Dz.U.UE.L.2018.322.3

| Akt oczekujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

UMOWA
między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

UNIA EUROPEJSKA

z jednej strony, oraz

RZĄD REPUBLIKI FILIPIN

(zwanej dalej "Filipinami")

z drugiej strony,

(zwane dalej "Stronami"),

STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Filipinami zawierają postanowienia sprzeczne z prawem Unii Europejskiej,

STWIERDZAJĄC, że Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Unii Europejskiej unijni przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim Unii Europejskiej mają prawo do wolnego od dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Unią Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Unii Europejskiej,

UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Filipinami, które są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, muszą zostać dostosowane do tego prawa celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla przewozów lotniczych między Unią Europejską a Filipinami, a także w celu zachowania ciągłości tych przewozów lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogą wpłynąć na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Filipinami, które (i) wymagają zawierania porozumień między przedsiębiorstwami, podejmowania decyzji przez związki przedsiębiorstw lub stosowania uzgodnionych praktyk, które zapobiegają konkurencji między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, zakłócają ją lub ograniczają, lub sprzyjają wymienionym rozwiązaniom; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków zapobiegających konkurencji między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, zakłócających ją lub ograniczających, które to środki mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszej umowy celem Unii Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu powietrznego między Unią Europejską a Filipinami ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi z państw członkowskich Unii Europejskiej a przewoźnikami lotniczymi z Filipin, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych o komunikacji lotniczej w zakresie praw przewozowych,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Postanowienia ogólne

1.  Do celów niniejszej umowy termin "państwa członkowskie" oznacza państwa członkowskie Unii Europejskiej, a "Traktaty UE" oznaczają Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2.  Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną danej umowy rozumiane są jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
3.  Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych z państwa członkowskiego będącego stroną danej umowy rozumiane są jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.
Artykuł  2

Wyznaczenie przez państwo członkowskie

1.  Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku 2 lit. a) i b) dotyczące, odpowiednio, wyznaczenia przez państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, jego upoważnień oraz zezwoleń wydanych przez Filipiny oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub zezwoleń wydanych przewoźnikowi lotniczemu.
2.  Po uzyskaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Filipiny wydadzą odpowiednie upoważnienia i zezwolenia w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:
(i) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony, zgodnie z traktatami UE, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz
(ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, wyznaczeniewyraźnie określa właściwą władzę lotniczą; oraz
(iii) przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3 lub obywateli tych innych państw, oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą tych państw lub ich obywateli.
3.  Filipiny mogą odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli:
(i) przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony, zgodnie z traktatami UE, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej; lub
(ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub w wyznaczeniu nie jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; lub
(iii) przewoźnik lotniczy nie jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3 lub obywateli tych innych państw, ani nie pozostaje pod skuteczną kontrolą tych państw lub ich obywateli; lub
(iv) przewoźnik lotniczy otrzymał już zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z dwustronną umową między Filipinami a innym państwem członkowskim, a Filipiny mogą wykazać, że wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą umową na trasie, która zawiera punkt znajdujący się na terytorium tego innego państwa członkowskiego, stanowiłoby obejście ograniczeń praw przewozowych nałożonych przez tę inną umowę.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Filipiny nie dyskryminują przewoźników lotniczych z państw członkowskich ze względu na ich przynależność państwową.

Artykuł  3

Bezpieczeństwo

1.  Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku 2 lit. c).
2.  W przypadku gdy państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Filipin wynikające z postanowień dotyczących bezpieczeństwa zawartych w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a Filipinami mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez wspomniane inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.
Artykuł  4

Opodatkowanie paliwa lotniczego

1.  Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku 2 lit. d).
2.  Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne z postanowień wymienionych w załączniku 2 lit. d) nie jest przeszkodą dla państwa członkowskiego w nałożeniu w sposób wolny od dyskryminacji podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jego terytorium, przeznaczone do użytku przez statek powietrzny wyznaczonego przewoźnika lotniczego Filipin wykonującego operacje między punktem znajdującym się na terytorium tego państwa członkowskiego a innym punktem znajdującym się na terytorium tego lub innego państwa członkowskiego.
Artykuł  5

Zgodność z regułami konkurencji

1.  Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne z postanowień umów wymienionych w załączniku 1 nie może (i) wymagać zawierania porozumień między przedsiębiorstwami, podejmowania decyzji przez związki przedsiębiorstw lub stosowania uzgodnionych praktyk, które zapobiegają konkurencji, zakłócają ją lub ograniczają, lub sprzyjać wymienionym rozwiązaniom; (ii) wzmacniać skutków wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; ani (iii) przenosić na prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialności za podjęcie środków zapobiegających konkurencji, zakłócających ją lub ograniczających.
2.  Postanowienia zawarte w umowach wymienionych w załączniku 1, które są niezgodne z ust. 1 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania.
Artykuł  6

Załączniki do Umowy

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł  7

Zmiany lub poprawki

Za obopólną zgodą Strony mogą w każdej chwili dokonać przeglądu lub zmiany niniejszej umowy.

Artykuł  8

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie

1.  Niniejsza umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej pisemnej notyfikacji o zakończeniu odpowiednich wewnętrznych procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.
2.  Niezależnie od postanowień ust. 1 Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.
3.  Niniejsza umowa ma zastosowanie do wszystkich umów i porozumień wymienionych w załączniku 1, łącznie z tymi, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie.
Artykuł  9

Wygaśnięcie

1.  W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku 1, wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do danej umowy wymienionej w załączniku 1.
2.  W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku 1, wygasa jednocześnie niniejsza umowa.
NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani odpowiednio upoważnieni podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit devītajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, negenentwintig november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci ș i nouă noiembrie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho deviateho novembra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne devetindvajsetega novembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskie

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За правителството на Република Филипини

Por el Gobierno de la República de Filipinas

Za vládu Filipínské republiky

For Republikken Filippinernes regering

Für die Regierung der Republik der Philippinen

Filipiini Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων

For the Government of the Republic of the Philippines

Pour le Gouvernement de la République des Philippines

Za Vladu Republike Filipina

Per il Governo della Republica delle Filippine

Filipīnu Republikas valdības vārdā -

Filipinų Respublikos Vyriausybės vardu

a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini

Voor de regering van de Republiek der Filipijnen

W imieniu rządu Republiki Filipin

Pelo Governo da República das Filipinas

Pentru Guvernul Republicii Filipine

Za vládu Filipínskej republiky

Za vlado Republike Filipini

Filippiinien tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Filippinernas regering

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 NINIEJSZEJ UMOWY

Umowy o komunikacji lotniczej i inne porozumienia między Republiką Filipin a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zmian lub poprawek, które w dniu podpisania niniejszej umowy były zawarte, podpisane lub parafowane:
- umowa o transporcie lotniczym między federalnym rządem Austrii a rządem Republiki Filipin, podpisana w Manili w dniu 12 sierpnia 1992 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Austria";
- umowa o transporcie lotniczym między rządem Królestwa Belgii a rządem Republiki Filipin, podpisana w Manili w dniu 30 stycznia 1970 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Belgia";
- umowa o transporcie lotniczym między rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej a rządem Republiki Filipin, podpisana w Pradze w dniu 23 kwietnia 1992 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Czechosłowacja";
- umowa o transporcie lotniczym między rządem Królestwa Danii a rządem Republiki Filipin, podpisana w Oslo w dniu 8 maja 1969 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Dania";
- umowa o transporcie lotniczym między Republiką Filipin a Królestwem Szwecji, podpisana w Oslo w dniu 8 maja 1969 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Szwecja";
- umowa o transporcie lotniczym między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Filipin, podpisana w Manili w dniu 6 sierpnia 1971 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Niemcy";
- umowa o transporcie lotniczym między rządem Królestwa Grecji a rządem Republiki Filipin, podpisana w Atenach w dniu 8 października 1949 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Grecja";
- umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Węgierskiej a rządem Republiki Filipin, podpisana w Budapeszcie w dniu 21 maja 1992 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Węgry";
- umowa o transporcie lotniczym między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Republiki Filipin, podpisana w Luksemburgu w dniu 21 listopada 2001 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Luksemburg";
- umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Filipin o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Manili w dniu 1 lipca 1993 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Filipiny-Polska".

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ ARTYKUŁÓW W UMOWACH WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 1, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2-4 NINIEJSZEJ UMOWY

a) Nazwa pozycji:
- art. 3 umowy Filipiny-Austria;
- art. 3 umowy Filipiny-Belgia
- art. III umowy Filipiny-Czechosłowacja;
- art. 3 umowy Filipiny-Dania;
- art. 3 umowy Filipiny-Szwecja;
- art. 3 ust. 1 umowy Filipiny-Niemcy;
- art. 2 i 3 umowy Filipiny-Grecja;
- art. III umowy Filipiny-Węgry;
- art. III umowy Filipiny-Luksemburg;
- art. III umowy Filipiny-Polska;
b) Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:
- art. 3 umowy Filipiny-Austria;
- art. 3 umowy Filipiny-Belgia
- art. III umowy Filipiny-Czechosłowacja;
- art. 3 umowy Filipiny-Dania;
- art. 3 umowy Filipiny-Szwecja;
- art. 3 ust. 4 i 5 oraz art. 3 ust. 6 zdanie pierwsze umowy Filipiny-Niemcy;
- art. 6 umowy Filipiny-Grecja;
- art. IV umowy Filipiny-Węgry;
- art. III umowy Filipiny-Luksemburg;
- art. III umowy Filipiny-Polska;
c) Bezpieczeństwo:
- art. 6 umowy Filipiny-Austria;
- art. 11 umowy Filipiny-Belgia
- art. X umowy Filipiny-Czechosłowacja;
- art. 11 umowy Filipiny-Dania;
- art. 11 umowy Filipiny-Szwecja;
- art. 10 umowy Filipiny-Niemcy;
- art. 4 umowy Filipiny-Grecja;
- art. XIII umowy Filipiny-Węgry;
- art. XI umowy Filipiny-Luksemburg;
- art. XII umowy Filipiny-Polska;
d) Opodatkowanie paliwa lotniczego:
- art. 7 umowy Filipiny-Austria;
- art. 4 umowy Filipiny-Belgia
- art. IV umowy Filipiny-Czechosłowacja;
- art. 4 umowy Filipiny-Dania;
- art. 4 umowy Filipiny-Szwecja;
- art. 4 umowy Filipiny-Niemcy;
- art. 3 umowy Filipiny-Grecja;
- art. V umowy Filipiny-Węgry;
- art. IV umowy Filipiny-Luksemburg;
- art. IV umowy Filipiny-Polska.

ZAŁĄCZNIK  3

WYKAZ INNYCH PAŃSTW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 NINIEJSZEJ UMOWY

a) Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
b) Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
c) Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
d) Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego).