Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.192.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie finansowania programu prac na rok 2015 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i paszy, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin w ramach programu "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności"

(2015/C 192/03)

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1 , w szczególności jego art. 84,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE 2 , w szczególności jego art. 31 i art. 36 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 3 ustanowiono ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z przepisami ukierunkowanymi w szczególności na zapobieganie zagrożeniu ludzi i zwierząt, eliminowanie go lub ograniczanie do dopuszczalnych poziomów oraz gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszą i żywnością oraz na ochronę interesów konsumenta. W art. 51 tego rozporządzenia przewidziano, że Komisja może organizować kursy szkoleniowe dla personelu właściwych organów państw członkowskich odpowiedzialnych za urzędowe kontrole określone w tym rozporządzeniu, przy czym w kursach tych mogą uczestniczyć osoby z państw trzecich, w szczególności z krajów rozwijających się. W szczególności kursy te mogą obejmować szkolenia w zakresie unijnego prawa paszowego i żywnościowego oraz reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

(2) Art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2000/29/WE 4 stanowi podstawę prawną dla organizowania kursów w dziedzinie zdrowia roślin.

(3) W 2006 r. Komisja ustanowiła program "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności" w celu osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004. W komunikacie Komisji z dnia 20 września 2006 r. zatytułowanym "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności" 5 zbadano opcje w zakresie przyszłej organizacji szkoleń.

(4) W rozporządzeniu (UE) nr 652/2014 ustanowiono przepisy dotyczące zarządzania wydatkami z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa żywności i paszy, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin. Art. 31 stanowi, że Unia może finansować szkolenia personelu właściwych organów odpowiedzialnych za kontrole urzędowe, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, służące opracowaniu zharmonizowanego podejścia w odniesieniu do kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka, zwierząt i roślin. Aby zapewnić realizację programu "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności" w państwach członkowskich, należy przyjąć decyzję w sprawie finansowania oraz program prac dotyczący szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i paszy, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin na rok 2015.

(5) W decyzji wykonawczej Komisji 2013/770/UE 6 ustanowiono Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwaną dalej "Agencją"). Decyzją tą powierzono Agencji niektóre zadania w zakresie zarządzania i realizacji programu w odniesieniu do działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa żywności realizowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 i dyrektywy 2000/29/WE. Należy zatem przyznać Agencji wkład finansowy Unii na rok 2015 r. na finansowanie kosztów operacyjnych działań związanych z programem "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności".

(6) Aby zapewnić elastyczność we wdrażaniu programu prac, należy zdefiniować termin "istotna zmiana" w rozumieniu art. 94 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012 7 .

(7) Należy umożliwić płatność odsetek za zwłokę w płatnościach na podstawie art. 92 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz art. 111 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Program prac

Przyjmuje się określony w załączniku roczny program prac dotyczący realizacji programu "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności" na 2015 r. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł  2

Wkład Unii

1. Maksymalny wkład na realizację programu prac na rok 2015 ustala się na poziomie 16 670 000 EUR i jest on finansowany ze środków ujętych w następujących liniach budżetowych budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2015 r.:
a) linia budżetowa 17 04 03: 15 500 000 EUR;
b) linia budżetowa 17 01 06 03: 1 170 000 EUR.
2. Kwota określona w ust. 1 lit. b) zostaje wypłacona Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności i stanowi operacyjny wkład finansowy.
3. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą być również przeznaczone na pokrycie odsetek za zwłokę w płatnościach.
Artykuł  3

Zmian, które dotyczą przydziału środków finansowych na określone działania, a które łącznie nie przekraczają 20 % maksymalnego wkładu przewidzianego w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, nie uznaje się za istotne zmiany w rozumieniu art. 94 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012, o ile zmiany te nie wywierają znaczącego wpływu na charakter tych działań i cel programu prac. Zwiększenie maksymalnego wkładu określonego w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji nie może przekraczać 20 %.

Wykonując niniejszą decyzję, właściwy urzędnik zatwierdzający może stosować zmiany, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i zasadą proporcjonalności.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

1.1. Wprowadzenie

Na podstawie celów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i dyrektywie 2000/29/WE niniejszy program prac obejmuje następujące działania, które mają zostać sfinansowane, oraz podział środków budżetowych na 2015 r.:

1.2.Udzielanie zamówień (przeprowadzane w formie zarządzania bezpośredniego): umowy z wykonawcami zewnętrznymi o realizację programu szkoleniowego i innych narzędzi uczenia się15 500 000 EUR
1.3.Inne działania: operacyjny wkład finansowy dla Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności1 170 000 EUR
OGÓŁEM16 670 000 EUR

1.2. Udzielanie zamówień: umowa z wykonawcami zewnętrznymi o realizację programu szkoleniowego i innych narzędzi uczenia się

Ogólne środki przeznaczone w budżecie na zamówienia publiczne w 2015 r. wynoszą 15 500 000 EUR.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 51 rozporządzenia (WE) nr 882/2004

Art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2000/29/WE

Art. 31 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 652/2014

LINIA BUDŻETOWA Linia budżetowa: 17 04 03

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ

Dla każdej z kwestii technicznych wymienionych poniżej podpisana zostanie co najmniej jedna bezpośrednia lub ramowa umowa o świadczenie usług. Przewiduje się podpisanie około 15 bezpośrednich lub szczegółowych umów o świadczenie usług. Wykonawcy zewnętrzni będą uczestniczyć głównie w części organizacyjnej i logistycznej działań szkoleniowych.

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (O ILE MOŻNA OKREŚLIĆ)

W roku 2015 działania szkoleniowe w państwach członkowskich dotyczyć będą następujących tematów:

DziałaniaKwota w EUR
HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli)2 000 000
Zdrowie zwierząt (pszczoły i zwierzęta egzotyczne)520 000
Identyfikacja i identyfikowalność zwierząt760 000
Kontrola dodatków do żywności1 100 000
Planowanie awaryjne i zwalczanie chorób zwierząt1 100 000
Zwalczanie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych535 000
Higiena żywności i elastyczność1 160 000
Nowe techniki badania żywności645 000
Wewnętrzny audyt urzędowych systemów kontroli1 260 000
Hodowla zwierząt890 000
Rolnictwo ekologiczne1 000 000
Chronione nazwy żywności1 000 000
Badania dotyczące zdrowia roślin550 000
Analiza pod kątem organizmów zmodyfikowanych genetycznie500 000
Wsparcie w zakresie egzekwowania przepisów w dziedzinie środków sanitarnych i fitosanitarnych1 215 000
Platforma programu "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności"500 000
Pomoc i wsparcie dla projektu e-learningowego135 000
Badanie na temat obecnego i przyszłego funkcjonowania programu "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności"180 000
Szkolenia, konferencje oraz narzędzia służące edukacji i rozpowszechnianiu informacji w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i planowania awaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności450 000
OGÓŁEM15 500 000

WDRAŻANIE

Zarządzanie środkami w wysokości 14 685 000 EUR i ich wdrażanie (finansowanie środków w zakresie bezpieczeństwa żywności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 i dyrektywy 2000/29/WE) leży w gestii Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (decyzja Komisji 2013/770/UE). Pozostałą kwotą w wysokości 815 000 EUR będzie zarządzać Komisja w celu finansowania programu dotyczącego analizy pod kątem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (jedno porozumienie administracyjne z JRC), pomocy i wsparcia projektu e-learningowego i badania na temat obecnego i przyszłego funkcjonowania programu "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności" (dwie umowy).

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ W przybliżeniu podczas 3. i 4. kwartału 2015 r.

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 15 500 000 EUR

1.3. Inne działania: operacyjny wkład finansowy dla Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003, w szczególności jego art. 12 ust. 3.

LINIA BUDŻETOWA

Linia budżetowa: 17 01 06 03

KWOTA

1 170 000 EUR

OPIS I CEL ŚRODKA WYKONAWCZEGO

Z linii budżetowej 17 01 06 03 finansuje się część operacyjnego wkładu finansowego Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok 2015, związaną z programem "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności". Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 operacyjny wkład finansowy pochodzi z przydziału finansowego dla programów unijnych zarządzanych przez Agencję.

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1.
3 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).
4 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).
5 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego "Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności", COM(2006) 519 final z 20.9.2006.
6 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/770/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności oraz uchylenia decyzji 2004/858/WE (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 69).
7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.