Dyrektywa delegowana 2019/1846 zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.283.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/1846
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3) Ołów jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja otrzymała wniosek, złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE, o wyłączenie, które ma być wymienione w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE, w odniesieniu do stosowania ołowiu w stopach lutowniczych w czujnikach, nastawnikach i jednostkach sterujących silnika wykorzystywanych do monitorowania układów silników, w tym turbosprężarek i układów kontroli emisji spalin z silników spalinowych wewnętrznego spalania, i sterowania tymi układami w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie dla konsumentów ("wnioskowane wyłączenie").

(4) Ocena wnioskowanego wyłączenia obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy 2011/65/UE.

(5) Każdy silnik objęty zakresem wnioskowanego wyłączenia wyposażony jest w określone typy czujników, nastawników i jednostek sterujących silnika, które monitorują i kontrolują jego emisje w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 2 . Warunki, jakie występują w silniku i układzie wydechowym oraz w ich pobliżu mogą być tak niekorzystne z uwagi na podwyższone temperatury i poziom drgań, że mogą powodować szybkie uszkodzenie połączeń lutowniczych.

(6) Obecnie, w odniesieniu do zastosowań ołowiu objętych wnioskowanym wyłączeniem, potrzebny jest dodatkowy czas na przeprowadzenie badań w celu zapewnienia niezawodności dostępnych zamienników bezołowiowych.

(7) Ze względu na brak niezawodnych zamienników zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu jest naukowo i technicznie niewykonalne w praktyce przypadku niektórych silników spalinowych. Wnioskowane wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 3  i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(8) Należy zatem przyznać wyłączenie, o które ubiega się wnioskodawca, uwzględniając objęte wyłączeniem zastosowania w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 11 określonego w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE.

(9) Wyłączenie to powinno być przyznane na maksymalny okres ważności wynoszący 5 lat, począwszy od dnia 22 lipca 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  4
 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 maja 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa człon.

2. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 44 w brzmieniu:
"44Ołów w stopach lutowniczych w czujnikach, nastawnikach i jednostkach sterujących silnika w silnikach spalinowych objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2016/1628 Parlamentu Europejskiego i Rady (*), zamontowanych w urządzeniach używanych w stałych pozycjach podczas działania, przeznaczonych dla specjalistów, ale wykorzystywanych również przez użytkowników nieprofesjonalnychStosuje się do kategorii 11 i wygasa dnia 21 lipca 2024 r.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).".
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).
3 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
4 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.321.178).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.