Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.250.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1758
z dnia 27 września 2017 r.
ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 104,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 2  forma i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, oraz sposób ich przesyłania do Komisji są tożsame z przewidzianymi zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1813 3 .

(2) Załączników do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1813 nie można stosować zgodnie z ich przeznaczeniem w roku budżetowym 2018. Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1813 i zastąpić je nowym rozporządzeniem ustanawiającym formę i treść informacji rachunkowych na wspomniany rok budżetowy.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Formę i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, oraz sposób ich przesyłania do Komisji określa się w załączniku I (tabela X), załączniku II (Specyfikacje techniczne w zakresie transferu plików komputerowych dotyczących wydatków EFRG i EFRROW), załączniku III (Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów budżetu EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1813 traci moc z dniem 16 października 2017 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

TABELA X

Rok budżetowy 2018

2018A↓ 2017A↓ F100F101F103F105F105BF105CF106F106AF107F108F109F110F200F201F202AF202BF202CF207F220F221
050201011000050201011000XXXXXXXXXXXXXX
050201011003050201011003XXXXXXXXXXXXXX
050201021011050201021011
050201021013050201021013
050202011850050202011850XXXXXXXXXXXXXX
050203003010050203003010XXXXXXXXXXXXXX
050203003011050203003011XXXXXXXXXXXXXX
050203003012050203003012XXXXXXXXXXXXXX
050203003013050203003013XXXXXXXXXXXXXX
050203003014050203003014XXXXXXXXXXXXXX
050204993100050204993100XXXXXXXXXXXX
050205011100050205011100XXXXXXXXXXXXXX
050205031112050205031112XXXXXXXXXXXXXX
050205990000050205990000XXXXXXXXXXXXX
050206030000050206030000XXXXXXXXXXXX
050206051211050206051211XXXXXXXXXXXXXXXX
050206990000050206990000XXXXXXXXXXX
050206991240050206991240XXXXXXXXXXXXX
050207030000050207030000XXXXXXXXXXXXXXX
050207991409050207991409XXXXXXXXXXXXXXXX
050208030000050208030000XXXXXXXXXXXXXXXX
050208031502050208031502XXXXXXXXXXXXXXXX
050208110000050208110000XXXXXXXXXXXXXXXX
050208111509050208111509XXXXXXXXXXXXXXX
050208120000050208120000XXXXXXXXXXXXXX
050208990000050208990000XXXXXXXXXXXX
050208991500050208991500XXXXXXXXXXXXXX
050208991510050208991510XXXXXXXXXXXXXX
050208991515050208991515XXXXXXXXXXXXXXXX
050209080000050209080000XXXXXXXXXXXXXXXXX
050209990000050209990000XXXXXXXXXXXXXXXXX
050209991600050209991600DDDDDDDDDDDDDD
050209991610050209991610XXXXXXXXXXXXXX
050209991630050209991630XXXXXXXXXXXXXX
050209991640050209991640DDDDDDDDDDDDDD
050209991650050209991650XXXXXXXXXXXXXX
050209991690050209991690XXXXXXXXXXX
050210013800050210013800XXXXXXXXXXXXX
050210013801050210013801XXXXXXXXXXXXX
050211030000050211030000XXXXXXXXXXXXXXXX
050211040000050211040000XXXXXXXXXXXXXX
050211990000050211990000DDDDDDDDDDD
050211991300050211991300XXXXXXXXXXXXXXX
050212012000050212012000XXXXXXXXXXXXXX
050212012002050212012002XXXXXXXXXXXXXX
050212012003050212012003XXXXXXXXXXXXXX
050212020000050212020000XXXXXXXXXXXX
050212022011050212022011
050212022012050212022012
050212022013050212022013
050212042030050212042030XXXXXXXXXXXX
050212083120050212083120XXXXXXXXXXXXXX
050212990000050212990000
050213012100050213012100XXXXXXXXXXXXXX
050213042101050213042101XXXXXXXXXXXXXX
050213990000050213990000
050213992190050213992190XXXXXXXXXXX
050214990000
050215012300050215012300XXXXXXXXXXXXXX
050215022301050215022301XXXXXXXXXXXXXX
050215052311050215052311XXXXXXXXXXXXXX
050215062320050215062320XXXXXXXXXXXX
050215990000050215990000
050301010000050301010000XXXXXAXXXXXXXXXX
050301020000050301020000XXXXXAXXXXXXXXXX
050301020010050301020010XXXXXAXXXXXXXXXX
050301030000050301030000DDDDDDDDDDDDDDD
050301040000050301040000DDDDDDDDDDDDDDDD
050301050000050301050000DDDDDDDDDDDDDDD
050301060000050301060000DDDDDDDDDDDDDDDD
050301070000050301070000XXXXXAXXXXXXXXXX
050301100010050301100010XXXXXAXXXXXXXXXX
050301110000050301110000XXXXXAXXXXXXXXXX
050301120000050301120000XXXXXAXXXXXXXXXX
050301130000050301130000XXXXXAXXXXXXXXXX
050301990000050301990000XXXXXXXXXXXXXXXX
050301990103AAAAAAAAAAAAAAA
050301990104AAAAAAAAAAAAAAAA
050301990105AAAAAAAAAAAAAAA
050301990106AAAAAAAAAAAAAAAA
050302062120050302062120DDDDDDDDDDDDDDD
050302072121050302072121DDDDDDDDDDDDDDD
050302132220050302132220DDDDDDDDDDDDDDD
050302142221050302142221DDDDDDDDDDDDDDD
050302281420050302281420DDDDDDDDDDDDDDDDD
050302400000050302400000XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
050302440000050302440000XXXXXXXXXXXXXXXX
050302500000050302500000XXXXXXXXXXXXXXXX
050302520000050302520000XXXXXXXXXXXXXXXX
050302600000050302600000XXXXXAXXXXXXXXXX
050302610000050302610000XXXXXAXXXXXXXXXX
050302990000050302990000XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990001050302990001XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990004050302990004XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990005050302990005XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990008050302990008XXXXXXXXXXXXXXX
050302990010050302990010XXXXXXXXXXXXXXX
050302990018050302990018XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990019050302990019XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990021050302990021XXXXXXXXXXXXXXXXXX
050302990022050302990022XXXXXXXXXXXXXXXXXX
050302990024050302990024XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990025050302990025XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990026050302990026XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990036050302990036XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990039050302990039XXXXXXXXXXXXXXXX
050302990041050302990041XXXXXXXXXXXXXXXXX
050302990042050302990042XXXXXXXXXXXXXXXXX
050302990043050302990043XXXXXXXXXXXXXXXXX
050302990051050302990051XXXXXXXXXXXXXXXX
050302991310050302991310XXXXXXXXXXXXXXXX
050302991420AAAAAAAAAAAAAAAAA
050302992120AAAAAAAAAAAAAAA
050302992121AAAAAAAAAAAAAAA
050302992125050302992125XXXXXXXXXXXXXXX
050302992128050302992128XXXXXXXXXXXXXXX
050302992220AAAAAAAAAAAAAAA
050302992221AAAAAAAAAAAAAAA
050302992222050302992222XXXXXXXXXXXXXXX
050302993900050302993900XXXXXXXXXXXX
050302993910050302993910DDDDDDDDDDDDDDDD
050303000000050303000000XXXXXXXXXXXXX
050309000000050309000000XXXXXXXXXXXXXXXX
050401140000050401140000XXXXXXXXXXXXXXXX
0504600105046001XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0507010605070106
0507010705070107
0507020005070200
670100000000670100000000
670200000000670200000000XXXXXXXXXXX
670300002071670300002071XXXXXXXXXXXXXX
2018A↓ 2017A↓ F222BF222CF300F300BF301F304F307F500F502F503F508AF508BF509AF510F511F531F532F533F600
050201011000050201011000XXXX
050201011003050201011003XXXX
050201021011050201021011
050201021013050201021013
050202011850050202011850XXXX
050203003010050203003010XXXX
050203003011050203003011XXXX
050203003012050203003012XXXX
050203003013050203003013XXXX
050203003014050203003014XXXX
050204993100050204993100XXXXX
050205011100050205011100XXXX
050205031112050205031112XXXXXXXX
050205990000050205990000XXXXXXX
050206030000050206030000XXXXXXXX
050206051211050206051211XXXXXXXXX
050206990000050206990000XX
050206991240050206991240XXXXXXXX
050207030000050207030000XXXXXXXX
050207991409050207991409XXXX
050208030000050208030000XXXX
050208031502050208031502XXXX
050208110000050208110000XXXX
050208111509050208111509XXXX
050208120000050208120000XXXXXXXX
050208990000050208990000XX
050208991500050208991500XXXX
050208991510050208991510XXXX
050208991515050208991515XXXXXXXX
050209080000050209080000XXXXXXXXXXXXXXX
050209990000050209990000XXXXXXXXXXXX
050209991600050209991600DDDD
050209991610050209991610XXXXXXXXX
050209991630050209991630XXXXXXXXXXXX
050209991640050209991640DDDDDDDDDDDD
050209991650050209991650XXXXXXXXXXX
050209991690050209991690XX
050210013800050210013800X
050210013801050210013801X
050211030000050211030000XXXXXXX
050211040000050211040000XXXXXXXXX
050211990000050211990000DDDD
050211991300050211991300XXXXXXXX
050212012000050212012000XXXX
050212012002050212012002XXXX
050212012003050212012003XXXX
050212020000050212020000XXXXX
050212022011050212022011
050212022012050212022012
050212022013050212022013
050212042030050212042030XXXXX
050212083120050212083120XXXXXXXX
050212990000050212990000
050213012100050213012100XXXX
050213042101050213042101XXXX
050213990000050213990000
050213992190050213992190XXXX
050214990000
050215012300050215012300XXXX
050215022301050215022301XXXXXXX
050215052311050215052311XXXX
050215062320050215062320XXX
050215990000050215990000
050301010000050301010000XXXXXXXX
050301020000050301020000XXXXX
050301020010050301020010XXXXX
050301030000050301030000DDDDDD
050301040000050301040000DDDDDDDDDDD
050301050000050301050000DDDDDDD
050301060000050301060000DDDDDDDDD
050301070000050301070000XXXXX
050301100010050301100010XXXXX
050301110000050301110000XXXXX
050301120000050301120000XXXXX
050301130000050301130000XXXXX
050301990000050301990000XXXXXXXXXXXX
050301990103AAAAAA
050301990104AAAAAAAAAAA
050301990105AAAAAAA
050301990106AAAAAAAAA
050302062120050302062120DDDDDDD
050302072121050302072121DDDDDD
050302132220050302132220DDDDDDD
050302142221050302142221DDDDDD
050302281420050302281420DDDDDDDD
050302400000050302400000XXXXXXXXXXXXX
050302440000050302440000XXXXXXXX
050302500000050302500000XXXXXX
050302520000050302520000XXXXXX
050302600000050302600000XXXXDX
050302610000050302610000XXXXX
050302990000050302990000XXXXXXXXXX
050302990001050302990001XXXXXXX
050302990004050302990004XXXXXXXX
050302990005050302990005XXXXXXXXXXXXX
050302990008050302990008XXXXXXX
050302990010050302990010XXXXXXX
050302990018050302990018XXXXXXXX
050302990019050302990019XXXXXXXX
050302990021050302990021XXXXXXXXXXXXXX
050302990022050302990022XXXXXXXXXXXXX
050302990024050302990024XXXXXXXX
050302990025050302990025XXXXXXXX
050302990026050302990026XXXXXXXX
050302990036050302990036XXXXX
050302990039050302990039XXXXXXX
050302990041050302990041XXXXXXXXXXXX
050302990042050302990042XXXXXXXXXXXX
050302990043050302990043XXXXXXXXX
050302990051050302990051XXXXXXX
050302991310050302991310XXXXXXXX
050302991420AAAAAAAA
050302992120AAAAAAA
050302992121AAAAAA
050302992125050302992125XXXXXX
050302992128050302992128XXXXXXX
050302992220AAAAAAA
050302992221AAAAAA
050302992222050302992222XXXXXXX
050302993900050302993900XXXX
050302993910050302993910DDDDDDDD
050303000000050303000000XXX
050309000000050309000000XXXX
050401140000050401140000XXXXX
0504600105046001XXXXXXXXXX
0507010605070106
0507010705070107
0507020005070200
670100000000670100000000
670200000000670200000000X
670300002071670300002071X

ZAŁĄCZNIK  II

Specyfikacje techniczne w zakresie transferu plików komputerowych dotyczących wydatków EFRG i EFRROW

WSTĘP

Niniejsze specyfikacje techniczne mają zastosowanie w odniesieniu do roku budżetowego 2017, który rozpoczął się dnia 16 października 2016 r.

1. Środki przekazu

Organ koordynujący państwa członkowskiego jest zobowiązany dokonać transferu plików komputerowych oraz odpowiedniej dokumentacji do Komisji za pośrednictwem STATEL/eDAMIS lub dowolnego systemu informacji umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji w odniesieniu do deklaracji wydatków finansowych z funduszy EFRG/EFRROW. Komisja udziela wsparcia finansowego tylko jednej instalacji STATEL/eDAMIS w państwie członkowskim. Najnowszą wersję programu eDAMIS client oraz dodatkowe informacje na temat korzystania ze STATEL/eDAMIS można pobrać ze strony internetowej funduszy rolniczych CIRCABC.

2. Struktura plików komputerowych
2.1. Państwa członkowskie mają obowiązek utworzyć zapis komputerowy dla poszczególnych części płatności i wpływów EFRG/EFRROW. Części te są pojedynczymi pozycjami, z których składa się płatność dla (wpływ od) beneficjenta.
2.2. Zapisy muszą posiadać płaską strukturę pliku. Jeżeli pola posiadają więcej niż jedną wartość, wymaga się oddzielnego zapisu zawierającego wszystkie pola danych. Należy upewnić się, że nie występują podwójne obliczenia 4 .
2.3. Wszystkie informacje dotyczące tej samej kategorii płatności lub wpływów muszą być zawarte w tym samym pliku komputerowym. Nie zezwala się na tworzenie oddzielnych plików dotyczących tych samych płatności (na przykład dla podmiotów gospodarczych, do celów kontroli lub dla danych podstawowych i danych dotyczących pomiarów).
2.4. Pliki komputerowe muszą posiadać następujące cechy:

Pierwszy zapis w pliku (wiersz nagłówka) zawiera opis pliku. Nazwy pól zawierają literę "F", po której znajduje się numer pola identycznego z polem zastosowanym w załączniku I ("Tabela X"). Dozwolone są tylko nazwy pól istniejące w tym załączniku.

Następnymi zapisami w pliku są dane (wiersze danych) w porządku wskazanym przez pierwszy zapis opisujący strukturę pliku.

Pola oddzielone są średnikiem (";"). Zarówno wiersz nagłówka, jak i wszystkie wiersze danych zawierają taką samą liczbę średników. W wierszach danych puste pola występują jako podwójny średnik (";;") w obrębie zapisu lub jako pojedynczy średnik (";") na końcu zapisu.

Zapisy różnią się długością. Każdy zapis zakończony jest sekwencją "CR LF" albo "Carriage Return - Line Feed" (w systemie szesnastkowym: "0D 0A"). Wiersz nagłówka nigdy nie kończy się znakiem ";". Rzędy danych kończą się znakiem ";" tylko wtedy, gdy ostatnie pole jest puste.

Plik zapisany jest w kodzie ASCII zgodnie z poniższą tabelą. Inne kody (takie jak EBCDIC, TAR, ZIP itp.) nie są akceptowane:

KodPaństwo członkowskie
ISO 8859-1BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE oraz GB
ISO 8859-2CZ, HR, HU, PL, RO, SI oraz SK
ISO 8859-3MT
ISO 8859-5BG
ISO 8859-7GR oraz CY
ISO 8859-13EE, LV oraz LT

Pola numeryczne:

Separator miejsc dziesiętnych: "."

Symbol ("+" lub "-") zapisuje się po lewej stronie, a zaraz po nim liczby. W przypadku liczb dodatnich znak "+" jest nieobowiązkowy.

Stała liczba miejsc dziesiętnych (szczegóły znajdują się w załączniku III).

Brak spacji między cyframi. Brak spacji lub innych znaków pomiędzy tysiącami w kwotach.

Pole daty: "RRRRMMDD" (czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc, dwucyfrowy dzień).

Format wymagany dla kodu budżetowego (pole F109) bez spacji: "999999999999999" (gdzie "9" oznacza każdą cyfrę od 0 do 9).

Cudzysłów ("") jest niedopuszczalny na początku lub na końcu zapisów. Średnika jako separatora pola ";" nie wolno używać przy zapisie danych w formacie tekstowym.

Dotyczy wszystkich pól: nie wolno używać spacji na początku lub końcu pola.

Pliki spełniające te zasady mają następującą strukturę (przykład dotyczy roku budżetowego 2017):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE02;154678;+152.50;EUR;20170715;050201011000016

BE02;024578;-1000.00;EUR;20170905;050208031502013

BE02;154985;9999.20;EUR;20170101;050205011100012

BE02;100078;+152.75;EUR;20170331;050208110000031

BE02;215452;+0.50;EUR;20170615;050201011000016 (należy zapisywać +0.50, a nie +.50)

itd.

(inne rzędy danych z polami w tym samym układzie).

2.5. Pliki danych o cechach opisanych w pkt 2.4 przesyłane są przesyłką typu "DANE Z TABELI X" (ang. "X-TABLE-DATA") (zob. program "eDAMIS client") przy pomocy programu do przesyłania danych.
2.6. Program komputerowy do sprawdzania formatu plików komputerowych przed wysłaniem ich do Komisji ("WinCheckCsv") jest włączony do programu do przesyłania danych. Zachęca się agencje płatnicze do zainstalowania programu sprawdzającego z CIRCABC oddzielnie do celów zatwierdzania bez połączenia sieciowego.
3. Deklaracja roczna
3.1. Organ koordynujący państwa członkowskiego musi przesłać albo jeden plik deklaracji rocznej dla wszystkich agencji płatniczych, albo odrębne pliki deklaracji rocznej dla każdej agencji płatniczej. Plik deklaracji rocznej zawiera sumy ogółem w podziale na agencje płatnicze wraz z kodami budżetu i waluty w odniesieniu do środków EFRG i EFRROW (art. 29 lit. b) i c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014).
3.2. Pliki powinny posiadać cechy opisane w pkt 2.4. Każdy wiersz powinien zawierać następujące pola (w przedstawionym porządku):
a) F100: kod agencji płatniczej;
b) F109: kod budżetu;
c) F106: kwota wyrażona kodem waluty F107;
d) F107: kod waluty.
3.3. Pliki spełniające zasady mają następującą strukturę (przykład dotyczy roku budżetowego 2017):

F100;F109;F106;F107

BE02;050201021011004;483644.90;EUR

BE02;050208110000031;29721588.82;EUR

BE02;050208120000043;299931.75;EUR

BE02;050212083120065;2778423.44;EUR

BE02;050301100010009;16403776.45;EUR

BE02;050301100010010;8123456.45;EUR

itd. 5

3.4. Pliki deklaracji rocznych należy wysyłać za pośrednictwem programu do przesyłania danych przesyłką typu "DEKLARACJA-ROCZNA" (ang. "ANNUAL-DECLARATION").
4. Wyjaśnienie różnic
4.1. W przypadku różnic między deklaracją roczną a deklaracją miesięczną lub kwartalną lub tabelą X organ koordynujący państwa członkowskiego przesyła albo jeden plik "wyjaśnienie różnic" dla wszystkich agencji płatniczych, albo odrębne pliki "wyjaśnienie różnic" dla poszczególnych agencji płatniczych. Taki(-e) plik(-i) powinien (powinny) wyjaśniać, przy pomocy standardowych kodów, różnice według kodów budżetu między deklaracją roczną a deklaracjami miesięcznymi (T104); różnicę według kodów budżetu lub celu szczegółowego między deklaracją roczną a deklaracjami kwartalnymi (SFC2014 - EFRROW okres programowania 2014-2020) lub między deklaracją roczną a sumą zapisów (Σ F106) w tabeli X.
4.2. Pliki powinny posiadać cechy opisane w pkt 2.4. Każdy wiersz zawiera następujące pola (w przedstawionym porządku):
a) F100: kod agencji płatniczej;
b) F109: kod budżetu;
c) Exco: kod wyjaśnienia-uzgodnienia;
d) F106: kwota wyjaśnionej różnicy w euro.
4.3. Kod wyjaśnienia-uzgodnienia należy określić przez kod odpowiadający wykazowi poniżej. W odniesieniu do różnic dotyczących EFRG kod wyjaśnienia należy określić tylko raz dla każdego kodu budżetu (F109). W odniesieniu do różnic dotyczących EFRROW ta jedna deklaracja powinna być interpretowana w świetle pełnego kodu wyjaśnienia zawierającego dwa dodatkowe znaki dla celów szczegółowych (zdefiniowanych poniżej).

W odniesieniu do różnic dotyczących EFRROW kod wyjaśnienia (jak opisano w wykazie poniżej - kody B01-B99) rozszerza się za pomocą dwóch dodatkowych znaków zawierających odpowiedni priorytet unijny i cel szczegółowy, jak opisano w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 6  (np. 5a w odniesieniu do różnic dotyczących celu szczegółowego "zwiększenie efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie") 7 . W odniesieniu do celów szczegółowych nieujętych wyraźnie w art. 5 wspomnianego rozporządzenia: dwa dodatkowe znaki, których należy użyć, to "yy". Różnice w wydatkach niezwiązanych z celami szczegółowymi należy zaznaczać poprzez dodanie "zz".

Kod EFRGA) Rodzaj różnicy [deklaracja roczna w stosunku do (=MINUS) deklaracji miesięcznej (T104)]
A01Błąd administracyjny (pozostałe kwoty do odzyskania na koniec roku budżetowego i przekazane do EFRG za pośrednictwem deklaracji rocznej)
A02Błąd wynikający z zaokrąglenia
A03Błąd zapisu (dane wpisane do nieodpowiedniego kodu budżetu)
A04Błąd polegający na braku danych (kwota uwzględniona w deklaracji rocznej, ale niezamieszczona w T104)
A05Błąd polegający na braku danych (kwota uwzględniona w T104, ale niezamieszczona w deklaracji rocznej)
A06Błąd dotyczący płatności (płatność zawieszona w banku)
A07Korekta opóźnionej płatności
A08Błąd związany z przekroczeniem pułapu (korekta ze względu na przekroczenie pułapu wydatków)
A09Odliczenie kwoty niemożliwej do odzyskania
A10Odliczenie kwoty niemożliwej do odzyskania (zasada 50/50)
A11Korekta ze względu na odzyskiwanie zaległych należności
A12Korekta z powodu podwójnego księgowania wydatków
A13Realokacja wydatków poszczególnych funduszy (krajowych lub unijnych)
A20Korekty zgodności
A21Korekty dotyczące uprawnień
A22Niezadeklarowana modulacja
A23Korekty kursu wymiany
A90Przechowywanie publiczne (tabele P-STO 13. okres)
A99Inny błąd
Kod EFRROWB) Rodzaj różnicy [deklaracja roczna w stosunku do (=MINUS) deklaracji kwartalnych (SFC2014)]
B01Błąd administracyjny (zaległe kwoty już odzyskane, ale jeszcze nieodliczone w deklaracjach kwartalnych w okresie referencyjnym i zapisane na konto EFRROW w ramach deklaracji rocznej)
B02Błąd wynikający z zaokrąglenia
B03Błąd zapisu (dane wpisane do nieodpowiedniego kodu budżetu lub celu szczegółowego)
B04Błąd polegający na braku danych (kwota uwzględniona w deklaracji rocznej, ale niezamieszczona w deklaracji kwartalnej)
B05Błąd polegający na braku danych (kwota uwzględniona w deklaracji kwartalnej, ale niezamieszczona w deklaracji rocznej)
B06Błąd dotyczący płatności (płatność zawieszona w banku)
B11Korekta ze względu na odzyskiwanie zaległych należności
B12Korekta z powodu podwójnego księgowania wydatków
B13Realokacja wydatków poszczególnych funduszy (krajowych lub unijnych)
B14Błąd dotyczący stopy współfinansowania (kwota z błędną stopą współfinansowania w deklaracji rocznej)
B15Błąd dotyczący stopy współfinansowania (kwota z błędną stopą współfinansowania w deklaracji kwartalnej)
B16Różnica ze względu na stopę współfinansowania w deklaracji kwartalnej
B23Korekty kursu wymiany
B30Realokacja celu szczegółowego (1)
B99Inny błąd
Kod tabeli XC) Rodzaj różnicy [deklaracja roczna w stosunku do (=MINUS) tabeli X (EFRG i EFRROW)]
C01Błąd administracyjny (pozostałe kwoty do odzyskania na koniec roku budżetowego i przekazane do EFRG/EFRROW za pośrednictwem deklaracji rocznej)
C02Błąd wynikający z zaokrąglenia
C03Błąd zapisu (dane wpisane do nieodpowiedniego kodu budżetu)
C04Błąd polegający na braku danych (kwota uwzględniona w deklaracji rocznej, ale niezamieszczona w tabeli X)
C05Błąd polegający na braku danych (kwota uwzględniona w tabeli X, ale niezamieszczona w deklaracji rocznej)
C06Błąd dotyczący płatności (płatność zawieszona w banku)
C07Korekta opóźnionej płatności w deklaracji rocznej
C08Błąd związany z przekroczeniem pułapu (korekta w deklaracji rocznej ze względu na przekroczenie pułapu wydatków)
C09Odliczenie kwoty niemożliwej do odzyskania
C10Odliczenie kwoty niemożliwej do odzyskania (zasada 50/50)
C11Korekta ze względu na odzyskiwanie zaległych należności
C12Korekta z powodu podwójnego księgowania wydatków
C13Realokacja wydatków poszczególnych funduszy (krajowych lub unijnych)
C14EFRROW: Błąd dotyczący stopy współfinansowania (kwota z błędną stopą współfinansowania w deklaracji rocznej)
C15EFRROW: Błąd dotyczący stopy współfinansowania (kwota z błędną stopą współfinansowania w tabeli X)
C20Korekty zgodności
C21Korekty dotyczące uprawnień
C22Niezadeklarowana modulacja
C23Korekty kursu wymiany
C24EFRG - zatrzymywanie 25 % kwot wynikających z przestrzegania zasady wzajemnej zgodności (2)
C25EFRG - zatrzymywanie 20 % kwot odzyskanych w związku z nieprawidłowościami (3)
C98Tabela X nie jest wymagana
C99Inny błąd
(1) Kod B30 należy wykorzystywać wyłącznie do identyfikacji różnic w celach szczegółowych, które nie mają wpływu na całość wydatków zgłoszonych dla danego kodu budżetu. Jeżeli istnieje wpływ na całkowitą kwotę zadeklarowanych wydatków, stosuje się kod B03.

(2) Art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

(3) Art. 55 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

4.4. Pliki spełniające te zasady mają następującą strukturę (przykład dotyczy roku budżetowego 2016): F100;F109;Exco;F106

AT01;050207991409001;A03;+505.90

Kwota zgłoszona w deklaracji rocznej jest o 505,90 EUR wyższa od kwoty (błędnie) zgłoszonej w deklaracjach miesięcznych [tabele 104].

AT01;050208120000021;A03;-505.90

Kwota zgłoszona w deklaracji rocznej jest o 505,90 EUR niższa od kwoty (błędnie) zgłoszonej w deklaracjach miesięcznych [tabele 104].

AT01;050302062120056;A01;-125.80

Kwota zgłoszona w deklaracji rocznej jest o 125,80 EUR niższa od kwoty zgłoszonej w deklaracjach miesięcznych [tabele 104] ze względu na korektę "błędów administracyjnych".

AT01;050302072121141;C04;+31.05

Kwota zgłoszona w deklaracji rocznej jest o 31,05 EUR wyższa od kwoty zgłoszonej w tabeli X ze względu na problem polegający na braku danych.

AT01;050460010153201;B011a;-100.00

AT01;050460010153201;B011c;-50.00

Kwota zgłoszona w odniesieniu do środka 015 w deklaracji rocznej jest o 150,00 EUR niższa od kwot wykazanych w deklaracjach kwartalnych [SFC 2014] ze względu na błędy administracyjne. Doszło do błędu administracyjnego w wysokości 100,00 EUR w odniesieniu do transakcji zaksięgowanej pod celem szczegółowym 1a i do drugiego błędu administracyjnego w odniesieniu do płatności w ramach celu szczegółowego 1c.

Kod wskazujący błędy administracyjne zostaje rozszerzony o dwa znaki wskazujące cel szczegółowy.

AT01;050460010153201;B301a;-100.00

AT01;050460010153201;B301b;+100.00

Kwota zgłoszona w odniesieniu do środka 15 w deklaracji rocznej jest równa kwotom wykazanym w deklaracjach kwartalnych [SFC 2014]. Jednak kwota 100,00 EUR została błędnie zgłoszona w deklaracjach kwartalnych na cel szczegółowy 1a i jest obecnie korygowana, tak aby skorygować cel szczegółowy 1b.

AT01;050302072121142;C05;-81.00

AT01; 050460010153201;B02;+3.04

AT01; 050460010811101;C15;+3075.07

AT01; 050460011211101;C14;-688.23

itd.

4.5. Pliki "wyjaśnienie różnic" należy wysyłać za pośrednictwem programu do przesyłania danych przesyłką typu "WYJAŚNIENIE RÓŻNIC" (ang. "DIFFERENCE-EXPLANATION").
5. Dokumentacja (wykaz kodów)
5.1. W przypadku gdy kody są używane do pól, dla których w załączniku III nie wprowadzono standardowych kodów, organ koordynujący państwa członkowskiego musi przekazać wykaz kodów dla każdej agencji płatniczej za pośrednictwem programu do przesyłania danych w celu wyjaśnienia wszystkich wykorzystanych kodów.
5.2. Taki wykaz kodów może mieć formę i styl zwykłego pisma. Tożsamość agencji płatniczej oraz nazwa lub jednostka administracyjna adresata muszą być wyraźnie oznaczone.
5.3. Interfejs klienta programu do przesyłania danych zawiera szczególny typ przesyłki dla tego rodzaju transferu danych w formie tabel, tj. "WYKAZ KODÓW" (ang. "CODE-LIST").
6. Transfer danych

Organ koordynujący musi przesłać pliki komputerowe w całości i tylko jeden raz.

Jeżeli organ koordynujący stwierdzi, że przesłano nieprawdziwe dane lub że pojawił się problem przy transferze danych, musi niezwłocznie powiadomić o tym Komisję. Należy wskazać wszystkie pliki, które zawierają nieprawidłowe informacje. Należy zatem zwrócić się do Komisji o usunięcie tych plików. Następnie, w celu uniknięcia nadpisywania zapisów komputerowych lub plików z danymi, organ koordynujący musi przesłać poprawione pliki komputerowe w celu pełnego zastąpienia poprzednich nieprawidłowych informacji.

ZAŁĄCZNIK  III

"Aide-mémoire"

Rok budżetowy 2018

SPIS TREŚCI

1. Dane dotyczące płatności

1.1. F100: nazwa agencji płatniczej

1.2. F101: numer referencyjny płatności

1.3. F103: rodzaj płatności

1.4. F105: płatność obciążona karą

1.5. F105B: zasada wzajemnej zgodności: zastosowanie kary administracyjnej

1.6. F105C: kwota niewypłacona (w euro): zmniejszenie płatności lub wykluczenie z płatności w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu

1.7. F106: kwota w euro

1.8. F106A: wydatki publiczne w euro

1.9. F107: jednostka walutowa

1.10. F108: data płatności

1.11. F109: kod budżetu

1.12. F110: rok gospodarczy, rok kalendarzowy lub okres gospodarczy:

2. Dane dotyczące beneficjenta (wnioskodawcy)

2.1. F200: kod identyfikacyjny

2.2. F201: nazwa (imię i nazwisko)

2.3. F202A: adres wnioskodawcy (ulica i numer domu)

2.4. F202B: adres wnioskodawcy (krajowy kod pocztowy)

2.5. F202C: adres wnioskodawcy (gmina lub miasto)

2.6. F207: region lub podregion w państwie członkowskim

2.7. F220: kod identyfikacyjny organizacji pośredniczącej

2.8. F221: nazwa organizacji pośredniczącej

2.9. F222B: adres organizacji (międzynarodowy kod pocztowy)

2.10. F222C: adres organizacji (gmina lub miasto)

3. Dane dotyczące wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o płatność

3.1. F300: numer wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność

3.2. F300B: data wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność

3.3. F301: numer umowy/projektu (w stosownych przypadkach)

3.4. F304: jednostka upoważniająca

3.5. F307: jednostka przechowująca dokumenty towarzyszące

4. Dane dotyczące produktów

4.1. F500: kod produktu/kod podśrodka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

4.2. F502: ilość podlegająca płatnościom (liczba hektarów itd.)

4.3. F503: ilość objęta złożonym wnioskiem o płatność (ilość zgłoszona)

4.4. F508A: obszar objęty złożonym wnioskiem o płatność

4.5. F508B: obszar objęty dokonywaną płatnością

4.6. F509A: obszar deklarowany nieprawidłowo

4.7. F510: rozporządzenie Unii i numer artykułu

4.8. F511: poziom pomocy EFRG (EUR) na jednostkę miary

4.9. F531: całkowita objętościowa zawartość alkoholu

4.10. F532: naturalna objętościowa zawartość alkoholu

4.11. F533: strefa uprawy winorośli

5. Dane dotyczące kontroli na miejscu

5.1. F600: kontrole na miejscu

Uwaga ogólna: znaczenie kodów X, A i D stosowanych w załączniku I:

Wszystkie informacje oznaczone jako "X" lub "A" są obowiązkowe.

"X" = element danych już ujęty w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1813.

"A" = element danych do uzupełnienia w stosunku do poprzedniej wersji tego rozporządzenia wykonawczego.

"D" = element danych do usunięcia w stosunku do wspomnianego rozporządzenia wykonawczego.

Gdy żądanie dostarczenia informacji nie jest w danych okolicznościach uzasadnione lub nie ma zastosowania w odniesieniu do danych państw członkowskich, należy wpisać WARTOŚĆ ZEROWĄ, która w pliku danych w formacie CSV przedstawiona jest przez dwa kolejne średniki (;;), lub wpisać wartość zerową (0.00).

1. DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Uwaga wstępna: W tej części termin "płatność" dotyczy zarówno płatności, jak i przychodów EFRG i EFRROW.

1.1. F100: nazwa agencji płatniczej

Wymagany format: kod (zob. wykaz kodów F100 uaktualniany w CAP-ED): https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

1.2. F101: numer referencyjny płatności

Numer referencyjny wyraźnie identyfikujący płatność w sprawozdaniu finansowym agencji płatniczej. Usunięcia dotyczące pomocy żywnościowej nie będą uznawane za interwencyjną sprzedaż produktów. W tym szczególnym przypadku pole F101 można pominąć.

1.3. F103: rodzaj płatności

Wymagany format: należy określić za pomocą jednoznakowego kodu zgodnie z następującym wykazem kodów:

KodZnaczenie
0Pomoc żywnościowa
1Wypłacona zaliczka
2Płatność salda końcowego (pierwsza i jedyna płatność lub rozliczenie salda po wypłacie zaliczki, płatność częściowa)
3Kwota odzyskana/zwrot (po nałożeniu kary)/korekta
4Otrzymanie kwot (niepoprzedzone płatnością zaliczki ani płatnością salda końcowego)
6Brak transakcji finansowej
7Płatność częściowa
1.4. F105: płatność obciążona karą

Wymagany format: tak = "Y"; nie = "N".

1.5. F105B: zasada wzajemnej zgodności: zastosowanie kary administracyjnej

W odniesieniu do EFRG i EFRROW w polu F105B należy wskazać kwotę kary administracyjnej, o której mowa w art. 91 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Ujemną kwotę (w euro) wynikającą z systemu kontroli zasady wzajemnej zgodności należy wskazać tylko raz w odniesieniu do pojedynczego beneficjenta w ramach odpowiednich kodów budżetu.

Wymagany format: +99.... 99.99 lub -99.... 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

1.6. F105C: kwota niewypłacona (w euro): zmniejszenie płatności lub wykluczenie z płatności w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu

W polu należy wskazać kwoty zmniejszone lub wykluczone na podstawie kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zgodnie ze stosownym rozporządzeniem.

Kwotę wynikającą z zasady wzajemnej zgodności należy wpisać w polu F105B i jako taka nie powinna stanowić ona części (ujemnej) kwoty, która zostanie wpisana w polu F105C.

Wymagany format: +99.... 99.99 lub -99.... 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

1.7. F106: kwota w euro

Kwota każdej pojedynczej pozycji płatności w euro.

Kwoty w polu F106 odnoszą się jedynie do wydatków EFRG i EFRROW. Wydatki krajowe nie powinny być podawane w tej pozycji.

W przypadku EFRG suma tych kwot (F106) według kodu budżetu (F109) odpowiada kwotom zadeklarowanym w tabeli 104.

W przypadku EFRROW suma tych kwot (F106) według kodu budżetu (F109) odpowiada kwotom obliczanym w deklaracjach kwartalnych dotyczących wydatków w tym samym okresie.

Wymagany format: +99.... 99.99 lub -99.... 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

1.8. F106A: wydatki publiczne w euro

Kwota każdego wkładu publicznego w finansowanie operacji, pochodzącego z budżetu państwa, władz regionalnych lub lokalnych, Unii, lub innych wydatków o podobnym charakterze.

Suma tych kwot (F106A) według kodu budżetu (F109) zasadniczo odpowiada kwotom zadeklarowanym jako wydatki publiczne w deklaracjach kwartalnych dotyczących wydatków w tym samym okresie.

Wymagany format: +99.... 99.99 lub -99.... 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

1.9. F107: jednostka walutowa Wymagany format: EUR
1.10. F108: data płatności

Data określająca miesiąc dokonania zgłoszenia do EFGR/EFRROW.

Wymagany format: "RRRRMMDD" (czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc, dwucyfrowy dzień).

1.11. F109: kod budżetu

W przypadku EFGR należy podać pełny kod wg budżetu zadaniowego, w tym tytuł, rozdział, artykuł, pozycję i podpozycję.

W przypadku pozycji budżetowej EFRROW 05046001 należy podać podpozycje budżetu zgodnie z opisem w pkt 1.2 załącznika IV.

Wymagany format: ABB bez spacji: "999999999999999", gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

1.12. F110: rok gospodarczy, rok kalendarzowy lub okres gospodarczy

W przypadku produktów objętych skupem interwencyjnym jest to rok gospodarczy odpowiadający danemu produktowi lub okres obowiązywania kontyngentu, na poczet którego dany produkt zostanie zapisany.

W przypadku środków nieobszarowych i niezwiązanych z produkcją zwierzęcą w ramach EFRROW jest to rok kalendarzowy złożenia pierwotnego wniosku o udzielenie pomocy finansowej. W odniesieniu do podejmowania wieloletnich zobowiązań, związanych z np. środkami "obszar" lub "zwierzęta", jest to rok kalendarzowy rozpoczęcia zobowiązania.

2. DANE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY)

Uwaga wstępna: Pola F200, F201, F202A, F202B i F202C należy zawsze wykorzystywać do wskazania beneficjenta płatności, tzn. ostatecznego beneficjenta. Pola F220, F221, F222B i F222C można wykorzystać tylko wtedy, gdy płatność dokonywana jest na rzecz beneficjenta przez organizację pośredniczącą. Pole F207 dotyczy jedynie pola F200.

2.1. F200: kod identyfikacyjny

W systemach informatycznych agencji płatniczej, na szczeblu państwa członkowskiego i w odniesieniu do wszystkich płatności każdemu wnioskodawcy przydziela się niepowtarzalny identyfikator.

2.2. F201: nazwa (imię i nazwisko)

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy wnioskodawcy.

2.3. F202A: adres wnioskodawcy (ulica i numer domu)
2.4. F202B: adres wnioskodawcy (krajowy kod pocztowy)
2.5. F202C: adres wnioskodawcy (gmina lub miasto)
2.6. F207: region lub podregion w państwie członkowskim

Kod regionu i podregionu (NUTS 3) ustalany jest według miejsca głównej działalności prowadzonej przez gospodarstwo beneficjenta, któremu przyznana jest płatność.

Kod "region dodatkowy" (MSZZZ) wskazuje się tylko w przypadkach gdy np. nie istnieje kod systemu NUTS 3.

Wymagany format: kod systemu NUTS 3 określony w wykazie kodów F207 na stronie CAP-ED: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

2.7. F220: kod identyfikacyjny organizacji pośredniczącej

Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany organizacjom pośredniczącym na szczeblu państwa członkowskiego. Płatność dokonywana jest na rzecz beneficjenta poprzez organizację pośredniczącą, tzn. poprzez pośredniczącą instytucję lub bezpośrednio do tej organizacji.

2.8. F221: nazwa organizacji pośredniczącej

Nazwa organizacji.

2.9. F222B: adres organizacji (międzynarodowy kod pocztowy)
2.10. F222C: adres organizacji (gmina lub miasto)
3. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY/WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
3.1. F300: numer wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność

Musi on umożliwiać odszukanie wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność w aktach państw członkowskich. Jest on niepowtarzalny w odniesieniu do interwencji na rynkach rolnych, pomocy bezpośredniej i rozwoju obszarów wiejskich, zapewniając jednoznaczną identyfikację numeru wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność w systemach informatycznych agencji płatniczej.

3.2. F300B: data wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność

Data otrzymania wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność przez agencję płatniczą lub przez jeden z jej wyznaczonych organów (w tym jej oddziały lub biura regionalne).

W przypadku płatności w ramach krajowych programów wsparcia w sektorze wina data złożenia wniosku jest zgodna z datą określoną w art. 37 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 8 .

W przypadku środków rozwoju obszarów wiejskich: data zgłoszenia jest związana z wnioskiem o płatność, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 9 .

Wymagany format: "RRRRMMDD" (czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc, dwucyfrowy dzień).

3.3. F301: numer umowy/projektu (w stosownych przypadkach)

W przypadku środków i programów EFRROW każdemu projektowi musi być przydzielony niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

3.4. F304: jednostka upoważniająca

Jest to jednostka odpowiedzialna za kontrolę administracyjną i upoważnienia, np. region. Im bardziej zdecentralizowany jest zarząd systemu, tym ważniejsza jest ta informacja.

3.5. F307: jednostka przechowująca dokumenty towarzyszące

Tylko w przypadku gdy jest inna niż jednostka określona w polu F304.

4. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Wstępna uwaga dotycząca ilości: zgodnie z podstawową zasadą ilości takie jak obszary itp. muszą być wykazane tylko raz. W przypadku płatności zaliczkowej, po której następuje płatność salda, ilość należy podać w zapisie płatności zaliczkowej. Obowiązuje to również w przypadkach, kiedy płatność zaliczkową i płatność salda księguje się w różnych podpozycjach budżetowych (zaliczki i saldo). Korekty ilości należy wykazać w zapisach obejmujących saldo lub późniejsze płatności. W przypadku sum odzyskanych, jeżeli kwota wnioskowana jest obniżona z powodu nieprawidłowo podanych ilości, korekty ilości należy wskazać za pomocą znaku minus.

4.1. F500: kod produktu/kod podśrodka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Państwa członkowskie muszą sporządzić własne wykazy kodów oraz załączyć je w nocie wyjaśniającej do pliku(-ów) płatności.

W przypadku środków rozwoju obszarów wiejskich objętych pozycją budżetową EFRROW 05046001 podśrodek wskazuje się zgodnie z tabelą określoną w części 5 załącznika 1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 10 .

4.2. F502: ilość podlegająca płatnościom (liczba hektarów itd.)

Zob. wstępna uwaga w pozycji 4 (dane dotyczące produktów).

W przypadku sektora wina należy podać zawartość alkoholu w produktach uzyskanych w wyniku destylacji.

W przypadku wszystkich innych sektorów ilość podlegająca płatnościom jest wyrażona w jednostce określonej przepisami odpowiednimi dla tego sektora, jako podstawa do wypłaty premii.

Wymagany format: +99....99.99 lub -99....99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. W razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc po przecinku (maksymalnie do 6).

4.3. F503: ilość objęta złożonym wnioskiem o płatność (ilość zgłoszona)

Wymagany format: +99....99.99 lub -99....99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. W razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc po przecinku (maksymalnie do 6).

4.4. F508A: obszar objęty złożonym wnioskiem o płatność

Obszar objęty wnioskiem.

Wymagany format: +99....99.99 lub -99....99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

4.5. F508B: obszar objęty dokonywaną płatnością

Zob. wstępna uwaga w pozycji 4 (dane dotyczące produktów).

Obszar, za który dokonywana jest płatność.

Wymagany format: +99....99.99 lub -99....99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

4.6. F509A: obszar deklarowany nieprawidłowo

Różnica między obszarem deklarowanym i zmierzonym. Zawyżenie ma miejsce, gdy obszar deklarowany przekracza obszar zmierzony, i jest wyrażone liczbą dodatnią. Zaniżenie ma miejsce, gdy obszar zmierzony przekracza obszar deklarowany, i jest wyrażone liczbą ujemną.

Wymagany format: +99....99.99 lub -99....99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

4.7. F510: rozporządzenie Unii i numer artykułu

W przypadku towarów podlegających skupowi interwencyjnemu wymagane jest opublikowanie właściwych instrumentów ad hoc w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku środków rozwoju obszarów wiejskich objętych pozycją budżetową EFRROW 05046001 w stosownym przypadku należy wskazać kod dla odpowiedniego wybranego unijnego priorytetu (celu szczegółowego) rozwoju obszarów wiejskich 11 .

4.8. F511: poziom pomocy EFRG (EUR) na jednostkę miary

Pole F511 należy wypełnić, jeżeli w jednym z wymaganych pól dotyczących ilości F502 i F508B wpisano dane. Poziom pomocy należy wyrazić w tej samej jednostce miary co wpisana ilość.

Wymagany format:

9....9.999999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

4.9. F531: całkowita objętościowa zawartość alkoholu

Wyrażona w % obj./hl.

Wymagany format:

99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

4.10. F532: naturalna objętościowa zawartość alkoholu

Wyrażona w % obj./hl.

Wymagany format:

99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

4.11. F533: strefa uprawy winorośli

Obszar uprawy winorośli zdefiniowany w dodatku 1 do załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 12 .

Wymagany format: określany za pomocą jednego z podanych kodów: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

5. DANE DOTYCZĄCE KONTROLI NA MIEJSCU

Dane dotyczą kontroli przeprowadzanych w odniesieniu do danego roku składania wniosków/roku kalendarzowego.

5.1. F600: kontrole na miejscu

"Kontrole na miejscu", o których tu mowa, są określone w stosownych rozporządzeniach 13  w odniesieniu do danego roku składania wniosków/roku kalendarzowego. Obejmują one bezpośrednie kontrole w gospodarstwie (kod "F" lub kod "C") lub kontrole za pomocą teledetekcji (kod "T").

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 1).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2159/89 z dnia 18 lipca 1989 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72 (Dz.U. L 207 z 19.7.1989, s. 19).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/1999 z dnia 22 lipca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 odnośnie do pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych gatunków winogron suszonych (Dz.U. L 192 z 24.7.1999, s. 21).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 32)

W przypadku kilku kontroli dotyczących tego samego środka i producenta należy dokonać jednorazowego zapisu. Każdy zapis, czy to płatności zaliczki, salda czy innej płatności, który dotyczy określonej kontroli, posiada odpowiedni kod w polu F600.

Wymagany format: "N" = brak kontroli, "F" = kontrola gospodarstwa na miejscu, "C" = kontrola zasady wzajemnej zgodności i "T" = kontrola za pomocą teledetekcji.

Jeżeli przeprowadzono zarówno kontrolę gospodarstwa na miejscu, jak i kontrolę zasady wzajemnej zgodności lub kontrolę za pomocą teledetekcji, należy wpisać jeden z odpowiednich kodów "FT", "CT", "CF" lub "FTC".

ZAŁĄCZNIK  IV  14  

Struktura kodów budżetu EFRROW (F109)

1. OKRES PROGRAMOWANIA EFRROW 2014-2020
1.1. Wprowadzenie

W odniesieniu do EFRROW (okres programowania 2014-2020) nomenklatura budżetowa określa tylko jedną pozycję budżetową: "05046001".

Biorąc pod uwagę fakt, że kody budżetu mogą zawierać do 15 cyfr, pozostałe 7 cyfr można wykorzystać do dokładniejszego określenia wydatków. Umożliwi to porównanie pochodzących z różnych źródeł danych dotyczących roku budżetowego, agencji płatniczej, środka i programu.

1.2. Struktura kodu budżetu

Kod budżetu musi posiadać strukturę "05046001 MM RRR PP". Osiem pierwszych znaków jest zawsze takich samych: "05046001". Dwa następne znaki "MM" oznaczają środek.

KodŚrodek pomocy (1)
01Przekazywanie wiedzy i działania informacyjne (art. 14)
02Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw (art. 15)
03Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (art. 16)
04Inwestycje w aktywa rzeczowe (art. 17)
05Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (art. 18)
06Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej (art. 19)
07Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20)
08Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów (art. 21-26)
09Tworzenie grup i organizacji producentów (art. 27)
10Środek rolno-środowiskowo-klimatyczny (art. 28)
11Rolnictwo ekologiczne (art. 29)
12Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą wodną (art. 30)
13Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (art. 31 i 32)
14Dobrostan zwierząt (art. 33)
15Usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów (art. 34)
16Współpraca (art. 35)
17Zarządzanie ryzykiem (art. 36-39)
18Finansowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich dla Chorwacji (art. 40)
19Wsparcie dla lokalnego rozwoju LEADER - rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) (art. 42, 43 i 44)
20Wsparcie techniczne (art. 51)
97113 - Wcześniejsza emerytura (2)
98131 - Spełnianie norm opartych na prawodawstwie unijnym (2)
99341 - Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich (2)
(1) Odesłania do odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

(2) Środek przerwany z okresu programowania 2007-2013.

Kolejne trzy cyfry "RRR" wskazują na powiązanie artykułów stosowanych do określenia maksymalnej stawki wkładu EFRROW:

- pierwsza cyfra to "kategoria stawek wkładu",
- druga cyfra to "odstępstwa/inne alokacje",
- trzecia cyfra to stosowalność art. 59 ust. 4 lit. d) 15 , art. 59 ust. 4 lit. g) 16  i art. 24 ust. 1 17 .
Pierwszy znakArtykuł (1)Kategoria stawek wkładu
1art. 59 ust. 3 lit. a)Regiony słabiej rozwinięte, regiony najbardziej oddalone oraz mniejsze wyspy Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013
2art. 59 ust. 3 lit. b)Regiony, w których PKB na mieszkańca w okresie programowania 2007-2013 był niższy niż 75 % średniej UE-25 w okresie odniesienia, ale których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 75 % średniego PKB w UE-27
3art. 59 ust. 3 lit. c)Regiony przejściowe inne niż te, o których mowa w art. 59 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013
4art. 59 ust. 3 lit. d)Pozostałe regiony
5-Środek przerwany
(1) Odesłania do odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Drugi znakArtykuł (1)Odstępstwa/inne alokacje
1-Główny nurt
2art. 59 ust. 4 lit. a)Środki, o których mowa w art. 14, 27 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, na potrzeby rozwoju lokalnego w ramach LEADER, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2), oraz operacji realizowanych na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013
3art. 59 ust. 4 lit. b)Działania przyczyniające się do realizacji celów w zakresie środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej
4art. 59 ust. 4 lit. c)Instrumenty finansowe na poziomie Unii, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
5art. 59 ust. 4 lit. e)Operacje otrzymujące dofinansowanie ze środków finansowych przekazanych do EFRROW poprzez zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
6art. 59 ust. 4 lit. f)Dodatkowy przydział dla Irlandii, Portugalii i Cypru
7-Dobrowolne dostosowanie w następstwie art. 10b i 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009
8art. 59 ust. 4 lit. h)Wielkość wkładu, o której mowa w art. 39a ust. 13 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia
(1) Odesłania do odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Trzeci znakInstrumenty finansowe na poziomie państwa członkowskiego - art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013Pomoc finansowa - art. 59 ust. 4 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013Tymczasowe trudności budżetowe - art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
1nie dotyczynie dotyczynie dotyczy
2dotyczynie dotyczynie dotyczy
3nie dotyczydotyczynie dotyczy
4dotyczydotyczynie dotyczy
5nie dotyczynie dotyczydotyczy
6dotyczynie dotyczydotyczy
7nie dotyczydotyczydotyczy
8dotyczydotyczydotyczy

Dwa ostatnie znaki "PP" oznaczają numer programu (dopuszcza się cyfry od "00" do "99"), gdzie:

00odnosi się do programu krajowego
od 01 do 98odnosi się do programów regionalnych
99odnosi się do programu krajowej sieci obszarów wiejskich

Przykład:

F109 = 05046001 01 431 01 oznacza:

05046001: pozycję w budżecie "EFRROW" okres programowania 2014-2020;

01: środek "Przekazywanie wiedzy i działania informacyjne (art. 14)";

4: "art. 59 ust. 3 lit. d) - Pozostałe regiony";

3: "art. 59 ust. 4 lit. b) - Działania przyczyniające się do realizacji celów w zakresie środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej";

1: art. 59 ust. 4 lit. d), art. 59 ust. 4 lit. g) i art. 24 ust. 1 nie mają zastosowania;

01: numer programu regionalnego "01".

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1813 z dnia 7 października 2016 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dz.U. L 278 z 14.10.2016, s. 1).
4 Uwaga: Należy najpierw zapoznać się z uwagami wstępnymi dotyczącymi "ilości" w rozdziale 4 załącznika III.
5 Kodów budżetu, dla których nie zgłoszono żadnych wydatków, nie włącza się do pliku deklaracji rocznej.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
7 Prawidłowym połączeniem mogłoby być na przykład B011a w przypadku różnic dotyczących błędów administracyjnych odnoszących się do wydatków poniesionych na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
8 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1).
9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 48).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18).
11 Kody te należy podać zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Na przykład: kod 1a dla wydatków przyczyniających się do "ułatwiania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich". Wydatki odnoszące się do art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 można identyfikować za pomocą kodu P4. W odniesieniu do celów szczegółowych nieujętych wyraźnie w art. 5 wspomnianego rozporządzenia; dwa dodatkowe znaki, których należy użyć, to "yy". Wydatki niezwiązane z celami szczegółowymi powinny być identyfikowane kodem "zz".
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).
14 Załącznik IV zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/408 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.74.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
15 Odesłania do odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
16 Odesłania do odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
17 Odesłania do odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.