Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.212A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2007 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego - naczelnego statystyka Unii Europejskiej (grupa zaszeregowania AD15) (art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego)

COM/2007/10053

(2007/C 212 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2007 r.)

Reprezentujemy

Eurostat jest dyrekcją generalną Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest świadczenie Unii Europejskiej wysokiej jakości usług związanych z informacją statystyczną. Świadczy on usługi na rzecz instytucji europejskich, Europejskiego Banku Centralnego, państw członkowskich, rynków finansowych, podmiotów gospodarczych, mediów oraz ogółu społeczeństwa. Eurostat koordynuje Europejski System Statystyczny (ESS) w celu dostarczania porównywalnych danych statystycznych na poziomie UE. Odpowiedzialny jest za przedstawianie wszystkich propozycji aktów prawnych UE w zakresie statystyki. Eurostat koordynuje ulepszanie systemów statystycznych w państwach kandydujących oraz w szerszej społeczności międzynarodowej. Działając z upoważnienia właściwego komisarza, dyrektor generalny odpowiada za zapewnienie ogólnych wytycznych strategicznych oraz za zarządzanie. Biura Eurostatu mieszczą się w Luksemburgu.

Nasza dyrekcja generalna zatrudnia około 870 pracowników (wliczając pracowników niezatrudnionych na stałe oraz stażystów) i dysponuje łącznym budżetem operacyjnym (budżet własny oraz budżet subdelegowany z innych dyrekcji generalnych) w wysokości ok. 96 mln EUR.

Oferujemy

Podstawowe zadania naczelnego statystyka obejmują:

– formułowanie i wdrażanie zadań objętych deklaracją celów oraz programami roboczymi Eurostatu,

– wspieranie rozwoju Europejskiego Systemu Statystycznego oraz jego integracji ze światowym systemem statystycznym,

– zapewnienie wprowadzania w życie Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej,

– ulepszanie planowania i oceny produktów oraz usług statystycznych wspierających polityki Unii Europejskiej, szczególnie w odniesieniu do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń prawnych,

– zapewnienie wdrażania wysokich standardów jakościowych,

– porozumiewanie się z głównymi partnerami Eurostatu, poprawa rozumienia przez Eurostat potrzeb użytkowników oraz zapewnienie jego skuteczności i wydajności,

– zapewnienie bliskiej współpracy Eurostatu w sprawach statystycznych z organizacjami międzynarodowymi (ONZ, MFW, OECD, itd.) oraz państwami spoza UE (EOG, państwa kandydujące).

Poszukujemy

Kandydaci powinni wykazać się:

– bardzo dobrą znajomością i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania instytucji europejskich, polityk i programów UE, najlepiej na polu lub polach odpowiadających misji Eurostatu,

– udokumentowaną zdolnością kierowania i zarządzania dużą organizacją, na strategicznym i wewnętrznym poziomie zarządzania,

– udokumentowaną zdolnością przyjmowania wiodącej roli na forach międzynarodowych,

– zdolnością publicznego porozumiewania się i budowania dobrych stosunków roboczych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,

– wyjątkowo wysokim stopniem znajomości języka angielskiego, głównego języka Europejskiego Systemu Statystycznego.

Kandydat musi:

1. być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

2. legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, który daje prawo do podjęcia studiów doktoranckich;

3. mieć przynajmniej piętnastoletnie doświadczenie zawodowe liczone od chwili ukończenia studiów wyższych na stanowiskach wymagających wyżej wymienionych kwalifikacji, z czego co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na wysokim stanowisku kierowniczym;

4. władać biegle jednym z języków urzędowych UE oraz dobrze znać inny język urzędowy UE. Procedura rekrutacyjna będzie odbywać się wyłącznie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Dyrektor generalny (naczelny statystyk Unii Europejskiej) zostanie wyłoniony i powołany przez Komisję zgodnie z obowiązującymi procedurami selekcji i naboru. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia dla urzędników Wspólnot Europejskich w grupie zaszeregowania AD 15 określono w Regulaminie pracowniczym. Komisja stosuje politykę równych szans.

Odsyłacz do internetowego formularza zgłoszeniowego, gdzie znaleźć można pełny opis stanowiska oraz kryteria naboru, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm

W razie problemów technicznych proszę wysłać e-mail na adres: ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 października 2007 r. Rejestracja elektroniczna zostanie zakończona o godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.