Dyrektywa delegowana 2019/1845 zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.283.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/1845
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Wymóg ten nie dotyczy zastosowań wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2) W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono różne kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3) Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP) jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja otrzymała wniosek, złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE, o wyłączenie, które ma być wymienione w załączniku III do tej dyrektywy, w odniesieniu do stosowania DEHP w częściach gumowych, takich jak: pierścienie uszczelniające typu "O", uszczelki, amortyzatory, węże, pierścienie wzmacniające i kołpaki wtykowe używane w układach silnika, w tym w rurach wylotowych i turbosprężarkach, przeznaczone do stosowania w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konsumentów ("wnioskowane wyłączenie").

(4) Ocena wnioskowanego wyłączenia obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy 2011/65/UE.

(5) DEHP dodawany jest do materiałów gumowych jako plastyfikator w celu zapewnienia elastyczności. Elementy gumowe są wykorzystywane jako elastyczne połączenia między częściami układów silnika i zapobiegają wyciekom, uszczelniają części silnika oraz chronią przed drganiami lub zanieczyszczeniami i płynami w okresie eksploatacji silników.

(6) Obecnie nie ma dostępnych na rynku alternatywnych rozwiązań niezawierających DEHP, które zapewniłyby wystarczający poziom niezawodności w przypadku zastosowań w silnikach, w których wymagane są długi okres eksploatacji i specjalne właściwości, takie jak odporność na wszelkie materiały wchodzące w kontakt z przedmiotowymi elementami (np. paliwo, olej smarowy, chłodziwo, gazy lub zanieczyszczenia), temperaturę i drgania.

(7) Ze względu na brak niezawodnych zamienników zastąpienie lub wyeliminowanie DEHP jest nadal naukowo i technicznie niewykonalne w praktyce przypadku niektórych elementów gumowych stosowanych w układach silnika. Wnioskowane wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 2  i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(8) Należy zatem przyznać wyłączenie, o które ubiega się wnioskodawca, uwzględniając objęte wyłączeniem zastosowania w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 11 określonego w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE.

(9) Wyłączenie to powinno być przyznane na maksymalny okres ważności wynoszący 5 lat, począwszy od dnia 22 lipca 2019 r., zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego zamiennika, jest mało prawdopodobne, aby czas trwania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1. 
Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 maja 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 43 w brzmieniu:
"43Ftalan di-2-etyloheksylu w elementach gumowych w układach silnika, przeznaczonych do stosowania w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konsumentów i pod warunkiem że żaden z materiałów z dodatkiem plastyfikatorów nie wchodzi w kontakt z błonami śluzowymi człowieka lub w długotrwały kontakt ze skórą człowieka, a wartość ftalanu di-2-etyloheksylu nie przekracza:

a) 30 % masy gumy w/w w przypadku

(i) pokryć uszczelek;

(ii) uszczelnień z pełnej gumy; lub

(iii) gumowych elementów w zespołach składających się z co najmniej trzech elementów, wykorzystujących energię elektryczną, mechaniczną lub hydrauliczną do pracy i przymocowanych do silnika.

b) 10 % masy gumy w/w stosowanej do elementów zawierających gumę, których nie wymieniono w lit. a).

Do celów niniejszej pozycji "długotrwały kontakt ze skórą człowieka" oznacza ciągły kontakt trwający ponad 10 minut lub przerywany kontakt przez okres 30 minut dziennie.

Stosuje się do kategorii 11 i wygasa dnia 21 lipca 2024 r."
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.