Art. 8. - Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.95.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.
Artykuł  8

W celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta Państwa Członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy prawne zgodne z Traktatem w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.