Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.171A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2020 r.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Bilbao
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wykonawczego

(Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14)

COM/2020/20049

(2020/C 171 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2020 r.)

Kim jesteśmy?

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ("EU-OSHA") jest agencją zdecentralizowaną Unii Europejskiej (UE), utworzoną w 1994 r. i z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii. Jej działalność reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 1 .

Celem EU-OSHA jest dostarczanie instytucjom i organom Unii, państwom członkowskim, partnerom społecznym i innym podmiotom działającym w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy odpowiednich informacji technicznych, naukowych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej w tej dziedzinie, aby poprawić środowisko pracy w zakresie zapewniania pracownikom bezpieczeństwa i ochrony ich zdrowia.

W tym celu EU-OSHA poszerza i rozpowszechnia wiedzę, zapewnia dowody i świadczy usługi na potrzeby kształtowania polityki, włącznie z wnioskami opartymi na badaniach naukowych, oraz ułatwia wymianę wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Agencji: https://osha.europa.eu/pl

Co oferujemy?

Proponujemy stanowisko kierownicze wyższego szczebla w ważnej europejskiej agencji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Dyrektor Wykonawczy odpowiada za ogólne zarządzanie EU-OSHA zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd. Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Agencji. Powinien być niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i odpowiedzialny za swoją działalność przed Zarządem. Do zadań i obowiązków Dyrektora Wykonawczego należą:

bieżące zarządzanie EU-OSHA,
podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w EU-OSHA,
uwzględnianie potrzeb związanych z działalnością EU-OSHA i należyte zarządzanie budżetem oraz podejmowanie decyzji w sprawie wewnętrznych struktur organizacyjnych EU-OSHA,
przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi dokumentu programowego do zatwierdzenia, po konsultacji z Komisją,
wdrażanie dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi,
opracowywanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności EU-OSHA i przedstawianie go Zarządowi do oceny i przyjęcia,
ustanowienie skutecznego systemu monitorowania pozwalającego na przeprowadzanie regularnych ocen programów i działań EU-OSHA,
przygotowywanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do EU-OSHA,
sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków EU-OSHA i wykonywanie budżetu EU-OSHA,
przygotowywanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu i ocen, a także z dochodzeń OLAF, oraz składanie sprawozdań z postępów Komisji oraz Zarządowi i Radzie Wykonawczej,
dążenie do zapewnienia równowagi płci w EU-OSHA,
ochrona interesów finansowych Unii,
przygotowanie strategii EU-OSHA w zakresie zwalczania nadużyć finansowych,
w stosownych przypadkach, współpraca z innymi agencjami Unii i zawieranie z nimi umów o współpracy. Dodatkowe informacje można znaleźć w przepisach rozporządzenia.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria:

a) doświadczenie w zarządzaniu, a w szczególności:
poświadczone umiejętności w zakresie zarządzania, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego,
doskonałe umiejętności w zakresie opracowywania i wprowadzania w życie strategicznej wizji, wyznaczania celów oraz kierowania zespołami i motywowania pracowników w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku,
poświadczone umiejętności decyzyjne, w tym zdolności do podejmowania decyzji w złożonym środowisku politycznym i w sytuacjach nadzwyczajnych,
praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zasobami budżetowymi, finansowymi i ludzkimi w środowisku krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
b) wiedza i doświadczenie techniczne, a w szczególności:
bardzo dobra znajomość polityki europejskiej i krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy,
umiejętność interakcji i negocjacji na najwyższych poziomach zarządzania z instytucjami i organami UE, organami władzy publicznej i z partnerami społecznymi,
rozległa wiedza na temat instytucji UE, ich funkcjonowania i wzajemnych powiązań, unijnych procedur administracyjnych i finansowych, jak również na temat polityki UE i międzynarodowej działalności w dziedzinach związanych z działalnością EU-OSHA;
c) zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, a w szczególności:
umiejętność skutecznego komunikowania się z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem,
doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej oraz negocjacji,
kluczowym elementem zadań Dyrektora Wykonawczego jest reprezentowanie Agencji na forach międzynarodowych i utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi stronami w kontekście międzynarodowym. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna do natychmiastowego podjęcia zadań Dyrektora Wykonawczego;
d) atuty:
doświadczenie nabyte w środowisku wielokulturowym,
zdolność dostosowania się do zmieniających się priorytetów politycznych na szczeblu UE.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydaci muszą mieć:
poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,
lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym potwierdzony dyplomem ukończenia studiów oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).
Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego musi być w dziedzinie istotnej w kontekście misji Agencji.
Doświadczenie w zarządzaniu: przynajmniej pięć lat doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym 2  i w dziedzinie bezpośrednio związanej z przedmiotowym stanowiskiem.
Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 3  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że rozmowa lub jej część może zostać przeprowadzona w tym języku.
Limit wieku: kandydat musi być w stanie pełnić powierzoną funkcję przez całą pięcioletnią kadencję przed osiągnięciem wieku emerytalnego (licząc od dnia, w którym upływa termin składania zgłoszeń). Dla pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych na czas określony wiek emerytalny rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym pracownik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 4 ).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura naboru i powołanie

Dyrektor Wykonawczy zostanie powołany przez Zarząd Agencji z listy kandydatów przygotowanej przez Komisję Europejską.

W celu utworzenia takiej listy Komisja Europejska przeprowadza nabór zgodnie z obowiązującymi procedurami naboru i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 5 ).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przystępuje do wstępnej weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, komitet ten podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego Agencji.

Kandydaci, którzy znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z członkami Komisji odpowiedzialnymi za dyrekcję generalną, w której gestii leżą stosunki z tą Agencją 6 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska sporządzi listę kandydatów najlepiej spełniających określone wymagania, którą przekaże Zarządowi Agencji. Zarząd może zdecydować, że przeprowadzi rozmowy z kandydatami, zanim wybierze dyrektora spośród kandydatów figurujących na liście Komisji. Umieszczenie kandydata na wspomnianej liście nie gwarantuje zatrudnienia.

Zanim Zarząd powoła na stanowisko dyrektora jednego z kandydatów figurujących na liście, zostaną oni poproszeni o wystąpienie przed właściwymi organami Rady i komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przedstawiają wówczas swoje opinie i określają preferowaną kolejność kandydatów. Zarząd powołuje Dyrektora Wykonawczego; uwzględnia przy tym wyżej wymienione opinie.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na dodatkowe rozmowy lub testy poza wymienionymi powyżej.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz Agencji procedura naboru będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 7 .

Polityka równych szans

Komisja Europejska oraz Agencja stosują politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 8 .

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 9 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony przez Zarząd Agencji w charakterze pracownika na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od długości posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Wybrany kandydat zostanie powołany na początkowy okres pięciu lat, który może zostać przedłużony o nie więcej niż pięć dodatkowych lat, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję mającym zastosowanie w momencie powołania.

Informujemy kandydatów, że warunki zatrudnienia innych pracowników nakładają na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bilbao, Hiszpania, gdzie mieści się siedziba Agencji.

Stanowisko jest dostępne od dnia 16 września 2021 r.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji Dyrektor Wykonawczy ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w części "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego na wysokim szczeblu oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres:

HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w piątek, 19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych 10 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 (Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58).
2 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał, 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej swego stanowiska oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.
6 Chyba że dany członek Komisji delegował to zadanie na innego jej członka, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 grudnia 2007 (PV(2007) 1811).
7 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.
10 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.