Europejska Służba Działań Zewnętrznych * (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.351E.454

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2011 r.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych *

P7_TA(2010)0280

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

(2011/C 351 E/43)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2011 r.)

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (08029/2010),
uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 8 lipca 2010 r., w sprawie podstawowej organizacji centralnej administracji ESDZ,
uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel w sprawie odpowiedzialności politycznej,
uwzględniając art. 27 ust. 3 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0090/2010),
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i opinie Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0228/2010),
1.
zatwierdza po poprawkach wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa;
2.
jest zdecydowany zacieśnić współpracę z parlamentami krajowymi państw członkowskich, tak jak wymaga tego traktat, w dziedzinie zewnętrznych działań Unii, a w szczególności w zakresie WPZiB oraz WPBiO;
3.
jest zdania, że poprawki do rozporządzenia finansowego, poza obecną decyzją Rady, powinny dalej precyzować rolę Komisji w kwestii przekazywania szefom delegatur uprawnień do wykonywania środków operacyjnych, zapewniając w szczególności również w rozporządzeniu finansowym, że Komisja będzie podejmować wszelkie niezbędne środki, by zagwarantować, że przekazanie uprawnień nie będzie wpływać na procedurę udzielania absolutorium;
4.
wzywa Komisję, aby w kompleksowym dokumencie roboczym dotyczącym wydatków związanych z działaniami zewnętrznymi UE, który ma zostać sporządzony razem z projektem budżetu UE, zawarła szczegóły dotyczące m.in. stworzenia planów delegatur Unii oraz wydatków na działania zewnętrzne w rozbiciu na poszczególne kraje i misje; zwraca uwagę, że zamierza wprowadzić do rozporządzenia finansowego odpowiednie zmiany;
5.
przypomina, że w przypadku sporów w kwestii instrukcji udzielanych przez Komisję szefom delegatur, którzy zgodnie z art. 221 ust. 2 TFUE podlegają wysokiej przedstawiciel, oraz w przypadku braku porozumienia między wysoką przedstawiciel a komisarzami odpowiedzialnymi za planowanie odnośnych instrumentów pomocy zewnętrznej ostateczną decyzję podejmuje kolegium komisarzy;
6.
apeluje do wysokiej przedstawiciel o dopilnowanie, by przepisy określone w art. 6 decyzji Rady, zgodnie z którymi przynajmniej 60 % wszystkich pracowników kategorii AD ESDZ ma być urzędnikami UE zatrudnionymi na stałe, były odzwierciedlone we wszystkich grupach zaszeregowania na stanowiskach kierowniczych ESDZ;
7.
jest zdania, że dodatkowe środki specjalne przewidziane art. 6 ust. 6 decyzji Rady mające zwiększyć równowagę geograficzną i płciową powinny obejmować w przypadku równowagi geograficznej środki analogiczne do środków przewidzianych rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 401/2004(1);
8.
zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;
9.
zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa;
10.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji.
______

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 401/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. wprowadzające, ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii, szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 67 z dn. 5.3.2004, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.