F-Grenoble: Obsługa regularnych połączeń lotniczych - Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi Grenoble (Saint Geoirs) a Paryżem (Orly) złożone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.151.30

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.

F-Grenoble: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi Grenoble (Saint Geoirs) a Paryżem (Orly) złożone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

(2005/C 151/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2005 r.)

1. Wprowadzenie: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych Francja nałożyła zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych w stosunku do regularnej usługi lotniczej między portem lotniczym w Grenoble (Saint Geoirs) a portem lotniczym w Paryżu (Orly). Wymagania określone w wymienionych zobowiązaniach z tytułu świadczenia usług publicznych zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 149 z dnia 21.6.2005.

W przypadku jeśli do dnia 2 grudnia 2005 r. żaden z przewoźników lotniczych nie rozpocznie lub nie zamierza rozpocząć świadczenia usług w zakresie regularnych połączeń lotniczych między portem lotniczym w Grenoble (Saint Geoirs) a Paryżem (Orly) zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych i bez występowania o dofinansowanie, Francja, zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia, podjęła decyzję o ograniczeniu dostępu do omawianej trasy, przyznając prawo do obsługi tego połączenia począwszy od dnia 2 stycznia 2006 r. jednemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu.

2. Przedmiot przetargu: Obsługa od dnia 2 stycznia 2006 r. regularnych połączeń lotniczych między portem lotniczym w Grenoble (Saint Geoirs) a Paryżem (Orly) zgodnie ze zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych określonymi w stosunku do tej trasy i opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 149 z dnia 21.6.2005.

3. Uczestnictwo w przetargu: W przetargu mogą uczestniczyć wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający ważne zezwolenie eksploatacyjne wydane na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym.

4. Procedura przetargowa: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

5. Dokumentacja przetargowa: Pełną dokumentację przetargową zawierającą szczegółowe zasady przetargu i umowę o przekazaniu prawa do świadczenia usług publicznych oraz jej załącznik techniczny (tekst zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

Conseil Général de l'IsèreDirection des Transports 7, rue

Fantin Latour - BP 1096 Francja - F-38022 Grenoble

Cedex 1 - Francja

6. Dofinansowanie: Oferty składane przez oferentów powinny zawierać wyraźne określenie wysokości wnioskowanej sumy z tytułu dofinansowania usług świadczonych w okresie trzech lat począwszy od przewidywanej daty rozpoczęcia świadczenia usługi (z podziałem na poszczególne lata). Wysokość rzeczywistego przyznanego dofinansowania jest ustalana co roku ex post w zależności od rzeczywistych wydatków i dochodów związanych ze świadczeniem usługi, do maksymalnej kwoty określonej w ofercie. Określona maksymalna kwota może zostać zmieniona jedynie w przypadku nieprzewidywalnej zmiany warunków świadczenia usługi.

Wypłaty roczne są dokonywane w formie zaliczek oraz salda rozliczeniowego. Uregulowanie salda rozliczeniowego następuje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przedstawionego przez przewoźnika w odniesieniu do danego połączenia i kontroli, czy usługa została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w pkt 8 poniżej.

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem przewidzianego terminu przepisy pkt 8 zostają wprowadzane w życie w jak najkrótszym terminie w celu umożliwienia dokonania wypłaty na rzecz przewoźnika należnego salda, którego maksymalna kwota, określona w pierwszym akapicie, zostaje w danym wypadku zmniejszona proporcjonalnie do rzeczywistego okresu świadczenia usługi.

7. Czas trwania umowy: Czas trwania umowy o przekazaniu prawa do świadczenia usług publicznych wynosi trzy lata, począwszy od przewidywanej daty rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie połączeń lotniczych określonych w pkt 2 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

8. Kontrola wykonania usługi oraz rachunkowości przewoźnika: Prawidłowość wykonania usługi oraz prowadzenia rachunkowości przewoźnika dla danego połączenia będzie przedmiotem co najmniej jednej kontroli w roku, przeprowadzanej w porozumieniu z przewoźnikiem.

9. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy: Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed upływem terminu, jedynie jeśli zachowany został sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku nieprzestrzegania przez przewoźnika jakiegokolwiek ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych i jeśli nie podejmie on ponownego wykonywania usługi zgodnie z określonymi zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych w terminie jednego miesiąca od daty wezwania do wykonania, uznaje się, iż dokonał on rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

10. Obniżki i dofinansowanie: Brak przestrzegania przez przewoźnika okresu wypowiedzenia określonego w pkt 9 jest karany grzywną administracyjną nakładaną na mocy art. R.330-20 Kodeksu Lotnictwa Cywilnego lub obniżeniem dofinansowania obliczonym w oparciu o ilość miesięcy niewywiązywania się i rzeczywistego braku połączenia w danym roku, nieprzekraczającą maksymalnej kwoty dofinansowania określonej w pkt 6.

W przypadku poważnych uchybień w stosunku do zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych można przyjąć, że przewoźnik nie zachował okresu wypowiedzenia i umowa może zostać rozwiązana.

W przypadku ograniczonych uchybień wobec zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych obniża się maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą w pkt 6, bez uszczerbku dla przepisów art. R.330-20 Kodeksu Lotnictwa Cywilnego. Obniżenia dokonuje się przy uwzględnieniu odpowiednio liczby lotów anulowanych z winy przewoźnika; liczby lotów wykonanych przy ładowności niższej niż wymagana; liczby lotów wykonanych bez przestrzegania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie zasad odnoszących się do międzylądowania; liczby dni, w których nie były przestrzegane zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie reguł określających docelową skalę, stosowanych taryf i zastosowania informatycznych systemów rezerwacji.

11. Składanie ofert: Oferty powinny być przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (decyduje data na potwierdzeniu odbioru) na podany niżej adres lub składane za pokwitowaniem, najpóźniej w terminie sześciu tygodni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niniejszego zaproszenia do składania ofert, do godz. 16 (czasu lokalnego) pod adresem:

Conseil Général de l'Isère, Direction des Transports, Service grands Projets, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex - Francja. Tel.: (33) 04 76 00 60 30. Fax: (33) 04 76 00 30 36.

12. Ważność zaproszenia do składania ofert: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 warunkiem ważności niniejszego zaproszenia do składania ofert jest fakt nieprzedstawienia przez żadnego z przewoźników wspólnotowych do dnia 2 grudnia 2005 r. projektu obsługiwania wymienionego połączenia od dnia 2 stycznia 2006 r. zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych i bez otrzymywania jakiegokolwiek dofinansowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.