Dyrektywa 79/370/EWG w sprawie drugiego dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1979.88.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 1979 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 30 stycznia 1979 r.
w sprawie drugiego dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

(79/370/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 7 kwietnia 1979 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 76/907/EWG(2), w szczególności jej art. 8a, 8b i 8c,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych wraz ze szczegółami procedury etykietowania w odniesieniu do każdej substancji (symbol niebezpieczeństwa, rodzaj zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania);

badanie wykazu substancji niebezpiecznych wykazało, że wykaz ten wymaga dostosowania w świetle najnowszej wiedzy naukowej i technicznej lub, ujmując ściślej, konieczna jest zmiana klasyfikacji i etykietowania niektórych substancji, włączenie nowych substancji oraz uzupełnienia wykazu o dodatkowe wyjaśnienia;

załączniki III i IV do dyrektywy 67/548/EWG zawierają stwierdzenia dotyczące specjalnych zagrożeń (zwroty R) i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S); pewne szczególne zagrożenia zostały bardziej precyzyjnie określone; niektóre ze zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania powinny zostać jaśniej sformułowane; w tych okolicznościach załączniki III i IV powinny zostać zmienione;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sprawie Usunięcia Barier Technicznych w Handlu Substancjami i Preparatami Niebezpiecznymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. Po nocie C we wstępie do załącznika I dodaje się notę D w brzmieniu:

"Nota D

Niektóre substancje, które są podatne na polimeryzację samorzutną lub rozkład, są na ogół wprowadzane na rynek w formie stabilizowanej. W tej formie są wymienione w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Substancje takie są jednak czasami wprowadzane na rynek w formie niestabilizowanej.

W takim przypadku producent lub inna osoba, która wprowadza taką substancję na rynek, musi zaznaczyć na etykiecie nazwę substancji, po której należy dodać wyraz »niestabilizowana«.

Przykład:

Kwas metakrylowy (niestabilizowany)."

2. W załączniku I (wykaz substancji niebezpiecznych) wprowadza się poprawki w brzmieniu:

Strona

Numer referencyjny

Substancja

Błąd

Poprawki

21

006-005-00-4

tiuram

Xi

Xn

129

017-003-00-8

chloran baru

)

Należy używać

129

017-004-00-3

chloran potasu

} Symbol utleniania

poprawnego symbolu:

130

017-005-00-9

chloran sodu

) nie jest poprawny

płomień nad kołem

130

017-006-00-4

kwas nadchlorowy%

)

213

603-002-00-5

etanol

C2H3OH

C2H5OH

293

607-065-00-X

kwas bromooctowy

S: 36/377-X39-44

S: 36/37/39

307

609-001-00-6

1-nitropropan

Xi

Xn

357

612-055-00-3

N-metyltoluidyna

Uwaga A

Uwaga C

33

006-029-00-5

dioksacarb

S nie występuje przed liczbami 2-13-44

Należy dodać S przed liczbami 2-13-44

biały fosfor

63

015-001-00-1

demeton-O

S: 5-26/28-45

S: 5-26-28-45

77

015-028-00-9

demeton-S

S: 1-13-26/28-45

S: 1-13-26-28-45

77

015-029-00-4

azydek ołowiu

S: 1-13-26/28-45

S: 1-13-26-28-45

165

082-003-00-7

kwas trichlorooctowy

S: 33/34-35

S: 33-34-35

262

607-004-00-7

S: 24/25/26

S: 24/25-26

strofantyna-K

383

614-026-00-0

cykloheksanon

R: 23/25/33

R: 23/25-33

396

617-010-00-1

nadtlenek

Brak S 34

Należy dodać S 34

3. W załączniku I (wykaz substancji niebezpiecznych) wprowadza się następujące zmiany:

1) Nr 015-093-00-3: leptofos

Po R: 23/24/25 dodaje się-039

2) Nr 616-001-00-X: dimetyloformamid

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

3) Nr 607-032-00-X: akrylan etylu

Dodaje się stwierdzenie dotyczące specjalnych zagrożeń R: 20/22

Skreśla się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 29

4) Nr 607-034-00-0: akrylan metylu

Dodaje się stwierdzenie dotyczące specjalnych zagrożeń R: 20/22

Skreśla się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 29

5) Nr 607-061-00-8: kwas akrylowy

Dodaje się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 36

6) Nr 607-072-00-8: akrylan 2-hydroksyetylu

grafika

7) Nr 607-033-00-5: metakrylan n-Butylu

W symbolu pozostaje krzyż świętego Andrzeja, ale ze znakiem XI. Stwierdzenia dotyczące specjalnych zagrożeń otrzymują brzmienie:

R: 10-36/37/38

Skreśla się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 24/25.

8) Nr 602-054-00-6: 3-jodopropen (jodek allilu)

Dodaje się stwierdzenie dotyczące specjalnych zagrożeń R: 10

Dodaje się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 7

9) Nr 603-009-00-3: cykloheksanol

Skreśla się stwierdzenie dotyczące specjalnych zagrożeń R: 10

Dodaje się stwierdzenie dotyczące specjalnych zagrożeń R: 22, aby stworzyć połączenie R: 20/22 oraz dodaje się R: 37/38

10) Nr 606-001-00-8: aceton

Dodaje się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 23

11) Nr 606-002-00-3: butanon (keton metylowo-etylowy)

Dodaje się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 23

12) Nr 606-004-00-4: 4-metylopentan-2-on (keton metylowo-izobutylowy)

Dodaje się zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania S: 23

13) Nr 603-003-00-0: Nazwa substancji zostaje zastąpiona następującą nazwą:

1-Propanol (Propylalkohol) [1] og 2-Propanol (Isopropylalkohol) [2]

1-Propanol (Propylalkohol) [1] und 2-Propanol (Isopropylalkohol) [2]

1-Propan-1-ol (Propyl alcohol) [1] and Propan-2-ol (Isopropyl alcohol) [2]

1-Propanol (Alcool propylique) [1] et 2-Propanol (Alcool isopropylique) [2]

1-Propanolo (Alcool propilico) [1] e 2-Propanolo (Alcool isopropilico) [2]

1-Propanol (Propylalcohol) [1] en 2-Propanolo (Isopropylalcohol) [2]

14) Nr 009-013-00-6: Nazwa substancji zostaje zastąpiona następującą nazwą:

Hexafluorosilicater, undtagen de andetsteds i dette bilag nævnte

Hexafluorosilikate, mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten

Fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Hexafluorosilicates (Fluosilicates), à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

Esafluosilicati, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

Hexafluorsilikaten, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

15) Dodaje się wyrazy "Uwaga D" do następujących substancji:

Nr 601-013-00 X: 1,3-butadien

Nr 601-014-00-5: 2-metylbuta-1,3-dien

Nr 601-026-00-0: styren

Nr 602-023-00-7: chlorek winylu

Nr 602-025-00-8: 1,1-dichloroetylen

Nr 602-029-00-X: 3-chloropropan

Nr 602-036-00-8: 2-chlorobuta-1,3-dien

Nr 603-021-00-9: eter metylowowinylowy

Nr 605-001-01-2: formaldehyd (stężenie >30 %)

Nr 605-008-00-3: akroleina

Nr 606-017-00-5: diketon

Nr 607-023-00-0: octan winylu

Nr 607-032-00-X: akrylan etylu

Nr 607-033-00-5: metakrylan n-Butylu

Nr 607-034-00-0: akrylan metylu

Nr 607-035-00-6: metakrylan metylu

Nr 607-061-00-8: kwas akrylowy

Nr 607-062-00-3: akrylan n- Butylu

Nr 607-071-00-2: metakrylan etylu

Nr 607-072-00-8: akrylan 2-hydroksyetylu

Nr 608-003-00-4: akrylonitryl

Nr 613-001-00-1: etylenoimina

4. Substancje wyszczególnione w załączniku do niniejszej dyrektywy zostają włączone do wyżej wymienionego załącznika (wykaz substancji niebezpiecznych).

5. 1) Do załącznika III dodaje się następujące wyrazy (rodzaj specjalnych zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi):

R 42 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding

Sensibilisierung durch Einatmen möglich

May cause sensitization by inhalation

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation

Può provocare sensibilizzazione per inalazione

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing

R 43 Kan forårsage overføelsomhed ved berøring med huden

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

May cause sensitization by skin contact

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

2) Do łączonych zwrotów R dodaje się połączenia w brzmieniu:

R 14/15 Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

R 42/43 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding og ved berøring med huden

R 14/15 Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase

R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich

R 14/15 Reacts violently with water, liberating highly flammable gases

R 42/43 May cause sensitization by inhalation and skin contact

R 14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz très inflammables

R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

R 14/15 Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas

R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid

3) W niderlandzkiej wersji językowej w załączniku III (rodzaj specjalnych zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi) wyraz "prikkelend" zastępuje się wyrazem "irriterend" w zwrotach R 36, R 37 i R 38 i w połączonych zwrotach R 36/37, R 37/38, R 36/38 i R 36/37/38.

6. W załączniku IV (zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych) wprowadza się następujące zmiany:

1) S 23: dodaje się (właściwe sformułowanie sporządzone przez producenta).

2) S 42: dodaje się (właściwe sformułowanie sporządzone przez producenta).

3) S 3/7/9 dodaje się do łączonych zwrotów S:

– Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

– Behälter dicht geschlossen halten und an einem Kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

– Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

– Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.

– Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.

– Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

4) W niemieckiej wersji językowej zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania S 26 wyrazy "Spritzer in die Augen" zastępuje się wyrazami "Bei Berührung mit den Augen...".

Artykuł  2

Przed dniem 1 stycznia 1980 r. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Stosują one takie przepisy od dnia 1 lipca 1980 r.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 1979 r.

W imieniu Komisji
Étienne DAVIGNON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 196 z 16.8.1967, str. 1.

(2) Dz.U. L 360 z 30.12.1976, str. 1.

ANNEX 

Zob.: Dyrektywa Komisji 93/72/EWG z dnia 1 września 1993 r., Dz.U. L 258, z dnia 16 października 1993 r., str. 0029-0030.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.