Gwinea Równikowa-Europejska Wspólnota Gospodarcza. Umowa w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Równikowej. Malabo.1984.06.15.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1984.188.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 1984 r.

UMOWA
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Równikowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Równikowej

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, zwana dalej "Wspólnotą", i

RZĄD REPUBLIKI GWINEI RÓWNIKOWEJ, zwany dalej "Gwineą Równikową",

MAJĄC NA WZGLĘDZIE atmosferę współpracy wynikającą z Konwencji z Lomé i dobre stosunki między Wspólnotą a Gwineą Równikową,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE dążenia Rządu Republiki Gwinei do wspierania racjonalnego wykorzystania jej zasobów połowowych w drodze zintensyfikowanej współpracy,

POWOŁUJĄC SIĘ NA to, że Gwinea Równikowa, w szczególności w odniesieniu do połowów morskich, wykonuje swoją suwerenność lub jurysdykcję nad strefą rozciągającą się do 200 mil morskich od jej wybrzeża,

BIORĄC POD UWAGĘ pracę Trzeciej Konferencji Prawa Morza Organizacji Narodów Zjednoczonych,

ZDECYDOWANE na utrzymywanie stosunków w duchu wzajemnego zaufania i szacunku wobec interesów każdej ze Stron w sferze połowów morskich,

PRAGNĄC ustanowienia zasad i warunków regulujących działalność połowową będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obu Stron,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Celem niniejszej Umowy jest ustanowienie zasad i postanowień, które w przyszłości będą regulować, pod każdym względem, działalność połowową statków pływających pod banderą Państw Członkowskich Wspólnoty, zwanych dalej "statkami Wspólnoty", na wodach, nad którymi Gwinea Równikowa ma suwerenność lub jurysdykcję, zwanych dalej "strefą połowów Gwinei Równikowej".

Rząd Republiki Gwinei Równikowej zobowiązuje się zezwolić statkom Wspólnoty na prowadzenie połowów w strefie połowów Gwinei Równikowej, zgodnie niniejszą Umową.

1.
Wspólnota zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że jej statki przestrzegają postanowień niniejszej Umowy oraz zasad i postanowień regulujących działalność połowową w strefie połowów Gwinei Równikowej.
2.
Władze Gwinei Równikowej powiadamiają Komisję Wspólnot Europejskich o wszelkich proponowanych zmianach wspomnianych zasad i postanowień.
1.
Działalność w zakresie rybołówstwa w strefie połowowej Gwinei Równikowej mogą prowadzić tylko statki Wspólnoty posiadające zezwolenie wydane przez władze Gwinei Równikowej na wniosek Wspólnoty.
2.
Takie zezwolenia są wydawane po uiszczeniu opłaty przez zainteresowanego armatora.
3.
Wielkość opłat i formy płatności zostaną określone w Załączniku.

Strony zobowiązują się podjąć wspólne działania, bezpośrednio lub w ramach organizacji międzynarodowych, aby zapewnić zarządzanie i ochronę żywych zasobów, w szczególności na środkowowschodnim Atlantyku oraz w odniesieniu do gatunków masowo migrujących oraz odpowiednich prowadzenie właściwych badań naukowych.

W zamian za możliwości połowowe uzgodnione na mocy artykułu 2, Wspólnota uczestniczy zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Protokole, załączonym do niniejszej Umowy, w realizacji projektów rozwojowych w Gwinei Równikowej, bez uszczerbku dla finansowania otrzymywanego przez Gwineę Równikową zgodnie z Konwencją z Lomé.

Strony zgadzają się rozpocząć konsultacje w przypadku sporów dotyczących wykładni lub stosowania niniejszej Umowy.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej Umowy powołuje się Wspólny Komitet.

Komitet zbiera się raz w roku lub na wniosek każdej z Umawiających się Stron, przemiennie w Gwinei Równikowej i we Wspólnocie.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wpływa lub nie narusza w jakikolwiek sposób poglądów którejkolwiek ze Stron w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii związanej z prawem morza.

Niniejsza Umowa stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Gwinei Równikowej.

Załącznik i Protokół wiąże się integralnie z niniejszą Umową i chyba że ustalono inaczej, odniesienie do niniejszej Umowy stanowi odniesienie do nich.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na wstępny okres trzech lat od dnia jej wejścia w życie. W przypadku gdy Umowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron w drodze zawiadomienia o wypowiedzeniu, co najmniej na sześć miesięcy przed wygaśnięciem trzyletniego okresu, Umowa będzie automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy, chyba że zostanie wypowiedziana w drodze zawiadomienia o wypowiedzeniu, co najmniej na trzy miesiące przed wygaśnięciem takiego rocznego okresu.

W takim przypadku Umawiające się Strony rozpoczynają rokowania, aby ustalić we wspólnej umowie wymagane zmiany lub uzupełnienia do załączników lub Protokołu.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym Strony notyfikują się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

Sporządzono w Malabo w dniu piętnastym czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym czwartym roku, w dwóch egzemplarzach, w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim i hiszpańskim, przy czym każdy z powyższych tekstów jest jednakowo autentyczny.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

(podpis pominięto)

For regeringen for republikken Ækvatorialguinea

Für die Regierung der Republik Äquatorialguinea

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας

For the Government of the Republic of Equatorial Guinea

Pour le gouvernement de la république de Guinée équatoriale

Per il governo della Repubblica della Guinea equatoriale

Voor de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee

En nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

(podpis pominięto)

ZAŁĄCZNIK 

Warunki prowadzenia działalności w zakresie rybołówstwa w strefie połowowej Gwinei Równikowej przez statki Wspólnoty

1.
Właściwe organy Wspólnoty mają obowiązek przedłożyć, zgodnie z zasadami, trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia wnioskowanego okresu ważności, wykaz statków, które będą prowadzić połowy zgodnie z Umową w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
2.
Opłaty przewidziane w artykule 4 Umowy, i które mają być zapłacone przez armatora określonego w punkcie 1 powyżej, niniejszym ustala się na kwotę 20 ECU za odłowioną tonę ryb w strefie połowowej Gwinei Równikowej.
3.
Po wejściu umowy w życie, armatorzy wpłacają kwotę w wysokości 40.000 ECU do Skarbu Państwa Gwinei Równikowej jako zaliczkę na poczet opłat.
4.
Wstępna deklaracja dotycząca opłat należnych za każdy rok połowowy winna być sporządzona pod koniec każdego roku kalendarzowego, na podstawie wstępnych zestawień połowowych przedstawionych przez armatorów i przekazywanych jednocześnie do władz Gwinei Równikowej, a także właściwych organów Komisji Wspólnot Europejskich. Odpowiednia kwota jest wypłacana na rzecz Skarbu Państwa Gwinei Równikowej najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku.

Ostateczna deklaracja dotycząca należnych opłat w danym roku połowowym jest sporządzona przez właściwe organy Komisji Wspólnot Europejskich w świetle danych na temat połowów ogółem, ustalonych przez Międzynarodową Komisję do spraw Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego dla danego roku połowowego.

Armatorzy są powiadamiani o wyliczonych opłatach co najmniej 30 dni przed terminem płatności swych zobowiązań finansowych.

5.
W momencie wygaśnięcia Umowy, kwota zapłacona jako zaliczka powinna być potrącona z kwotą ostatecznej płatności.
6.
Przed wejściem Umowy w życie właściwe władze Gwinei Równikowej powiadamiają o zasadach wypłacania opłat, w szczególności o numerach rachunków i wykorzystywanych walutach.
7.
Ilekroć statki Wspólnoty prowadzą działalność w zakresie rybołówstwa w strefie połowowej Gwinei Równikowej mają obowiązek skontaktować się z radiostacją Annobon (znak wywoławczy: 3 CA-24) w celu zgłoszenia wyników każdego zaciągu sieci.

Statki zabierają na pokład obserwatorów na wniosek władz Gwinei Równikowej. Obserwatorowi zabrania się być na pokładzie dłużej niż jest to potrzebne, aby dokonać inspekcji połowów.

PROTOKÓŁ

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Równikowej

Artykuł  1

Na mocy artykułu 2 Umowy i przez okres stosowania niniejszego Protokołu, zezwolenia połowowe w strefie połowowej Gwinei Równikowej wydaje się 27. pełnomorskim statkom zamrażalniom do połowu tuńczyka.

Ponadto, na wniosek każdej ze stron, mogą być wydane określone dalsze zezwolenia dla innych grup statków rybackich na warunkach ustalonych przez Wspólny Komitet.

Artykuł  2

Udział określony w artykule 6 Umowy jest ustalony jako stała kwota w wysokości nie mniejszej niż 180.000 ECU rocznie. Kwota ta obejmuje działalność w zakresie rybołówstwa w maksymalnej wysokości 4.000 ton; jeżeli wielkość połowów dokonanych przez statki Wspólnoty w strefie połowowej Gwinei Równikowej przewyższy tę ilość, wyżej wymieniona wielkość zostaje odpowiednio zwiększona.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.