Dyrektywa 79/641/EWG zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG i 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1979.183.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1979 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 27 czerwca 1979 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG i 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw

(79/641/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych(1), ostatnio zmieniona dyrektywą 78/1020/EWG(2), w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż(3), ostatnio zmienioną dyrektywą 78/1020/EWG, w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,

uwzględniając dyrektywę Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych(4), ostatnio zmienioną dyrektywą 78/1020/EWG, w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 40a,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw(5), ostatnio zmienioną dyrektywą 78/692/EWG(6), w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 40a,

a także mając na uwadze, co następuje:

w świetle rozwoju wiedzy naukowej, pewna liczba nazw botanicznych używanych w dyrektywach w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału siewnegookazała się być niepoprawna oraz o wątpliwej autentyczności;

nazwy te powinny być dostosowane do tych przyjętych na rynkach międzynarodowych;

dlatego też dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG oraz 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw powinny być zmienione;

niektóre przepisy wyżej wymienionych dyrektyw oraz dyrektywa Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r., w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych(7), ostatnio zmieniona dyrektywą 78/55/EWG(8) używają pojęcia gatunek, określając tym samym zakres stosowania tych przepisów; zmiany w nomenklaturze wprowadzone niniejszą dyrektywą nie powinny wpływać na wykładnie tych przepisów;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 ust. 1 (A) lit. a) nazwy następujących gatunków:

Agrostis canina L. ssp. canina Hwd - mietlica,

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. - rajgras wyniosły,

Phleum bertolinii DC - tymotka,

Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. - rajgras złoty,

otrzymują brzmienie:

Agrostis canina L. - mietlica,

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. - rajgras wyniosły,

Phleum bertolonii DC - tymotka,

Trisetum flavescens (L.) Beauv. - rajgras wysoki.

2. W art. 2 ust. 1 (A) lit. b) nazwy następujących gatunków:

Medicago × varia Martyn - lucerna,

Onobrychis sativa Lam. - esparceta siewna,

Pisum arvense L. - groch polny,

Trigonella foenumgraecum L.- fenugreek,

otrzymują brzmienie:

Medicago × varia Martyn - lucerna,

Onobrychis viciifolia Scop - esparceta siewna,

Pisum sativum L. (partim) - groch polny,

Trigonella foenum-graecum L. - fenugreek.

3. 1 W art. 3 ust. 1 (A) lit. b) nazwy następujących gatunków:

Vicia faba L ssp. faba var. equina Pers - bób,

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) Bull - bób,

otrzymują brzmienie:

Vicia faba L. (partim) - bób.

4. W art. 3 ust. 1 nazwy następujących gatunków:

Medicago × varia Martyn,

Pisum arvense L,

otrzymują brzmienie:

Medicago × varia Martyn,

Pisum sativum L.

5. W załączniku I ust. 2, załączniku I ust. 4, załączniku II (I) ust. 1 i załączniku II (II) ust. 1 nazwa następującego gatunków:

Pisum arvense,

otrzymuje brzmienie:

Pisum sativum.

6. W załączniku II (I) ust. 2 (A), załączniku II (II) ust. 2 (A) i załączniku III nazwy następujących gatunków:

Agrostis canina ssp. canina,

Medicago × varia,

Onobrychis sativa,

Pisum arvense,

otrzymują brzmienie:

Agrostis canina,

Medicago × varia,

Onobrychis viciifolia,

Pisum sativum.

7. W załączniku II (I) ust. 2 (A), załączniku II (II) ust. 2 (A) i załączniku III nazwy następujących gatunków:

Vicia faba ssp. var. equina,

Vicia faba var. minor,

otrzymują brzmienie:

Vicia faba.

8. W załączniku II (I) ust. 2 (B) lit. e) nazwy następujących gatunków:

Pisum arvense,

Vicia faba spp.,

otrzymują brzmienie:

Pisum sativum,

Vicia faba.

Artykuł 2

W dyrektywie Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 ust. 1 (A) nazwy następujących gatunków:

Hordeum distichum L. - 2-rzędowy jęczmień,

Hordeum polystichum L. - 6-rzędowy jęczmień,

otrzymują brzmienie:

Hordeum vulgare L. - jęczmień.

2. W art. 2 ust. 1 lit. A nazwy następujących gatunków:

Triticum aestivum L. - pszenica zwykła,

Triticum durum L. - pszenica durum,

otrzymują brzmienie:

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - pszenica,

Triticum durum Desf. - pszenica durum.

3. W załączniku I ust. 5 (B) lit. a), załączniku II ust. 1 (A) i załączniku II ust. 1 (A) nazwy następujących gatunków:

Hordeum distichum,

Hordeum polystichum,

otrzymują brzmienie:

Hordeum vulgare.

Artykuł  3

W dyrektywie Rady 69/208/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych wprowadza się następujące zmiany:

1. Następujące nazwy zastępuje się nazwami wymienionymi w art. 2 ust. 1 (A):

Arachis hypogaea L. - orzech ziemny,

Brassica juncea (L.) Czern. et. Coss. in Czern. - gorczyca,

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. - brukiew,

Brassica nigra (L.) - gorczyca,

Brassica rapa L.(partim) - rzepa pastewna

Cannabis sativa L. - konopie,

Carum carvi L. - kminek,

Glycine max (L.) Merr. - soja,

Gossypium spp. - bawełna,

Helianthus annuus L. - słonecznik,

Linum usitatissimum L. - len włóknisty i len oleisty,

Papaver somniferum L. - mak lekarski,

Synapis alba L. - gorczyca biała.

2. W art. 3 ust. 1 skreśla się nazwy gatunków Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Po nazwie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg) Sinsk dodaje się nazwę Brassica rapa L. (partim).

3. W załączniku I ust. 2 nazwa gatunków Brassica napus oleifera zastępuje się nazwą Brassica napus L. ssp. oleifera.

4. W załączniku II (I) ust. 3 (A) skreśla się nazwę gatunków Brassica campestris ssp. oleifera.

Po nazwie Brassica napus ssp. oleifera dodaje się nazwę Brassica rapa.

5. W załączniku III nazwę gatunków Brassica campestris ssp. oleifera zastępuje się nazwą Brassica rapa.

Artykuł 4

W dyrektywie Rady 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 ust. 1 (A) nazwy następujących gatunków:

Citrullus vulgaris L. - arbuz,

Daucus carota L. spp. sativus (Hoffm.) Hayek - marchew,

Petroselinum hortense Hoffm. - pietruszka,

Pisum sativum L. (z wyj. P. arvense L.) - groch polny,

Valerianella locusta (L.) Betcke (V. olitoria Polt.) - roszpunka,

Vicia faba major L. - bób,

otrzymuje brzmienie:

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - arbuz,

Daucus carota L. - marchew,

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex. A. W. Hill - pietruszka,

Pisum sativum L. (partim) - groch polny,

Valerianella locusta (L.) Laterr - roszpunka

Vicia faba L. (partim) - groch polny.

2. W art. 2 ust. 1 (A) skreśla się nazwę gatunku Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) - pomidor.

Nazwę Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. Ex Farwell - pomidor - dodaje się po nazwie Lactuca sativa L. - sałata.

3. W załączniku II ust. 3 lit. a) i w załączniku III ust. 2 nazwa gatunków:

Citrullus vulgaris,

Petroselinum hortense,

Solanum lycopersicum,

otrzymuje brzmienie:

Citrullus lanatus,

Petroselinum crispum,

Lycopersicon lycopersicum.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na stosowanie innych przepisów dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG i 70/458/EWG lub przepisów dyrektywy 70/457/EWG.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 1 lipca 1980 r. i niezwłocznie powiadomiają o tym Komisję.

Artykuł  7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 27 czerwca 1979 r.

W imieniu Komisji
Finn GUNDELACH
Wiceprzewodniczący

__________

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66.

(2) Dz.U. L 350 z 14.12.1978, str. 27.

(3) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66.

(4) Dz.U. L 169 z 10.7.1969, str. 3.

(5) Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 7.

(6) Dz.U. L 236 z 26.8.1978, str. 13.

(7) Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 1.

(8) Dz.U. L 16 z 20.1.1978, str. 23.

1 Zdaniem Redakcji SIP LEX zdanie wprowadzające art. 1 pkt 3 nin. dyrektywy zawiera błąd i należy je interpretować zgodnie z treścią tejże dyrektywy opublikowaną w innych językach. Według niemieckiej i francuskiej wersji językowej dyspozycja zmiany zawarta w tymże przepisie przetłumaczona na jęz. polski brzmi następująco "W art. 2 ust. 1 (A) lit. b) nazwy następujących gatunków:"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.