Dyrektywa 80/590/EWG określająca symbol mogący znajdować się na materiałach lub przedmiotach wchodzących w kontakt ze środkami spożywczymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1980.151.21

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 9 czerwca 1980 r.
określająca symbol mogący znajdować się na materiałach lub przedmiotach wchodzących w kontakt ze środkami spożywczymi

(80/590/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 19 czerwca 1980 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/893/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi(1), w szczególności jej art. 7 ust. 1 lit. a) tiret ostatnie,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 7 ust. 1 lit. a) tiret ostatnie dyrektywy 76/893/EWG przewiduje określenie symbolu, który może znajdować się na materiałach i przedmiotach, zastępując adnotację "do stosowania w kontakcie z żywnością" lub jakiekolwiek szczególne oznakowanie dotyczące stosowania takich materiałów i przedmiotów;

symbol taki musi być z łatwością zrozumiały; nadto musi być możliwe umieszczanie go na materiałach i przedmiotach lub innych przedmiotach zgodnie z zastosowaniem najwyższych możliwych warunków technicznych;

symbol, stanowiący Załącznik do niniejszej dyrektywy, spełnia te wymogi;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Symbol, określony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret ostatnie dyrektywy 76/893/EWG, jest symbolem stanowiącym Załącznik do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne w celu dopuszczenia stosowania symbolu określonego w art. 1 z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 1980 r.

W imieniu Komisji
Étienne DAVIGNON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 19.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 1

BILAG - ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA - "PŘÍLOHA" - "LISA" - "PIELIKUMS" - "PRIEDAS" - "MELLÉKLET" - "ANNESS" - "ZAŁĄCZNIK" - "PRILOGA" - "PRÍLOHA"

grafika

Symbol - Symbole - Simbolo - Symbool - Símbolo - Tunnus - "Symbol" - "Sümbol" - "Simbols" - "Simbolis" - "Szimbólum" - "Simbolu" - "Symbol" - "Simbol" - "Symbol"

1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 26 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz dostosowań w Traktatach (Dz.U.04.90.864/23) z dniem 1 stycznia 1986 r.

- zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.