Dyrektywa Rady z dnia 26 lipca 1971 dotycząca zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1971.185.1

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1971 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 26 lipca 1971
dotycząca zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów

(C 71/304/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 15 sierpnia 1971 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności jego art. 54 ust. 2 i art. 63 ust. 2,

uwzględniając Ogólny Program na rzecz zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości (1), a w szczególności Tytuł IV B tego programu,

uwzględniając Ogólny Program na rzecz zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług (1), a w szczególności Tytuł V C lit. e) ust. 1 tego Programu,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze co następuje:

szczegółowe przepisy dla osiągnięcia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych zostały już ustanowione w odniesieniu do rodzajów działalności prowadzonych na własny rachunek, które mieszczą się w ramach głównej grupy 40 klasyfikacji ISIC, na mocy dyrektyw 64/427/EWG i 64/429/EWG z dnia 7 lipca 1964 r. (4); zgodnie z tymi dyrektywami władze udzielające zamówień publicznych nie mogą stosować wobec osób fizycznych lub osób prawnych prawa prywatnego, które ubiegają się o zamówienie, jakiejkolwiek dyskryminacji w oparciu o przynależność państwową podwykonawców tych osób; ograniczenia są tymczasowo dozwolone tylko w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane w zakresie, w jakim dotyczą uczestnictwa w zamówieniach na roboty budowlane na zasadzie świadczenia usług albo za pośrednictwem agencji lub oddziałów; w związku z tym przepisy wyżej wspomnianych dyrektyw mają ogólne zastosowanie, co czyni zbędnym ich powtarzanie w niniejszej dyrektywie;

zamówienia na roboty budowlane udzielane w ramach głównej grupy 40 klasyfikacji ISIC mogą być udzielane instytucjom albo mogą być realizowane przez takie instytucje, które posiadają koncesję przyznaną przez państwo, władze regionalne, lokalne lub przez inne osoby prawne prawa publicznego; dlatego też niniejsza dyrektywa musi włączyć tego typu zamówienia do swojego zakresu, które dotyczą znaczącej ilości robót budowlanych; w innym przypadku jej zakres byłby zasadniczo ograniczony;

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zawiera w art. 97 specjalne postanowienie dotyczące budowy instalacji nuklearnych o charakterze naukowym lub przemysłowym; zgodnie z art. 232 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą takie przypadki muszą być wyłączone z zakresu tej dyrektywy;

z chwilą przyjęcia Ogólnych Programów Europejska Wspólnota Gospodarcza opracowała własną nomenklaturę działalności przemysłowych, pod nazwą Nomenklatura Gałęzi Przemysłu we Wspólnotach Europejskich (NICE); nomenklatura ta, jako zawierająca odniesienia do nomenklatur narodowych, jest lepiej dostosowana do potrzeb Państw Członkowskich Wspólnoty aniżeli nomenklatura ISIC (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Przemysłowa Wszystkich Rodzajów Działalności Gospodarczych); dlatego powinna być używana nomenklatura NICE, o ile to nie będzie miało wpływu na zmianę harmonogramu działań ustalonego w Ogólnych Programach, który odwołuje się do nomenklatury ISIC; używanie nomenklatury NICE w ramach niniejszej dyrektywy nie może mieć takiego wpływu;

w ramach zamówień publicznych na roboty budowlane często dokonywane jest odniesienie do specyfikacji technicznych; Rada w oświadczeniu wydanym z okazji przyjęcia Ogólnych Programów ustaliła, że specyfikacje techniczne nie powinny zawierać jakiejkolwiek klauzuli o charakterze dyskryminacyjnym; w związku z tym konieczne jest w tym względzie włączenie do dyrektywy pewnych rozwiązań o charakterze szczegółowym;

przepisy mające zastosowanie do wszystkich działalności prowadzonych przez osoby pracujące na własny rachunek i dotyczące przemieszczania się oraz pobytu osób korzystających ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług stanowią albo będą stanowiły przedmiot odrębnych dyrektyw; system mający zastosowanie wobec pracowników najemnych, którzy towarzyszą usługodawcy lub działają w jego imieniu, są uregulowane przepisami wykonawczymi do art. 48 i 49 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie znoszą w odniesieniu do osób fizycznych i spółek, objętych tytułem I Ogólnych Programów, świadczących usługi lub działających za pośrednictwem agencji lub oddziałów (zwanych dalej "beneficjentami") ograniczenia określone w tytule III tych Ogólnych Programów, naruszające prawo do ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane oraz prawo do uzyskania, wykonania lub uczestniczenia w wykonaniu takich zamówień udzielanych przez państwo, władze regionalne, lokalne lub przez osoby prawne prawa publicznego.

Artykuł  2
1.
Przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie do działalności prowadzonych przez osoby pracujące na własny rachunek rodzajów, które mieszczą się w ramach głównej grupy 40 klasyfikacji ISIC zawartej w załączniku I do Ogólnego Programu znoszenia ograniczeń swobody przedsiębiorczości. Działalności te odpowiadają działalnościom, które mieszczą się w ramach głównej grupy 40 Nomenklatury Gałęzi Przemysłu we Wspólnotach Europejskich (NICE); działalności, o których mowa, są określone w załączniku do niniejszej dyrektywy.
2.
Dyrektywa nie ma zastosowania do:

a) urządzeń przemysłowych natury mechanicznej, elektrycznej i energetycznej, z wyjątkiem części takich urządzeń, które wchodzą w zakres inżynierii budowlanej lub cywilnej;

b) budowy urządzeń nuklearnych o charakterze naukowym lub przemysłowym;

c) robót wiertniczych, głębienia szybów, robót pogłębiających i usuwania ziemi z wykopów wykonywanych w celu wydobywania surowców mineralnych (przemysł wydobywczy).

Artykuł  3
1.
Państwa Członkowskie znoszą w szczególności następujące ograniczenia:

a) te, które ograniczają beneficjentów w świadczeniu usług na takich samych warunkach i w oparciu o takie same prawa, jak te przysługujące obywatelom danego państwa; do ograniczeń podlegających zniesieniu w szczególności należą przepisy określone przez ustawę, akt wykonawczy lub działanie administracyjne oraz te praktyki administracyjne, które nakładają środki o charakterze dyskryminującym lub pozwalają na ich stosowanie z uszczerbkiem dla beneficjentów przez osoby fizyczne lub prawne, którym udzielono zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub na zarządzanie takimi robotami albo na zarządzanie usługami publicznymi poprzez przyznanie praw wyłącznych i specjalnych w odniesieniu do zamówień, które takie osoby mogą w odpowiednim czasie uzyskać na wykonanie takich robót;

b) te, które wynikają z praktyk administracyjnych i skutkują zastosowaniem wobec beneficjentów dyskryminującego traktowania w porównaniu z traktowaniem obywateli danego państwa;

c) te, które wynikają z przepisów lub praktyk i które, mimo że stosowane bez względu na przynależność państwową, utrudniają całkowicie lub zasadniczo działalność zawodową i handlową obywateli innych Państw Członkowskich; wśród ograniczeń podlegających zniesieniu są w szczególności specyfikacje techniczne o charakterze dyskryminującym; jednakże nie uważa się wspomnianych ograniczeń za posiadające taki charakter, jeśli są usprawiedliwione przedmiotem zamówienia.

2.
Państwa Członkowskie zapewnią w szczególności, że:

a) beneficjenci mogą przy wykonywaniu robót, na tych samych warunkach, co obywatele danego państwa, uzyskiwać różne formy kredytu, dotacji i subwencji przewidzianych na ten cel przez władze publiczne;

b) beneficjenci mają dostęp bez ograniczeń i w każdym przypadku, na takich samych warunkach, jak obywatele danego państwa, do usług dostawczych, wobec których państwo sprawuje bezpośrednią kontrolę, a których potrzebują dla realizacji ich zamówienia.

Artykuł  4

Państwa Członkowskie przyjmą środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwunastu miesięcy od jej notyfikacji i bezzwłocznie poinformują o tym Komisję.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 1971 r.

W imieniu Rady
A. MORO
Przewodniczący

_______

(1) Dz.U. 2 z 15.1.1962, str. 36/62.

(2) Dz.U. 62 z 12.4.1965, str. 883/65.

(3) Dz.U. 13 z 29.1.1965, str. 158/65.

(4) Dz.U. 117 z 23.7.1964, str. 1863/64 i str. 1880/64.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ BRANŻOWYCH DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWYCH

w kształcie określonym w Nomenklaturze Gałęzi Przemysłu we Wspólnotach Europejskich (NICE)
Grupa

główna

Grupa
40Budownictwo
400Budownictwo (ogólne);

rozbiórki

400.1Budownictwo ogólne
400.2 Rozbiórka
401Budowa budynków (mieszkalnych i innych)
401.1Roboty w zakresie budownictwa ogólnego
401.2Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
401.3Budowa kominów i pieców
401.4Uszczelnianie
401.5Odnawianie i konserwacja fasad
401.6Wznoszenie i rozbiórka rusztowań
401.7Inne rodzaje działalności budowlanej (włącznie z robotami konstrukcyjnymi)
402Roboty inżynieryjne: budowa dróg, mostów, linii kolejowych itp.
402.1Ogólne roboty inżynieryjne
402.2Roboty ziemne na powierzchni
402.3Budowa obiektów inżynieryjnych (nad ziemią oraz pod ziemią)
402.4Budowa dróg wodnych śródlądowych i obiektów morskich
402.5Budowa tras szybkiego ruchu (włączając w to budowę lotnisk oraz pasów startowych)
402.6 Inna specjalistyczna działalność w zakresie inżynierii (włączając w to budowę drogowej sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych oraz sygnalizacji morskiej, budowę rurociągów gazowych, paliwowych, wodociągów oraz budowę linii przesyłowych energii elektrycznej i linii telekomunikacyjnych)
403Roboty instalacyjne
403.1Instalacje o charakterze ogólnym
403.2Usługi (instalacje gazowe, wodociągowe i urządzenia sanitarne)
403.3 Instalacje grzewcze i wentylacyjne (instalacje centralnego ogrzewania, klimatyzacyjne, wentylacyjne)
403.4Izolacje dzwiękochłonne, cieplne oraz antywibracyjne
403.5Instalacje elektryczne
403.6Instalacje anten, piorunochronów, linii telefonicznych itp.
404Dekoracja wnętrz i prace wykończeniowe
404.1Ogólne roboty wykończeniowe oraz w zakresie dekoracji wnętrz
404.2Tynkowanie
404.3Roboty stolarskie, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji drewnianych (włączając w to układanie parkietów)
404.4Malowanie i szklenie, tapetowanie
404.5Posadzkarstwo i pokrywanie ścian (układanie ceramiki, inne sposoby pokrywania podłóg i murów)
404.6Inne wykończeniowe roboty budowlane (włączając w to budowę pieców kaflowych, kominków itp.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.