Dyrektywa 84/443/EWG zmieniająca Załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1984.245.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1984 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 26 lipca 1984 r.
zmieniająca Załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt

(84/443/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 września 1984 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącą produktów stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jej art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 82/471/EWG przewiduje regularne wprowadzanie zmian do załączników stosownie do osiągnięć postępu naukowotechnicznego;

stosowne jest podzielenie grupy "bezproteinowe mieszanki azotowe i podobne produkty" w celu stworzenia wyraźnego rozróżnienia między tymi produktami, należącymi odpowiednio do grup "bezproteinowe mieszanki azotowe", "aminokwasy i ich sole" i "hydroksyanalogi aminokwasów"; w wyniku tego podziału i w świetle przeprowadzonych badań stosowanie nowych produktów powinno być dozwolone pod pewnymi warunkami;

stwierdzono, że konieczna jest zmiana charakterystycznych cech składowych i przepisów szczególnych określonych dla pewnych produktów zawartych w Załączniku;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Do Załącznika do dyrektywy 82/471/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 nie później niż do dnia 30 czerwca 1985 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1984 r.

W imieniu Komisji
Poul DALSAGER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

1. Nagłówek kolumny 3. "Chemiczny opis produktu lub identyfikacja mikroorganizmu" zastępuje się nagłówkiem "Opis zasady odżywczej lub identyfikacja mikroorganizmu".

2. W tekście angielskim nagłówek kolumny 4. "Podłoże odżywki (ewentualne specyfikacje)" zastępuje się nagłówkiem "Podłoże kultury (ewentualne specyfikacje)".

3. Dodaje się następujący przypis dolny: "Zawartości określone lub które zostaną określone zgodnie z kolumnami 5. i 7. odnoszą się do produktu jako takiego".

4. Pkt 2. "Bezproteinowe mieszanki azotowe i podobne produkty w następujących grupach zastępuje się poniższym":

1234567
Nazwa grupy produktówNazwa produktuOpis zasady odżywczej lub identyfikacja mikroorganizmuPodłoże kultury (ewentualne specyfikacje)Cechy charakterystyczne składu produktuGatunki zwierzątPrzepisy szczególne
2. Bezproteinowe mieszanki azotowe2.1.1. Mocznik, technicznie czystyCO(NH2)2-Mocznik: minimum 97 %))))))))))))))))Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa: "Mocznik", "Biuret", "Fosfat mocznika", "Diureidoizobutan", odpowiednio,

- poziom azotu; i dodatkowo dla produktu 2.1.3. poziom fosforu,

- gatunek lub kategoria zwierząt.

Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu mieszanki paszowej:

- nazwa: "Mocznik", "Biuret", "Fosfat mocznika", "Diureidoizobutan", odpowiednio,

- ilość produktu zawarta w paszy,

2.1. Mocznik i jego pochodne2.1.2. Biuret, technicznie czysty(CONH2)2-NH-Biuret: minimum 97%)))- procent całkowitej ilości surowego białka dostarczonego przez azot
2.1.3. Fosfat mocznika, technicznie czystyCO(NH2)2-H3P04-Azot: minimum 16,5 %))})Przeżuwacze, od początku okresu przeżuwaniabezproteinowy,

- wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowi tej

2.1.4. Diureidoizobutan, technicznie czysty(CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2-Fosfor: minimum 18 %)))ilości azotu bezproteinowego, której nie powinno się
Azot: minimum 30 %)przekraczać w dziennej porcji dla każdego
Izobutyraldehyd: minimum 35 %gatunku lub kategorii zwierząt.
2.2. Sole amonowe2.2.1. Mleczan amonowy, wytwarzany przez fermentacje Lactobacillus bulgaricusCH3CHOHCOONH4SerwatkaAzot wyrażony jako surowe

proteiny:

minimum 44 %

Przeżuwacze, od początku okresu przeżuwaniaInformacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa: "Mleczan amonowy z fermentacji",

- azot wyrażony jako surowe białko,

- popiół surowy,

- wilgotność,

- gatunek lub kategoria zwierząt.

Informacje które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu mieszanki paszowej:

- nazwa: "Mleczan amonowy z fermentacji",

- ilość produktu zawarta w paszy

- procent całkowitej ilości surowych protein dostarczonych przez azot bezproteinowy

- wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowi tej ilości azotu bezproteinowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt

2.3. Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez fermentację2.3.1. Stężone ciekłe produkty uboczne wytwarzania kwasu

L-glutaminowego przez fermentacje z Coryne-bacterium melassecola

Sole amonowe i inne mieszanki azotoweSacharoza, melasy, produkty skrobiowe i ich hydrolizatyAzot wyrażony jako surowe

białko:

minimum 48 %

Wilgotność: maksimum 28 %

Przeżuwacze, od początku okresu przeżuwaniaInformacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa: "produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego",

w przypadku produktu 2.3.1: "produkty uboczne wytwarzania monohydrochlorydu L-Lizyny" w przypadku produktu 2.3.2,

- azot wyrażony jako surowe białko,

- popiół surowy,

- wilgotność,

- gatunek lub kategoria zwierząt.

Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu mieszanki paszowej:

- nazwa: "produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego", w przypadku produktu 2.3.1: "produkty uboczne wytwarzania monohydrochlorydu L-Lizyny"

w przypadku produktu 2.3.2,

- procent całkowitej ilości surowych białek dostarczonych przez azot bezproteinowy,

- wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowitej ilości azotu bezproteinowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt

2.3.2. Stężone ciekłe produkty uboczne wytwarzania monohydrochlorydu L-lizyny przez fermentacje z Breyibacterium lactofermentumSole amonowe i inne mieszanki azotoweSacharoza, melasy, produkty skrobiowe i ich hydrolizatyAzot wyrażony jako surowe

białko:

minimum 45 %

Przeżuwacze, od początku okresu przeżuwania
3. Aminokwasy i ich sole3.1. DL-metionina, technicznie czystaCH3S(CH2)2 - CH(NH2)-COOH-DL-metionina: minimum 98 %Wszystkie gatunki zwierzątInformacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- Monohydrochloryd L-lizyny, technicznie czysty

- nazwa: "DL-metionina" w przypadku produktu 3.1; "Dwuhydratowa sól wapniowa N-hydroksy- metyl-DL-metioniny"

w przypadku produktu 3.2,

- zawartości DL-metioniny i wilgoci,

- gatunek lub kategoria zwierząt w przypadku produktu 3.2.

3.2. Dwuhydratowa sól wapniowa N-hydroksy-metyl-DL-metioniny, technicznie czysta(CH3S (CH2)2 -CH(NH-CH2OH)-COO)2 Ca 2H20-DL-metionina: minimum 67 %Przeżuwacze, od początku okresu przeżuwania
Formaldehyd: maksimum 14 %
Wapń: minimum 9 %
3.3. L-lizyna, technicznie czystaNH2 (CH2)4 -CH(NH2)-COOH-L-lizyna: minimum 98 %)))Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa: "L-lizyna"

w przypadku produktu 3.3; "Monohydrochloryd L-lizyny" w przypadku produktu 3.4; "Siarczan L-lizyny i jego produkty uboczne pochodzące z fermentacji" w przypadku produktu 3.5,

- zawartości L-lizyny i wilgoci.

3.4. Monohydrochloryd L-lizyny, technicznie

czysty

NH2(CH2)4 -CH(NH2)-COOH. HCL-L-lizyna: minimum 78 %)}))Wszystkie gatunki zwierząt
3.5. Siarczan L-lizyn wytwarzany przez fermentację z Corynebacterium glutamicum(NH2 - (CH2)4 -CH(NH2)-COOH)2. H2S04Syrop, melasy, zboża, produkty skrobiowe i ich hydrolizatyL-lizyna: minimum 40 %)))))))
3.6. L-treonina, technicznie czystaCH3 - CH (OBACH (NH2)-COOH-L-treonina: minimum 98 %Wszystkie gatunki zwierzątInformacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa: "L-treonina,"

- zawartości L-treoniny i wilgoci

4. Hydroksyanalogi aminokwasów4.1. Kwas DL-2-hydroksy-4-metylmerkaptomasłowy(CH3S-(CH2)2 -CH(OH)-COOH-Kwas monomerowy: minimum 65 %))))Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu:

- nazwa: (kolumna 2),

- zawartość kwasu monomerowego i wilgoci,

- gatunek lub kategoria zwierząt.

4.2.Wapnian kwasu DL-2-hydroksy-4-metylmerkaptomasłowego(CH3S-(CH2)2 -CH(OH)-COO)2Ca-Kwas monomerowy: minimum 83 %}))))Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem przeżuwaczy
Wapń: minimum 12 %)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.