Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.148.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 6 czerwca 2011 r.
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE notebookom

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3736)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/330/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że określone kryteria oznakowania ekologicznego zostaną ustanowione według grup produktów.

(3) Decyzją Komisji 2001/687/WE 2 ustanowiono kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji dla komputerów przenośnych. W następstwie przeglądu kryteriów określonych we wzmiankowanej decyzji, decyzją Komisji 2005/343/WE 3 ustanowiono zmienione kryteria, które są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.

(4) Powyższe kryteria zostały poddane dalszemu przeglądowi w świetle postępu technicznego. W 2006 r. zawarto ponadto umowę ustanawiającą kryteria dla Energy Star między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską (zwaną dalej "Umową"), zatwierdzoną decyzją Rady 2006/1005/WE 4 , zmienioną decyzją 2010/C 186/1 z dnia 12 sierpnia 2009 r. podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącą zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (zwaną dalej "ENERGY STAR v5.0") 5 .

(5) Takie nowe kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez trzy lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(6) Decyzję 2005/343/WE należy zastąpić w celu zachowania przejrzystości.

(7) Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne dla komputerów przenośnych na podstawie kryteriów określonych w decyzji 2005/343/WE, tak aby zapewnić im wystarczający czas na doprowadzenie ich produktów do zgodności ze zrewidowanymi kryteriami i wymogami. Producentom należy również umożliwić składanie wniosków na podstawie kryteriów określonych w decyzji 2005/343/WE lub na podstawie kryteriów określonych w niniejszej decyzji do czasu utraty mocy przez tę decyzję.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Grupa produktów "notebooki" obejmuje urządzenia o poniższych właściwościach:
a) urządzenia te wykonują operacje logiczne i przetwarzają dane, są zaprojektowane specjalnie jako komputery przenośne, działające przez długi czas z bezpośrednim podłączeniem do źródła zasilania prądem przemiennym lub bez takiego podłączenia;
b) są one wyposażone w zintegrowany monitor i mogą pracować, korzystając ze zintegrowanej baterii lub innego przenośnego źródła zasilania. Jeśli notebook został dostarczony z zewnętrznym źródłem zasilania, takie źródło zasilania uważa się za część notebooka.
2. Do celów niniejszej decyzji tablety, w których możliwe jest wykorzystanie ekranów dotykowych razem z innymi urządzeniami do wprowadzania danych lub zamiast nich, uważane są za notebooki.
3. Do celów niniejszej decyzji cyfrowych ramek do zdjęć nie uważa się za notebooki.
Artykuł  2

Aby móc otrzymać oznakowanie ekologiczne UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010, produkt musi należeć do grupy produktów "notebooki" określonej w art. 1 niniejszej decyzji i musi spełniać kryteria ekologiczne, jak również odnośne wymogi oceny i weryfikacji określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  3 6

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów "notebooki" oraz związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 r.

Artykuł  4

Do celów administracyjnych grupie produktów "notebooki" przydziela się numer kodu "018".

Artykuł  5

Decyzja 2005/343/WE zostaje uchylona.

Artykuł  6
1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów "komputery przenośne" zdefiniowanej w decyzji 2005/343/WE, złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2005/343/WE.
2. Wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów "notebooki", złożone od dnia przyjęcia niniejszej decyzji, ale najpóźniej przed dniem 30 czerwca 2011 r., mogą opierać się albo na kryteriach określonych w decyzji 2005/343/WE, albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji.

Wnioski te oceniane będą zgodnie z kryteriami, na których się opierają.

3. Jeżeli oznakowanie ekologiczne UE zostało przyznane na podstawie wniosku ocenianego zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 2005/343/WE, może ono być używane przez 12 miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.
Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 

RAMY

Cele kryteriów

Celem niniejszych kryteriów jest wspieranie ograniczania szkód w środowisku lub zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów energii) poprzez zmniejszenie zużycia energii, ograniczanie szkód w środowisku związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz ograniczanie szkód w środowisku związanych z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych poprzez ograniczanie stosowania takich substancji.

KRYTERIA

Wyznaczono kryteria dla każdego z poniższych aspektów:

1. Oszczędność energii

2. Zarządzanie zasilaniem

3. Zawartość rtęci w lampach fluorescencyjnych

4. Niebezpieczne substancje i mieszaniny

5. Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 7

6. Części z tworzyw sztucznych

7. Głośność pracy

8. Zawartość materiałów wtórnych

9. Instrukcje dla użytkownika

10. Łatwość naprawy

11. Łatwość demontażu

12. Przedłużenie okresu użyteczności

13. Opakowanie

14. Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym

Wymogi w zakresie oceny i weryfikacji

Szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji podane są w ramach każdego kryterium.

Jeżeli od wnioskodawcy wymaga się dostarczenia oświadczeń, dokumentacji, analiz, protokołów badań lub innych dowodów w celu wykazania zgodności z kryteriami, rozumie się, że mogą one pochodzić odpowiednio od wnioskodawcy, od jego dostawcy lub dostawców lub od ich dostawcy lub dostawców itp.

W miarę możliwości badania należy przeprowadzać w laboratoriach spełniających wymogi ogólne normy EN ISO 17025 lub normy jej równoważnej. W stosownych przypadkach metody testowe inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów mogą być stosowane, jeśli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

RAMY

Kryterium 1 - Oszczędność energii

Oszczędność energii dla notebooków

Efektywność energetyczna notebooków przewyższa odpowiednie wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla danych kategorii, określone w Umowie zmienionej przez ENERGY STAR v5.0, o co najmniej:

– 25 % dla kategorii A,

– 25 % dla kategorii B,

– 15 % dla kategorii C.

Korekty na parametry eksploatacyjne dozwolone na mocy Umowy zmienionej przez ENERGY STAR v5.0 można stosować na tym samym poziomie, z wyjątkiem niezależnych jednostek przetwarzania grafiki (GPU), dla których nie udziela się dodatkowej korekty.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami.

Kryterium 2 - Zarządzanie zasilaniem

Notebooki spełniają następujące wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem 8 :

a) Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem

Notebooki dostarcza się z systemem zarządzania zasilaniem aktywnym w momencie dostawy do klientów. Ustawienia zarządzania zasilaniem powinny wynosić:

(i) 10 minut dla wyłączenia ekranu (uśpienia wyświetlacza);

(ii) 30 minut dla uśpienia komputera (stan S3, uśpienia do poziomu RAM).

b) Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem podczas pracy w sieci

(i) Notebooki o zdolności łączenia się z Ethernetem muszą posiadać możliwość włączenia i wyłączenia funkcji WOL dla trybu uśpienia.

c) Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem podczas pracy w sieci (dotyczą wyłącznie notebooków dostarczanych poprzez sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw)

(i) notebooki o zdolności łączenia się z Ethernetem muszą spełniać jeden z poniższych wymogów:

– są dostarczane z funkcją przebudzenia na skutek aktywności sieci lokalnej (WOL) aktywną w trybie uśpienia przy zasilaniu prądem przemiennym, lub

– zapewniają możliwość włączenia funkcji WOL, która jest dostatecznie dostępna z poziomu interfejsu użytkownika systemu operacyjnego klienta oraz przez sieć, jeśli notebook jest dostarczany do przedsiębiorstwa bez aktywnego WOL;

(ii) notebooki z możliwością łączenia się z Ethernetem powinny mieć opcje zdalnych (poprzez sieć) i planowanych zdarzeń powodujących przebudzenie z trybu uśpienia (np. zegar czasu rzeczywistego). Producenci muszą zapewnić, na ile pozwalają im na to ich możliwości (tzn. konfiguracja sprzętowa, a nie programowa), centralne zarządzanie tymi ustawieniami, zgodnie z życzeniami klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych przez producenta.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie potwierdzające, że komputer został dostarczony z ustawieniami zarządzania zasilaniem określonymi powyżej lub lepszymi.

Kryterium 3 - Zawartość rtęci w lampach fluorescencyjnych

Rtęci lub jej związków nie dodaje się celowo do podświetlaczy notebooka.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie, że podświetlacze notebooka nie zawierają więcej niż 0,1 mg rtęci lub jej związku na lampę. Wnioskodawca przedkłada również krótki opis zastosowanego systemu podświetlenia.

Kryterium 4 - Niebezpieczne substancje i mieszaniny

Zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 produkt lub jakikolwiek jego składnik nie może zawierać substancji, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ani substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji do następujących klas lub kategorii zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 9 .

Wykaz zwrotów określających zagrożenie i oznaczeń zagrożenia:

Zwrot określający zagrożenie(1)Oznaczenie zagrożenia(2)
H300 Połknięcie grozi śmierciąR28
H301 Działa toksycznie po połknięciuR25
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.R65
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórąR27
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórąR24
H330 Wdychanie grozi śmierciąR23/26
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychaniaR23
H340 Może powodować wady genetyczneR46
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczneR68
H350 Może powodować rakaR45
H350i Wdychanie może powodować rakaR49
H351 Podejrzewa się, że powoduje rakaR40
H360F Może działać szkodliwie na płodnośćR60
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiR61
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiR60/61/60-61
H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matkiR60/63
H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodnośćR61/62
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodnośćR62
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matkiR63
H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matkiR62-63
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersiąR64
H370 Powoduje uszkodzenia narządówR39/23/24/25/26/27/28
H371 Może spowodować uszkodzenie narządówR68/20/21/22
H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażeniaR48/25/24/23
H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażeniaR48/20/21/22
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodneR50
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmianyR50-53
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmianyR51-53
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmianyR52-53
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnychR53
EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowejR59
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazyR29
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazyR31
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazyR32
EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczamiR39-41
(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

(2) Zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

Wykorzystanie substancji lub mieszanin, których cechy zmieniają się po przetworzeniu (np. nie są już biodostępne, przeszły modyfikację chemiczną) w taki sposób, że określone zagrożenie już nie występuje, jest wyłączone z powyższego wymogu.

Stężenia graniczne dla substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji do klas lub kategorii zagrożeń wymienionych w powyższej tabeli oraz dla substancji spełniających kryteria określone w art. 57 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie przekraczają ogólnych lub specyficznych stężeń granicznych oznaczonych zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy oznacza się specyficzne stężenia graniczne, powinny one mieć pierwszeństwo przed stężeniami ogólnymi.

Stężenia graniczne dla substancji spełniających kryteria art. 57 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie przekraczają 0,1 % wagowo.

Następujące substancje/zastosowania substancji są szczególnie wyłączone z powyższego wymogu:

Jednorodne części o masie nieprzekraczającej 10 gWszystkie powyższe zwroty określające zagrożenie i oznaczenie zagrożenia
Nikiel w stali nierdzewnej

Ocena i weryfikacja: Dla każdej części, której masa przekracza 10 g, wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z powyższym kryterium wraz z odnośną dokumentacją, taką jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji i kopie odpowiednich kart charakterystyki zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne określa się dla substancji i mieszanin w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Kryterium 5 - Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Nie można udzielić żadnego odstępstwa od wyłączenia określonego w art. 6 ust. 6 odnośnie do substancji określonych jako substancje wzbudzające szczególne obawy i ujęte na liście przewidzianej w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, występujących w mieszaninach, w artykule lub jakiejkolwiek jednorodnej części złożonego artykułu w stężeniu przekraczającym 0,1 %. Specyficzne stężenia graniczne oznaczone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 mają zastosowanie, w przypadku gdy stężenie jest niższe niż 0,1 %.

Ocena i weryfikacja: Lista substancji określonych jako substancje wzbudzające szczególne obawy i umieszczonych na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 jest dostępna na stronie internetowej:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Odniesienie do listy należy poczynić w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z powyższym kryterium wraz z odnośną dokumentacją, taką jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji i kopie odpowiednich kart charakterystyki zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne określa się dla substancji i mieszanin w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Kryterium 6 - Części z tworzyw sztucznych

a) Jeżeli w procesie produkcji stosowana jest jakakolwiek substancja plastyfikująca, musi ona być zgodna z wymogami dotyczącymi substancji niebezpiecznych wymienionymi w kryterium 4 i 5.

Dodatkowo DNOP (ftalan di-n-oktylu), DINP (ftalan di-izononylu), DIDP (ftalan di-izodecylu) nie są celowo dodawane do produktu.

b) Części z tworzyw sztucznych nie zawierają chloru w ilości większej niż 50 % masowo.

c) Zezwala się na wykorzystanie jedynie produktów biobójczych zawierających czynne substancje biobójcze wymienione w załączniku IA do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 10 oraz zatwierdzonych do stosowania w komputerach.

Ocena i weryfikacja: Właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów. Właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się również deklarację zgodności podpisaną przez dostawców tworzyw sztucznych i produktów biobójczych, jak również kopie odpowiednich kart charakterystyki materiałów i substancji. Zastosowanie wszelkich produktów biobójczych jest wyraźnie zaznaczone.

Kryterium 7 - Głośność pracy

"Deklarowany poziom mocy akustycznej odniesionej do A" (re lpW) notebooka, zgodnie z pkt 3.2.5 ISO 9296, nie przekracza:

1) 32 dB(A) w jałowym trybie pracy;

2) 36 dB(A) podczas dostępu do dysku twardego.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi sprawozdanie potwierdzające, że pomiary poziomów emisji hałasu zostały wykonane zgodnie z normą ISO 7779 i podane zgodnie z normą ISO 9296. W sprawozdaniu podaje się zmierzone poziomy emisji hałasu w jałowym trybie pracy i podczas dostępu do twardego dysku oraz stwierdza się zgodność z pkt 3.2.5 normy ISO 9296.

Kryterium 8 - Zawartość materiałów wtórnych

Obudowa zewnętrzna jednostki centralnej wykonana z tworzywa sztucznego, monitor i klawiatura mają zawartość materiałów wtórnych nie mniejszą niż 10 % masowo.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie określające procentowo zawartość materiałów wtórnych.

Kryterium 9 - Instrukcje dla użytkownika

Notebook sprzedawany jest z odpowiednimi informacjami dla użytkownika zawierającymi zalecenia dotyczące jego właściwego użytkowania z punktu widzenia ochrony środowiska. Informacje te znajdują się w jednym, łatwym do znalezienia miejscu w instrukcji dla użytkownika oraz na stronie internetowej producenta. Informacje te zawierają zwłaszcza:

a) zużycie energii: Wartość TEC zgodnie z ENERGY STAR 5.0 oraz maksymalne zapotrzebowanie mocy pobieranej w każdym trybie pracy. Należy oprócz tego zapewnić instrukcje na temat sposobu używania trybu oszczędności energii;

b) informacje, że efektywność energetyczna powoduje zmniejszenie zużycia energii, tym samym przyczyniając się do oszczędności pieniędzy dzięki zmniejszeniu wartości rachunków za energię elektryczną, a odłączenie notebooka od sieci powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej do zera;

c) następujące wskazówki dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej, kiedy notebooki nie są używane:

(i) przełączenie w stan wyłączenia ograniczy zużycie energii, jednak notebook będzie nadal pobierał energię;

(ii) zmniejszenie jasności ekranu pozwoli na zmniejszenie zużycia energii;

(iii) przeprowadzenie fragmentacji dysku notebooka przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i przedłużenia okresu użyteczności komputera typu notebook (nie dotyczy to urządzeń półprzewodnikowych);

(iv) wygaszacze ekranu mogą uniemożliwić przełączenie monitora notebooka na tryb o niższym poborze mocy, gdy notebook nie jest używany. Upewnienie się, że wygaszacz ekranu nie jest włączony w notebooku może zatem spowodować zmniejszenie zużycia energii;

d) informacje należy umieścić w instrukcji dla użytkownika lub na stronie internetowej producenta, aby użytkownik wiedział, kto jest upoważniony do naprawy i serwisowania notebooka, z uwzględnieniem danych kontaktowych we właściwych przypadkach;

e) instrukcje właściwego usunięcia notebooków po zakończeniu eksploatacji w punktach zbierania odpadów lub poprzez stosowne systemy gospodarki zużytym sprzętem w zakresie dotyczącym odbioru do użytkowników indywidualnych, zgodne z dyrektywą 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 11 ;

f) informacje o przyznaniu produktowi oznakowania ekologicznego UE z krótkim wyjaśnieniem znaczenia tego faktu wraz ze wskazaniem, że więcej informacji na temat oznakowania ekologicznego można znaleźć na stronie internetowej http://www.ecolabel.eu;

g) wszelkie instrukcje/podręczniki naprawy powinny zawierać materiały wtórne i nie powinny być drukowane na papierze bielonym chlorem.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tymi wymogami i dostarcza właściwemu organowi egzemplarz instrukcji obsługi. Instrukcje dla użytkownika należy następnie umieścić w komputerze, aby użytkownik mógł je przeczytać, powinny również zostać udostępnione na stronie internetowej producenta.

Kryterium 10 - Łatwość naprawy

Wnioskodawca zapewnia użytkownikowi klarowne wskazówki w formie instrukcji (drukowanej lub elektronicznej), aby umożliwić przeprowadzenie podstawowych napraw. Wnioskodawca zapewnia dostępność części zapasowych przez okres co najmniej pięciu lat po zakończeniu produkcji notebooka.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami.

Kryterium 11 - Łatwość demontażu

Producent musi wykazać, że przeszkolony personel może łatwo rozłożyć notebooka przy użyciu zwykle dostępnych narzędzi do celów naprawy, wymiany zużytych części, wymiany starszych lub przestarzałych części na nowe oraz rozdzielenia części i materiałów przeznaczonych ostatecznie do recyklingu lub ponownego użycia.

W celu ułatwienia demontażu:

a) elementy mocujące w notebooku umożliwiają demontaż (np. śruby, zatrzaski), w szczególności w odniesieniu do części zawierających substancje niebezpieczne;

b) płytki drukowane lub inne elementy zawierające metale szlachetne muszą być łatwe do wyjęcia przy użyciu manualnych metod rozdzielania zarówno od całego produktu, jak i od poszczególnych elementów (np. dysków), które zawierają takie płytki, w celu zwiększenia odzysku wartościowych materiałów;

c) wszystkie tworzywa sztuczne wchodzące w skład obudowy nie będą pokrywane powierzchniowo materiałami nienadającymi się do recyklingu lub ponownego użycia;

d) elementy z tworzyw sztucznych wykonane są z jednego polimeru lub polimerów kompatybilnych do celów recyklingu oraz posiadają stosowne oznaczenie ISO11469, jeżeli ich masa przekracza 25 g;

e) nie stosuje się wstawek metalowych niemożliwych do oddzielenia;

f) dane dotyczące charakteru i ilości substancji niebezpiecznych w notebooku są zbierane zgodnie z dyrektywą Rady 2006/121/WE 12 oraz Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.

Ocena i weryfikacja: Wraz z wnioskiem przedstawia się sprawozdanie z przeprowadzonych testów, w którym opisano demontaż notebooka. Zawiera ono widok zespołu rozebranego dla notebooka z opisem głównych elementów oraz z oznaczeniem wszelkich substancji niebezpiecznych znajdujących się w elementach. Sprawozdanie może mieć formę pisemną lub audiowizualną. Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych przedkłada się właściwemu organowi w formie wykazu materiałów określającego rodzaj materiału, stosowaną ilość i położenie.

Kryterium 12 - Przedłużenie okresu użyteczności

Wyposażenie notebooków umożliwia:

(i) stosowanie wymiennej i rozszerzalnej pamięci;

(ii) rozszerzanie: posiadają co najmniej trzy interfejsy USB oraz podłączenie do monitora zewnętrznego.

Komputer musi być również zaprojektowany tak, aby użytkownik końcowy mógł łatwo wymieniać lub rozszerzać najważniejsze elementy (w tym dyski pamięci, procesor i karty). Np. przy użyciu zatrzaskowych, wsuwanych/wysuwanych lub kasetowych obudów elementów.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami.

Kryterium 13 - Opakowanie

W przypadku wykorzystania pudeł tekturowych muszą one być wykonane w 80 % z materiałów wtórnych. W przypadku użycia toreb z tworzyw sztucznych muszą się one składać w co najmniej 75 % z materiałów wtórnych lub muszą być biodegradowalne bądź nadające się do kompostowania zgodnie z definicjami zawartymi w normie EN 13432 lub równoważnymi.

Ocena i weryfikacja: Wraz z wnioskiem dostarcza się próbkę opakowania produktu oraz deklarację zgodności z niniejszym kryterium. Jedynie opakowanie podstawowe, określone w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 13 , podlega temu kryterium.

Kryterium 14 - Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Oznakowanie fakultatywne z polem tekstowym zawiera następujący tekst:

"- Wysoka efektywność energetyczna

- Produkt zaprojektowany w sposób ułatwiający recykling, naprawę i rozszerzanie

- Podświetlacze nie zawierają rtęci".

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tym wymogiem i dostarcza właściwemu organowi kopię oznakowania ekologicznego umieszczonego na opakowaniu lub produkcie, lub dołączonej dokumentacji.

1 Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 242 z 12.9.2001, s. 11.
3 Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 35.
4 Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 24.
5 Dz.U. C 186 z 9.7.2010, s. 1.
6 Art. 3:

- zmieniony przez art. 5 decyzji nr 2014/336/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.168.112) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 4 decyzji nr (UE) 2015/2056 z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.300.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

7 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
8 Określone w ENERGY STAR v5.0 z wyjątkiem wymogu dotyczącego uśpienia wyświetlacza.
9 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
10 Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
11 Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.
12 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 850.
13 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.