Dyrektywa 96/38/WE dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 76/115/EWG odnoszącą się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.187.95

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1996 r.

DYREKTYWA KOMISJI 96/38/WE
z dnia 17 czerwca 1996 r.
dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 76/115/EWG odnoszącą się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 95/54/WE(2), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/115/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych(3), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 90/629/EWG(4), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 76/115/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących procedury homologacji typu EWG ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG; w związku z tym, przepisy ustanowione dyrektywą 70/156/EWG dotyczące układów, części i oddzielnych zespołów technicznych pojazdu mają zastosowanie do niniejszej dyrektywy;

w szczególności art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG wymagają, aby do każdej szczegółowej dyrektywy załączony był dokument informacyjny zawierający wszystkie istotne punkty załącznika I do tej dyrektywy oraz świadectwo homologacji sporządzone na podstawie załącznika VI do tej dyrektywy, w celu umożliwienia włączenia homologacji do systemu komputerowego;

możliwe jest podniesienie poziomu zabezpieczenia pasażerów przed wyrzuceniem w przypadkach zaistnienia wypadków, przez ustanowienie dla pojazdów kategorii M2 i M3 (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do ruchu w strefach miejskich i do przewozu osób zajmujących miejsca stojące) wymogu instalowania, zarówno dla miejsc siedzących zwróconych przodem jak i miejsc siedzących zwróconych tyłem do kierunku jazdy, co najmniej biodrowych pasów bezpieczeństwa typu 1 wyposażonych w napinacze, jak przewiduje dyrektywa Komisji 90/628/EWG(5);

wejście w życie zmiany do dyrektywy Rady 77/541/EWG(6), ostatnio zmienionej dyrektywą 90/628/EWG, ustanawiającej wymóg umieszczania takich pasów bezpieczeństwa w pojazdach kategorii M2 i M3 jest uzależnione od dostosowania dyrektywy Rady 74/408/EWG(7) do postępu technicznego, ostatnio zmienionej dyrektywą 81/577/EWG(8), w sprawie wytrzymałości siedzeń i niniejszej dyrektywy w sprawie punktów mocowania pasów bezpieczeństwa;

wprowadza się odniesienie do dyrektywy Rady 74/60/EWG(9), ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 78/632/EWG(10), odnoszącej się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych;

przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego dyrektywą 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 76/115/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza dyrektywa stosuje się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych przeznaczonych dla osób dorosłych zajmujących siedzenia zwrócone przodem lub zajmujących siedzenia zwrócone tyłem do kierunku jazdy."

2) w art. 2 wyrazy "załącznik I" zastępuje się wyrazami "załącznik II A";

3) w art. 3 i 4 dyrektywy 76/115/EWG wyrazy "załączniki I, III i IV" zastępuje się wyrazem "załączniki";

4) w załącznikach wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.
Z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. żadne Państwo Członkowskie nie może, z przyczyn odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa:

– odmówić, w odniesieniu do typu pojazdu silnikowego, udzielenia homologacji typu EWG, lub krajowej homologacji typu, lub

– zakazać rejestrowania, sprzedaży lub dopuszczania do ruchu pojazdów,

jeżeli punkty mocowania w tym typie pojazdu lub w tych pojazdach są zgodne z wymogami dyrektywy 76/115/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

2.
Z mocą od dnia 1 października 1999 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii M2 o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3.500 kg i z mocą od 1 października 1997 r. w odniesieniu do wszystkich innych pojazdów, Państwa Członkowskie:

– nie udzielają już homologacji typu WE, oraz

– mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu,

dla typu pojazdu z przyczyn odnoszących się punktów mocowania pasów bezpieczeństwa, jeżeli nie są spełnione wymogi dyrektywy 76/115/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

3.
Z mocą od dnia 1 października 2001 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii M2 o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3.500 kg i począwszy od dnia 1 października 1999 r. w odniesieniu do wszystkich innych pojazdów kategorii M, Państwa Członkowskie:

– uznają, że świadectwa zgodności towarzyszące nowym pojazdom zgodnie z przepisami dyrektywy 70/156/EWG utraciły ważność do celów art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz

– mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub dopuszczanie do ruchu nowych pojazdów, którym nie towarzyszy świadectwo zgodności zgodnie z dyrektywą 70/156/EWG,

z przyczyn odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa, jeżeli nie są spełnione wymogi dyrektywy 76/115/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

Artykuł  3
1.
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 1996 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą te przepisy, zawierają one odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 1996 r.
W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

(2) Dz.U. L 266 z 8.11.1995, str. 1.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 6.

(4) Dz.U. L 341 z 6.12.1990, str. 14.

(5) Dz.U. L 341 z 6.12.1990, str. 1.

(6) Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 95.

(7) Dz.U. L 221 z 12.8.1974, str. 1.

(8) Dz.U. L 209 z 29.7.1981, str. 34.

(9) Dz.U. L 38 z 11.2.1974, str. 2.

(10) Dz.U. L 206 z 29.7.1978, str. 26.

ZAŁĄCZNIK

Dodaje się wykaz załączników w brzmieniu:

"WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I: Definicje, wniosek o udzielenie homologacji typu EWG, udzielenie homologacji typu EWG, specyfikacje, badania, zgodność produkcji, instrukcje:

Dodatek 1: Minimalna liczba punktów mocowania,

Dodatek 2: Umiejscowienie dolnych punktów mocowania, wymagania dotyczące kątów,

Dodatek 3: Dokument informacyjny,

Dodatek 4: Świadectwo homologacji typu.

ZAŁĄCZNIK II: Umiejscowienie skutecznych punktów mocowania pasów bezpieczeństwa

ZAŁĄCZNIK III: Urządzenie trakcyjne."

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

– po ppkt 1.14. dodaje się ppkt 1.15 w brzmieniu:

"1.15. »Strefa odniesienia« oznacza przestrzeń między dwoma pionowymi płaszczyznami wzdłużnymi, znajdującymi się wzajemnie w odległości 400 mm i symetrycznymi w odniesieniu do punktu H, wyznaczonymi obrotem z pozycji pionowej do poziomej urządzenia pomiarowego w kształcie głowy opisanego w załączniku II do dyrektywy 74/60/EWG. Urządzenie umieszczone jest zgodnie z opisem w tym załączniku i ustawione na maksymalną długość 840 mm."

– podpunkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

"2.1. Wniosek o udzielenie homologacji typu zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG dla danego typu pojazdu w odniesieniu do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa wnosi producent pojazdu."

– Podpunkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

"2.2. Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w dodatku 3."

– Skreśla się ppkt 2.2.1.-2.2.5.

– Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Udzielenie homologacji typu WE

3.1. Jeśli odpowiednie wymogi są spełnione, udziela się homologacji WE zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz, jeśli ma on zastosowanie, art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG.

3.2. Wzór świadectwa homologacji WE znajduje się w dodatku 4.

3.3. Numer homologacji na podstawie załącznika VII do dyrektywy 70/156/EWG, przyznaje się dla każdego typu pojazdu. To samo Państwo Członkowskie nie przydziela takiego samego numeru dla innego typu pojazdu."

– W ppkt 4.1. wyrazy "załączniku I" zastępuje się wyrazami "załączniku II".

– Podpunkt 4.3.1 otrzymuje brzmienie:

"4.3.1. Każdy pojazd kategorii M lub N (z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 lub M3 przeznaczonych do ruchu w strefach miejskich i przewozu osób zajmujących miejsca stojące) jest wyposażony w punkty mocowania pasów bezpieczeństwa zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy."

– Podpunkt 4.3.2 otrzymuje brzmienie:

"4.3.2. Minimalna liczba punktów mocowania pasów bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego zwróconego przodem i tyłem do kierunku jazdy określona jest w dodatku 1."

– W ppkt 4.3.5. symbol "*" zastępuje się symbolem "#" (tylko wersja niemiecka).

– Dodaje się ppkt 4.3.7. w brzmieniu:

"4.3.7. Każde miejsce siedzące oznaczone w dodatku 1 symbolem , wyposażone jest w trzy punkty mocowania, chyba że spełniony jest jeden z następujących warunków:

- bezpośrednio przed znajduje się siedzenie lub inne części pojazdu zgodne z ppkt 3.5 dodatku 1 do załącznika III do dyrektywy 74/408/EWG, lub

- żadna część pojazdu nie znajduje się w, lub kiedy pojazd jest w ruchu, nie ma możliwości znalezienia się w strefie odniesienia, lub

- części pojazdu znajdujące się w wymienionej strefie odniesienia są zgodne z wymogami pochłaniania energii uderzenia wymienionymi w dodatku 6 do załącznika III do dyrektywy 74/408/EWG,

w których to przypadkach dopuszcza się umieszczenie dwóch punktów mocowania."

– Podpunkt 4.3.7 otrzymuje oznaczenie ppkt 4.3.8.

– Podpunkt 4.3.8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Siedzenia składane lub miejsca siedzące przeznaczone do użytku jedynie w przypadkach, w których pojazd nie jest w ruchu, jak również wszystkie siedzenia. nie muszą być wyposażone w punkty mocowania pasów bezpieczeństwa."

– Po ppkt 4.3.8 dodaje się dwa nowe punkty:

"4.3.9. W przypadku piętra górnego pojazdu dwupiętrowego wymogi dotyczące siedzenia środkowego przedniego odnoszą się również do siedzeń zewnętrznych przednich.

4.3.10. W przypadku siedzeń, które w celu zajęcia, kiedy pojazd nie jest w ruchu można zwrócić lub ustawić zwrócone w innych kierunkach, wymogi ppkt 4.3.1 odnoszą się jedynie do kierunków przeznaczonych do normalnego zajęcia, kiedy pojazd znajduje się w ruchu, zgodnie z niniejszą dyrektywą. Informacja tej treści powinna być załączona do dokumentu informacyjnego."

– Na końcu ppkt 4.4.3.4, dodaje się, co następuje:

"W przypadku siedzeń innych niż siedzenia przednie pojazdów kategorii M2 i M3, kąty α1 i α2 wynoszą od 45º do 90º, dla wszystkich ustawień normalnego użytku."

– Dodaje się ppkt 5.1.1.2 w brzmieniu:

"5.1.1.2. Badania mogą ograniczać się do punktu mocowania umieszczanego tylko dla jednego siedzenia lub dla jednej grupy siedzeń pod warunkiem że:

- właściwości konstrukcyjne badanych punktów mocowania są identyczne z właściwościami konstrukcyjnymi punktów mocowania pozostałych siedzeń lub grup siedzeń, oraz

- w przypadku, w którym badane punkty mocowania umieszczane są w całości lub w części dla siedzenia lub grupy siedzeń, których właściwości konstrukcyjne są identyczne z właściwościami konstrukcyjnymi pozostałych siedzeń czy grup siedzeń."

– Podpunkty 5.1.1.2 i 5.1.1.3 otrzymują odpowiednio oznaczenia 5.1.1.3 i 5.1.1.4.

– Podpunkt 5.3.1. otrzymuje brzmienie:

"5.3.1. Wszystkie punkty mocowania pasów bezpieczeństwa tej samej grupy siedzeń są badane jednocześnie. Jednakże w przypadku wystąpienia ryzyka, że niesymetryczne obciążenie danych siedzeń i/lub danych punktów mocowania może prowadzić do błędów, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych badań z zastosowaniem obciążeń niesymetrycznych."

– Podpunkt 5.3.2 otrzymuje brzmienie:

"5.3.2. Siła rozciągająca jest przykładana zgodnie z kierunkiem odpowiadającym pozycji siedzącej pod kątem 10º ± 5º do góry od poziomu w płaszczyźnie równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu."

– W ppkt: 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1., 5.4.2.2, 5.4.3. i 5.4.5.2 wyrazy "załączniku IV" zastępuje się wyrazami "załączniku III".

– Podpunkt 5.4.4.2 otrzymuje brzmienie:

"5.4.4.2. Obciążenia wskazane w ppkt 5.4.1, 5.4.2 i 5.4.3 uzupełnia się o siłę równą 20-krotnej masie siedzenia z pełnym wyposażeniem.

W przypadku pojazdów kategorii M2 i N2 siła ta musi być równa 10-krotnej masie siedzenia z pełnym wyposażeniem, w przypadku pojazdów kategorii M3 i N3 musi być równa 6,6-krotnej masie siedzenia z pełnym wyposażeniem."

– Po ppkt 5.4.5.2 dodaje się nowy punkt w brzmieniu:

"5.4.6. Badanie siedzeń zwróconych tyłem do kierunku jazdy:

5.4.6.1. Punkty mocowania badane są zgodnie z siłami wyznaczonymi w ppkt 5.4.1, 5.4.2 lub 5.4.3, odpowiednio. W każdym przypadku obciążenie dla badań odpowiada obciążeniu wyznaczonemu dla pojazdów kategorii M3 lub N3.

5.4.6.2. Obciążenie dla badań zwrócone jest do przodu w odniesieniu do danego miejsca siedzącego, odpowiednio do procedury określonej w ppkt 5.3."

– Po ppkt 5.5.3 dodaje się nowy punkt w brzmieniu:

"5.5.4. W drodze odstępstwa, punkty mocowania górne umieszczane dla jednego lub wielu siedzeń pojazdów kategorii M2 o masie ponad 3,5 tony i kategorii M3, odpowiadające wymogom załącznika III do dyrektywy 74/408/EWG, nie muszą odpowiadać wymogom ppkt 5.5.1 dotyczącym zgodności z ppkt 4.4.4.6. Dane szczegółowe dotyczące badanego siedzenia(siedzeń) podaje się w uzupełnieniu do świadectwa homologacji typu określonego w dodatku 4."

– Podpunkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

"6.1. Co do zasady, środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji przyjmuje się zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 10 dyrektywy 70/156/EWG."

– Punkt 7 otrzymuje oznaczenie pkt 8 oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7. Zmiany typu oraz zmiany w homologacjach

7.1. W przypadku zmiany typu zgodnie z niniejszą dyrektywą, zastosowanie mają przepisy art. 5 dyrektywy 70/156/EWG."

– W załączniku I dodaje się dodatki 1 i 2 w brzmieniu:

"Dodatek 1

Najmniejsza dopuszczalna liczba punktów mocowania

grafika

Dodatek 2

Umiejscowienie dolnych punktów mocowania - jedynie wymogi dotyczące kątów

grafika

Dodaje się dwa nowe dodatki w brzmieniu:

"Dodatek 3

grafika

Dodatek 4

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.