Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.306.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2006 r.

I-Rzym: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

Zaproszenie do składania ofert w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Pantelleria - Palermo - Pantelleria, Lampedusa - Palermo - Lampedusa, Lampedusa - Katania - Lampedusa, Lampedusa - Rzym - Lampedusa oraz Pantelleria - Rzym - Pantelleria złożone przez Włochy na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

(2006/C 306/08)

(Dz.U.UE C z dnia 15 grudnia 2006 r.)

1. Wprowadzenie: Na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, rząd Włoch - Ministerstwo Transportu, zgodnie z decyzjami podjętymi w czasie konferencji sektora zorganizowanej pod przewodnictwem regionu Sycylia, podjął decyzję o nałożeniu obowiązku użyteczności publicznej w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych na następujących trasach:

Pantelleria - Palermo i z powrotem

Lampedusa - Palermo i z powrotem

Lampedusa - Katania i z powrotem

Lampedusa - Rzym i z powrotem

Pantelleria - Rzym i z powrotem

Wymagania określone wspomnianym obowiązkiem użyteczności publicznej opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 305 z dnia 14.12.2006.

W przypadku, gdy w ciągu trzydziestu dni, pod rygorem wygaśnięcia praw, od daty publikacji wyżej wspomnianego obowiązku użyteczności publicznej żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał rozpocząć obsługi regularnych połączeń lotniczych na podanych trasach, zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej i nie występując o dofinansowanie, rząd Włoch postanowił, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1) lit. d) powyższego rozporządzenia, ograniczyć dostęp do przedmiotowych tras przyznając prawo ich obsługi jednemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu publicznego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92.

Prawo obsługi przedmiotowych tras zostanie przyznane w drodze publicznego przetargu na podstawie najbardziej korzystnej oferty z punktu widzenia jakości obsługi i wysokości ewentualnego dofinansowania ze strony państwa zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 2408/92, uwzględniającej maksymalną wysokość dofinansowania określoną w pkt 7 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2. Przedmiot przetargu: Obsługa regularnych połączeń lotniczych na podanych trasach zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 305 z dnia 14.12.2006, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

3. Udział: W przetargu uczestniczyć mogą wszyscy wspólnotowi przewoźnicy lotniczy posiadający ważną koncesję wydaną przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. oraz spełniający wszystkie wymogi techniczne określone w obowiązku użyteczności publicznej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 305 z dnia 14.12.2006.

4. Procedura: Niniejszy przetarg podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92.

5. Dokumentacja przetargowa: Pełna dokumentacja przetargowa zawiera szczegółowe warunki przetargu, okres ważności ofert oraz wszelkie pozostałe niezbędne informacje. Dokumentacja ta stanowi pod każdym względem integralną część niniejszego zaproszenia do składania ofert i można ją uzyskać bezpłatnie pod adresem:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

6. Umowa dotycząca obsługi połączeń: Obsługa połączeń regulowana będzie umową sporządzoną zgodnie ze wzorem załączonym do dokumentacji przetargowej.

7. Dofinansowanie: Maksymalna roczna kwota dofinansowania jaką należy uwzględnić jako podstawę przyznania prawa do obsługi przedmiotowych tras wynosi 9.093.509,00 EUR, łącznie z podatkiem VAT.

Oferty powinny zawierać wyraźne określenie maksymalnej wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania, w ramach limitu określonego powyżej, z podziałem na poszczególne lata, z tytułu usług świadczonych przez okres dwóch lat począwszy od przewidywanego terminu uruchomienia połączeń, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Dokładna kwota przyznanego dofinansowania zostanie określona każdego roku na zasadzie "ex post", na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów i rzeczywistych wpływów z realizowanych usług, po przedstawieniu dokumentów uzasadniających i w ramach limitów kwotowych podanych w ofercie, zgodnie z warunkami przetargu.

W żadnym przypadku przewoźnik nie będzie mógł wystąpić o dofinansowanie w kwocie przekraczającej maksymalny limit określony w umowie, zważywszy charakter płatności, która nie stanowi wynagrodzenia lecz jedynie dofinansowanie ze względu na przyjęcie obowiązku użyteczności publicznej.

Wpłaty roczne dokonywane są w formie zaliczek oraz na podstawie salda rozliczeniowego. Wyrównanie salda nastąpi wyłącznie po zatwierdzeniu rozliczenia przewoźnika dotyczącego przedmiotowej trasy i sprawdzeniu wykonania usługi zgodnie z postanowieniami pkt 10 i 11.

8. Taryfy: Składane oferty powinny zawierać określenie przewidywanych taryf zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 305 z dnia 14.12.2006.

9. Czas trwania umowy: Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat, z możliwością jej ewentualnego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, licząc od przewidywanej daty uruchomienia regularnych połączeń lotniczych na wspomnianych trasach, zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej.

Prawidłowe wykonanie umowy i księgowość analityczna przewoźnika dotycząca przedmiotowych tras podlegać będą, na wniosek administracji, dorocznej weryfikacji w porozumieniu z przewoźnikiem.

10. Odstąpienie od umowy i okres wypowiedzenia: Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed upływem terminu jej ważności z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Podstawą rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest naruszenie przez przewoźnika warunków obowiązku użyteczności publicznej w przypadku, gdy nie przywróci on obsługi połączenia w terminie 30 dni od daty wezwania do pełnego stosowania się do przyjętych zobowiązań.

11. Niewykonanie umowy i sankcje: Nie stanowi naruszenia umowy z winy przewoźnika niewykonanie usługi z następujących powodów:

– niekorzystne warunki pogodowe;

– zamknięcie jednego z lotnisk;

– problemy związane z bezpieczeństwem;

– strajki;

– przypadki działania siły wyższej.

W powyższych przypadkach kwota dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do ilości niewykonanych lotów.

Przewoźnik jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania umowy, nie będącego skutkiem działania siły wyższej lub niemożliwych do przewidzenia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od przewoźnika, którym nie był on w stanie zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, władze włoskie mogą cofnąć obsługę przydzielonego połączenia z zachowaniem procedury formalnego powiadomienia, które musi być przesłane do przewoźnika w terminie 10 dni od poinformowania o zdarzeniu.

Przewoźnikowi przysługuje siedem dni na złożenie wyjaśnień licząc od daty otrzymania powiadomienia.

Liczba odwołanych bezpośrednio z winy przewoźnika lotów w każdym roku nie może przekroczyć 2 % zaplanowanych lotów, co oznacza, że przewoźnik musi wykonać 98 % lotów. Za każdy odwołany lot ponad określony limit, przewoźnik zobowiązany będzie przekazać do urzędu nadzorującego tytułem kary kwotę 3.000,00 EUR. Pozyskane w ten sposób środki posłużą finansowaniu ciągłości terytorialnej Sycylii.

Przewoźnik musi zapewnić wykonanie lotów z dokładnością do 30 minut w stosunku do ustalonego rozkładu lotów (współczynnik punktualności lotów). Za każde opóźnienie powyżej 30 minut przewoźnik wystawi każdemu pasażerowi voucher o wartości 15,00 EUR do wykorzystania przy zakupie kolejnego biletu.

Z powyższych zasad wyłącza się loty odwołane i opóźnione ze względu na warunki meteorologiczne, strajki lub wydarzenia, za które przewoźnik nie jest odpowiedzialny i/lub na które nie ma wpływu.

Jakiekolwiek zawieszenie obsługi połączenia spowoduje przeliczenie kwoty dofinansowania proporcjonalnie do liczby niewykonanych lotów, bez uszczerbku dla ewentualnego postępowania w sprawie odszkodowania za poniesione szkody.

Niedotrzymanie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 10, podlega karze pieniężnej obliczonej na podstawie ilości brakujących dni wypowiedzenia oraz rzeczywistego deficytu połączenia w danym roku. W żadnym przypadku kara ta nie może jednak przekroczyć kwoty dofinansowania, określonej na podstawie pkt 7.

Kary, o których mowa w niniejszym punkcie łączą się z sankcjami określonymi w ustawie nr 69 z dnia 27 stycznia 2006 r. obejmującej przepisy dotyczące kar za naruszenie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

W celu zapewnienia ciągłości i regularności lotów, przewoźnik akceptuje niniejszy obowiązek użyteczności publicznej i zobowiązuje się wpłacić kaucję eksploatacyjną na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania i realizacji usług. Wysokość kaucji powinna wynieść co najmniej 800.000,00 EUR w formie poręczenia ubezpieczeniowego wystawionego na rzecz włoskiego Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC), który będzie mógł wykorzystać ją dla zabezpieczenia ciągłości obowiązku użyteczności publicznej.

Kaucja zostanie automatycznie zwrócona w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ostatnim akapicie pkt 9, przeprowadzonej po przepisowym wygaśnięciu umowy.

12. Składanie ofert: Oferty, sporządzone zgodnie z warunkami przetargu pod rygorem wykluczenia, należy przesyłać w ciągu trzydziestu dni od daty opublikowania niniejszego przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w zamkniętej kopercie z podaną nazwą oferenta oraz zapieczętowaną w sposób uniemożliwiający jej naruszenie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć osobiście za pokwitowaniem, na adres:

ENAC, Direzione Generale, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13. Okres ważności składanych ofert: 180 dni od daty zakończenia terminu przyjmowania ofert.

14. Ważność zaproszenia do składania ofert: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 niniejsze zaproszenie do składania ofert jest ważne pod warunkiem, że żaden wspólnotowy przewoźnik lotniczy nie przyjmie w terminie 30 dni od daty publikacji obowiązku użyteczności publicznej, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 305 z dnia 14.12.2006, obsługi przedmiotowego połączenia zgodnie z opublikowanym obowiązkiem użyteczności publicznej nie występując o dofinansowanie.

15. Ogłoszenie wyników przetargu: 15. Ogłoszenie wyników przetargu. Rozstrzygnięcia przetargu dokonuje włoski Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego (ENAC), który w tym celu powołuje komitet składający się z przedstawiciela Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC) wyznaczonego przez dyrektora generalnego ENAC, eksperta wyznaczonego przez region Sycylia oraz z przewodniczącego wspólnie wyznaczonego przez ENAC i region Sycylia. Funkcję sekretarza pełnić będzie ENAC.

16. Sprawy sporne: Wszelkie sprawy sporne pomiędzy stronami wynikające z wykonania umowy lub dotyczące realizacji usług podlegają rozstrzygnięciom przez właściwe organy sądownicze, po uprzedniej próbie polubownego rozwiązania sporu w ciągu 90 dni od jego zaistnienia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.