Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.291.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 25 września 1992 r.
ustanawiająca formę współpracy między centrum serwerowym Animo a Państwami Członkowskimi

(92/486/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 7 października 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 92/60/EWG(2), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 19 lipca 1991 r. Komisja przyjęła decyzję 91/398/EWG w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo)(3) i dnia 2 lipca 1992 r. decyzję 92/373/EWG ustanawiającą centrum serwerowe Animo(4);

w celu zapewnienia funkcjonowania systemu komputerowego Animo należy zharmonizować formę współpracy centrum serwerowego Animo z Państwami Członkowskimi;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Każde Państwo Członkowskie, zgodnie z przepisami krajowymi, wyznacza władze, które mają być odpowiedzialne za współpracę między władzami w obrębie każdego Państwa Członkowskiego.

Współpracujące władze negocjują umowę z Eurokomem na wykorzystanie wspólnego centrum serwerowego. Umowa zostaje podpisana w zgodzie z przepisami krajowymi.

Artykuł  2 1

Właściwe władze Państw Członkowskich zapewnią, że umowy określone w art. 1:

– wchodzą w życie na trzy lata, poczynając od dnia 1 kwietnia 1993 r., z wyjątkiem Szwecji, gdzie data wejścia w życie jest datą wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu, a data kiedy umowa wygasa jest datą 1 kwietnia 1996 r. oraz Austrii i Finlandii, gdzie data wejścia w życie przypada jeden rok po wejściu w życie Traktatu Akcesyjnego, a data kiedy umowa wygasa jest datą 1 kwietnia 1996 r.,

– zawierają klauzulę o przeglądach rocznych,

– zawierają klauzulę o wypowiedzeniu z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu,

– zawierają zobowiązanie Eurokomu do spełnienia wszelkich wymagań technicznych opisanych w Załączniku do decyzji Komisji 91/638/EWG(5) wynikających z propozycji technicznych zawartych w ofercie Eurokomu. Ewentualne prace, jakie wykona Eurokom, łącznie z wszelkimi pracami, związanymi z wdrażaniem systemu w każdym Państwie Członkowskim, jakie wykonają Państwa Członkowskie, a także prace nad zarządzaniem całym przedsięwzięciem, będą przedmiotem oddzielnych zobowiązań,

– uwzględniają następujące aspekty finansowe:

a) 300 ECU rocznie na jednostkę lokalną, jak wyszczególniono w decyzji Komisji 92/175/EWG(6);

b) koszty połączeń, zróżnicowane w zależności od istnienia lub braku krajowego centrum serwerowego i będące najlepszą ceną uzyskaną przez Eurokom od dostarczyciela łączy,

– zawierają klauzulę obejmującą uaktualnianie, ochronę i dostępność danych zakres odpowiedzialności i plan płatności.

Artykuł  2a 2
1. 3 Współpracujące władze przewidziane w art. 1 gwarantują, że kontrakty określone w niniejszym artykule:

– są przedłużone na dwa lata,

– uwzględniają możliwość dalszego przedłużenia o jeden rok.

2. W odniesieniu do ust. 1 należy stosować następujące opłaty:

386 ECU na jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, posterunek graniczny), wymienioną w decyzji 96/295/WE(7).

3. 4 W okresie od dnia 1 kwietnia 1998 r. do dnia 31 marca 1999 r. współpracujące władze przewidziane w art. 1 zapewniają, aby umowy określone w tym artykule zostały przedłużone o jeden rok.

Następujące opłaty stosuje się w odniesieniu do niniejszego ustępu:

386 ECU na jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, punkt kontroli granicznej) dla wszystkich jednostek Animo wyszczególnionych w decyzji 96/295/WE, ostatnio zmieniona decyzją 98/167/WE(8).

4. 5 Na okres od dnia 1 kwietnia 1999 r. do dnia 31 marca 2000 r. współpracujące władze przewidziane w art. 1 stanowią, że umowy określone w tym artykule przedłuża się o jeden rok.

W odniesieniu do tego ustępu stosuje się następującą opłatę:

386 EUR za jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, urząd kontroli granicznej) dla wszystkich jednostek Animo wymienionych w decyzji 96/295/WE, ostatnio zmienionej decyzją 98/167/WE(9).

5. 6 Na okres od dnia 1 kwietnia 2000 r. do dnia 31 marca 2001 r. współpracujące władze przewidziane w art. 1 zapewniają, że umowy określone w tym artykule przedłuża się o jeden rok.

W odniesieniu do niniejszego ustępu stosuje się następującą opłatę:

386 EUR za jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, punkt kontroli granicznej) dla wszystkich jednostek ANIMO wymienionych w decyzji 2000/287/WE(10).

6. 7 Na okres od dnia 1 kwietnia 2001 r. do dnia 31 marca 2002 r. współpracujące władze przewidziane w art. 1 zapewniają, aby umowy, do których odnosi się ten artykuł, zostały przedłużone o jeden rok.

W odniesieniu do tego ustępu stosuje się następującą opłatę:

– 386 ECU za jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, posterunek graniczny) dla wszystkich jednostek ANIMO wymienionych w decyzji 2000/287/WE(11).

7. 8 Na okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. współpracujące władze przewidziane w art. 1 gwarantują, że umowy określone w tym artykule przedłuża się o jeden rok.

W odniesieniu do tego ustępu stosuje się następującą opłatę:

– 386 EUR za jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, punkt graniczny) dla wszystkich jednostek ANIMO wymienionych w decyzji 2000/459/WE(12).

8. 9 Organy koordynujące w Państwach Członkowskich korzystających z odstępstwa przewidzianego w art. 5 decyzji 2004/292/WE(13) zapewniają, że umowy, o których mowa w art. 1 niniejszej decyzji zostaną przedłużone na okres od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. z wyjątkiem punktów kontroli granicznej wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 282/2004, dla których okresem tym jest od dnia 1 kwietnia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r.

W połączeniu z niniejszym ustępem stosuje się następujące opłaty:

– 290 EUR na jednostkę (jednostka centralna, jednostka lokalna, punkt kontroli granicznej)

– 32 EUR na punkt kontroli granicznej wymieniony w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 282/2004.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie zobowiązują się do powoływania się na klauzulę wypowiedzenia określoną w art. 2 tiret trzecie, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 20 ust. 3 dyrektywy 90/425/EWG.

Artykuł  4 10

Całkowity koszt roczny wynikający z uczestnictwa w systemie komputerowym, określonym w art. 2 lit. a) tiret piąte, który nie przekroczy tej kwoty przewidzianej w pierwszym roku, oraz jego podział między Państwa Członkowskie zostanie ponownie zweryfikowany przed dniem 1 kwietnia 1994 r. Jednakże cena maksymalna dla każdego Państwa Członkowskiego za każdy drugi lub trzeci rok obowiązywania umowy nie będzie wyższa od ceny za pierwszy rok o więcej niż 10 %.

Artykuł  5

Jeżeli w czasie wdrażania systemu zostanie stwierdzone, że powstanie sytuacja, w szczególności dotycząca zapewnienia środków finansowych, która będzie niezgodna z celami decyzji, wówczas Komisja podejmie niezbędne środki, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 42 decyzji Rady 90/424/EWG(14).

Artykuł  5a 11

Niniejsza decyzja zostanie ponownie poddana przeglądowi przed:

– dniem 1 października 1998 r. w celu rozważenia kwestii bezpośrednich połączeń między serwerami krajowymi,

– dniem 31 stycznia 1999 r. celem rozważenia, jak rozwinęła się struktura sieci Animo.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

(2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 75.

(3) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

(4) Dz.U. L 195 z 14.7.1992, str. 31.

(5) Dz.U. L 343 z 13.12.1991, str. 48.

(6) Dz.U. L 80 z 25.3.1992, str. 1.

(7) Dz.U. L 113 z 7.5.1996, str. 1.

(8) Dz.U. L 62 z 3.3.1998, str. 33.

(9) Dz.U. L 62 z 3.3.1998, str. 33.

(10) Dz.U. L 98 z 19.4.2000, str. 12.

(11) Dz.U. L 98 z 19.4.2000, str. 12.

(12) Dz.U. L 159 z 17.6.2002, str. 27.

(13) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63.

(14) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

1 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 i 2 decyzji nr 93/188/EWG z dnia 4 marca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.82.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 1993 r.

- zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

2 Art. 2a dodany przez art. 1 decyzji nr 96/296/WE z dnia 18 kwietnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.113.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 1996 r.
3 Art. 2a ust. 1 zmieniony przez art. 1 decyzji nr 97/395/WE z dnia 10 czerwca 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.164.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 czerwca 1997 r.
4 Art. 2a ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 98/222/WE z dnia 18 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.82.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 1998 r.
5 Art. 2a ust. 4 dodany przez art. 1 decyzji nr 1999/716/WE z dnia 19 października 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.289.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 1999 r.
6 Art. 2a ust. 5 dodany przez art. 1 decyzji nr 2000/288/WE z dnia 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.98.37) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2000 r.
7 Art. 2a ust. 6 dodany przez art. 1 decyzji nr 2001/301/WE z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.102.73) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2001 r.
8 Art. 2a ust. 7:

- dodany przez art. 1 decyzji nr 2002/615/WE z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.196.60) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2003/236/WE z dnia 3 kwietnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.87.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2003 r.

9 Art. 2a ust. 8 dodany przez art. 6 decyzji nr 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.94.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
10 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 93/188/EWG z dnia 4 marca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.82.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 1993 r.
11 Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 98/222/WE z dnia 18 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.82.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 1998 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.