Dyrektywa 94/36/WE w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych - OpenLEX

Dyrektywa 94/36/WE w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.237.13

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 2010 r.

DYREKTYWA 94/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 30 czerwca 1994 r.
w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych *

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi(1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

różnice istniejące między krajowymi przepisami prawa odnoszącymi się do warunków użycia barwników do żywności utrudniają swobodny przepływ środków spożywczych; może to stworzyć warunki nieuczciwej konkurencji;

każde zasady dotyczące dodatków do żywności oraz warunków użycia takich dodatków musi mieć za główny motyw potrzebę ochrony i informowania konsumentów;

dodatek do żywności może być używany tylko, jeśli zostało dowiedzione, że jego użycie jest technicznie niezbędne i nie szkodzi zdrowiu;

barwniki są używane w celu przywrócenia wyglądu początkowego żywności, której kolor został zniszczony w wyniku przetwarzania, magazynowania, pakowania i dystrybucji i których atrakcyjność wizualna została w ten sposób zmniejszona;

barwniki są używane w celu nadania bardziej zachęcającego wyglądu żywności oraz pomagają w określeniu aromatów normalnie kojarzonych ze szczególną żywnością i do zabarwienia żywności pozbawionej barwnika;

należy włączyć do tekstu niniejszej dyrektywy niektóre barwniki przeznaczone do znakowania zdrowotności mięsa, na odpowiedzialność urzędu lekarza weterynarii, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/497/EWG(5), w szczególności jej załącznika I rozdział XI;

jedynie barwniki zatwierdzone przez niniejszą dyrektywę powinny być używane do dekorowania jaj lub w celu opieczętowania jaj, jak to przewiduje w rozporządzenie (EWG) nr 1274/91(6);

barwniki są używane w celu wzmocnienia barwników, które występują w sposób naturalny w żywności;

jest rzeczą przyjętą w sposób generalny, że nieprzetworzone środki spożywcze, jak też niektóre inne podstawowe środki spożywcze, muszą być wolne od dodatków do żywności;

uwzględniając najbardziej aktualne informacje naukowe i toksykologiczne o tych dodatkach, niektóre z nich mogą być dozwolone tylko do niektórych środków spożywczych i to pod niektórymi warunkami użycia;

konieczne jest ustanowienie ścisłych zasad dla wykorzystania dodatków do żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci;

skonsultowano się z Komitetem Naukowym ds. Żywności w sprawie substancji, które nie są jeszcze przedmiotem przepisów wspólnotowych;

gdy chodzi o zdecydowanie, czy dany środek spożywczy podlega określonej kategorii, jest rzeczą wskazaną postępować zgodnie z procedurą konsultacyjną ze Stałym Komitetem ds. Żywności;

niniejsza dyrektywa zastępuje w części dyrektywę Rady z dnia 23 października 1962 r. w sprawie zbliżenia uregulowań Państw Członkowskich w sprawie surowców barwiących, zatwierdzonych do używania w żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi(7);

według procedury przewidzianej w art. 11 dyrektywy 89/107/EWG zostanie zaproponowana zmiana istniejących kryteriów czystości dotyczących surowców barwiących, jak też nowe specyfikacje dotyczące barwników, dla których nie występują kryteria czystości;

w celu ochrony konsumentów Wspólnota musi wspierać badania nad potencjalnymi skutkami (w tym skutkami kumulującymi się i synergicznymi) dla zdrowia ludzkiego barwników stosowanych do środków spożywczych, w szczególności takich barwników, których nieszkodliwość jest poddana wątpliwości,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1 1

(uchylony)

Artykuł  2
1.
Jedynie substancje wymienione w załączniku I mogą być używane jako barwniki w środkach spożywczych.
2.
Barwniki mogą być używane tylko w środkach spożywczych wymienionych w załącznikach III, IV i V oraz na warunkach, które są w tych załącznikach wyszczególnione; barwniki mogą być używane do tych samych środków spożywczych, jeżeli są one przeznaczone do zastosowań szczególnych, zgodnie z dyrektywą 89/398/EWG(8).
3.
Nie można używać barwników w środkach spożywczych wymienionych w załączniku II, chyba że zostało to stosownie przewidziane w załącznikach III, IV lub V.
4.
Barwniki dozwolone jedynie dla niektórych przeznaczeń są wymienione w załączniku IV.
5.
Barwniki generalnie dozwolone w środkach spożywczych, jak też warunki użycia takich barwników, są wymienione w załączniku V.
6.
Maksymalne ilości wskazane w załącznikach:

– dotyczą środków spożywczych gotowych do konsumpcji, przygotowanych według instrukcji użycia,

– oznaczają ilości składnika barwiącego zawarte w preparacie barwiącym.

7. 2
(uchylony).
8.
Do celów znakowania zdrowotności, przewidzianego przez dyrektywę 91/497/EWG, oraz dla innych oznakowań przyjętych dla produktów mięsnych, można używać tylko barwników E 155 brąz HT, E 133 błękit brylantowy FCF lub E 129 czerwień "allura" AC albo odpowiedniej mieszanki E 133 błękitu brylantowego FCF i E 129 czerwieni "allura" AC.
9.
Jedynie barwniki wspomniane w załączniku I mogą być wykorzystane do barwienia dekoracyjnego skorupek jaj lub do opieczętowania jaj, jak to zostało przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 1274/91.
10.
Jedynie barwniki wymienione w załączniku I, z wyłączeniem E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 i E 180, mogą być sprzedawane bezpośrednio konsumentom.
11. 3
(uchylony).
Artykuł  3 4

(uchylony)

Artykuł  4 5

(uchylony)

Artykuł  5 6

(uchylony)

Artykuł  6 7

(uchylony)

Artykuł  7 8

(uchylony)

Artykuł  8 9

(uchylony)

Artykuł  9 10

(uchylony)

Artykuł  10 11

(uchylony)

Artykuł  11 12

(uchylony)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1994 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
E. KLEPSCHA. BALTAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/34/WE (Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 1).

(2) Dz.U. C 12 z 8.1.1992, str. 7.

(3) Dz.U. C 313 z 30.11.1992, str. 1.

(4) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 1993 r. (Dz.U. C 115 z 26.4.1993, str. 105), zatwierdzona dnia 2 grudnia 1993 r. (Dz.U. C 342 z 20.12.1993), wspólne stanowisko Rady z dnia 9 marca 1994 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1994 r. (Dz.U. C 91 z 28.3.1994, str. 79).

(5) Dz.U. 268 z 24.9.1991, str. 69. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 92/5/EWG (Dz.U. L 57 z 2.3.1992, str. 1).

(6) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1274/91 z dnia 15 maja 1991 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 121 z 16.5.1991, str. 11). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/94 (Dz.U. L 137 z 1.6.1994, str. 54).

(7) Dz.U. 115 z 11.11.1962, str. 2645/62. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 85/7/EWG (Dz.U. L 2 z 3.1.1985, str. 22).

(8) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WYKAZ DOPUSZCZONYCH BARWNIKÓW DO ŻYWNOŚCI

Uwaga: Zatwierdza się pigmenty aluminium przygotowane dla barwników wymienionych w niniejszym załączniku.
Numer wg Systemu Oznaczeń Unii EuropejskiejNazwa zwyczajowaNumer(1) w indeksie barwników lub opis
E 100Kurkumina75300
E101i) Ryboflawina
ii) Ryboflawiny-5'-fosforan
E 102Tartrazyna19140
E 104Żółcień chinolinowa47005
E 110Żółcień pomarańczowa S15985
E 120Koszenila, kwas karminowy75470
E 122Azorubina14720
E 123Amarant16185
E 124Czerwień koszenilowa16255
E 127Erytrozyna45430
E 128Czerwień 2G18050
E 129Czerwień allura AC16035
E131Błękit patentowy V42051
E 132Indygotyna73015
E 133Błękit brylantowy FCF42090
E 140Chlorofile i chlorofiliny:75810
i) Chlorofile75815
ii) Chlorofiliny
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin75815
i) Kompleksy miedziowe chlorofili
ii) Kompleksy miedziowe chlorofilin
E 142Zieleń S44090
E150aKarmel(2)
E150bKarmel siarczynowy
E150cKarmel amoniakalny
E150dKarmel amoniakalno-siarczynowy
E151Czerń brylantowa PN28440
E 153Węgiel roślinny
E 154Brąz FK
E 155Brąz HT20285
E160aKaroteny
i) Mieszanina karotenów75130
ii) Beta-karoten40800
E160bAnnato, biksyna, norbiksyna75120
E160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
E160dEkstrakt z pomidorów (likopen)
E160eBeta-apo-8'-karotenal (C 30)40820
E160fEster etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C30)40825
E161bLuteina
El61gKantaksantyna
E 162Czerwień buraczana, betanina
E 163AntocyjanyPrzygotowane w znaczeniu fizycznym z owoców i warzyw
E 170Węglany wapnia77220
E 171Ditlenek tytanu77891
E 172Tlenki i wodorotlenki żelaza77491
77492
77499
E 173Aluminium
E 174Srebro
E 175Złoto
E 180Czerwień litolowa BK
(1) Numeryczny indeks barwników pochodzą z trzeciego wydania Wykazu

Barwników 1982, wielkości 1-7, 1315, także zmiany 37-40 (125), 41-44

(127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

(2) Nazwa karmel odnosi się do wyrobów z bardziej lub mniej intensywnym

kolorem brązowym przeznaczonym do ich zabarwiania. Nie odnosi się to do

cukrowych wyrobów aromatycznych powstających z podgrzewania cukru i

które używane są do aromatów do żywności (np. wyroby cukiernicze,

ciastka alkohole).

ZAŁĄCZNIK  II

ŚRODKI SPOŻYWCZE, KTÓRE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ DODATKOWYCH BARWNIKÓW, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY JEST TO SPECJALNIE PRZEWIDZIANE W ZAŁĄCZNIKU III, IV LUB V

(Określenia użyte w załączniku II nie naruszają zasady "powielenia" w przypadkach, gdzie wyroby zawierają składniki, które same w sobie zawierają barwniki dozwolone).

1. Nieprzetworzone środki spożywcze

2. Wszystkie wody butelkowane i lub opakowane

3. Mleko, mleko półtłuste lub odtłuszczone, pasteryzowane lub sterylizowane (włączając sterylizację UHT) (niearomatyzowane)

4. Mleko czekoladowe

5. Mleko przefermentowane (niearomatyzowane)

6. Mleko konserwowe, tak jak to określa dyrektywa 76/118/EWG

7. Maślanka (niearomatyzowana)

8. Śmietanka i śmietanka w proszku (niearomatyzowana)

9. Oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

10. Jaja i przetwory z jaj, tak jak to zostało określone w art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/437/EWG

11. Mąka i inne wyroby przemiału zbóż oraz skrobia

12. Chleb i produkty podobne

13. Makarony i gnocchi

14. Cukry, w tym cukry proste i dwucukry

15. Przeciery i konserwy pomidorowe

16. Sosy na bazie pomidorów

17. Soki i nektary owocowe, tak jak to zostało określone w dyrektywie 75/726/EWG oraz soki z warzyw

18. Owoce, warzywa (w tym ziemniaki) oraz grzyby, w konserwach lub suszone; owoce, warzywa (w tym ziemniaki) i grzyby przetworzone

19. Dżemy wyborowe, galaretki wyborowe i puree z kasztanów, tak jak to zostało określone w dyrektywie 79/693/EWG, krem ze śliwek

20. Ryby, mięczaki i skorupiaki, mięso, drób i dziczyzna oraz ich przetwory, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki

21. Wyroby kakaowe i składniki czekoladowe w wyrobach czekoladowych, tak jak to zostało określone w dyrektywie 73/241/EWG

22. Kawa palona, herbata, cykoria; wyciągi z herbaty i z cykorii; preparaty z herbaty, z roślin, z owoców i ze zbóż przeznaczone do naparów, jak też mieszanki i preparaty "błyskawiczne" z tych wyrobów

23. Sól, wyroby i substytuty soli, przyprawy i mieszanki przypraw

24. Wina i inne wyroby winiarskie określone w rozporządzeniu (EWG) nr 822/87

25. Korn, Kornbrand, owocowe napoje spirytusowe, wódki z owoców, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Krety, Tsipouro z Macedonii, Tsipouro z Tesalii, Tsipouro z Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin, jak to zostało określone w rozporządzeniu (EWG) nr 1576/89

26. Sambuca, Maraschino i Mistra, jak to zostało określone w rozporządzeniu (EWG) nr 1180/91

27. Sangria, Clarea i Zurra, jak to zostało określone w rozporządzeniu (EWG) nr 1601/91

28. Ocet winny

29. Żywność dla niemowląt i małych dzieci, jak o zostało określone w dyrektywie 89/398/EWG, w tym żywność dla niemowląt i małych dzieci, które nie są zdrowe

30. Miód

31. Słód i przetwory słodowe

32. Sery dojrzewające i niedojrzewające (niearomatyzowane)

33. Masło z mleka owczego i koziego

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  III

ŚRODKI SPOŻYWCZE, DO KTÓRYCH MOGĄ BYĆ DODANE TYLKO NIEKTÓRE DOPUSZCZONE BARWNIKI

ZAŁĄCZNIK  IV

BARWNIKI DOPUSZCZONE DO NIEKTÓREGO TYLKO UŻYCIA

BarwnikŚrodek spożywczyPoziom maksymalny
E 123AmarantAperitif na bazie wina, napoje spirytusowe łącznie z napojami o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj. 30 mg/l
Ikra ryb30 mg/kg
E 127ErytrozynaWiśnie i czereśnie koktajlowe oraz wiśnie i czereśnie kandyzowane200 mg/kg
Wiśnie i czereśnie Bigarreaux w syropie i koktajlach150 mg/kg
E 128Czerwień 2GŚniadaniowe kiełbaski z minimalną zawartością zbóż 6%20 mg/kg
Burger meat z minimalną zawartością warzyw i/lub zbóż 4%
E 154Brąz FKKippers20 mg/kg
E161gKantaksantynaKiełbaski strasburskie15 mg/kg
E 173AluminiumZewnętrzne osłonki wyrobów cukierniczych dla dekoracji ciast i ciastekquantum satis
E 174SrebroZewnętrzne osłonki słodyczyquantum satis
Dekoracje czekoladek
Likiery
E 175ZłotoZewnętrzne osłonki słodyczyquantum satis
Dekoracje czekoladek
Likiery
E 180Czerwień litolowa BKJadalna powłoka seraquantum satis
E 160bAnnato, biksyna, norbiksynaMargaryna, minarina, inne emulsje tłuszczowe, tłuszcz bezwodny10 mg/kg
Dekoracje i osłonki20 mg/kg
Produkty piekarskie10 mg/kg
Lody jadalne20 mg/kg
Likiery, łącznie z napojami wzmocnionymi, o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj.10 mg/l
Aromatyzowany ser przetworzony15 mg/kg
Ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany Przetworzony ser aromatyzowany15 mg/kg
Desery10 mg/kg
"Przekąski": suche, pikantno-ziemniaczane, zbożowe lub skrobiowe
- wyciskane lub powiększane pikantne przekąski20mg/kg
- inne pikantne przekąski oraz pikantne powlekane orzechy10 mg/kg
Ryby wędzone10 mg/kg
Jadalna powłoka sera oraz jadalne osłonki20 mg/kg
Ser Red Leicester50 mg/kg
Ser Mimolette35 mg/kg
Wyciskane, napowietrzane i/lub aromatyzowane owocowo płatki śniadaniowe25 mg/kg

ZAŁĄCZNIK  V

BARWNIKI DOPUSZCZALNE W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH, INNE NIŻ TE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH II i III

CZĘŚĆ  1

Następujące barwniki mogą być używane w środkach spożywczych wymienionych w załączniku V część 2 oraz we wszystkich innych środkach spożywczych, innych niż wymienione w załączniku II i III na zasadzie quantum satis.

E 101 i) Ryboflawina

ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

E 140 Chlorofile i chlorofiliny

E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

E 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

E 153 Węgiel roślinny

E 160a Karoteny

E 160c Ekstrakt z papryk, kapsantyna, kapsorubina

E 162 Czerwień buraczana, betanina

E 163 Antocyjany

E 170 Węglan wapnia

E 171 Ditlenek tytanu

E 172 Tlenki i wodorotlenki żelaza

CZĘŚĆ  2

Następujące barwniki mogą być używane pojedynczo lub w połączeniu w następującej żywności wymienionej poniżej do maksymalnego poziomu określonego w tabeli. Jednakże dla bezalkoholowych napojów aromatyzowanych, lodów jadalnych, deserów, wyrobów piekarskich i słodyczy barwniki mogą być używane do granicy wskazanej w odpowiedniej tabeli, ale ilości barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie mogą przekraczać 50 mg/kg lub 50 mg/l.

E 100 Kurkumina

E 102 Tartrazyna

E 104 Żółcień chinolinowa

E 110 Żółcień pomarańczowa

S

E 120 Koszenila, kwas karminowy

E 122 Azorubina

E 124 Czerwień koszenilowa

E 129 Czerwień allura

E 131 Błękit patentowy V

E 132 Indygotyna

E 133 Błękit brylantowy FCF

E 142 Zieleń S

E 151 Czerń brylantowa BN

E 155 Brąz HT

E 160d Ekstrakt z pomidorów (likopen)

E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

E 160f Ester etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30)

E 161b Luteina

Środki spożywczePoziom maksymalny
Niealkoholowe napoje aromatyzowane100 mg/l
Kandyzowane owoce i warzywa, Mostarda di frutta200 mg/kg
Półprodukty z czerwonych owoców200 mg/kg
Słodycze300 mg/kg
Dekoracje i powłoczki500 mg/kg
Wyroby piekarskie (na przykład: viennoiserie, herbatniki, wafle, ciastka)200 mg/kg
Lody jadalne150 mg/kg
Przetworzony ser aromatyzowany100 mg/kg
Desery zawierające aromatyzowane przetwory mleczne150 mg/kg
Sosy, przyprawy (na przykład: proszek curry, tandoori), ogórki konserwowe, dodatki zaostrzające smak, chutney oraz piccalilli500 mg/kg
Musztarda300 mg/kg
Pasty rybne i pasty ze skorupiaków100 mg/kg
Wstępnie obgotowane skorupiaki250 mg/kg
Zamienniki łososia500 mg/kg
Surimi500 mg/kg
Ikra ryb300 mg/kg
Wędzone ryby100 mg/kg
"Przekąski": suche, pikantno-ziemniaczane, zbożowe lub skrobiowe
- wyciskane lub powiększane pikantne przekąski200 mg/kg
- Inne pikantne przekąski oraz pikantne orzechy powlekane100 mg/kg
Jadalna skóra sera oraz jadalne osłonkiquantum satis
Produkty dietetyczne mające na celu kontrolowanie wagi, zastępujące całkowite dzienne przyjmowanie pokarmu lub poszczególny posiłek50 mg/kg
Produkty dietetyczne oraz odżywcze preparaty uzupełniające dietę do użycia pod nadzorem lekarskim50 mg/kg
Dodatki uzupełniające do żywności w postaci płynnej100 mg/l
Dodatki uzupełniające do żywności w postaci stałej300 mg/kg
Zupy50 mg/kg
Mięso i ryby analogicznie oparte na białkach roślinnych100 mg/kg
Napoje alkoholowe (włączając produkty o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj.), z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku II lub III200 mg/l
Aromatyzowane wina, aromatyzowane napoje na bazie wina, aromatyzowane koktajle na bazie wina, jak określono w rozporządzeniu (EWG) nr 1601/91, z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku II lub III200 mg/l
Wino owocowe (niemusujące, musujące)
wino z jabłek (z wyjątkiem cidre bouche) i wino z gruszek
aromatyzowane wina owocowe, wino z jabłek i wino z gruszek200 mg/l
* Z dniem 28 lipca 2007 r. zostaje zawieszone stosowanie w środkach spożywczych barwnika E 128 czerwieni 2G, o którym mowa w niniejszej dyrektywie, oraz wprowadzanie do obrotu i przywóz środków spożywczych zawierających ten barwnik, zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.195.8).
1 Art. 1 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
2 Art. 2 ust. 7 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
3 Art. 2 ust. 11 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
4 Art. 3 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
5 Art. 4 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
6 Art. 5 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
7 Art. 6 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
8 Art. 7 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
9 Art. 8 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
10 Art. 9 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
11 Art. 10 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.
12 Art. 11 uchylony przez art. 33 rozporządzenia nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.354.16) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 stycznia 2010 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.