Art. 1. - Przedmiot - Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.188.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.
Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

W tym celu niniejsza dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z:

a)
urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym;
b)
elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.