Dyrektywa 2019/475 zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d'Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.83.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2019 r.

DYREKTYWA RADY (UE) 2019/475
z dnia 18 lutego 2019 r.
zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d'Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1 ,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2 ,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem z dnia 18 lipca 2017 r. Włochy zwróciły się z wnioskiem o włączenie włoskiej gminy Campione d'Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 3 , a także do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy Rady 2008/118/WE 4  do celów podatku akcyzowego, i jednoczesne pozostawienie tych terytoriów poza terytorialnym zakresem stosowania dyrektywy Rady 2006/112/WE 5  do celów podatku od wartości dodanej.

(2) Włoską gminę Campione d'Italia stanowiącą eksklawę na terytorium Szwajcarii oraz włoskie wody jeziora Lugano należy włączyć do obszaru celnego Unii, ponieważ historyczne powody uzasadniające wyłączenie tych terytoriów, takie jak ich izolacja i niekorzystna sytuacja gospodarcza, nie mają już zastosowania. Z tych samych względów terytoria te należy włączyć do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE.

(3) Włochy pragną jednak kontynuacji wyłączenia tych terytoriów z terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2006/112/WE, ponieważ kwestia ta ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania równych warunków działania dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Szwajcarii i we włoskiej gminie Campione d'Italia poprzez stosowanie lokalnego systemu opodatkowania pośredniego odpowiadającego szwajcarskiemu systemowi podatku od wartości dodanej.

(4) Niniejsza dyrektywa powinna być ściśle powiązana z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/474 6 . W związku z tym krajowe środki transpozycji niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać od dnia rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 2006/112/WE w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu:

"f) Campione d'Italia;

g) włoskie wody jeziora Lugano.";

2)
w ust. 2 uchyla się lit. f) i g).
Artykuł  2

W dyrektywie 2008/118/WE w art. 5 ust. 3 uchyla się lit. f) i g).

Artykuł  3
1. 
Do dnia 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie przyjmują i publikują, środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa członkowskie stosują te środki od dnia 1 stycznia 2020 r.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych środków prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2019 r.
W imieniu Rady
N. BĂDĂLĂU
Przewodniczący
1 Opinia z dnia 2 października 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Opinia z 11 lipca 2018 r. (Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 117).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
4 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12).
5 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/474 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (zob. s. 38 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.