Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.95.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.
Artykuł  4
1.  8
 Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.
2. 
Ocena nieuczciwego charakteru warunków nie dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, o ile warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
8 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.276.17/2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.