Dyrektywa 89/679/EWG zmieniająca po raz piąty dyrektywę 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1989.398.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1989 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 21 grudnia 1989 r.
zmieniająca po raz piąty dyrektywę 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych

(89/679/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 grudnia 1989 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 76/768/EWG(4), ostatnio zmieniona dyrektywą 88/667/EWG(5), w celu przyjęcia technicznych wymogów przewidzianych w tej dyrektywie, a odnoszących się do postępu technicznego, ustala procedurę ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w ramach komitetu utworzonego w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektyw w sprawie usuwania barier technicznych w handlu w sektorze produktów kosmetycznych;

w przypadku załączników III i IV, procedura dotycząca wspomnianego komitetu stosuje się do dnia 31 grudnia 1988 r.; okres, podczas którego procedura jest stosowana, powinien zostać przedłużony na czas nieokreślony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W art. 8 ust. 2 dyrektywy 76/768/EWG skreśla się akapit drugi.

Artykuł  2

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1989 r.

W imieniu Rady
E. CRESSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 214 z 16.8.1988, str. 16.

(2) Dz.U. C 47 z 27.2.1989, str. 81 oraz Dz.U. 256 z 9.10.1989, str. 68.

(3) Dz.U. C 56 z 6.3.1989, str. 1.

(4) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169.

(5) Dz.U. L 382 z 21.9.1988, str. 46.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.