Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.99

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

P7_TA(2012)0302

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

(2013/C 349 E/15)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając konsensus europejski w sprawie rozwoju, który podkreśla, że "UE zwróci szczególną uwagę na edukację i szerzenie wiedzy w zakresie rozwoju",
uwzględniając wnioski ze zorganizowanego dialogu dotyczącego roli społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w zakresie rozwoju, w którym wzywa się państwa członkowskie UE oraz Komisję Europejską do umacniania swoich strategii na rzecz edukacji dla rozwoju i informowania o nim,
uwzględniając art. 123 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że zgodnie z konsensusem europejskim w sprawie rozwoju (Konsensus europejski w sprawie rozwoju: wkład edukacji dla rozwoju i informowania o nim) edukacja dla rozwoju i szerzenie wiedzy na ten temat to elementy zajmujące główne miejsce w europejskich strategiach politycznych dotyczących rozwoju;
B. mając na uwadze, że Unia Europejska nie posiada specjalnie opracowanej strategii w tej dziedzinie, mimo że jest jednym z podmiotów najbardziej zaangażowanych we wsparcie finansowe na rzecz edukacji dla rozwoju w Europie;
C. mając na uwadze, że w czasach naznaczonych oszczędnościami, kryzysem oraz powstawaniem ruchów nacjonalistycznych i populistycznych wspieranie czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych jest niezwykle ważne;
1. wzywa Komisję i Radę do opracowania długoterminowej, ponadsektorowej europejskiej strategii w dziedzinie edukacji dla rozwoju, szerzenia wiedzy oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych;
2. wzywa państwa członkowskie do opracowania lub umocnienia narodowych strategii w dziedzinie edukacji dla rozwoju;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy 1 Komisji, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.
1 Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 5 lipca 2012 r. (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.