW4tTWFyYzEUMBIGA1UEBRMLNjcwMjIzMzAzNDAwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCwbnf99 8lxC5nc7YZUhnMIQ+n3VAjrFU2IOIzmHHSJ6aMASYOMYOlLx7XDrjbmh/MyhlpGYmNsF0iLwEYWXNwF4ChmfHqvoI/P29aqNkcojV2 cFpZj+ocgnyf+f2cwn3z/kGh9kI6x4eS5IroFpABvzxWi0WD3W7wSJKyeRoMaGOtw07iA43S4fjDzjkKTYGor6PIOv6UtCfrZqPjTg+822kF hERz/3KiqSn2Hx324IIN/mZCSDd5ixKl0tdCsX+bPbXJI4tOyE0RDUl5/+iMAQWjli45°pKj8eTMx2kmSycw9Du4zkFzgnp81XGDqEHZp5 3wSg8uZ5QR8EUjU3xNbAgMBAAGjggI1MIICMTAfBgNVHSMEGDAWgBRqb1HlzCddZQnuqBsSlAPwQKAI8jBwBggrBgEFBQcBAQRk MGIwNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6Ly9jZXJ0cy5laWQuYmVsZ2l1bS5iZS9iZWxnaXVtcnMzLmNydDAoBggrBgEFBQcwAYYcaH R0cDovL29jc3AuZWlkLmJlbGdpdW0uYmUvMjCCARgGA1UdIASCAQ8wggELMIIBBwYHYDgKAQECATCB+zAsBggrBgEFBQcCARYga HR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkuZWlkLmJlbGdpdW0uYmUwgcoGCCsGAQUFBwICMIG9GoG6R2VicnVpayBvbmRlcndvcnBlbiBhYW4gYW Fuc3ByYWtlbGlqa2hlaWRzYmVwZXJraW5nZW4sIHppZSBDUFMgLSBVc2FnZSBzb3VtaXMgw6AgZGVzIGxpbWl0YXRpb25zIGRlIHJlc 3BvbnNhYmlsaXTDqSwgdm9pciBDUFMgLSBWZXJ3ZW5kdW5nIHVudGVybGllZ3QgSGFmdHVuZ3NiZXNjaHLDpG5rdW5nZW4sIGd lbcOkc3MgQ1BTMDkGA1UdHwQyMDAwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuZWlkLmJlbGdpdW0uYmUvZWlkYzIwMTUwOC5jcmwwD gYDVR0PAQH/BAQDAgZAMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFIDAiBggrBgEFBQcBAwQWMBQwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBB DANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAgEAJ9OdfZ1C/G+mWS/MaTIK80°GEjapyYgZnXxJ5sFuUGv4oKev2Tq9FwzeKTpo+ufb6chMSWDgu X+HkkwBlCj8Dt3ND4FFDzAsgoGnorKuWkO54Pa8KpXEb7OjsWvMnJhz2iG/rEnm7b2QjN/jxbS7ZzCJhW6mXuQ1K9FUnO6VzBV59 N3KdoIUEEXZlPMVYhlQEJPG3PsmMXUwcQthDQgRpgbyiPPtzUJdS86dZu0eRds2xjAAzl7EVnHvSVcBFwaikB9YuECb7NfjD9yU+WshSt CjvZb1aW9qGQXb5RrWP2kdKe6VMKsQh9dwpXPZ0cFABK9IJxAJB0vhV0JKD9FtcCJ4GA8oxX5Ul57oHGeFBVazT+OKaaNwNM/1zpo wv6QwYowX4Y9NZJ/CYRkMNeNwCuB88mvDvIZY/a/IZTzVwqX2KuGZeFTJInN8esUu1uROd3jRkguSs93R/6Ch8xOS6uyeNY7IyrlW9I bSJ6Sza9viZRN8FhQARNa0sLPwXeX2zHUQ1xLSU2+E0E7ruBtMT0°5jTbViDmrmSb0PPmbSRnBlLsjf8PcgKkRzrGUDWfhoGnqu4dJs3u ipwsPPVaoInZ26DIPgEDlneLmYi9Kt3T+yxG57lOq8E9Ip6HzBeiTXKGB+C5°484w32E97mtnP6dvMLL7VsoyegfJhO/3/lU=

----- END CERTIFICATE -----

2.
Drugi certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIHATCCBOmgAwIBAgIDGpmWMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAME4xCzAJBgNVBAYTAkxVMRYwFAYDVQQKDA1MdXhUcnVzdCBTL kEuMScwJQYDVQQDDB5MdXhUcnVzdCBHbG9iYWwgUXVhbGlmaWVkIENBIDMwHhcNMTYwOTE1MDkwMDEyWhcNMTkwOTE1 MDkwMDEyWjCB/TELMAkGA1UEBhMCQkUxCzAJBgNVBAcTAkJFMRwwGgYDVQQKExNFdXJvcGVhbiBDb21taXNzaW9uMRUwEwY DVQQLEwwwOTQ5LjM4My4zNDIxHDAaBgNVBAMTE01hYXJ0ZW4gSm9yaXMgT3R0b3kxDjAMBgNVBAQTBU90dG95MRYwFAYD VQQqEw1NYWFydGVuIEpvcmlzMR0wGwYDVQQFExQxMDMwNDQ0NDExMDA4MDgzNzU5MjEpMCcGCSqGSIb3DQEJARYabWFhc nRlbi5vdHRveUBlYy5ldXJvcGEuZXUxHDAaBgNVBAwTE1Byb2Zlc3Npb25hbCBQZXJzb24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDw AwggEKAoIBAQCyUn5NvdLXpWSAPF7S+tOy/M6uY8Un5sNt2cHIOs/OHvcfY+ghBXwz91EffNXku2RKqwgw3+dyRBI1eOq2l7r0z9dgN d40zB7a/p9M10SsDT41MJB5iQRYE4kQ73FGA61oXD530fYNzxCA9dWXzQ40L+wdpPbrVtfgi+pRTZSXocZF2VHpuiPEVexHPHt68rX/ G8pYHg7zmYOEBPLsjjQAwbrVZIKb9Ypgkwb4ziaFg6UZemMfRtl7S08UWjjhOUUjZ+216ie9V6cMSXzg+5Co9HVSXPdqooNhMrOShTI 7IzDja3rXAcw6TkvPDgZEpCJZ73HCxz+DWnW7D2JuXMelAgMBAAGjggI2MIICMjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGYGCCsGAQUFBwEBB FowWDAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDovL3FjYS5vY3NwLmx1eHRydXN0Lmx1MC0GCCsGAQUFBzAChiFodHRwOi8vY2EubHV4dHJ 1c3QubHUvTFRHUUNBMy5jcnQwggEeBgNVHSAEggEVMIIBETCCAQMGCCuBKwEBCgMBMIH2MIHHBggrBgEFBQcCAjCBuhqBt0x1eF RydXN0IFF1YWxpZmllZCBDZXJ0aWZpY2F0ZSBvbiBTU0NEIGNvbXBsaWFudCB3aXRoIEVUU0kgVFMgMTAxIDQ1NiBRQ1ArIGNlcn RpZmljYXRlIHBvbGljeS4gS2V5IEdlbmVyYXRpb24gYnkgQ1NQLiBTb2xlIEF1dGhvcmlzZWQgVXNhZ2U6IFN1cHBvcnQgb2YgUXVhbG lmaWVkIEVsZWN0cm9uaWMgU2lnbmF0dXJlLjAqBggrBgEFBQcCARYeaHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5Lmx1eHRydXN0Lmx1MAgGBg QAizABATAiBggrBgEFBQcBAwQWMBQwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBBDALBgNVHQ8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAUY4/ CiwOxq47YU0eWHZmoffasqHUwMwYDVR0fBCwwKjAooCagJIYiaHR0cDovL2NybC5sdXh0cnVzdC5sdS9MVEdRQ0EzLmNybDARBg NVHQ4ECgQIR8OxCQGxgiswDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACWb5+Xt6sOaxE8bpakXFo2BoWYphyq5XAXRM6e7QDS57CaHW8L y6ep0I23EZ3KcI3mpqg2UDaEZhGhvnE/SVEyh4go6E8Hljv9iyrdGccc+RgTM87rbkoUi6sZ+BcLlG7WNo2c5BqRyElch1/9AEnft3inLK 4R47BHtbRkf/FkptiQWjSVzJ6LEHIi8EF215Qg5X/yaUQdxIfMPcQ580rGujGN/Dl2H9rxBUdPUCO0i7zbPeJtfah1zSXxYjy9V4x2Q+cVbc Mpa5fSys9c/YQA6XAkA5°KrkSsjCGBULDi2APC3FMehp6BcI/5k202iwebq3xgDWFvuD+swgZ8P0YxS4dZMcjtseYvzGCArFEcoI7buZb30 A/Z7K3qx3D895NHupfz20dskujjCV7PVgxx0PCXJPBquuPFV+aYgDCLr7XQMmU8wo0HGKZ/mXThY2F2POLF0uKgY6F5mZBIhRYU 5IgybGrayqEpaEcr8LMBKzr2DRpLzDojU5k9apmVnoQJ2cSfTrQ87ZXOaG+6h/Md6cVaUI0J8iOpFLinKRGRBEkwE+pxFE2tOoyaK9iLKur RYdfd8WETatEsEyi4o4CFPD//bthgwvSl0Cfrkj8V5lIR13140D+NQtX0vSx/PHq5ySOKq9ZPUo42r8ihX/ZP0Z+Vrg5ATqpSCcqn01Z

----- END CERTIFICATE -----

3.
Trzeci certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIHDjCCBPagAwIBAgIDHiEoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAME4xCzAJBgNVBAYTAkxVMRYwFAYDVQQKDA1MdXhUcnVzdCBTLkEu MScwJQYDVQQDDB5MdXhUcnVzdCBHbG9iYWwgUXVhbGlmaWVkIENBIDMwHhcNMTcwNTExMTAyNzI1WhcNMjAwNTExMTAyN zI1WjCCAQkxCzAJBgNVBAYTAk5MMQswCQYDVQQHEwJCRTEcMBoGA1UEChMTRXVyb3BlYW4gQ29tbWlzc2lvbjEVMBMGA1UE CxMMMDk0°S4zODMuMzQyMSEwHwYDVQQDExhNaWNoYWVsIFRoZW9kb29yIGRlIEJvZXIxEDAOBgNVBAQTB2RlIEJvZXIxGTAX BgNVBCoTEE1pY2hhZWwgVGhlb2Rvb3IxHTAbBgNVBAUTFDEwMzAzOTY5NDUwMDg1MDQ2NDI0MSswKQYJKoZIhvcNAQkBFhxt aWNoYWVsLmRlLWJvZXJAZWMuZXVyb3BhLmV1MRwwGgYDVQQMExNQcm9mZXNzaW9uYWwgUGVyc29uMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq2G70 g/Tsyt8nyI1PXYHgIm6a6DawB2ATZMsMxkS1flXjkPNMd/e1Go/G1+IFsqA6iBlfxmFhABJa9FbFallOMBrE3Ao0SdHpT4UbrhVyWx5iV/DjInxPMCzx3Przus3CVy7YhKHO9Jt/qPruWeLCf3YFMV8N02lig904Vbc6pxjx5yqKij7skHSiMyAzdgw/VIQZjJF8PiA10eguvwgS/BU6ip5M03DoGOZPBvIt3q/Av4YHtd7LaOFTYl/zRcn2f12FqO4JMiNR5LxfByRbMmUJQe8sjtC0/ho 7cG3BWuusLUe/LtQIGCT/uXXdF9qKuOiPDQ3OpfhJIhElaJPpwIDAQABo4ICNjCCAjIwDAYDVR0TAQH/BAIwADBmBggrBgEFBQcBAQ RaMFgwJwYIKwYBBQUHMAGGG2h0dHA6Ly9xY2Eub2NzcC5sdXh0cnVzdC5sdTAtBggrBgEFBQcwAoYhaHR0cDovL2NhLmx1eHRyd XN0Lmx1L0xUR1FDQTMuY3J0MIIBHgYDVR0gBIIBFTCCAREwggEDBggrgSsBAQoDATCB9jCBxwYIKwYBBQUHAgIwgboagbdMdXhU cnVzdCBRdWFsaWZpZWQgQ2VydGlmaWNhdGUgb24gU1NDRCBjb21wbGlhbnQgd2l0aCBFVFNJIFRTIDEwMSA0NTYgUUNQKyBjZ XJ0aWZpY2F0ZSBwb2xpY3kuIEtleSBHZW5lcmF0aW9uIGJ5IENTUC4gU29sZSBBdXRob3Jpc2VkIFVzYWdlOiBTdXBwb3J0IG9mIFF1Y WxpZmllZCBFbGVjdHJvbmljIFNpZ25hdHVyZS4wKgYIKwYBBQUHAgEWHmh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9yeS5sdXh0cnVzdC5sdTAIB gYEAIswAQEwIgYIKwYBBQUHAQMEFjAUMAgGBgQAjkYBATAIBgYEAI5GAQQwCwYDVR0PBAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFG OPwosDsauO2FNHlh2ZqH32rKh1MDMGA1UdHwQsMCowKKAmoCSGImh0dHA6Ly9jcmwubHV4dHJ1c3QubHUvTFRHUUNBMy5jc mwwEQYDVR0°BAoECED2Gny4nY/ZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBvdAp4qOITVgjyiZkdUMoQC5HPDvptyJrF+j4aZmCIYbg 8UEy5RqurLv5icKUWjp0nYO8Qq4drrMGHbOMlWiVZ6yUiy8oXv62gv/hiSGGrwDKekfZcJ3K9wUT50TaM3sROmY0BzbYqatsDOoHb2 BwhNMooFwo+sUZ+5Qt1Lv+FMLKHxeO9rM4ezXPO8Vsfh6d5zddGl29WrxbBZj7bp3cfSBHJa1t6NIIr5+sU9Xu+GvTSXuSSht3kmVU9o fctXetQ8Qq+mxPwPhNTyNu8IaQgQQBnWTMb6PQgtIaWOJak9mpRhvvlH9+sdIjNvGO46BCNykUPu4Mdgi0Zq5rsoCJUp5EpUWrAmd M5yMufMMKXqW8XHqU0KsTGyBcIkoElmhvtCQBBTfE5vh7yOS6hYpzTop9fLTJ+uQJI14DTOu+iVSmw5°h8AYTPKh5wzKkEWTiq5Z 0KiwmmOIxo8T9Ytlhsae/7aO1nC3WxFKaqWAFQx5UPIs4bQ0rRW39n1T6PovJxkKTPEW6TPmYrYjR2DYlsSnIbR9ebHUbRB/v/o9Pvqx 6dArlpVuhDWWDjuAT1bW3ej+/jIJGyQtwKqL9fnDcmuUqzoBa9fXJuB1e8m3+tI1H5e9F/JH3kdkPsrV9DMS13+MYIeQJgAK3ofJcuKCKY Q5uUEZaU2CKiR6TzvzzGqQ==

----- END CERTIFICATE -----

4.
Czwarty certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIGlTCCBH2gAwIBAgIDMg6dMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAME4xCzAJBgNVBAYTAkxVMRYwFAYDVQQKDA1MdXhUcnVzdCBTLkE uMScwJQYDVQQDDB5MdXhUcnVzdCBHbG9iYWwgUXVhbGlmaWVkIENBIDMwHhcNMTgwMjIwMTI1MjIxWhcNMjEwMjIwMTI1MjI xWjCCAQ0xKzApBgkqhkiG9w0BCQEWHGFkcmlhbi5jcm9pdG9ydUBlYy5ldXJvcGEuZXUxCzAJBgNVBAYTAlJPMQswCQYDVQQHEwJCRTEcMBoGA1UEChMTRXVyb3BlYW4 gQ29tbWlzc2lvbjEVMBMGA1UECxMMMDk0°S4zODMuMzQyMSMwIQYDVQQDExpDb25zdGFudGluLUFkcmlhbiBDcm9pdG9ydTERMA8GA1UEBBMIQ3JvaXRvcnUxGjAYBgNVBCoTEUNvbnN0YW50aW4tQWRyaWFuMR0wGwYDVQQFExQxMDMwNDM4NzU0MDEwNjEwMTc0MDEcMBoGA1UEDBMTUHJvZmVzc2lvbmFsIFBlcnNvbjCCASIwDQYJKoZIhvcN AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKUebuK3GcmFVx01U3T3ex4VNteTsj9Cl0uaRROF8k7t9F48AG0RL1Pu1qwGGcmEz3mP0°V4m/ TqkQt0YIkN1DS8aJHrBgWUxoO4F7NUc9EtlOIN0QgT/GXdYm4zUojyMPkW7FcW5°iaJV/LtSBVOw5/gRmaGH5/gdxE37lHq9V9rFKC2 erUSbWXQB5uXsxMyzx1tJgV81WHpkn4OCIxFSjZDiYuZdpUZaE56zh8vZS5L22EHwCdUfxVTo5yeK7AHA2nKtXEn80eDb96cAuWuA oOiiJtjU6lx96iJQ99QLi2qhX+Tu+9YxlS5hPpxjBGhWkhgWZaMFE5cmdbeUGRRWUCAwEAAaOCAbkwggG1MB8GA1UdIwQYMBaAF GOPwosDsauO2FNHlh2ZqH32rKh1MIGBBggrBgEFBQcBAwR1MHMwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBBDBIBgYEAI5GAQUwPjA8Fj ZodHRwczovL3d3dy5sdXh0cnVzdC5sdS91cGxvYWQvZGF0YS9yZXBvc2l0b3J5L1BEUy5wZGYTAkVOMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5 GAQYBMGYGCCsGAQUFBwEBBFowWDAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDovL3FjYS5vY3NwLmx1eHRydXN0Lmx1MC0GCCsGAQUFBz AChiFodHRwOi8vY2EubHV4dHJ1c3QubHUvTFRHUUNBMy5jcnQwTgYDVR0gBEcwRTA4BggrgSsBAQoDGjAsMCoGCCsGAQUFBwIB FhdHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkubHV4dHJ1c3QubHUwCQYHBACL7EABAjAzBgNVHR8ELDAqMCigJqAkhiJodHRwOi8vY3JsLmx1eH RydXN0Lmx1L0xUR1FDQTMuY3JsMBEGA1UdDgQKBAhGofvti7EAqjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggI BAHRVNf1uz9NJu6F3eBbwqlqA1RugR+z9wKuGno/8cF8eCv+iCjf8c3TrWjuJKBoyBlMxEwU8MmBElEMAaSNdWDBQWS8vD0kibHLjz0 WfwHJgKZBUhW9W8250PF3yU/Z9kh/dDBLbDvWoqYnzQbBd+4BnnLUH2iQpGF4Cqw0hmclgr0Ld4QJ1h1HuXhjJKt3iQAlmrE75dzZ EkmxQzuzY+cQxxu/xRkLUTpScdKDtCiylKW6JBHCFpZaqlGY7vIy1n//LYzd3nWmyRYF26/J6rnkdd/P78BzK72xXoMa0klF4dZfHtMCQw /jbFAM4xB0245pqZeYZYo9fdd2XCqEVSp9DcNTTOI+BwXnuM+xFmr5PTuZ7LPQ/FtJIzJT4KqZRovQ/IgddwJk/sxq/Y73ZIg5qMisBGqQv AwohjYyQ8MC8NI8zlDPLj5+lTcX5ATmxzgpi0XoUsA9sv4tvVEgj4EBUmNi0UWPMYIvsIehx43f9YmW/kjA8Q0ado6DWZh1H9ama/wv q+dZoBEW8zg62RX///CWUtUCj8c6kauFFyCF9ZVgRP4Ec3h/aWP8SPN79pBUHXEpceh3sbl3ReOIS/ZtddB2aCwWtTv9zSdnM0Bb3C4w fDsvc4lsMIRBkB8B+cl60jE1tHCJq8+VDKMKTukJCA0ny/13Ln+tTFU0qoOgr

----- END CERTIFICATE -----

5.
Piąty certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIGiDCCBXCgAwIBAgIQaED4tIulqHJbg9RoxVfK+jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBcMQswCQYDVQQGEwJFUzEoMCYGA1UECgwfRElSR UNDSU9OIEdFTkVSQUwgREUgTEEgUE9MSUNJQTENMAsGA1UECwwERE5JRTEUMBIGA1UEAwwLQUMgRE5JRSAwMDEwHhcNMT gwODI3MTAzNzI3WhcNMjAwODI3MTAzNzI3WjBqMQswCQYDVQQGEwJFUzESMBAGA1UEBRMJMzgxNDQ2NTRNMQ8wDQYDV QQEDAZCVVJHT1MxDjAMBgNVBCoMBU9TQ0FSMSYwJAYDVQQDDB1CVVJHT1MgUEFMT01BUiwgT1NDQVIgKEZJUk1BKTCCASI wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALw60PnYzRKiVQ9g8XHWpx7Mrx6ET99Q2/XBUgU0V4n9HDme9PTN1VU+0c mHwDvad8iWAiwoz3O77tMF17d1PYvJoMSqKhOYyrvxHiDFeAXnsCr4noENQQpiCbT80pPIW7qX9xLdJL+hpP2SGW2xk7CRJ+wwy9e whySJVgQ8tH3tEoit3H7eXXYcigN5bUzNUhFkY1J0P1a6SyXX9V8/Kg1SrdWYji3d+Ia1GG0CGKNABmbjlNqb0KiT7Ua/ra25CXutQCDN zj+5noWOjaZ0nPBneyhp/4CXma0W5ugi63W0zr5p99CG3ejOKUMzdGfOmSQVWAmhPn9Q0Q7nzBqE44ECAwEAAaOCAzYwggMy MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0°BBYEFJAT0XlvtTHto3Wxfvn82fLUpZHsMB8GA1UdIwQYMBaAFBqJqMXuj3ZdVXGJ8zs1v aoFAJVvMIGQBggrBgEFBQcBAwSBgzCBgDAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMEgGBgQAjkYB BTA+MB0WF2h0dHBzOi8vd3d3LmRuaWUuZXMvcGRzEwJlbjAdFhdodHRwczovL3d3dy5kbmllLmVzL3BkcxMCZXMwCwYGBACORg EDAgEPMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAfBggrBgEFBQcwAYYTaHR0cDovL29jc3AuZG5pZS5lczAuBggrBgEFBQcwAoYiaHR0cDovL3d 3dy5kbmllLmVzL2NlcnRzL0FDMDAxLmNydDB9BgNVHSAEdjB0MHIGCGCFVAECAgIDMGYwIgYIKwYBBQUHAgEWFmh0dHA6Ly93d3cuZG5pZS5 lcy9kcGMwQAYIKwYBBQUHAgIwNAwyRElSRUNDScOTTiBHRU5FUkFMIERFIExBIFBPTElDw41BLCBWQVRFUy1TMjg xNjAxNUgwgfAGCCsGAQUFBwECBIHjMIHgMDICAQEwCwYJYIZIAWUDBAIBBCAwUUYFyZJGyR1D4JgERkESSKZr0r0cbCfKbDtrF6A kRDAyAgEAMAsGCWCGSAFlAwQCAQQgFtIcqpTy1MUjIRV82AcM7DljtnO6JkYYpOYuvQB25iswOgYJYIVUAQICBAIBMAsGCWCGS AFlAwQCAQQgO449boTpr1MEM+n+II5PTew4l85rQC5jf8fVpx6sYHUwOgYJYIVUAQICBAIGMAsGCWCGSAFlAwQCAQQgzFPwjmV xH4i/kytghdWzW+1MuMb3bYpkihr1R1ZB+/UwKAYDVR0JBCEwHzAdBggrBgEFBQcJATERGA8xOTc4MDYyMzEyMDAwMFowQgYIYI VUAQICBAEENjA0MDICAQIwCwYJYIZIAWUDBAIBBCAvRtDJFzmzSfcsNHkxS7x8ondm2dtB/XI0tqyWUl2d3DAOBgNVHQ8BAf8EBA MCBkAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACO4yfrwqFM8qMjN3FUgk4AgMK+lliATakVI7qQyFh5P3hG26rH/x1wCGAWPtkeUImLIxZc RfYwA0Sn7ro2k6y1xEtUo2L0SOf/Lsmpq1d2VQBNjagyHng0fqKECmHRLVeYmKUYdG9F2TesLfk4cAf11UiOaSPNv+wYQdhF60FOJnZe R1oRUWpMml4mVaxPd2Zh8qqp8E3MTTmDC7v1dcWJAHyCCAeOeVjZw50su5kalA7LOGr1K6RhYjO9SOHIF32lBEaMWzl7jNW8AX pexu40now1xWdISG2nngs28l811VaZIFUQTjPP9qvM/loWepvk9xq0buu4XKiBAMhYXezg=

----- END CERTIFICATE -----

6.
Szósty certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIG7zCCBNegAwIBAgIQEAAAAAAAnuXHXttK9Tyf2zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBkMQswCQYDVQQGEwJCRTERMA8GA1UEBxMI QnJ1c3NlbHMxHDAaBgNVBAoTE0NlcnRpcG9zdCBOLlYuL1MuQS4xEzARBgNVBAMTCkNpdGl6ZW4gQ0ExDzANBgNVBAUTBjIwM TgwMzAeFw0xODA2MDEyMjA0MTlaFw0yODA1MzAyMzU5NTlaMHAxCzAJBgNVBAYTAkJFMSMwIQYDVQQDExpQYXRyaWNrIEty ZW1lciAoU2lnbmF0dXJlKTEPMA0GA1UEBBMGS3JlbWVyMRUwEwYDVQQqEwxQYXRyaWNrIEplYW4xFDASBgNVBAUTCzcyMDIw MzI5°TcwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr7g7VriDY4as3R4LPOg7uPH5inHzaVMOwFb/8YOW+9IVMHz/ V5dJAzeTKvhLG5S4Pk6Kd2E+h18FlRonp70Gv2+ijtkPk7ZQkfez0ycuAbLXiNx2S7fc5GG9LGJafDJgBgTQuQm1aDVLDQ653mqR5tAO +gEf6vs4zRESL3MkYXAUq+S/WocEaGpIheNVAF3iPSkvEe3LvUjF/xXHWF4aMvqGK6kXGseaTcn9hgTbceuW2PAiEr+eDTNczkwGBDFX wzmnGFPMRez3ONk/jIKhha8TylDSfI/MX3ODt0dU3jvJEKPIfUJixBPehxMJMwWxTjFbNu/CK7tJ8qT2i1S4VQIDAQABo4ICjzCCAoswHw YDVR0jBBgwFoAU2TQhPjpCJW3hu7++R0z4Aq3jL1QwcwYIKwYBBQUHAQEEZzBlMDkGCCsGAQUFBzAChi1odHRwOi8vY2VydHM uZWlkLmJlbGdpdW0uYmUvY2l0aXplbjIwMTgwMy5jcnQwKAYIKwYBBQUHMAGGHGh0dHA6Ly9vY3NwLmVpZC5iZWxnaXVtLmJlL zIwggEjBgNVHSAEggEaMIIBFjCCAQcGB2A4DAEBAgEwgfswLAYIKwYBBQUHAgEWIGh0dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmVpZC5iZWxnaX VtLmJlMIHKBggrBgEFBQcCAjCBvQyBukdlYnJ1aWsgb25kZXJ3b3JwZW4gYWFuIGFhbnNwcmFrZWxpamtoZWlkc2JlcGVya2luZ2VuL CB6aWUgQ1BTIC0gVXNhZ2Ugc291bWlzIMOgIGRlcyBsaW1pdGF0aW9ucyBkZSByZXNwb25zYWJpbGl0w6ksIHZvaXIgQ1BTIC0gV mVyd2VuZHVuZyB1bnRlcmxpZWd0IEhhZnR1bmdzYmVzY2hyw6Rua3VuZ2VuLCBnZW3DpHNzIENQUzAJBgcEAIvsQAECMDkGA1 UdHwQyMDAwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuZWlkLmJlbGdpdW0uYmUvZWlkYzIwMTgwMy5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZ AMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMEMGwGCCsGAQUFBwEDBGAwXjAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMDMGBgQAjkYBB TApMCcWIWh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9yeS5laWQuYmVsZ2l1bS5iZRMCZW4wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwDQYJKoZI hvcNAQELBQADggIBACBY+OLhM7BryzXWklDUh9UK1+cDVboPg+lN1Et1lAEoxV4y9zuXUWLco9t8M5WfDcWFfDxyhatLedku2GurS J1t8O/knDwLLyoJE1r2Db9VrdG+jtST+j/TmJHAX3yNWjn/9dsjiGQQuTJcce86rlzbGdUqjFTt5mGMm4zy4l/wKy6XiDKiZT8cFcOTevsl+l/ vxiLiDnghOwTztVZhmWExeHG9ypqMFYmIucHQ0SFZre8mv3c7Df+VhqV/sY9xLERK3Ffk4l6B5qRPygImXqGzNSWiDISdYeUf4XoZLXJ BEP7/36r4mlnP2NWQ+c1ORjesuDAZ8tD/yhMvR4DVG95EScjpTYv1wOmVB2lQrWnEtygZIi60HXfozo8uOekBnqWyDc1kuizZsYRfVNlwhCu7RsOq4zN8gkael0fejuSNtBf2J9 A+rc9LQeu6AcdPauWmbxtJV93H46pFptsR8zXo+IJn5m2P9QPZ3mvDkzldNTGLG+ukhN7IF2CCcagt/WoVZLq3qKC35WVcqeoSMEE/XeSrf3/mIJ1OyFQm+ tsfhTceOFDXuUgl3E86bR/f8Ur/bapwXpWpFxGIpXLGaJXbzQGSTtyNEYrdE Nlh71I3OeYdw3xmzU2B3tbaWREOXtj2xjyW2tIv+vvHG6sloR1QkIkGMFfzsT7W5U6ILetv

----- END CERTIFICATE -----

7.
Siódmy certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIG3jCCBMagAwIBAgIUGuqe9pHg6UIaItA5/9FCYe0jS3IwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwczELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBGEM EE5UUkJFLTA1Mzc2OTgzMTgxIDAeBgNVBAoMF1F1b1ZhZGlzIFRydXN0bGluayBCVkJBMScwJQYDVQQDDB5RdW9WYWRpcyBCZ WxnaXVtIElzc3VpbmcgQ0EgRzIwHhcNMTgwMzA3MTYwMTQzWhcNMjEwMzA3MTYxMTAwWjBxMQswCQYDVQQGEwJCRTEUMB IGA1UECwwLSW5mb3JtYXRpY3MxGzAZBgNVBGEMElZBVEJFLTA5NDkuMzgzLjM0MjEcMBoGA1UECgwTRXVyb3BlYW4gQ29tbWlz c2lvbjERMA8GA1UEAwwIRUNfRElHSVQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnRky4DfnlZEM8p9TbPr2Rw4 FiMVKNEBG1PMymxuvpRJOUFYpMt0fksGm6sQui2mCNdyOJV6BSXiwZktKYCQUhzizrrsV5sja8r2NN/vJEvs+x9TsG6l6Sq1XK+RfU3D8 UNvHtcklrcPdr0LWdATOm4SDwLNidKF4HunHFTo3fkRlGh7grrt/WCPNXqEZiPtWA7AoGEK+VVYwVU8PopoL9gg1acSZHoCKgh3tTV ziX15fvn/DiP3TAQGITVVY/66UFZy15pcdMSzMiumP/etNEQm9a6yz9nXVTXfZdR0dHeu2jlhr5ATZBirgkUrxqWkUdoq8H6dNcAaYFfU glnxmbAgMBAAGjggJqMIICZjB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwOAYIKwYBBQUHMAKGLGh0dHA6Ly90cnVzdC5xdW92YWRpc2dsb2Jhb C5jb20vcXZiZWNhZzIuY3J0MC0GCCsGAQUFBzABhiFodHRwOi8vdXcub2NzcC5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5jb20wHQYDVR0°BBYEF M8doj2/7+PpPvEU6kOk0Dty0hTzMB8GA1UdIwQYMBaAFIfJvDGXEnpzu37APUVRtAEllVGrMFoGA1UdIARTMFEwRAYKKwYBBAG+ WAGDEDA2MDQGCCsGAQUFBwIBFihodHRwOi8vd3d3LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MAkGBwQAi+xAAQMw OwYDVR0fBDQwMjAwoC6gLIYqaHR0cDovL2NybC5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5jb20vcXZiZWNhZzIuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAw IGwDApBgNVHSUEIjAgBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGCisGAQQBgjcKAwwwEwYKKoZIhvcvAQEJAgQFMAMCAQEwNAYKK oZIhvcvAQEJAQQmMCQCAQGGH2h0dHA6Ly90cy5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5jb20vYmUwgYsGCCsGAQUFBwEDBH8wfTAVBggrBg EFBQcLAjAJBgcEAIvsSQECMAgGBgQAjkYBATAIBgYEAI5GAQQwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgIwOwYGBACORgEFMDEwLx YpaHR0cHM6Ly93d3cucXVvdmFkaXNnbG9iYWwuY29tL3JlcG9zaXRvcnkTAmVuMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQADskuxFuqHe 4hUCFe41oYX+7NP+MBPqtpyNbi1S4TIyVvXL1xxF1pa/qJmFnpJ7aui4DXqjU0VkLpDV6vO0SQEFNcrnVCU8bG/31k2DLgssDo0d1jCmG WK+8C5GCrZlU7dyaeaMZY2bj+OJ85Ab7jYFFTuT8J53xUR8SMb+kn0qLsuQAzII4tYW4rG1cqwHreGjSzMDCWwgMRyAM6L8g9VmX H/BBb6p6vD6uwnKiQQy45qieBTIrjo1tkDVJRm1OYxT4hYxR+3qAL9PMNuA1CqZJ7FDnQ0zm3Ojd936JFGA/YBdnoRDRR+W5Pua2u wGp9ESVsiDAcFRmg0°l/j8JrH3KnZCfNSbKbiizFZDLsROZnC4mqROdFZxnl2HDqKGl8Hp+LfJS8dgOkJYNuAJPtk4gtsbUvEmO0zC4u4 BN5J2vpvrcd9QERRadNFsfkQIxKqvE7/SehvlFPeQJP7iQ+jNftafu7LOQMe4KyrT6HR/hRb2jwqE4zpytYQ3uKQdYwif+PlKdbDn9jOiWBJ5 0miecTCh6oAvDjsONLMhKLQm7cn7P7s8S/uadkcHJ07T/BjMqak2JQYruREK3K3A8y7NM4pSydW+S/Iq5AzNWmwUSlfiVXOAMJEktjiP A6z9RZaDHoPA9ybzRLl2WL9xHQVfdiKzUJl1hTDp4qApm6VRQ==

----- END CERTIFICATE -----

8.
Ósmy certyfikat:

----- BEGIN CERTIFICATE -----

MIIG3TCCBMWgAwIBAgIUWXcucAZpt2afsBLFzdE8OigaCREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwczELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVB GEMEE5UUkJFLTA1Mzc2OTgzMTgxIDAeBgNVBAoMF1F1b1ZhZGlzIFRydXN0bGluayBCVkJBMScwJQYDVQQDDB5RdW9WYWRpcy BCZWxnaXVtIElzc3VpbmcgQ0EgRzIwHhcNMTgwMzA3MTYwMDQzWhcNMjEwMzA3MTYxMDAwWjBwMQswCQYDVQQGEwJCRT ETMBEGA1UECwwKREcgQ09OTkVDVDEbMBkGA1UEYQwSVkFUQkUtMDk0°S4zODMuMzQyMRwwGgYDVQQKDBNFdXJvcGVhbi BDb21taXNzaW9uMREwDwYDVQQDDAhFQ19DTkVDVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOjmsZD+GhI/ ySvgMNd6OTqzIeOWQzCzDDW1LS5zx70hR+LOLaqIxQPpv8chiZOJgMEHpmmzjsvsDc42BvsX6Coz4GG4w80RtdMJXvaUqY6pvvo8z XAkqsHB/QgQSW3udTUIgLTy58pRwO8aFY77uvGsc3xpIZPQX0YMebiuyKeplXlmxwTOwHKbO3v0bNisIp7oU4mxgxQWdxuq4Ot6tY Yp5wb6muc+sVyLH/5XGayXdeLzuCWsHyh60KhyLVtZftETFFwpZVYSkliMHc2DlMb/Y5EuIcQtHrzS3D4xnyT+LB0xvGaLaaTayCxL91bj L/d4H5G9UcChsqopdfZu4nsCAwEAAaOCAmowggJmMHcGCCsGAQUFBwEBBGswaTA4BggrBgEFBQcwAoYsaHR0cDovL3RydXN0LnF 1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9xdmJlY2FnMi5jcnQwLQYIKwYBBQUHMAGGIWh0dHA6Ly91dy5vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbTAdBgNVHQ4EFgQU6BH8Rr4jtI8 +97HXeN8Jl7jsRSQwHwYDVR0jBBgwFoAUh8m8MZcSenO7fsA9RVG0ASWVUaswWgYDVR0gBFMwUTBEBgorBgEEAb5YAYMQMDYwNAYIKwYBBQUHAgEWKGh0dHA6Ly93d3cucXVvdmFkaXNnbG9iYWwuY29tL3JlcG9zaXRvcnkwCQYHBACL7EABAzA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9xdmJlY2FnMi5jcmww DgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMCkGA1UdJQQiMCAGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBAYKKwYBBAGCNwoDDDATBgoqhkiG9y8BA QkCBAUwAwIBATA0BgoqhkiG9y8BAQkBBCYwJAIBAYYfaHR0cDovL3RzLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9iZTCBiwYIKwYBBQUH AQMEfzB9MBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQIwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBBDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEG AjA7BgYEAI5GAQUwMTAvFilodHRwczovL3d3dy5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5jb20vcmVwb3NpdG9yeRMCZW4wDQYJKoZIhvcNAQE LBQADggIBAAfBVbR7SDdFccrLCXUTIpl5iu5bf7HcCZw1+xqaQ0cUHfYzZ51Nd51t40G856SuxjNHgt7G+8NmXwQvr01Zil4MJSxTbrN U8RaIjz2CvbvupuNXcLh3x6sCKmVk/p4EtY1pDMGYdEVDqUhoCgY5SnPQPDNIIOspRzWqv/Oc9dNcC7i9Aokp6IdNFc7PYy5CUI//+aPt lHG0zc56VuovGnxtkVSigPKKvRugyhjWaUBULZVVaW+7ebJRRlIRj9ssK0D+WGIGnZAIKceXU1W7UErxz0fFNlAn0KqsZ59BJCrzwAFux e9OtwGrRsy6QGVbsQQFX/MN1PvXejzJI2nu7WlQ+dgUyuEXWNcTmSe+/S6iSNPpfe6K2YqcmSknsMzS+uyI8Fc0x+g0gkbvKKBpN7qk GY0rlGUhuZSd34w/QZjhgb2880ETRoWpmOlHRUBkJR3oC+arCNTrhIW6G/uPK15gCZU8VmKZc1g0VnhjFq33ryUu5GvQJReYXWQII sTh4k88vWj1T+quxcXFuquJvfVcx/idXtkFTGSxRjV/0lD0akoMw4iQfbz01NSv2xoCROmGyL4RW566zuBlgU9oV734Fr0VYfwMafmGuB UG/B0EV2Rsc7/F2vUQkuakNoPjm6Ept3YIu7WY22lGwnAMN/Gq0xyQvrHrqA1n+XuKB/hq

----- END CERTIFICATE -----

1 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 235 z 9.9.2015, s. 26).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.