Dz.U.UE.L.2018.314.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1935
z dnia 7 grudnia 2018 r.
ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1103 wdrażającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych 1 , a w szczególności jego art. 45 ust. 3 lit. b), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 oraz art. 60 ust. 2,

po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Prawa Właściwego, Jurysdykcji i Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Dotyczących Małżeńskich Ustrojów Majątkowych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ustanowić szereg formularzy, aby zapewnić prawidłowe stosowanie rozporządzenia (UE) 2016/1103.

(2) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/954 2  upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, rozporządzenie (UE) 2016/1103 wdraża wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących ustrojów majątkowych par międzynarodowych między Belgią, Bułgarią, Republiką Czeską, Niemcami, Grecją, Hiszpanią, Francją, Chorwacją, Włochami, Cyprem, Luksemburgiem, Maltą, Niderlandami, Austrią, Portugalią, Słowenią, Finlandią oraz Szwecją. W związku z tym tylko te państwa członkowskie uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Właściwego, Jurysdykcji i Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Dotyczących Małżeńskich Ustrojów Majątkowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Formularz, z którego należy korzystać w celu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/1103, określono w załączniku I.
2.  Formularz, z którego należy korzystać w celu wydania zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1103, określono w załączniku II.
3.  Formularz, z którego należy korzystać w celu wydania zaświadczenia dotyczącego ugody sądowej, o którym mowa w art. 60 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1103, określono w załączniku III.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 29 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŚWIADCZENIE O ORZECZENIU W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ MAŁŻEŃSKIEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

ZAŁĄCZNIK  II

ZAŚWIADCZENIE O DOKUMENCIE URZĘDOWYM W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ MAŁŻEŃSKIEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

ZAŁĄCZNIK  III

ZAŚWIADCZENIE O UGODZIE SĄDOWEJ W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ MAŁŻEŃSKIEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

1 Dz.U. L 183 z 8.7.2016, s. 1.
2 Decyzja Rady (UE) 2016/954 z dnia 9 czerwca 2016 r. upoważniająca do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, jak i skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 16).