Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.75

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/2099
z dnia 18 listopada 2015 r.
ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7891)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom, które mają ograniczony wpływ na środowisko w ciągu całego swojego cyklu życia.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że określone kryteria oznakowania ekologicznego UE należy ustanowić według grup produktów.

(3) W decyzji Komisji 2006/799/WE 2 i decyzji Komisji 2007/64/WE 3 ustanowiono kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji dla polepszaczy gleby i podłoży uprawowych, które są ważne do dnia 31 grudnia 2015 r.

(4) Aby lepiej odzwierciedlić aktualny stan techniki na rynku dla tej grupy produktów oraz uwzględnić innowacje, które miały miejsce w ostatnich latach, uznaje się za właściwe połączenie obu tych grup produktów w jedną grupę produktów i dodanie do jej zakresu ściółki ogrodniczej, ponieważ uważa się ją za rodzaj polepszacza gleby o szczególnych cechach i funkcjach.

(5) Zmienione kryteria, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez cztery lata od dnia przyjęcia niniejszej decyzji, biorąc pod uwagę cykl innowacji tej grupy produktów. Kryteria te mają na celu zachęcanie do recyklingu materiałów, stosowania materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu, w ten sposób zmniejszając degradację środowiska naturalnego oraz ograniczając zanieczyszczenie gleby i wody, poprzez ustanowienie ścisłych limitów stężeń zanieczyszczeń w produkcie końcowym.

(6) Decyzje 2006/799/WE i 2007/64/WE należy zatem zastąpić niniejszą decyzją.

(7) Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla polepszaczy gleby i podłoży uprawowych w oparciu o kryteria określone odpowiednio w decyzji 2006/799/WE oraz decyzji 2007/64/WE, tak aby zapewnić im wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych kryteriów i wymogów.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Grupa produktów "podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza" obejmuje podłoża uprawowe, organiczne polepszacze gleby i organiczną ściółkę ogrodniczą.

Artykuł  2

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1) "podłoże uprawowe" oznacza materiał używany jako podkład do rozrostu korzeni, na którym uprawiane są rośliny;
2) "mineralne podłoże uprawowe" oznacza podłoże uprawowe złożone całkowicie ze składników mineralnych;
3) "polepszacz gleby" oznacza materiał dodawany do gleby in situ, którego główną funkcją jest utrzymanie lub poprawienie jej fizycznych lub chemicznych lub biologicznych właściwości, z wyjątkiem środków wapnujących;
4) "organiczny polepszacz gleby" oznacza polepszacz gleby mający w swoim składzie materiały zawierające węgiel, którego główną funkcją jest zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie;
5) "ściółka ogrodnicza" oznacza rodzaj polepszacza gleby stosowanego jako ochronna warstwa umieszczana wokół roślin na powierzchniowej warstwie gleby, którą stosuje się zwłaszcza w celu zapobiegania utracie wilgoci, ograniczania rozwoju chwastów oraz zmniejszania erozji gleby;
6) "organiczna ściółka ogrodnicza" oznacza ściółkę ogrodniczą mającą w swoim składzie materiały zawierające węgiel otrzymane z biomasy;
7) "składnik" oznacza każdy materiał wsadowy, który może być stosowany jako składnik produktu;
8) "składnik organiczny" oznacza składnik złożony z materiałów zawierających węgiel;
9) "rodzina produktów" oznacza gamę produktów składających się z tych samych składników;
10) "roczna produkcja" oznacza roczną produkcję rodziny produktów;
11) "roczny wkład" oznacza ilość materiałów rocznie przetwarzanych w zakładzie przetwarzania odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
12) "partia" oznacza ilość produktów wytworzonych podczas tego samego procesu, w takich samych warunkach i oznaczonych w ten sam sposób oraz zakłada się, że mają one takie same właściwości;
13) "bioodpady" oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego;
14) "biomasa" oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
Artykuł  3

Aby dany produkt mógł otrzymać oznakowanie ekologiczne UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010, musi on należeć do grupy produktów"podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza" zdefiniowanej w art. 1 niniejszej decyzji i spełniać kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku.

Artykuł  4

Kryteria dla grupy produktów "podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza" i związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez cztery lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  5

Do celów administracyjnych grupie produktów "podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza" przypisuje się numer kodu "048".

Artykuł  6

Decyzja 2006/799/WE i decyzja 2007/64/WE tracą moc.

Artykuł  7
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 6 wnioski o przyznanie oznakowania ekologicznego UE dla produktów należących do grup produktów "polepszacze gleby" lub "podłoża uprawowe" złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w decyzji 2006/799/WE i w decyzji 2007/64/WE.
2. Wnioski o przyznanie oznakowania ekologicznego UE dla produktów należących do grupy produktów "polepszacze gleby" lub "podłoża uprawowe" złożone w ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji mogą opierać się na kryteriach określonych odpowiednio w decyzji 2006/799/WE i w decyzji 2007/64/WE albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji. Wnioski te ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.
3. Licencje na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 2006/799/WE lub w decyzji 2007/64/WE mogą być używane przez 12 miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.
Artykuł  8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

RAMY

KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej:

Kryterium 1. Składniki

Kryterium 2. Składniki organiczne

Kryterium 3. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne

Kryterium 3.1. Zużycie energii i emisje CO2

Kryterium 3.2. Źródła wydobycia minerałów

Kryterium 3.3. Stosowanie mineralnych podłoży uprawowych i ich późniejsze wykorzystanie

Kryterium 4. Pochodzące z recyklingu/odzysku substancje organiczne w podłożach uprawowych

Kryterium 5. Ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych

Kryterium 5.1. Metale ciężkie

Kryterium 5.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Kryterium 5.3. Niebezpieczne substancje i mieszaniny

Kryterium 5.4. Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 4

Kryterium 5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

Kryterium 6. Stabilność

Kryterium 7. Zanieczyszczenia fizyczne

Kryterium 8 Materia organiczna i masa sucha

Kryterium 9 Nasiona żywotne chwastów i propagule roślin

Kryterium 10. Reakcja roślin

Kryterium 11. Właściwości podłoży uprawowych

Kryterium 12. Udzielanie informacji

Kryterium 13. Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Tabela 1

Zastosowanie różnych kryteriów do każdego rodzaju produktu z objętych zakresem

KryteriumPodłoża uprawowePolepszacze glebyŚciółka ogrodnicza
Kryterium 1. Składnikixxx
Kryterium 2. Składniki organicznexxx
Kryterium 3.1. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne: Zużycie energii i emisje CO2x
Kryterium 3.2. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne: Źródła wydobycia minerałówxxx
Kryterium 3.3. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne: Stosowanie mineralnych podłoży uprawowych i ich późniejsze wykorzystaniex
Kryterium 4. Pochodzące z recyklingu/odzysku substancje organiczne w podłożach uprawowychx
Kryterium 5. Ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych
Kryterium 5.1. Metale ciężkiexxx
Kryterium 5.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatycznexxx
Kryterium 5.3. Niebezpieczne substancje i mieszaninyxxx
Kryterium 5.4. Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006xxx
Kryterium 5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.xxx
Kryterium 6. Stabilnośćxxx
Kryterium 7. Zanieczyszczenia fizycznexxx
Kryterium 8. Materia organiczna i masa suchaxx
Kryterium 9. Nasiona żywotne chwastów i propagule roślinxx
Kryterium 10. Reakcja roślinxx
Kryterium 11. Właściwości podłoży uprawowychx
Kryterium 12. Udzielanie informacjixxx
Kryterium 13. Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UExxx

WYMOGI W ZAKRESIE OCENY I WERYFIKACJI

W ramach każdego kryterium wskazano szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji.

W przypadku gdy w celu wykazania zgodności z kryteriami wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów, mogą one pochodzić odpowiednio od wnioskodawcy lub od jego dostawcy (dostawców).

Właściwe organy uznają na zasadzie preferencyjnej zaświadczenia wydane przez organy akredytowane zgodnie z właściwą zharmonizowaną normą laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz weryfikacje przeprowadzone przez organy akredytowane zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną normą dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi.

W stosownych przypadkach można stosować metody badania inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej, a także mogą przeprowadzać niezależne weryfikacje.

Warunkiem wstępnym jest spełnienie przez produkt wszystkich odpowiednich wymogów prawnych państwa (państw), w którym (w których) produkt ma zostać wprowadzony do obrotu. Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z tym wymogiem.

Pobieranie próbek przeprowadza się zgodnie z normą EN 12579 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -Pobieranie próbek). Próbki przygotowuje się zgodnie z normą EN 13040 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Przygotowanie próbki do analiz chemicznych i fizycznych, oznaczanie zawartości suchej masy, wilgotności oraz gęstości objętościowej próbki laboratoryjnie zagęszczonej).

W roku stosowania częstotliwość pobierania i analiz próbek muszą spełniać wymogi określone w dodatku 1. W odniesieniu do kolejnych lat częstotliwość pobierania próbek i analiz produktów końcowych musi spełniać wymogi określone w dodatku 2. Różne częstotliwości pobierania i analiz próbek określono dla następujących typów obiektów:

- typ 1: Zakłady przetwarzania odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
- typ 2: Zakłady wytwarzające produkty przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z zakładów typu 1,
- typ 3: Zakłady wytwarzające produkty bez wykorzystywania materiałów pochodzących z odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

W przypadku zakładów typu 2 częstotliwości pobierania i analiz próbek dla roku stosowania i kolejnych lat będą takie same jak częstotliwości określone dla typu 3, jeżeli ich dostawcy odpadów/produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego spełniają kryteria oznakowania ekologicznego UE dla polepszaczy gleby. Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych przez dostawców, wraz z dokumentacją w celu zagwarantowania zgodności dostawców z kryteriami oznakowania ekologicznego UE. Właściwy organ może uznać częstotliwości pobierania i analiz próbek w ramach krajowych lub regionalnych przepisów prawnych i norm za ważne w celu zagwarantowania zgodności z kryteriami oznakowania ekologicznego UE dostawców materiałów pochodzących z odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. W przypadku gdy dany produkt składa się z materiału pochodzenia zwierzęcego lub go zawiera, należy odnieść się do norm mikrobiologicznych i kontroli zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 5 .

Kryterium 1. Składniki

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej. Dopuszczalnymi składnikami są składniki organiczne lub mineralne.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi wykaz składników produktu.

Kryterium 2. Składniki organiczne

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Kryterium 2.1

Produkt końcowy nie zawiera torfu.

Kryterium 2.2

1) Następujące materiały są dozwolone jako składniki organiczne produktu końcowego:
- materiały pochodzące z recyklingu bioodpadów z selektywnej zbiórki, zgodnie z definicją w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 6 ,
- materiały pochodzące z kategorii 2 i 3 produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak określono w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 7 oraz zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 142/2011,
- materiały pochodzące z odchodów, słomy i innych naturalnych niebędących niebezpiecznymi substancji z produkcji rolniczej lub leśnej, jak określono w art. 2 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2008/98/WE,
- materiały pochodzące z wszelkich innych produktów ubocznych z biomasy, zgodnie z definicją w art. 5 dyrektywy 2008/98/WE, które nie zostały wymienione powyżej, z zastrzeżeniem przepisów pkt 2 i kryterium 2.3,
- materiały pochodzące z recyklingu lub odzysku wszelkich innych odpadów z biomasy, innych niż wymienione powyżej, z zastrzeżeniem przepisów pkt 2 i kryterium 2.3.
2) Następujące materiały nie są dozwolone jako składniki organiczne produktu końcowego:
- materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z frakcji organicznej mieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, oddzielone w procesie mechanicznego, fizykochemicznego, biologicznego lub ręcznego przetwarzania,
- materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych i z osadów pochodzących z branży papierniczej,
- materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z osadów innych niż dozwolone w kryterium 2.3,
- materiały całkowicie lub częściowo pochodzące z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Kryterium 2.3

Materiały pochodzące z recyklingu lub odzysku osadów są dozwolone, jedynie jeśli osady te spełniają następujące wymogi:

a) zostały zaklasyfikowane do jednego z następujących rodzajów odpadów, zgodnie z europejskim wykazem odpadów określonym w decyzji Komisji 2000/532/WE 8 , przedstawionych w tabeli 2:

Tabela 2

Dozwolone osady oraz ich kody według europejskiego wykazu odpadów

0203 05osady z zakładowych oczyszczalni ścieków powstałe w wyniku przygotowania i przetwarzania owoców, warzyw, zbóż, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu; produkcji przetworów; produkcji drożdży i ekstraktu drożdżowego, przygotowania i fermentacji melasy
0204 03osady z zakładowych oczyszczalni ścieków powstałe przy przetwarzaniu cukru
0205 02osady z zakładowych oczyszczalni ścieków pochodzące z przemysłu mleczarskiego
0206 03osady z zakładowych oczyszczalni ścieków pochodzące z przemysłu piekarskiego i cukierniczego
0207 05osady pochodzące z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
b) osady te są oddzielone, tzn. że nie zostały one zmieszane ze ściekami lub osadami pochodzącymi z innych procesów produkcyjnych.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi informacje dotyczące pochodzenia każdego składnika organicznego produktu oraz deklarację zgodności z powyższym wymogiem.

Kryterium 3. Mineralne podłoża uprawowe i składniki mineralne Kryterium 3.1. Zużycie energii i emisje CO2

Kryterium to stosuje się tylko do mineralnych podłoży uprawowych.

Wytwarzanie porowatych materiałów mineralnych i wełny mineralnej musi spełniać następujące progi zużycia energii i emisji CO2:

- zużycie energii/produkt ≤ 11 GJ/t produktu
- emisje CO2/produkt ≤ 0,8 t CO2/t produktu

Wskaźnik zużycie energii/produkt oblicza się jako średnią roczną w następujący sposób:

gdzie:

- n jest liczbą lat okresu użytego do obliczenia średniej
- i jest każdym rokiem okresu użytego do obliczenia średniej
- Production (produkcja) jest produkcją wełny mineralnej lub porowatych materiałów mineralnych w tonach na rok i
- F to roczne zużycie paliw w procesie produkcji w roku i
- Elgridjest rocznym zużyciem energii elektrycznej z sieci w roku i
- Hcogto roczne zużycie użytecznego ciepła wytworzonego w procesie kogeneracji w roku i
- Elcogto roczne zużycie energii elektrycznej wytworzonej w procesie kogeneracji w roku i
- Ref Ηη i Ref Εη stanowią wartości referencyjne efektywności dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, jak określono w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE 9 oraz obliczone zgodnie z decyzja wykonawczą Komisji 2011/877/UE 10
- PEScogto oszczędność energii pierwotnej w elektrociepłowni, jak określono w dyrektywie 2012/27/UE w roku i

Wskaźnik emisji CO2/produkt oblicza się jako średnią roczną w następujący sposób:

gdzie:

- n jest liczbą lat okresu użytego do obliczenia średniej
- i jest każdym rokiem okresu użytego do obliczenia średniej
- Production (produkcja) jest produkcją wełny mineralnej w tonach na rok i
- Direct CO2(bezpośrednie emisje CO2) to emisje CO2, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 11 , w roku i
- Indirect CO2(pośrednie emisje CO2) to niebezpośrednie emisje CO2 wynikające ze zużycia energii końcowej w roku i, a oblicza się je w następujący sposób:

gdzie:

- FEgridjest unijną średnią intensywności zużycia węgla przez sieć elektroenergetyczną, zgodnie z metodyką MEErP 12 (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe)
- FEfuelcogjest wskaźnikiem emisji CO2 paliwa zużywanego w elektrociepłowni

Bezpośrednie emisje CO2 są monitorowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 601/2012.

Okres służący do obliczania wskaźników zużycia energii/produkt i emisje CO2/produkt to przynajmniej ostatnie 5 lat przed złożeniem wniosku. Jeżeli okres eksploatacji zakładu wynosi mniej niż 5 lat w dniu złożenia wniosku, wskaźnik oblicza się jako średnią roczną okresu eksploatacji, który wynosi co najmniej jeden rok.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi deklarację, która zawiera następujące informacje:

- wskaźnik zużycia energii (GJ)/produkt (w tonach),
- wskaźnik emisji CO2 (w tonach)/produkt (w tonach),
- bezpośrednie emisje CO2 (w tonach) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- niebezpośrednie emisje CO2 (w tonach) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- zużyte paliwa, zużycie każdego paliwa (GJ), podproces/-y procesu produkcyjnego, podczas którego są one wykorzystywane dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- zużycie energii elektrycznej z sieci (GJ energii końcowej) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- zużycie użytecznego ciepła wytworzonego w procesie kogeneracji (GJ energii końcowej) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- zużycie energii elektrycznej wytworzonej w procesie kogeneracji (GJ energii końcowej) dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej,
- oszczędność energii pierwotnej (PSE) (%) w procesie kogeneracji dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- identyfikację paliw wykorzystywanych w kogeneracji i ich udział w koszyku paliw dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej.

Wraz z deklaracjami przekazuje się następujące dokumenty:

- roczny raport na temat wielkości emisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 601/2012 dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- sprawozdanie z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji stwierdzające, że jest on zadowalający zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 600/2012 13 dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- zapisy dotyczące zużycia energii elektrycznej z sieci przedstawione przez dostawcę dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej,
- zapisy dotyczące zużycia użytecznego ciepła i energii elektrycznej wytworzonych w procesie kogeneracji, zarówno na miejscu, jak i zakupionych, dla każdego roku okresu służącego do obliczenia średniej.

Kryterium 3.2. Źródła wydobycia minerałów

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej. Wydobyte minerały mogą być wykorzystywane jako składniki produktu końcowego, pod warunkiem że:

1) (na terytorium UE) Jeżeli są wydobywane na obszarach objętych siecią Natura 2000, obejmujących obszary specjalnej ochrony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 14 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz specjalne obszary ochrony na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 15 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, działalność wydobywcza została oceniona i wyrażono na nią zgodę zgodnie z przepisami art. 6 dyrektywy 92/43/EWG oraz biorąc pod uwagę wytyczne WE dotyczące wydobycia mineralnych surowców nieenergetycznych zgodnie z wymogami sieci Natura 2000 16 ;
2) (poza UE) Jeżeli są wydobywane na obszarach chronionych wyznaczonych jako takie na mocy prawodawstwa krajowego państw pozyskiwania/wywozu, działalność wydobywcza została oceniona i wyrażono na nią zgodę zgodnie z przepisami, które zapewniają gwarancje równoważne do przedstawionych w pkt 1.

Ocena i weryfikacja

W przypadku wydobywania minerałów na obszarach objętych siecią Natura 2000 (w UE) lub na chronionych obszarach wyznaczonych jako takie na mocy prawodawstwa krajowego państw pozyskiwania/wywozu (poza UE), wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z tym wymogiem wydaną przez właściwe organy lub kopię zezwolenia wydanego przez właściwe organy.

Kryterium 3.3. Stosowanie mineralnych podłoży uprawowych i ich późniejsze wykorzystanie

Kryterium to ma zastosowanie wyłącznie do mineralnych podłoży uprawowych.

Mineralne podłoża uprawowe można proponować do wykorzystania wyłącznie do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych.

Wnioskodawca musi zapewnić klientom usługę zorganizowanej zbiórki i recyklingu, która może być świadczona przez dostawców usług będący osobami trzecimi. Usługi zbiórki i recyklingu obejmują przynajmniej 70 % v/v sprzedaży produktu przez wnioskodawcę w całej Unii Europejskiej.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi deklarację, że mineralne podłoża uprawowe proponowane są do wykorzystania wyłącznie do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych. Oświadczenie na temat stosowania produktu do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych zawarte jest w informacjach dla użytkownika końcowego.

Wnioskodawca informuje właściwy organ o oferowanych możliwościach zorganizowanej zbiórki i recyklingu oraz o wynikach realizacji tego wariantu. W szczególności wnioskodawca przedstawia następujące dokumenty i informacje:

- dokumentację umowy między producentem a dostawcami usług,
- opis sposobu zbiórki, przetwarzania i miejsc przeznaczenia,
- roczne zestawienie całkowitej wielkości sprzedaży podłoży uprawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i roczne zestawienie wielkości sprzedaży na obszarach tych państw członkowskich, w których proponowana jest zbiórka i przetwarzanie,
- w przypadku nowych podmiotów należy przedstawić szacunkowe roczne zestawienie całkowitej wielkości sprzedaży podłoży uprawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i szacunkowe roczne zestawienie wielkości sprzedaży na obszarach tych państw członkowskich, w których proponowana jest zbiórka i przetwarzanie. Rzeczywiste dane należy przedstawić rok po przyznaniu pozwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE.

Kryterium 4. Pochodzące z recyklingu/odzysku substancje organiczne w podłożach uprawowych

Kryterium to stosuje się tylko do podłoży uprawowych.

Produkty z grupy "podłoża uprawowe" zawierają minimalny odsetek odzyskanej lub poddanej recyklingowi zawartości materii organicznej, jak przedstawiono poniżej:

a) podłoże zawiera co najmniej 30 % składników organicznych (wyrażonych jako objętość składników organicznych na całkowitą objętość produktu końcowego); lub
b) mineralne podłoże uprawowe zawiera składniki mineralne wytworzone podczas procesu przy użyciu co najmniej 30 % materiałów pochodzących z recyklingu (wyrażonych jako sucha masa materiałów pochodzących z recyklingu/ odzysku na ogólną suchą masę materiałów wsadowych).

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca przedstawia następujące informacje:

- w przypadku a): ilość składników organicznych zadeklarowanych w kryterium 1 na całkowitą wielkość produktu końcowego, lub
- w przypadku b): suchą masę materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku na całkowitą suchą masę materiałów wsadowych.

W przypadku b) wnioskodawca przedstawia również następujące informacje na temat składników mineralnych:

- identyfikację surowców wsadowych, suchą masę surowców wsadowych na całkowitą suchą masę materiałów wsadowych, oraz pochodzenie dla każdego surowca wsadowego, a także
- identyfikację pochodzących z recyklingu/odzysku materiałów wsadowych, suchą masę pochodzących z recyklingu/ odzysku materiałów wsadowych na całkowitą suchą masę materiałów wsadowych, oraz pochodzenie dla każdego pochodzącego z recyklingu/odzysku materiału wsadowego.

Kryterium 5. Ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych Kryterium 5.1. Limity metali ciężkich

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

a) Polepszacze gleby, ściółka ogrodnicza i składniki organiczne podłoży uprawowych

W przypadku polepszaczy gleby, ściółki ogrodniczej i składników organicznych podłoży uprawowych zawartość następujących elementów/pierwiastków w produkcie końcowym lub składniku nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 3, mierzonych w przeliczeniu na suchą masę produktu.

Tabela 3

Limity zawartości metali ciężkich dla polepszaczy gleby, ściółki ogrodniczej i składników organicznych podłoży uprawowych

Metale ciężkieMaksymalna zawartość w produkcie (mg/kg suchej masy)
Kadm (Cd)1
Całkowity chrom (Cr)100
Miedź (Cu)100
Rtęć (Hg)1
Nikiel (Ni)50
Ołów (Pb)100
Cynk (Zn)300
b) Podłoża uprawowe

W przypadku podłoży uprawowych, w tym mineralnych podłoży uprawowych, zawartość następujących elementów/ pierwiastków w produkcie końcowym nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 4, mierzonych w przeliczeniu na suchą masę produktu.

Tabela 4

Limity zawartości metali ciężkich dla podłoży uprawowych, w tym mineralnych podłoży uprawowych

Metale ciężkieMaksymalna zawartość w produkcie (mg/kg suchej masy)
Kadm (Cd)3
Całkowity chrom (Cr)150
Miedź (Cu)100
Rtęć (Hg)1
Nikiel (Ni)90
Ołów (Pb)150
Cynk (Zn)300

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w odpowiednich normach EN przedstawionych w tabeli 5. W przypadku składników organicznych podłoży uprawowych sprawozdania z badań mogą być przedstawione przez dostawców.

Tabela 5

Standardowe metody ekstrakcji i pomiarów metali ciężkich

Metale ciężkieMetoda pomiaruMetoda ekstrakcji
Kadm (Cd)EN 13650W przypadku polepszaczy gleby, ściółki ogrodniczej, składników organicznych podłoży uprawowych i podłoży uprawowych, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych:

EN 13650 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Ekstrakcja pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

W przypadku mineralnych podłoży uprawowych:

EN 13651 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Ekstrakcja roztworem chlorku wapnia/DTPA (CAT) rozpuszczalnych składników pokarmowych

Całkowity chrom (Cr)EN 13650
Miedź (Cu)EN 13650
Rtęć (Hg)EN 16175 (1)
Nikiel (Ni)EN 13650
Ołów (Pb)EN 13650
Cynk (Zn)EN 13650
(1) EN 16175 Osad, przetworzone odpady organiczne i gleba - Oznaczanie rtęci. Część 1: Spektrometria absorpcji atomowej - zimna para (CV-AAS) i część 2: Atomowa spektrometria fluorescencyjna - zimna para (CV-AFS).

Kryterium 5.2. Limity dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych.

Zawartość następujących wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produkcie końcowym nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 6, mierzonych w przeliczeniu na suchą masę produktu.

Tabela 6

Limit dla WWA

Rodzaj zanieczyszczeniaMaksymalna zawartość w produkcie (mg/kg suchej masy)
WWA166
WWA16 = suma naftalenu, acenaphtylene, acenaphtene, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo[a]antracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, benzo [k] fluorantenu, benzo [a] pirenu, indeno [1,2,3-cd] pirenu, dibenzo [a,h] antracenu oraz benzo [g,h, i] perylenu.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w CEN/TS 16181 Osad, przetworzone odpady organiczne i gleba - Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) metodą chromatografii gazowej (GC) i metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub równoważną metodą.

Kryterium 5.3. Niebezpieczne substancje i mieszaniny

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Produkt końcowy nie może zostać zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość, niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 17 .

Produkt nie może zawierać substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako toksyczne, niebezpieczne dla środowiska naturalnego, działające uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz z interpretacją zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w tabeli 7. Wszelkie celowo dodane składniki obecne w stężeniu powyżej 0,010 % w/w (mokrej masy) muszą spełniać ten wymóg. W przypadku gdy ogólne lub specyficzne stężenia graniczne określone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 są bardziej rygorystyczne, są one nadrzędne w stosunku do wspomnianej powyżej wartości granicznej wynoszącej 0,010 % w/w (mokrej masy).

Tabela 7

Ograniczona klasyfikacja pod względem zagrożeń oraz ich podział na kategorie

Toksyczność ostra
Kategoria 1 i 2Klasa 3
H300 Połknięcie grozi śmierciąH301 Działa toksycznie po połknięciu
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórąH311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H330 Wdychanie grozi śmierciąH331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmierciąEUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami

Działanie toksyczne na narządy docelowe

Klasa 1Klasa 2
H370 Powoduje uszkodzenie narządówH371 Może spowodować uszkodzenie narządów
H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażeniaH373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Działanie uczulające na drogi oddechowe i skórę

Kategoria 1AKategoria 1B
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóryH317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychaniaH334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

Kategoria 1A i 1BKlasa 2
H340 Może powodować wady genetyczneH341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować rakaH351 Podejrzewa się, że powoduje raka
H350i Wdychanie może powodować raka
H360F Może działać szkodliwie na płodnośćH361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiH361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiH361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matkiH362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
Kategoria 1 i 2Kategoria 3 i 4
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodneH412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiH413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
H420 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

Najnowsze zasady klasyfikacji przyjęte przez Unię mają pierwszeństwo przed wymienionymi zwrotami określającymi zagrożenie Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wnioskodawcy muszą zatem zapewnić, że wszelkie klasyfikacje opierają się na najnowszych przepisach dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia odnoszą się na ogół do substancji. Jeżeli jednak nie można uzyskać informacji dotyczących substancji, stosuje się zasady dotyczące klasyfikacji mieszanin.

Z obowiązku spełnienia kryterium 5.3 wyłączone są substancje bądź mieszaniny, które zmieniają swoje właściwości poprzez przetwarzanie i tym samym nie są już biodostępne lub przechodzą modyfikację chemiczną w sposób eliminujący uprzednio zidentyfikowane zagrożenie.

Kryterium to nie ma zastosowania do produktów końcowych składających się z:

- materiałów niewłączonych w zakres rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zgodnie z jego art. 2 ust. 2,
- substancji objętych przepisami art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określającego kryteria pozwalające na wyłączenie substancji znajdujących się w załączniku V do tego rozporządzenia z wymogów dotyczących rejestracji, dalszych użytkowników i oceny.

W celu ustalenia czy wyłączenie to ma zastosowanie wnioskodawca bada każdą substancję dodaną w sposób zamierzony i obecną w stężeniu powyżej 0,010 % w/w (mokrej masy).

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca kontroluje obecność substancji i mieszanin, które mogą zostać zaklasyfikowane do zwrotów określających zagrożenie podanych w tym kryterium. Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi deklarację zgodności produktu z tym kryterium.

Deklaracja ta powinna obejmować powiązane dokumenty, takie jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców o niezakwalifikowaniu substancji, mieszanin lub materiałów do żadnego ze zwrotów określających zagrożenie podanych w tabeli 7 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w stopniu, w jakim to może być ustalone, co najmniej z informacji spełniających wymogi wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Dostarczone informacje odnoszą się do form lub stanów fizycznych substancji lub mieszanin wykorzystywanych w produkcie końcowym.

Jako uzupełnienie deklaracji o zaklasyfikowaniu lub niezaklasyfikowaniu w odniesieniu do każdej substancji i mieszaniny należy przedstawić następujące informacje techniczne:

(i) dla substancji, które nie zostały zarejestrowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub które nie posiadają jeszcze zharmonizowanej klasyfikacji w ramach CLP: informacje spełniające wymogi wymienione w załączniku VII do tego rozporządzenia;
(ii) dla substancji, które zostały zarejestrowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i które nie spełniają wymogów klasyfikacji w ramach CLP: informacje przygotowane na podstawie dokumentacji rejestracyjnej REACH, potwierdzające niezaklasyfikowany status substancji;
(iii) dla substancji, które posiadają zharmonizowaną klasyfikację lub zostały już sklasyfikowane przez dostawców: karty charakterystyki, jeżeli są dostępne. W przypadku braku możliwości ich przedstawienia lub w przypadku, gdy substancja została sklasyfikowana przez dostawców, należy przedstawić informacje niezbędne do dokonania klasyfikacji substancji pod względem zagrożenia zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
(iv) w przypadku mieszanin: karty charakterystyki, jeżeli są dostępne. W przypadku braku możliwości ich przedstawienia należy dostarczyć obliczenia związane z klasyfikacją mieszaniny zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wraz z informacjami niezbędnymi do dokonania klasyfikacji mieszanin pod względem zagrożenia zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Należy przedstawić karty charakterystyki dla materiałów stanowiących produkt końcowy oraz dla substancji i mieszanin użytych w składzie i przy obróbce materiałów pozostających w produkcie końcowym w stężeniach powyżej wartości granicznej wynoszącej 0,010 % w/w (mokrej masy), chyba że zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zastosowanie ma niższe ogólne lub specyficzne stężenie graniczne.

Karty charakterystyki należy wypełniać zgodnie ze wskazówkami określonymi w sekcjach 10, 11 i 12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki). Niekompletne karty charakterystyki wymagają uzupełnienia o informacje z deklaracji składanych przez dostawców substancji chemicznych.

Informacje na temat swoistych właściwości substancji mogą być generowane w inny sposób niż przez badania, na przykład poprzez wykorzystanie alternatywnych metod, takich jak metody in vitro, ilościowych modeli zależności struktura-aktywność lub grupowanie substancji i podejście przekrojowe zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Zdecydowanie zachęca się do wymiany odpowiednich danych w całym łańcuchu dostaw.

W przypadku wełny mineralnej wnioskodawca przedkłada również:

a) świadectwo potwierdzające prawo do korzystania ze znaku towarowego Europejskiej Rady ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej w celu wykazania zgodności z Uwagą Q w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008;
b) sprawozdanie z badania zgodnie z ISO 14184-1 Tekstylia - Oznaczanie formaldehydu - Część 1: Formaldehyd wolny i zhydrolizowany.

Kryterium 5.4. Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Produkt końcowy nie może zawierać żadnych dodanych w sposób zamierzony substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i ujętych na liście, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obecnych w produkcie końcowym w stężeniach > 0,010 % mokrej masy.

Ocena i weryfikacja

W dniu złożenia wniosku należy dokonać odniesienia do ostatniego wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z kryterium 5.4, wraz z powiązanymi dokumentami, w tym deklaracjami zgodności podpisanymi przez dostawców materiałów i kopiami odpowiednich kart charakterystyki dotyczących substancji lub mieszanin zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w odniesieniu do substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne należy określić w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji i mieszanin.

Kryterium 5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych.

Zawartość pierwotnych patogenów w produkcie końcowym nie może przekroczyć poziomów określonych w tabeli 8.

Tabela 8

Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

PatogenLimit
E. coli1 000 CFU/g mokrej masy
Salmonella spp.nieobecne w 25 g mokrej masy
CFU = jednostka tworząca kolonię.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w tabeli 9.

Tabela 9

Standardowa metoda badań pod kątem bakterii E. coli i Salmonella spp.

ParametrMetoda badania
E. coliCEN/TR 16193 Osad, przetworzone odpady organiczne i gleba. Wykrywanie i oznaczanie Escherichia coli lub równoważne
Salmonella spp.ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz dla zwierząt - Horyzontalna metoda wykrywania Salmonelli spp.

Kryterium 6. Stabilność

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej, z wyjątkiem ściółki ogrodniczej składającej się z ligninowo-celulozowych składników oraz mineralnych podłoży uprawowych.

Polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza do nieprofesjonalnych zastosowań oraz podłoża uprawowe do wszystkich zastosowań muszą spełniać jeden z wymogów przedstawionych w tabeli 10.

Tabela 10

Wymagania w zakresie stabilności polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej przeznaczonych do nieprofesjonalnych zastosowań oraz podłoży uprawowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań

Parametr stabilnościWymóg
Maksymalny wskaźnik respirometryczny15 mmol O2/kg materia organiczna/h
Minimalny indeks stabilności, w stosownych przypadkachIV (wzrost samonagrzewającej się temperatury badania o maksymalnie 20 °C powyżej temperatury otoczenia)

Polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza do profesjonalnych zastosowań muszą spełniać jeden z wymogów przedstawionych w tabeli 11.

Tabela 11

Wymagania w zakresie stabilności polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań

Parametr stabilnościWymóg
Maksymalny wskaźnik respirometryczny25 mmol O2/kg materia organiczna/h
Minimalny indeks stabilności, w stosownych przypadkachIII (wzrost samonagrzewającej się temperatury badania o maksymalnie 30 °C powyżej temperatury otoczenia)

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w tabeli 12.

Tabela 12

Standardowa metoda badania stabilności

ParametrMetoda badania
Wskaźnik respirometrycznyEN 16087-1 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej - Część 1: Współczynnik pobierania tlenu (WPT)
Indeks stabilnościEN 16087-2 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej - Część 2: Test na samozagrzewanie kompostu

Kryterium 7. Zanieczyszczenia fizyczne

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych.

Zawartość szkła, metalu i tworzyw sztucznych o rozmiarze oczek > 2 mm w produkcie końcowym nie przekracza 0,5 %, mierzonych w suchej masie.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w technicznej specyfikacji CEN/TS 16202 (Osad, przetworzone odpady organiczne i gleba - Oznaczanie zanieczyszczeń oraz kamieni) lub inną równoważną procedurą badań zatwierdzoną przez właściwy organ.

Kryterium 8. Materia organiczna i masa sucha

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych i ściółki ogrodniczej.

Zawartość materii organicznej w produkcie końcowym, określona jako strata podczas prażenia, wynosi co najmniej 15 % suchej masy (% DW).

Zawartość suchej masy w produkcie końcowym wynosi co najmniej 25 % mokrej masy.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w tabeli 13.

Tabela 13

Standardowe metody badania zawartości suchej masy i materia organiczna określona jako strata podczas prażenia

ParametrMetoda badania
sucha masa (%)EN 13040 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Przygotowanie próbki do analiz chemicznych i fizycznych, oznaczanie zawartości suchej masy, wilgotności oraz gęstości objętościowej próbki laboratoryjnie zagęszczonej
materia organiczna określona jako strata podczas prażenia (% suchej masy)EN 13039 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe. Oznaczanie zawartości materii organicznej i popiołu

Kryterium 9. Nasiona żywotne chwastów i propagule roślin

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych i polepszaczy gleby, z wyjątkiem mineralnych podłoży uprawowych.

Produkty końcowe nie mogą zawierać więcej niż dwóch jednostek nasion żywotnych chwastów i propaguli roślin na litr.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w technicznej specyfikacji CEN/TS 16201 (Osad, przetworzone odpady organiczne i gleba - Oznaczanie materiałów siewnych i rozmnożeniowych roślin) lub inną równoważną procedurą badań zatwierdzoną przez właściwy organ.

Kryterium 10. Reakcja roślin

Kryterium to stosuje się do podłoży uprawowych i polepszaczy gleby.

Produkty końcowe nie mogą wywierać niekorzystnego wpływu na wschodzenie ani wzrost roślin.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdanie z ważnego badania przeprowadzonego zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 16086-1 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Oznaczanie reakcji roślin - Część 1: Eksperyment wazonowy z kapustą chińską).

Kryterium 11. Właściwości podłoży uprawowych

Kryterium to stosuje się tylko do podłoży uprawowych.

Kryterium 11.1. Przewodność elektryczna

Przewodność elektryczna produktu końcowego wynosi poniżej 100 mS/m.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdanie z badania przeprowadzonego zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 13038 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Oznaczanie przewodności elektrycznej).

Kryterium 11.2. Wskaźnik pH

Wskaźnik pH produktu końcowego musi mieścić się w przedziale 4-7.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdanie z badania przeprowadzonego zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 13037 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Oznaczanie pH).

Kryterium 11.3. Zawartość sodu

Zawartość sodu w wyciągu wodnym produktu końcowego nie przekracza 150 mg/l świeżego produktu.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdanie z badania przeprowadzonego zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 13652 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Ekstrakcja składników pokarmowych i pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie).

Kryterium 11.4. Zawartość chloru

Zawartość chloru w wyciągu wodnym produktu końcowego nie przekracza 500 mg/l świeżego produktu.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi sprawozdanie z badania przeprowadzonego zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 13652 (Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Ekstrakcja składników pokarmowych i pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie).

Kryterium 12. Udzielanie informacji

Kryterium to ma zastosowanie do podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej.

Do produktu należy załączyć następujące informacje, umieszczone na opakowaniu lub w ulotkach informacyjnych.

Kryterium 12.1. Polepszacze gleby

a) nazwa (nazwisko) i adres organu odpowiedzialnego za wprowadzanie do obrotu;
b) napis określający rodzaj produktu, zawierający sformułowanie "POLEPSZACZ GLEBY";
c) kod identyfikujący partię produktu;
d) ilość (masa);
e) zakres zawartości wilgoci;
f) najważniejsze surowce (których udział wynosi ponad 5 % masy), z których został wytworzony produkt;
g) zalecane warunki składowania i zalecany termin przydatności do użycia;
h) wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem i jego stosowania;
i) opis celu, do jakiego produkt jest przeznaczony, oraz wszelkie ograniczenia stosowania, w tym oświadczenie o przydatności produktu dla poszczególnych grup roślin (np. rośliny nietolerujące podłoża bogatego w związki wapnia lub rośliny wapieniolubne);
j) wskaźnik pH (odniesienie do zastosowanej metody badania);
k) całkowity węgiel organiczny (%), całkowita zawartość azotu (%) i zawartość azotu nieorganicznego (%) (odniesienie do zastosowanej metody badania);
l) stosunek węgla do azotu;
m) fosfor całkowity (%) i potas całkowity (%) (odniesienie do zastosowanej metody badania);
n) w odniesieniu do produktów przeznaczonych do nieprofesjonalnych zastosowań, oświadczenie o stabilności substancji organicznej (trwała lub bardzo trwała);
o) oświadczenie dotyczące zalecanych metod stosowania;
p) w odniesieniu do nieprofesjonalnych zastosowań: zalecana dawka stosowania wyrażona w kilogramach produktu na jednostkę powierzchni (m2) rocznie.

Kryterium 12.2. Podłoża uprawowe

a) nazwa (nazwisko) i adres organu odpowiedzialnego za wprowadzanie do obrotu;
b) napis określający rodzaj produktu, zawierający sformułowanie "PODŁOŻE UPRAWOWE";
c) kod identyfikujący partię produktu;
d) ilość (w objętości lub liczbie płyt, w przypadku wełny mineralnej, z podaniem wymiarów płyty);
e) zakres zawartości wilgoci;
f) najważniejsze surowce (których udział wynosi ponad 5 % objętości), z których został wytworzony produkt.
g) zalecane warunki składowania i zalecany termin przydatności do użycia;
h) wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem i jego stosowania;
i) opis celu, do jakiego produkt jest przeznaczony, oraz wszelkie ograniczenia stosowania, w tym oświadczenie o przydatności produktu dla poszczególnych grup roślin (np. rośliny nietolerujące podłoża bogatego w związki wapnia lub rośliny wapieniolubne);
j) pH (EN 13037);
k) przewodność elektryczna (1:5 ekstrakcja);
l) inhibicja kiełkowania (EN 16086-1);
m) inhibicja wzrostu (EN 16086-1);
n) oświadczenie o stabilności substancji organicznej (trwała lub bardzo trwała);
o) oświadczenie dotyczące zalecanych metod stosowania;
p) w przypadku mineralnych podłoży uprawowych, oświadczenie na temat stosowania produktu do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych.

Kryterium 12.3. Ściółka ogrodnicza

a) nazwa (nazwisko) i adres organu odpowiedzialnego za wprowadzanie do obrotu;
b) napis określający rodzaj produktu, zawierający sformułowanie "ŚCIÓŁKA OGRODNICZA";
c) kod identyfikujący partię produktu;
d) ilość (objętość);
e) zakres zawartości wilgoci;
f) najważniejsze surowce (których udział wynosi ponad 5 % objętości), z których został wytworzony produkt;
g) wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem i jego stosowania;
h) opis celu, do jakiego produkt jest przeznaczony, oraz wszelkie ograniczenia stosowania, w tym oświadczenie o przydatności produktu dla poszczególnych grup roślin (np. rośliny nietolerujące podłoża bogatego w związki wapnia lub rośliny wapieniolubne);
i) wskaźnik pH (odniesienie do zastosowanej metody badania);
j) oświadczenie o stabilności substancji organicznej (trwała lub bardzo trwała), w stosownych przypadkach, do nieprofesjonalnych zastosowań;
k) oświadczenie dotyczące zalecanych metod stosowania;
l) do nieprofesjonalnych zastosowań: zalecana dawka stosowania wyrażona w mm.

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z tym kryterium i dostarcza właściwemu organowi próbkę opakowania lub arkusze informacyjne lub tekst informacji dla użytkownika umieszczonych na opakowaniu lub towarzyszących mu ulotkach informacyjnych.

Kryterium 13. Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Nieobowiązkowa etykieta z polem tekstowym zawiera następujący tekst:

- produkt wspierający recykling materiałów,
- produkt wspierający wykorzystanie materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu.

W odniesieniu do polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej należy podać dodatkowe informacje:

- produkt ogranicza zanieczyszczenie gleby i wody, poprzez ograniczenie stężeń metali ciężkich.

Wytyczne dotyczące stosowania fakultatywnego oznakowania zawierającego pole tekstowe można znaleźć w dokumencie pt. "Wytyczne dotyczące stosowania logo oznakowania ekologicznego UE" zamieszczonym na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ocena i weryfikacja

Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi próbkę opakowania produktu, na którym znajduje się oznakowanie, wraz z deklaracją zgodności z niniejszym kryterium.

Dodatek  1

Pobieranie próbek i częstotliwość badań w roku złożenia wniosku

Typ instalacjiKryteriumRoczny wkład/produkcjaCzęstotliwość badań
Typ 1: Zakłady przetwarzania odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego5.1. Limity metali ciężkich

5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

6. Stabilność

7. Zanieczyszczenia fizyczne

8. Materia organiczna i masa sucha

9. Nasiona żywotne i propagule roślin

10. Reakcja roślin

11. Właściwości podłoży uprawowych

wkład (t) ≤ 3 0001 na 1 000 ton materiałów wsadowych w zaokrągleniu do kolejnej liczby całkowitej
3 000 < wkład (t) ≤ 20 0004 (jedna próbka w każdym sezonie)
wkład (t) > 20 000liczba badań rocznie = rocznej liczbie materiałów wsadowych (w tonach)/10 000 ton + 1 minimalnie 4 i maksymalnie 12
5.2. WWAwkład (t) ≤ 3 0001
3 000 < wkład (t) ≤ 10 0002
10 000 < wkład (t) ≤ 20 0003
20 000 < wkład (t) ≤ 40 0004
40 000 < wkład (t) ≤ 60 0005
60 000 < wkład (t) ≤ 80 0006
80 000 < wkład (t) ≤ 100 0007
100 000 < wkład (t) ≤ 120 0008
120 000 < wkład (t) ≤ 140 0009
140 000 < wkład (t) ≤ 160 00010
160 000 < wkład (t) ≤ 180 00011
wkład (t) > 180 00012
Typ 2: Zakłady wytwarzające produkty przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z zakładów typu 15.1. Limity metali ciężkich

5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

6. Stabilność

7. Zanieczyszczenia fizyczne

8. Materia organiczna i masa sucha

9. Nasiona żywotne i propagule roślin

10. Reakcja roślin

11. Właściwości podłoży uprawowych

produkcja (m3) ≤ 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 2 partii zgodnie z normą EN 12579 (1)
produkcja (m3) > 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 4 partii zgodnie z normą EN 12579
5.2. WWAprodukcja (m3) ≤ 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579
produkcja (m3) > 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 2 partii zgodnie z normą EN 12579
Typ 3: Zakłady wytwarzające produkty bez wykorzystywania materiałów pochodzących z odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego5.1. Limity metali ciężkich

5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

6. Stabilność

7. Zanieczyszczenia fizyczne

8. Materia organiczna i masa sucha

9. Nasiona żywotne i propagule roślin

10. Reakcja roślin

11. Właściwości podłoży uprawowych

produkcja (m3) ≤ 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579
produkcja (m3) > 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 2 partii zgodnie z normą EN 12579
5.2. WWANiezależnie od wkładu/produkcjiPołączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579
(1) EN 12579 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Pobieranie próbek.

Dodatek  2

Pobieranie próbek i częstotliwość badań dla kolejnych lat

Typ instalacjiKryteriaRoczny wkład/produkcjaCzęstotliwość badań
Typ 1: Zakłady przetwarzania odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego5.1. Limity metali ciężkich

5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

6. Stabilność

7. Zanieczyszczenia fizyczne

8. Materia organiczna i masa sucha

9. Nasiona żywotne i propagule roślin

10. Reakcja roślin

11. Właściwości podłoży uprawowych

wkład (t) ≤ 1 0001
wkład (t) ≤ 1 000Liczba badań rocznie = rocznej liczbie materiałów wsadowych (w tonach)/10 000 ton + 1 minimalnie 2 i maksymalnie 12
5.2. WWAwkład (t) ≤ 10 0000,25 (raz na 4 lata)
10 000 < wkład (t) ≤ 25 0000,5 (raz na 2 lata)
25 000 < wkład (t) ≤ 50 0001
50 000 < wkład (t) ≤ 100 0002
100 000 < wkład (t) ≤ 150 0003
150 000 < wkład (t) ≤ 200 0004
200 000 < wkład (t) ≤ 250 0005
250 000 < wkład (t) ≤ 300 0006
300 000 < wkład (t) ≤ 350 0007
350 000 < wkład (t) ≤ 400 0008
400 000 < wkład (t) ≤ 450 0009
450 000 < wkład (t) ≤ 500 00010
500 000 < wkład (t) ≤ 550 00011
wkład (t) > 550 00012
Typ 2: Zakłady wytwarzające produkty przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z zakładów typu 15.1. Limity metali ciężkich

5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

6. Stabilność

7. Zanieczyszczenia fizyczne

8. Materia organiczna i masa sucha

9. Nasiona żywotne i propagule roślin

10. Reakcja roślin

11. Właściwości podłoży uprawowych

produkcja (m3) ≤ 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579
produkcja (m3) > 5 000Połączone próbki reprezentatywne z 2 partii zgodnie z normą EN 12579
5.2. WWAprodukcja (m3) ≤ 15 000Połączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579, raz na cztery lata
15 000 < produkcja (m3) ≤ 40 000Połączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579, co dwa lata
produkcja (m3) > 40 000Połączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579, co roku
Typ 3: Zakłady wytwarzające produkty bez wykorzystywania materiałów pochodzących z odpadów lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego5.1. Limity metali ciężkich

5.5. Limity dla bakterii E. coli i Salmonella spp.

6. Stabilność

7. Zanieczyszczenia fizyczne

8. Materia organiczna i masa sucha

9. Nasiona żywotne chwastów i propagule roślin

10. Reakcja roślin

11. Właściwości podłoży uprawowych

Niezależnie od wkładu/produkcjiPołączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579
5.2. WWANiezależnie od wkładu/produkcjiPołączone próbki reprezentatywne z 1 partii zgodnie z normą EN 12579, raz na cztery lata
1 Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2006/799/WE z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego polepszaczom gleby (Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 28).
3 Decyzja Komisji 2007/64/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego podłożom uprawowym (Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 137).
4 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
8 Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
10 Decyzja wykonawcza Komisji 2011/877/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca decyzję Komisji 2007/74/WE (Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 91).
11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 30).
12 Metodyka w zakresie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (http://www.meerp.eu/).
13 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 1).
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
15 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
16 Wytyczne WE dotyczące wydobycia mineralnych surowców nieenergetycznych zgodnie z wymogami sieci Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf).
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.