Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.174.88

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2023 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 1 lipca 2011 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów 2 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 3 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 4  należy wprowadzić szereg zasadniczych zmian. Dla zachowania przejrzystości dyrektywa ta powinna zostać przekształcona.

(2) Różnice istniejące w prawie lub środkach administracyjnych przyjętych przez państwa członkowskie w odniesieniu do ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) mogą stworzyć bariery handlowe i zakłócić konkurencję w Unii, przez co mogą mieć bezpośredni wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dlatego wydaje się, że istnieje potrzeba, aby przyjąć przepisy w tym zakresie i przyczynić się do ochrony zdrowia ludzi oraz przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE.

(3) Dyrektywa 2002/95/WE stanowi, że Komisja dokonuje przeglądu jej przepisów, w szczególności pod kątem włączenia w zakres jej stosowania sprzętu, który zalicza się do określonych kategorii, oraz pod kątem zbadania potrzeby dostosowania wykazu substancji objętych ograniczeniem w oparciu o postęp naukowy, uwzględniając zasadę ostrożności, zgodnie z rezolucją Rady z dnia 4 grudnia 2000 r.

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 5  traktuje zapobieganie jako podstawowy priorytet przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Zapobieganie jest zdefiniowane, między innymi, jako działania zmniejszające zawartość substancji szkodliwych w materiałach i produktach.

(5) W rezolucji z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie programu wspólnotowego działania w celu zwalczania zanieczyszczeń środowiska przez kadm 6  Rada wezwała Komisję do niezwłocznego opracowania szczególnych środków dla takiego programu. Chronione musi być również zdrowie ludzi i dlatego powinna zostać wprowadzona w życie ogólna strategia, która w szczególności ograniczy stosowanie kadmu i pobudzi badania nad substytutami. W rezolucji tej podkreślono, iż stosowanie kadmu powinno zostać ograniczone do przypadków, gdzie nie istnieją bezpieczniejsze alternatywy.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych 7  przypomina, że cel ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie z uwagi na transgraniczne skutki tych zanieczyszczeń i dlatego można go skuteczniej osiągnąć na poziomie unijnym. Zgodnie z tym rozporządzeniem przypadki uwalniania trwałych zanieczyszczeń organicznych, takich jak dioksyny i furany, stanowiących niezamierzone produkty uboczne procesów przemysłowych, należy jak najszybciej zidentyfikować i ograniczyć, a w przypadkach, gdy jest to wykonalne, ostatecznym celem powinna być ich eliminacja.

(7) Dostępne dowody wskazują, iż środki na zbieranie, przetwarzanie, recykling oraz usuwanie zużytego EEE, określone w dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) 8 , są niezbędne w celu zmniejszenia problemów gospodarowania odpadami związanymi z metalami ciężkimi i środkami zmniejszającymi palność. Jednakże pomimo tych środków znaczne części zużytego EEE będą w dalszym ciągu znajdowane w bieżących drogach unieszkodliwiania odpadów na terytorium Unii lub poza nim. Nawet gdyby zużyty EEE był zbierany osobno i poddawany procesom recyklingu, jego zawartość rtęci, kadmu, ołowiu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych prawdopodobnie stanowiłaby ryzyko dla zdrowia lub środowiska, w szczególności w przypadku przetwarzania zużytego EEE w warunkach nieoptymalnych.

(8) Biorąc pod uwagę wykonalność z punktu widzenia technicznego i gospodarczego, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), najefektywniejszym sposobem zapewnienia znacznego obniżenia ryzyka dla zdrowia i środowiska związanego z tymi substancjami, w celu osiągnięcia wybranego poziomu bezpieczeństwa w Unii, jest zastąpienie takich substancji w EEE bezpiecznymi lub bezpieczniejszymi materiałami. Ograniczenie stosowania takich niebezpiecznych substancji prawdopodobnie zwiększy możliwości i ekonomiczną rentowność recyklingu zużytego EEE oraz obniży negatywny wpływ na zdrowie pracowników zakładów utylizacji.

(9) Substancje objęte niniejszą dyrektywą są naukowo dobrze zbadane i ocenione oraz są przedmiotem różnych środków zarówno w Unii, jak i na poziomie krajowym.

(10) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie powinny uwzględniać istniejące międzynarodowe wytyczne i zalecenia oraz opierać się na ocenie dostępnych informacji naukowo-technicznych. Środki te są niezbędne w celu osiągnięcia wybranego poziomu bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i zdrowia ludzi, przy należytym uwzględnieniu zasady ostrożności i przy uwzględnieniu ryzyka, które prawdopodobnie powstałoby w Unii w wyniku braku takich środków. Niniejsze środki powinny być poddawane ocenie i, jeśli to konieczne, dostosowane, biorąc pod uwagę dostępne informacje naukowo-techniczne. Załączniki do niniejszej dyrektywy powinny podlegać okresowemu przeglądowi, aby uwzględnić między innymi załączniki XIV i XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 9 . W szczególności za priorytet należy uznać zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska wynikające ze stosowania heksabromocyklododekanu (HBCDD), ftalanu di(2-etyloheksylu), ftalanu benzylu butylu i ftalanu dibutylu. W celu dalszego ograniczenia substancji Komisja powinna ponownie zbadać substancje, które były przedmiotem poprzednich ocen, zgodnie z nowymi kryteriami określonymi w niniejszej dyrektywie w ramach pierwszego przeglądu.

(11) Niniejsza dyrektywa uzupełnia ogólne przepisy Unii w zakresie gospodarowania odpadami, takie jak dyrektywa 2008/98/WE i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(12) Do niniejszej dyrektywy należy dodać kilka definicji, aby określić zakres jej stosowania. Dodatkowo definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy uzupełnić definicją wyrażenia "uzależnione", aby objąć wielofunkcyjny charakter niektórych produktów, w których zamierzone funkcje EEE zostaną określone na podstawie obiektywnych właściwości, np. projektu produktu i jego wprowadzenia do obrotu.

(13) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 10  umożliwia przyjęcie konkretnych wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, które mogą być również objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy. Dyrektywa 2009/125/WE i przyjęte na jej mocy środki wykonawcze pozostają bez uszczerbku dla przepisów Unii w zakresie gospodarowania odpadami.

(14) Stosowanie niniejszej dyrektywy nie powinno naruszać przepisów Unii dotyczących bezpieczeństwa oraz wymagań zdrowotnych i szczególnych przepisów Unii dotyczących gospodarowania odpadami, w szczególności dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 11  oraz rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(15) Należy uwzględnić rozwój techniczny EEE bez zawartości metali ciężkich, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych.

(16) Niezwłocznie po uzyskaniu naukowych dowodów oraz uwzględniając zasadę ostrożności, należy rozważyć ograniczenie dotyczące innych niebezpiecznych substancji, w tym substancji w bardzo małych ilościach lub o bardzo małej strukturze wewnętrznej lub powierzchniowej (nanomateriały), które mogą być niebezpieczne ze względu na właściwości związane z ich rozmiarem lub strukturą, jak również zastąpienie ich przez substancje bardziej przyjazne dla środowiska, które zapewniają przynajmniej ten sam poziom bezpieczeństwa konsumentów. W tym celu przegląd i zmiana wykazu substancji objętych ograniczeniem z załącznika II powinny być spójne, powinny maksymalizować synergię z działaniami podjętymi w świetle innych przepisów Unii, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także powinny odzwierciedlać uzupełniający charakter tych działań, zapewniając jednocześnie wzajemnie niezależne oddziaływanie niniejszej dyrektywy i wspomnianego rozporządzenia. Należy zasięgnąć opinii właściwych zaangażowanych stron, a szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne skutki dla MŚP.

(17) Rozwój odnawialnych form energii jest jednym z kluczowych celów Unii, a wkład odnawialnych źródeł energii w osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu ma podstawowe znaczenie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 12  przypomina o potrzebie zapewnienia spójności tych celów z innymi przepisami unijnymi w zakresie ochrony środowiska. W rezultacie niniejsza dyrektywa nie powinna hamować rozwoju technologii wykorzystujących energie odnawialne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska i które są zrównoważone i rentowne.

(18) Wyłączenie z wymogu zastąpienia powinno zostać dozwolone w przypadku braku możliwości zastąpienia z naukowego oraz technicznego punktu widzenia, uwzględniając w szczególności sytuację MŚP lub, jeśli negatywny wpływ na środowisko, zdrowie lub bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie prawdopodobnie przeważy korzyści z zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta lub jeżeli nie można zapewnić niezawodności substytutów. Decyzja dotycząca wyłączeń i czasu trwania możliwych wyłączeń powinna uwzględniać dostępność substytutów oraz społeczno-gospodarczy wpływ zastąpienia. W stosownych przypadkach do ogólnego wpływu wyłączeń należy stosować koncepcję cyklu życia. Zastąpienie niebezpiecznych substancji w EEE powinno również zostać przeprowadzone w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników EEE. Wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych wymaga przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych 13  i dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro 14 , co może wymagać zaangażowania jednostki notyfikowanej wyznaczonej przez właściwe organy państwa członkowskiego. Jeżeli taka jednostka notyfikowana zaświadcza, że nie wykazano bezpieczeństwa potencjalnego substytutu w zamierzonym zastosowaniu w wyrobie medycznym lub wyrobie medycznym używanym do diagnostyki in vitro, używanie takiego potencjalnego substytutu będzie uważane za mające wyraźnie negatywny wpływ pod względem społeczno-gospodarczym, zdrowotnym, jak również pod względem bezpieczeństwa konsumentów. Składanie wniosków o przyznanie wyłączenia dla sprzętu powinno być możliwe od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy, nawet przed rzeczywistym objęciem wymienionego sprzętu zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

(19) Wyłączenia z ograniczenia stosowania niektórych szczególnych materiałów lub substancji powinny mieć ograniczony zasięg i czas trwania, aby stopniowo wycofać stosowanie niebezpiecznych substancji w EEE, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach.

(20) Ponieważ ponowne użycie produktu, odnowienie oraz wydłużenie jego okresu użytkowania są korzystne, dostępne powinny być części zamienne.

(21) Procedury oceny zgodności EEE objętego niniejszą dyrektywą powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami Unii, w szczególności z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu 15 . Harmonizacja procedur oceny zgodności powinna zapewnić producentom pewność prawną w odniesieniu do tego, co muszą przedstawić organom w Unii jako dowód zgodności.

(22) Oznakowanie zgodności produktów stosowane na poziomie unijnym, oznakowanie CE, powinno mieć również zastosowanie do EEE objętego niniejszą dyrektywą.

(23) Mechanizmy nadzoru rynku, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu 16 , stanowią mechanizmy zabezpieczające w celu sprawdzenia zgodności z niniejszą dyrektywą.

(24) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do wytycznych i formatu wniosków o wyłączenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 17 .

(25) Na użytek realizacji celów niniejszej dyrektywy Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących zmian załącznika II (szczegółowe zasady zgodności z maksymalnymi wartościami stężenia) i dostosowania załączników III i IV do postępu naukowo-technicznego. Szczególne znaczenie ma przeprowadzenie przez Komisję stosownych konsultacji podczas prac przygotowawczych, w tym na szczeblu ekspertów.

(26) Zobowiązanie do transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinno ograniczać się do tych przepisów, które stanowią zasadniczą zmianę w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą. Zobowiązanie do transpozycji przepisów, które nie uległy zmianie, wynika z wcześniejszej dyrektywy.

(27) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminu transpozycji do prawa krajowego i terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy określonej w załączniku VII część B.

(28) Przy przeglądzie niniejszej dyrektywy Komisja powinna przeprowadzić dogłębną analizę spójności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

(29) Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa 18  państwa członkowskie są zachęcane do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Unii, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlą zbieżność pomiędzy niniejszą dyrektywą i środkami transpozycji, oraz do ich upowszechniania.

(30) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, czyli wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych w EEE, nie może być osiągnięty w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast, ze względu na skalę problemu i jego wpływ na inne przepisy Unii w dziedzinie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak np. ochrona zdrowia ludzi, może zostać skuteczniej zrealizowany na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do realizacji tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE.

Artykuł  2

Zakres stosowania

1. 
Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszą dyrektywę stosuje się do EEE należącego do kategorii wymienionych w załączniku I.
2.  19
 (uchylony).
3. 
Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla wymogów przepisów Unii dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia oraz chemikaliów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także wymogów szczególnych przepisów Unii dotyczących gospodarowania odpadami.
4. 
Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do:
a)
sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;
b)
sprzętu przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;
c)
sprzętu, który zaprojektowano specjalnie i przeznaczono do zainstalowania jako część innego sprzętu, który nie jest objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub jest z niego wyłączony i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część wymienionego sprzętu oraz być zastąpiony jedynie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
d)
wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;
e)
wielkogabarytowych stałych instalacji;
f)
środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji;
g)
maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego;
h)
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
i)
paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu w celu wytwarzania energii słonecznej do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych;
j)
sprzętu specjalnie zaprojektowanego do celów badawczo-rozwojowych, który jest udostępniany jedynie jako sprzęt do użytku profesjonalnego;
k) 20
 organów piszczałkowych.
Artykuł  3

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

1)
"sprzęt elektryczny i elektroniczny" lub "EEE" oznacza sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego;
2)
na użytek pkt 1 "uzależnione" oznacza, w odniesieniu do EEE, potrzebę energii elektrycznej lub pól elektromagnetycznych do wypełniania co najmniej jednej zamierzonej funkcji;
3)
"wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe" oznaczają wielkogabarytowy zespół maszyn, sprzętu lub elementów składowych, współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowany i odinstalowywany w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowany i utrzymywany przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub w obiekcie badawczo-rozwojowym;
4)
"wielkogabarytowa stała instalacja" oznacza wielkogabarytowy zespół różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczone do trwałego użytkowania w z góry określonym i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywane przez profesjonalny personel;
5)
"przewody" oznaczają wszystkie przewody o napięciu znamionowym mniejszym niż 250 woltów służące jako przyłączenie lub przedłużenie w celu podłączenia EEE do gniazdka elektrycznego lub wzajemnego podłączenia dwóch lub większej liczby EEE;
6)
"producent" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która produkuje EEE lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie EEE oraz wprowadza go na rynek, pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
7)
"upoważniony przedstawiciel" oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań;
8)
"dystrybutor" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia EEE na rynku;
9)
"importer" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę w Unii, wprowadzającą na rynek Unii EEE z państwa trzeciego;
10)
"podmioty gospodarcze" oznaczają producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów;
11)
"udostępnianie na rynku" oznacza każde dostarczanie EEE w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii, w ramach działalności handlowej, odpłatne lub nieodpłatne;
12)
"wprowadzenie do obrotu" oznacza udostępnienie EEE na rynku Unii po raz pierwszy;
13)
"norma zharmonizowana" oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 21 , na podstawie wniosku Komisji złożonego zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/34/WE;
14)
"specyfikacja techniczna" oznacza dokument określający wymogi techniczne, jakie ma spełniać produkt, proces lub usługa;
15)
"oznakowanie CE" oznacza oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że produkt spełnia mające zastosowanie wymagania określone w przepisach harmonizacyjnych Unii przewidujących jego umieszczanie;
16)
"ocena zgodności" oznacza proces oceny wykazujący, czy zostały spełnione wymagania określone w niniejszej dyrektywie odnoszące się do EEE;
17)
"nadzór rynku" oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy publiczne w celu zapewnienia, by EEE spełniał wymogi określone w niniejszej dyrektywie i nie stanowił zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych kwestii z zakresu ochrony interesu publicznego;
18)
"odzyskanie produktu" oznacza dowolny środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu produktu, który już został udostępniony użytkownikowi końcowemu;
19)
"wycofanie z obrotu" oznacza dowolny środek mający na celu zapobieżenie udostępnieniu na rynku produktu znajdującego się w łańcuchu dostaw;
20)
"jednorodny materiał" oznacza albo jeden materiał o jednolitym składzie, albo materiał, będący połączeniem materiałów, którego nie można mechanicznie rozłączyć lub rozdzielić na poszczególne materiały składowe poprzez działanie mechaniczne typu odkręcenie, przecięcie, kruszenie, mielenie i ścieranie;
21)
"wyrób medyczny" oznacza wyrób medyczny w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 93/42/EWG, który stanowi również EEE;
22)
"wyrób medyczny do diagnostyki in vitro" oznacza wyrób medyczny używany do diagnozy in vitro w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 98/79/WE;
23)
"aktywny wyrób medyczny do implantacji" oznacza wyrób medyczny aktywnego osadzania w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw w państwach członkowskich dotyczących wyrobów medycznych aktywnego osadzania 22 ;
24)
"przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych" oznaczają przyrządy do nadzoru i kontroli zaprojektowanie wyłącznie do celów przemysłowych lub użytku profesjonalnego;
25)
"dostępność substytutu" oznacza możliwość wyprodukowania i dostarczenia substytutu w rozsądnym terminie w porównaniu do czasu wymaganego do wyprodukowania i dostarczenia substancji wyszczególnionych w wykazie w załączniku II;
26)
"niezawodność substytutu" oznacza prawdopodobieństwo, że EEE wykorzystujący substytut należycie wykona wymaganą czynność w ustalonych warunkach i ustalonym okresie;
27)
"część zamienna" oznacza oddzielną część EEE, która może zastąpić część EEE. Bez tej części EEE nie może działać zgodnie z przeznaczeniem. Funkcjonalność EEE zostaje przywrócona lub ulega poprawie po wymianie tej części na część zamienną;
28) 23
 "maszyny jezdne nieporuszające się po drogach udostępniane wyłącznie do użytku profesjonalnego" oznacza maszyny z pokładowym źródłem zasilania lub napędem trakcyjnym zasilanym zewnętrznym źródłem energii, których funkcjonowanie wymaga poruszania się bądź ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy.
Artykuł  4

Zapobieganie

1. 
Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzony do obrotu EEE, włącznie z przewodami i częściami zamiennymi służącymi do jego naprawy lub ponownego użycia, aktualizacji jego funkcjonalności lub zwiększenia jego możliwości, nie zawierał substancji wymienionych w załączniku II.
2. 
Na użytek niniejszej dyrektywy dopuszcza się nie więcej niż maksymalną wartość koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku II. Komisja przyjmuje, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 20 i na warunkach określonych w art. 21 i 22, szczegółowe przepisy dotyczące zgodności z maksymalnymi wartościami stężenia, biorąc pod uwagę między innymi powłoki powierzchniowe.
3.  24
 Ust. 1 stosuje się do wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2014 r., do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2016 r., przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2017 r. i do wszelkiego innego EEE nieobjętego zakresem stosowania dyrektywy 2002/95/WE i wprowadzanego do obrotu od dnia 22 lipca 2019 r.
4. 
Ustępu 1 nie stosuje się do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości następującego sprzętu:
a)
EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.;
b)
wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.;
c)
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r.;
d)
przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.;
e)
przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
ea) 25
 wszelkiego innego EEE nieobjętego zakresem stosowania dyrektywy 2002/95/WE i wprowadzanego do obrotu do dnia 22 lipca 2019 r.;
f)
EEE, który korzysta z wyłączenia i który został wprowadzony do obrotu przed datą wygaśnięcia tego wyłączenia, w zakresie, w jakim dotyczy to danego wyłączenia.
5.  26
 Jeżeli ponowne użycie odbywa się w podlegającym kontroli, zamkniętym systemie handlowym przyjmowania zwrotów, a konsument został powiadomiony o ponownym użyciu takich części zamiennych, ust. 1 nie stosuje się do części zamiennych służących do ponownego użycia:
a)
odzyskanych z EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i użytych w EEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 1 lipca 2016 r.;
b)
odzyskanych z wyrobów medycznych lub przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r. i użytych w EEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2024 r.;
c)
odzyskanych z wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r. i użytych w EEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2026 r.;
d)
odzyskanych z przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r. i użytych w EEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2027 r.;
e)
odzyskanych z całego innego EEE, który nie był objęty zakresem stosowania dyrektywy 2002/95/WE i który został wprowadzony do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r. i użytych w EEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2029 r.
6. 
Ustępu 1 nie stosuje się do zastosowań wymienionych w załącznikach III i IV.
Artykuł  5

Dostosowanie załączników do postępu naukowo-technicznego

1. 
W celu dostosowania załączników III i IV do postępu naukowo-technicznego, a także aby zrealizować cele określone w art. 1, Komisja przyjmuje w drodze pojedynczych aktów delegowanych zgodnie z art. 20 i na warunkach określonymi w art. 21 i 22 następujące środki:
a)
włączenie materiałów i części składowych EEE do konkretnych zastosowań do wykazów w załącznikach III i IV, jeżeli to objęcie nie osłabi poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, oraz w przypadku spełnienia któregokolwiek z następujących warunków:
ich usunięcie lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały i części składowe, które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji wymienionych w załączniku II, jest naukowo lub technicznie niewykonalne,
nie można zapewnić niezawodności substytutów,
ogólny negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie prawdopodobnie przeważy ogólne korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta.

Decyzja o włączeniu materiałów i części składowych EEE do wykazów w załącznikach III i IV oraz o czasie obowiązywania wyłączeń uwzględnia dostępność substytutów i społeczno-gospodarczy wpływ zastąpienia. Decyzje o czasie obowiązywania wyłączeń uwzględniają wszelkie potencjalne negatywne wpływy na innowacje. W stosownych przypadkach do oceny ogólnego wpływu wyłączeń stosuje się koncepcję cyklu życia;

b)
wykreślenie materiałów i części składowych EEE z wykazów w załącznikach III i IV, jeżeli warunki określone w lit. a) przestają być spełnione.
2.  27
 Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. a) dla kategorii 1-7, 10 i 11 załącznika I obowiązują przez okres do pięciu lat, a dla kategorii 8 i 9 załącznika I przez okres do siedmiu lat. Okres obowiązywania ustalany jest po analizie indywidualnych przypadków i może zostać przedłużony.

Dla wyłączeń wymienionych w załączniku III w jego brzmieniu z dnia 21 lipca 2011 r. maksymalny okres obowiązywania, który może zostać przedłużony, o ile nie zostanie ustalony krótszy okres, wynosi:

a)
dla kategorii 1-7 i 10 w załączniku I - pięć lat od dnia 21 lipca 2011 r.;
b)
dla kategorii 8 i 9 w załączniku I - siedem lat od odpowiednich dat, określonych w art. 4 ust. 3; oraz
c)
dla kategorii 11 w załączniku I - pięć lat od dnia 22 lipca 2019 r.

Dla wyłączeń wymienionych w załączniku IV w jego brzmieniu z dnia 21 lipca 2011 r. maksymalny okres obowiązywania, który może zostać przedłużony, wynosi siedem lat od odpowiednich dat określonych w art. 4 ust. 3, chyba że ustalony zostanie krótszy termin.

3. 
Wniosek o przyznanie, przedłużenie lub odwołanie wyłączenia składa się Komisji zgodnie z załącznikiem V.
4. 
Komisja:
a)
potwierdza na piśmie odbiór wniosku w ciągu 15 dni od jego otrzymania. Na potwierdzeniu wskazana jest data wpływu wniosku;
b)
powiadamia niezwłocznie państwa członkowskie o wniosku i udostępnia im wniosek wraz z wszelkimi innymi dostępnymi informacjami uzupełniającymi, dostarczonymi przez wnioskodawcę;
ba) 28
 w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku przekazuje wnioskodawcy, państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu harmonogram przyjęcia swojej decyzji w sprawie wniosku;
c)
udostępnia publicznie streszczenie wniosku;
d)
ocenia wniosek i jego uzasadnienie.
5.  29
 Wniosek o przedłużenie wyłączenia musi zostać złożony nie później niż 18 miesięcy przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

Dane wyłączenie pozostaje ważne do momentu podjęcia przez Komisję decyzji dotyczącej wniosku o przedłużenie.

6. 
W przypadku odrzucenia wniosku o przedłużenie wyłączenia lub odwołania wyłączenia, wyłączenie wygasa najwcześniej 12 miesięcy i najpóźniej 18 miesięcy od daty decyzji.
7. 
Przed dokonaniem zmian w załącznikach Komisja, między innymi, zasięga opinii podmiotów gospodarczych, podmiotów zajmujących się recyklingiem, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, organizacji środowiskowych oraz stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich oraz udostępnia opinii publicznej otrzymane komentarze.
8. 
Komisja określa zharmonizowany format wniosków, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, a także kompleksowe wytyczne dotyczące takich wniosków, biorąc pod uwagę sytuację MŚP. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 19 ust. 2.
Artykuł  6

Przegląd i zmiana wykazu substancji objętych ograniczeniem w załączniku II

1. 
W celu osiągnięcia celów określonych w art. 1 i biorąc pod uwagę zasadę ostrożności, przegląd, oparty na dogłębnej analizie, i zmiana wykazu substancji objętych ograniczeniem w załączniku II są rozpatrywane przez Komisję do dnia 22 lipca 2014 r., a następnie okresowo z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego zawierający informacje, o których mowa w ust. 2.

Przegląd i zmiana wykazu substancji objętych ograniczeniem w załączniku II muszą być spójne z pozostałymi przepisami dotyczącymi chemikaliów, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, i uwzględniać między innymi załączniki XIV i XVII do tego rozporządzenia. W przeglądzie wykorzystuje się ogólnie dostępną wiedzę uzyskaną dzięki wdrożeniu takich przepisów.

W celu dokonania przeglądu i zmiany załącznika II Komisja zwraca szczególną uwagę na to, czy substancja, w tym substancje w bardzo małych ilościach lub o bardzo małej strukturze wewnętrznej lub powierzchniowej, lub grupa podobnych substancji:

a)
mogłyby mieć negatywny wpływ podczas gospodarowania zużytym EEE, w tym na możliwości przygotowania zużytego EEE do ponownego wykorzystania lub recyklingu materiałów pochodzących ze zużytego EEE;
b)
mogłyby doprowadzić, ze względu na swoje przeznaczenie, do niekontrolowanego lub rozproszonego uwolnienia do środowiska tych substancji lub powstania niebezpiecznych pozostałości, produktów ich przemiany lub rozkładu w trakcie przygotowania do ponownego wykorzystania, recyklingu lub innego przetwarzania materiałów pochodzących ze zużytego EEE zgodnie z obecnymi warunkami operacyjnymi;
c)
mogłyby doprowadzić do niemożliwego do zaakceptowania narażenia pracowników zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem zużytego EEE;
d)
mogłyby zostać zastąpione substytutami lub alternatywnymi technologiami, które mają mniej szkodliwe skutki.

W trakcie tego przeglądu Komisja prowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z podmiotami gospodarczymi, podmiotami zajmującymi się recyklingiem, podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem, organizacjami środowiskowymi oraz stowarzyszeniami pracowniczymi i konsumenckimi.

2. 
Wnioski o przegląd i zmianę wykazu substancji lub grupy podobnych substancji objętych ograniczeniem w załączniku II zawierają przynajmniej następujące elementy:
a)
precyzyjne i zrozumiałe sformułowanie proponowanego ograniczenia;
b)
odniesienia i dowody naukowe przemawiające za ograniczeniem;
c)
informacje na temat wykorzystania substancji lub grupy podobnych substancji w EEE;
d)
informacje na temat negatywnego wpływu lub narażenia na działanie w szczególności podczas operacji gospodarowania zużytym EEE;
e)
informacje na temat możliwych substytutów i innych alternatyw, ich dostępności i niezawodności;
f)
uzasadnienie wprowadzenia ogólnounijnego ograniczenia jako najbardziej odpowiedniego środka;
g)
analiza społeczno-ekonomiczna.
3. 
Środki określone w niniejszym artykule są przyjmowane przez Komisję w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 20, na warunkach określonych w art. 21 i 22.
Artykuł  7

Obowiązki producentów

Państwa członkowskie zapewniają, by:

a)
producenci wprowadzający EEE do obrotu zapewniali jego zaprojektowanie i wytworzenie w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 4;
b)
producenci sporządzali wymaganą dokumentację techniczną i przeprowadzali wewnętrzną kontrolę produkcji zgodnie z modułem A załącznika II do decyzji nr 768/2008/WE lub zlecali jej przeprowadzenie;
c)
w przypadku wykazania zgodności EEE z obowiązującymi wymaganiami w wyniku przeprowadzenia procedury, o której mowa w lit. b), producenci sporządzali deklarację zgodności UE i umieszczali oznakowanie CE na produkcie końcowym. W przypadku gdy w innych mających zastosowanie przepisach Unii zawarty jest wymóg zastosowania procedury oceny zgodności, która jest co najmniej tak samo rygorystyczna, zgodność z wymogami art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy może być wykazana w ramach tej procedury. Można sporządzić jednolitą dokumentację techniczną;
d)
producenci byli zobowiązani przechowywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE do obrotu;
e)
producenci zapewniali stosowanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w projekcie i cechach charakterystycznych EEE oraz zmiany w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych stanowiących odniesienie dla stwierdzenia zgodności produktu;
f)
producenci prowadzili ewidencję EEE niezgodnych z wymaganiami, przypadków odzyskania produktu oraz informowali dystrybutorów o tego rodzaju działaniach;
g)
producenci zapewniali, by ich EEE był opatrzony nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację, lub w przypadku gdy nie jest to możliwe ze względu na wielkość lub charakter EEE, by wymagane informacje były umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE;
h)
producenci opatrywali EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczają swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe - na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE. Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. W przypadku gdy inne mające zastosowanie przepisy Unii przewidują co najmniej tak samo rygorystyczny obowiązek umieszczenia nazwiska lub nazwy i adresu producenta, stosuje się te przepisy;
i)
producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, podejmowali natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności, i niezwłocznie informowali o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych;
j)
na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielali mu wszelkich informacji i udostępniali dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu krajowego, oraz na żądanie właściwego organu podejmowali z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności EEE wprowadzonego przez nich do obrotu z niniejszą dyrektywą.
Artykuł  8

Obowiązki upoważnionych przedstawicieli

Państwa członkowskie zapewniają, by:

a)
producenci mieli możliwość wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Obowiązki określone w art. 7 lit. a) oraz sporządzanie dokumentacji technicznej nie wchodzą w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela;
b)
upoważniony przedstawiciel wykonywał zadania określone w pełnomocnictwie otrzymanym od producenta. Pełnomocnictwo musi umożliwiać upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie co najmniej następujących obowiązków:
przechowywanie deklaracji zgodności UE oraz dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE do obrotu,
na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą,
na żądanie właściwego organu krajowego podejmowanie z nim współpracy w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności EEE objętego pełnomocnictwem z niniejszą dyrektywą.
Artykuł  9

Obowiązki importerów

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)
importerzy wprowadzali do obrotu w Unii wyłącznie EEE zgodne z wymaganiami niniejszej dyrektywy;
b) 30
 przed wprowadzeniem EEE do obrotu importerzy zapewniali przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, a ponadto zapewnili sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, opatrzenie EEE wymaganym oznakowaniem CE oraz aby towarzyszyły mu wymagane dokumenty i aby producent spełnił wymagania określone w art. 7 lit. g) i h);
c)
jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że EEE jest niezgodny z art. 4, nie wprowadzał on EEE do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu, i aby importer poinformował o tym producenta oraz organy odpowiedzialne za nadzór rynku;
d)
importerzy opatrywali EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczali swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe - na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE. W przypadku gdy inne mające zastosowanie przepisy Unii przewidują co najmniej tak samo rygorystyczny obowiązek umieszczenia nazwiska lub nazwy i adresu producenta, stosuje się te przepisy;
e)
importerzy, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą, prowadzili ewidencję EEE niezgodnego z wymaganiami i przypadków odzyskania EEE oraz informowali dystrybutorów o tego rodzaju działaniach;
f)
importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, podejmowali natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności, i niezwłocznie poinformowali o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych;
g)
importerzy przechowywali kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE do obrotu i zapewniali, by dokumentacja techniczna była dostępna do dyspozycji tych organów na ich żądanie;
h)
importerzy na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielili mu wszelkich informacji i udostępnili dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą w języku łatwo zrozumiałym dla tego właściwego organu krajowego oraz na żądanie właściwego organu podejmowali z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności EEE wprowadzonego przez nich do obrotu z niniejszą dyrektywą.
Artykuł  10

Obowiązki dystrybutorów

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)
dystrybutorzy zachowywali w swoich działaniach ostrożność, by upewnić się, czy EEE, który udostępniają na rynku, jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami, w szczególności czy EEE jest opatrzony wymaganym oznakowaniem CE i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym EEE ma zostać udostępniony na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 7 lit. g) i h) oraz art. 9 lit. d);
b)
jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że EEE jest niezgodny z art. 4, nie udostępniał on EEE na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu, i aby informował on o tym producenta lub importera oraz organy odpowiedzialne za nadzór rynku;
c)
dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępniony przez nich na rynku EEE jest niezgodny z niniejszą dyrektywą, podjęli konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania lub odzyskania, stosownie do okoliczności, i aby niezwłocznie poinformowali oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych;
d)
na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielili mu wszelkich informacji i udostępnili dokumentację konieczną do wykazania zgodności EEE z niniejszą dyrektywą oraz aby na żądanie właściwego organu podjęli z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności udostępnionego przez nich EEE z niniejszą dyrektywą.
Artykuł  11

Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą importerów i dystrybutorów

Państwa członkowskie zapewniają, aby na użytek niniejszej dyrektywy importera lub dystrybutora uważano za producenta i, aby podlegał on wymogom obowiązującym producenta określonym w art. 7, jeżeli wprowadza EEE do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje EEE już wprowadzony do obrotu w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.

Artykuł  12

Identyfikacja podmiotów gospodarczych

Państwa członkowskie zapewniają, aby przez okres 10 lat od daty wprowadzenia EEE do obrotu podmioty gospodarcze na żądanie wskazywały organom nadzoru rynku:

a)
każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył im EEE;
b)
każdy podmiot gospodarczy, któremu dostarczyły EEE.
Artykuł  13

Deklaracja zgodności UE

1. 
Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie wymogów określonych w art. 4.
2. 
Deklaracja zgodności UE ma układ odpowiadający wzorowi, zawiera elementy określone w załączniku VI oraz jest systematycznie aktualizowana. Jest ona tłumaczona na język lub języki zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia.

W przypadku gdy inne mające zastosowanie przepisy Unii wymagają stosowania procedury oceny zgodności, która jest co najmniej tak samo rygorystyczna, zgodność z wymogami z art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy może zostać wykazana w ramach tej procedury. Może zostać opracowana jednolita dokumentacja techniczna.

3. 
Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność EEE z niniejszą dyrektywą.
Artykuł  14

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE

Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Artykuł  15

Reguły i warunki umieszczania oznakowania CE

1.  31
 Oznakowanie CE umieszcza się tak, by było widoczne, czytelne i niemożliwe do usunięcia z końcowego EEE lub z jego tabliczki znamionowej. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu i na dokumentach towarzyszących.
2. 
Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem EEE do obrotu.
3. 
Państwa członkowskie opierają się na istniejących mechanizmach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie czynności w przypadku jego nieprawidłowego stosowania, jeżeli uznają to za wskazane. Państwa członkowskie przewidują sankcje za naruszenia, które mogą obejmować sankcje karne w przypadku poważnych naruszeń. Sankcje te muszą być współmierne do wagi naruszenia oraz stanowić skuteczny środek odstraszający, zapobiegający nieprawidłowemu stosowaniu oznakowania CE.
Artykuł  16

Domniemanie zgodności

1. 
W przypadku braku dowodów wskazujących na sytuację przeciwną, państwa członkowskie uznają na zasadzie domniemania, że EEE opatrzony oznakowaniem CE jest zgodny z niniejszą dyrektywą.
2. 
Materiały, elementy składowe i EEE, na których przeprowadzono testy i dokonano pomiarów wykazujących zgodność z wymogami określonymi w art. 4 lub które zostały poddane ocenie zgodnie ze normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się za zgodne z wymaganiami niniejszej dyrektywy.
Artykuł  17

Formalne zastrzeżenie wobec norm zharmonizowanych

1. 
W przypadku gdy państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma zharmonizowana nie spełnia całkowicie wymogów objętych tą normą, a określonych w art. 4, Komisja lub zainteresowane państwo członkowskie kieruje sprawę do komitetu powołanego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE, podając powody. Po konsultacji z właściwymi europejskimi organami normalizacyjnymi komitet niezwłocznie wydaje opinię.
2. 
Uwzględniając opinię komitetu, Komisja podejmuje decyzję o opublikowaniu, niepublikowaniu, opublikowaniu z ograniczeniami, utrzymaniu, utrzymaniu z ograniczeniami lub wycofaniu odniesień do danej normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. 
Komisja informuje o tym odpowiednią europejską organizację normalizacyjną oraz, w razie konieczności, wnioskuje o zmianę danych norm zharmonizowanych.
Artykuł  18

Nadzór rynku i kontrola EEE wprowadzanego do obrotu w Unii

Państwo członkowskie sprawuje nadzór rynku zgodnie z art. 15-29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Artykuł  19

Procedura komitetowa

1. 
Komisję wspiera komitet ustanowiony na mocy art. 39 dyrektywy 2008/98/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł  20

Wykonanie przekazania

1. 
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6, przysługują Komisji przez okres pięciu lat od dnia 21 lipca 2011 r. Komisja sporządza sprawozdanie w odniesieniu do przekazanych uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed upływem tego okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 21.
2. 
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o nim jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
3. 
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 21 i 22.
Artykuł  21

Odwołanie przekazania uprawnień

1. 
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.
2. 
Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań w celu powiadomienia drugiej instytucji i Komisji w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które z przekazanych uprawnień mogą być odwołane, i ewentualne przyczyny takiego odwołania.
3. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Wchodzi ona w życie natychmiast lub z dniem w niej określonym. Nie narusza ona ważności już obowiązujących aktów delegowanych. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  22

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. 
Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty powiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

2. 
Jeśli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu.

3. 
Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, przedstawia powody tego sprzeciwu.
Artykuł  23

Sankcje

Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w razie naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Do dnia 2 stycznia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają o przyjętych przepisach Komisję i niezwłocznie zgłaszają wszystkie późniejsze zmiany, które ich dotyczą.

Artykuł  24

Przegląd

1. 
Nie później niż dnia 22 lipca 2014 r. Komisja bada potrzebę zmiany zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do EEE, o którym mowa w art. 2, i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat, w stosownym wypadku wraz z wnioskiem ustawodawczym w odniesieniu do wszelkich ewentualnych wyłączeń dotyczących EEE.
2. 
Nie później niż dnia 22 lipca 2021 r. Komisja przeprowadza ogólny przegląd niniejszej dyrektywy i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w stosownym wypadku wraz z wnioskiem legislacyjnym.
Artykuł  25

Transpozycja

1. 
Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 2 stycznia 2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  26

Uchylenia

Dyrektywa 2002/95/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku VII część A, traci moc od dnia 3 stycznia 2013 r. bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektywy określonej w załączniku VII część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VIII.

Artykuł  27

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  28

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 8 czerwca 2011 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
J. BUZEKGYŐRI E.
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

Kategorie EEE objętego niniejszą dyrektywą

1.
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2.
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3.
Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4.
Sprzęt konsumencki
5.
Sprzęt oświetleniowy
6.
Narzędzia elektryczne i elektroniczne
7.
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8.
Wyroby medyczne
9.
Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych
10.
Automaty wydające
11.
Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii.

ZAŁĄCZNIK  II  32

Substancje objęte ograniczeniem, o których mowa w art. 4 ust. 1, i maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych

Ołów (0,1 %)

Rtęć (0,1 %)

Kadm (0,01 %)

Sześciowartościowy chrom (0,1 %)

Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)

Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP) (0,1 %)

Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %)

Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %)

Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP, DBP i DIBP, ma zastosowanie do wyrobów medycznych, w tym do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, od dnia 22 lipca 2021 r.

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP, DBP i DIBP, nie ma zastosowania do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r. ani do wyrobów medycznych, w tym do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2021 r.

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP i DBP, nie ma zastosowania do zabawek, które podlegają ograniczeniu, którym objęto DEHP, BBP oraz DBP za sprawą pozycji 51 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

ZAŁĄCZNIK  III  33

Zastosowania zwolnione z ograniczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1

ZwolnienieZakres i daty obowiązywania
1.Rtęć w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę):
1a)Na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W: 2,5 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
1b)Na potrzeby oświetlenia ogólnego > 30 W i < 50 W: 3,5 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
1c)Na potrzeby oświetlenia ogólnego > 50 W i < 150 W: 5 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
1d)Na potrzeby oświetlenia ogólnego > 150 W: 15 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
1e)Na potrzeby oświetlenia ogólnego, o okrągłym lub kwadratowym kształcie bańki, o średnicy rurki < 17 mm: 5 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
1Rtęć w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę):
1f) - ILampy przeznaczone do emitowania głównie światła w widmie ultrafioletowym: 5 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
1f) - IIDo celów specjalnych: 5 mgWygasa dnia 24 lutego 2025 r.
1g)Na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W z okresem trwałości wynoszącym 20 000 godzin lub więcej: 3,5 mgWygasa dnia 24 sierpnia 2023 r.
2a)Rtęć w dwutrzonkowych liniowych lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego, w ilościach nieprzekraczających (na jedną lampę):
2a) 1)Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności i średnicy rurki < 9 mm (np. T2): 4 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
2a) 2)Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności i średnicy rurki > 9 mm i < 17 mm (np. T5): 3 mgWygasa dnia 24 sierpnia 2023 r.
2a) 3)Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności i średnicy rurki > 17 mm i < 28 mm (np. T8): 3,5 mgWygasa dnia 24 sierpnia 2023 r.
2a) 4)Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności i średnicy rurki > 28 mm (np. T12): 3,5 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
2a) 5)Z luminoforem trójpasmowym o wydłużonym okresie żywotności (> 25 000 h): 5 mg.Wygasa dnia 24 lutego 2023 r.
2b)Rtęć w innych lampach fluorescencyjnych w ilościach nieprzekraczających (na jedną lampę):
2b) 1)Lampy liniowe z luminoforem halofosforanowym o średnicy rurki > 28 mm (np. T10 i T12): 10 mgWygasa dnia 13 kwietnia 2012 r.
2b) 2)Lampy inne niż liniowe z luminoforem halofosforanowym (wszystkie średnice): 15 mgWygasa dnia 13 kwietnia 2016 r.
2b) 3)Lampy inne niż liniowe z luminoforem trójpasmowym o średnicy rurki > 17 mm (np. T9): 15 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.; możliwe jest użycie 10 mg na jedną lampę od 24 dnia 25 lutego 2023 r. do dnia 24 lutego 2025 r.
2b) 4)-ILampy na inne potrzeby ogólnego oświetlenia i do celów specjalnych (np. lampy indukcyjne): 15 mgWygasa dnia 24 lutego 2025 r.
2b) 4)-IILampy emitujące głównie światło w widmie ultrafioletowym: 15 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
2b) 4)-IIILampy awaryjne: 15 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
3Rtęć w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą i w lampach fluorescencyjnych z zewnętrzną katodą (CCFL i EEFL) do celów specjalnych stosowanych w EEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 24 lutego 2022 r. w ilościach nieprzekraczających (na jedną lampę):
3a)Lampy krótkie (< 500 mm): 3,5 mgWygasa 24 lutego 2025 r.
3b)Lampy o średniej długości (> 500 mm i < 1 500 mm): 5 mgWygasa dnia 24 lutego 2025 r.
3c)Lampy długie (> 1 500 mm): 13 mgWygasa dnia 24 lutego 2025 r.
4a)Rtęć w innych niskoprężnych lampach wyładowczych (w ilościach na jedną lampę): 15 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
4a)-IRtęć w niskoprężnych lampach wyładowczych niepowleczonych luminoforem, których zastosowanie wymaga, aby główny zakres widma światła emitowanego przez lampę mieścił się w widmie ultrafioletowym: na jedną lampę można stosować do 15 mg rtęciWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4b)Rtęć w wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę) w przypadku lamp o podwyższonym wskaźniku oddawania barw Ra > 80: P < 105 W: Na jedną bańkę można zastosować 16 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4b)-IRtęć w wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę) w przypadku lamp o podwyższonym wskaźniku oddawania barw Ra > 60: P < 155 W: Na jedną bańkę można zastosować 30 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
4b)-IIRtęć w wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę) w przypadku lamp o podwyższonym wskaźniku oddawania barw Ra > 60: 155 W < P < 405 W: Na jedną bańkę można zastosować 40 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
4b)-IIIRtęć w wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę) w przypadku lamp o podwyższonym wskaźniku oddawania barw Ra > 60: P > 405 W: Na jedną bańkę można zastosować 40 mgWygasa dnia 24 lutego 2023 r.
4c)Rtęć w innych wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę):
4c)-IP < 155 W: 20 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4c)-II155 W < P < 405 W: 25 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4c)-IIIP > 405 W: 25 mgWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4d)Rtęć w wysokoprężnych lampach rtęciowych (HPMV)Wygasa dnia 13 kwietnia 2015 r.
4e)Rtęć w lampach metalohalogenkowych (MH)Wygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4f)-IRtęć w innych lampach wyładowczych do celów specjalnych niewymienionych w niniejszym załącznikuWygasa dnia 24 lutego 2025 r.
4f)-IIRtęć w wysokoprężnych lampach rtęciowych stosowanych w projektorach, w których wymagany jest strumień świetlny wynoszący > 2000 lumenów ANSIWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4f)-IIIRtęć w wysokoprężnych lampach sodowych stosowanych do oświetlenia w ogrodnictwieWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4f)-IVRtęć w lampach emitujących światło w widmie ultrafioletowymWygasa dnia 24 lutego 2027 r.
4g)Rtęć w wytwarzanych ręcznie świecących rurach wyładowczych stosowanych w instalacjach neonowych, oświetleniu dekoracyjnym lub architektonicznym oraz oświetleniu specjalistycznym i artystycznych instalacjach świetlnych, gdzie zawartość rtęci jest ograniczona w następujący sposób:

a) 20 mg na parę elektrod + 0,3 mg na długość rury w cm, ale nie więcej niż 80 mg, do zastosowań na zewnątrz budynków oraz wewnątrz budynków przy temperaturze poniżej 20 °C;

b) 15 mg na parę elektrod + 0,24 mg na długość rury w cm, ale nie więcej niż 80 mg, do wszelkich innych zastosowań wewnątrz budynków.

Wygasa dnia 31 grudnia 2018 r.
5a)Ołów w szkle katodowych lamp elektronowych
5b)Ołów w szkle lamp fluorescencyjnych w ilości nieprzekraczającej 0,2 % masowo
6a)Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowoWygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

6a)-IOłów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowoWygasa dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10.
6b)Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowoWygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

6b)-IOłów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo, pod warunkiem że pochodzi z recyklingu złomu aluminium zawierającego ołówWygasa dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10.
6b)-IIOłów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowoWygasa dnia 18 maja 2021 r dla kategorii 1-7 i 10.
6c)Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowoWygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

7a)Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających nie mniej niż 85 % ołowiu masowo)Dotyczy kategorii 1-7 i 10 (z wyjątkiem zastosowań objętych pkt 24 niniejszego załącznika) i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.

W odniesieniu do kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wygasa dnia 21 lipca 2021 r.

W odniesieniu do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8 wygasa dnia 21 lipca 2023 r.

W odniesieniu do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz do kategorii 11 wygasa dnia 21 lipca 2024 r.

7b)Ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci, infrastruktury sieci urządzeń przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją
7c)-IKomponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szklanych lub ceramicznych, innych niż dielektryczne, elementach kondensatorów, np. w urządzeniach piezoelektrycznych lub w szklanych bądź ceramicznych składnikach matrycDotyczy kategorii 1-7 i 10 (z wyjątkiem zastosowań objętych pkt 34) i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.

W odniesieniu do kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wygasa dnia 21 lipca 2021 r.

W odniesieniu do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8 wygasa dnia 21 lipca 2023 r.

W odniesieniu do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz do kategorii 11 wygasa dnia 21 lipca 2024 r.

7c)-IIOłów w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC lub wyższymNie dotyczy zastosowań objętych pozycją 7c)-I oraz 7c)-IV niniejszego załącznika.

Wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

7c)-IIIOłów w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 125 V AC lub 250 V DCWygasa dnia 1 stycznia 2013 r., a po tym terminie możliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 stycznia 2013 r.
7c)-IVOłów w materiałach ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów PZT wchodzących w skład układów scalonych lub półprzewodników dyskretnychWygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

8a)Kadm i jego związki w bezpiecznikach termicznych o jednorazowym zadziałaniuWygasa dnia 1 stycznia 2012 r., a po tym terminie możliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 stycznia 2012 r.
8b)Kadm i jego związki w stykach elektrycznychDotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

8b)-IKadm i jego związki w stykach elektrycznych wykorzystywane w:

- automatycznych wyłącznikach prądu,

- czujnikach termicznych,

- zabezpieczeniach termicznych silników (z wyjątkiem hermetycznych zabezpieczeń termicznych silników),

- przełącznikach AC o mocy znamionowej:

- 6 A i więcej przy 250 V AC i więcej, lub

- 12 A i więcej przy 125 V AC i więcej,

- przełącznikach DC o mocy znamionowej 20 A i więcej przy 18 V DC i więcej; oraz

- przełącznikach stosowanych przy częstotliwości napięcia zasilania ≥ 200 Hz.

Dotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.
9.Sześciowartościowy chrom jako środek antykorozyjny układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych o zawartości w masie nieprzekraczającej 0,75 % w roztworze chłodzącymDotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

9a)-IDo 0,75 % ww. sześciowartościowego chromu stosowanego jako środek antykorozyjny w roztworze chłodzącym układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych (w tym w minibarach) przeznaczonych do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej < 75 W w stałych warunkach pracyDotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 5 marca 2021 r.
9a)-IIDo 0,75 % ww. sześciowartościowego chromu stosowanego jako środek antykorozyjny w roztworze chłodzącym układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych:

- przeznaczonych do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej ≥ 75 W w stałych warunkach pracy,

- przeznaczonych do działania wyłącznie z grzałką nieelektryczną.

Dotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.
9a)-IIIDo 0,7 % w/w sześciowartościowego chromu stosowanego jako środek antykorozyjny w płynie roboczym w obiegu zamkniętym ze stali węglowej w gazowych absorpcyjnych pompach ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wodyDotyczy kategorii 1 i wygasa dnia 31 grudnia 2026 r.
11a)Ołów stosowany w systemach złączy stykowych zgodnych z technologią C-pressMożliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu do dnia 24 września 2010 r.
11b)Ołów stosowany w innych systemach złączy stykowych niż złącza stykowe zgodne z technologią C-pressWygasa dnia 1 stycznia 2013 r., a po tym terminie możliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 stycznia 2013 r.
12Ołów jako materiał powlekający w pierścieniach typu "C" modułów termoprzewodzącychMożliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 24 września 2010 r.
13a)Ołów w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznychDotyczy wszystkich kategorii; wygasa:

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przemysłowych przyrządów do nadzoru i kontroli kategorii 9 oraz dla kategorii 11,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla wszystkich innych kategorii i podkategorii.

13b)Kadm i ołów w szkłach filtrowych i szkłach używanych do produkcji wzorców odbicia światłaDotyczy kategorii 8, 9 i 11; wygasa:

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przemysłowych przyrządów do nadzoru i kontroli kategorii 9 oraz dla kategorii 11,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla wszystkich innych podkategorii kategorii 8 i 9.

13b)-(I)Ołów w rodzajach jonowego barwionego optycznego szkła filtrowegoDotyczy kategorii 1-7 i 10; wygasa dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10
13b)-(II)Kadm w rodzajach optycznego szkła filtrowego poddanego obróbce termicznej typu striking process; z wyjątkiem zastosowań objętych pkt 39 niniejszego załącznika
13b)-(III)Kadm i ołów w oszkleniach używanych do produkcji wzorców odbicia światła
14Ołów w stopach lutowniczych składających się z więcej niż z dwóch elementów w połączeniach pomiędzy stykami i zespołami mikroprocesorów o zawartości ołowiu nie mniejszej niż 80 % i nie większej niż 85 % masowoWygasło dnia 1 stycznia 2011 r., a po tym terminie możliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 stycznia 2011 r.
15Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu flip-chipDotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

15a)Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu flip-chip, gdzie zastosowanie ma co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- technologia wytwarzania półprzewodników 90 nm lub większych,

- indywidualna struktura półprzewodnikowa o wielkości 300 mm2 lub większa wykonana w dowolnej technologii wytwarzania,

- zespoły spiętrzonych struktur półprzewodnikowych, gdzie struktura półprzewodnikowa ma wielkość 300 mm2 lub większą, lub przekładki krzemowe o wielkości 300 mm2 lub większej.

Dotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.
16Ołów w liniowych lampach żarowych z rurką pokrytą krzemianemWygasa dnia 1 września 2013 r.
17Halogenek ołowiu używany jako czynnik promieniujący w wysokowydajnych lampach wyładowczych używanych do celów profesjonalnej reprografii
18a)Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych jako lampy specjalistyczne w reprografii z wykorzystaniem diazotypii, litografii, pułapkach na owady, procesach fotochemicznych i obróbce chemicznej, zawierających luminofory, takie jak SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)Wygasło dnia 1 stycznia 2011 r.
18b)Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory, takie jak BSP (BaSi2O5:Pb)Wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10;

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych;

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8;

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

18b)-IOłów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory, takie jak BSP (BaSi2O5:Pb), stosowany w sprzęcie medycznym do fototerapiiDotyczy kategorii 5 i 8, z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 34 w załączniku IV, i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.
19Ołów z dodatkiem PbBiSn-Hg i PbInSn-Hg w poszczególnych składach jako główny amalgamat oraz z dodatkiem PbSn-Hg jako amalgamat dodatkowy w kompaktowych lampach energooszczędnychWygasa dnia 1 czerwca 2011 r.
20Tlenek ołowiu używany w szkle łączącym przednie i tylnie substraty płaskich lamp fluorescencyjnych używanych w wyświetlaczach ciekłokrystalicznychWygasa dnia 1 czerwca 2011 r.
21Ołów i kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło, takie jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo-wapnioweDotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

21a)Kadm stosowany w szkle z nadrukiem kolorowym w celu dostarczenia funkcji filtrujących, stosowanym jako element systemów wyświetlania zainstalowanych w monitorach i panelach sterowania EEEDotyczy kategorii 1-7 i 10 z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 21b) lub pozycją 39 i wygasa w dniu 21 lipca 2021 r.
21b)Kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło, takie jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo-wapnioweDotyczy kategorii 1-7 i 10 z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 21a) lub pozycją 39 i wygasa w dniu 21 lipca 2021 r.
21c)Ołów w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło inne niż szkło borokrzemianoweDotyczy kategorii 1-7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.
23Ołów w pokryciach elementów z małym rastrem innych niż złącza o rastrze 0,65 mm lub mniejszymMożliwe jest użycie w częściach zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 24 września 2010 r.
24Ołów w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych z matrycą dyskową i planarną z otworami przelotowymiWygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

25Tlenek ołowiu w wyświetlaczach z emiterami elektronowymi i przewodnictwem powierzchniowym (SED) wykorzystywany w elementach strukturalnych, a mianowicie w uszczelnieniu wykonanym ze szkła i uszczelce ze szkliwa
26Tlenek ołowiu w szklanej powłoce świetlówki "Blacklight blue"Wygasa dnia 1 czerwca 2011 r.
27Stopy ołowiu w lucie w przetwornikach akustycznych (przeznaczonych do wielogodzinnego funkcjonowania na poziomach mocy akustycznej 125 dB SPL i powyżej) stosowane w głośnikach o wysokiej mocyWygasło dnia 24 września 2010 r.
29Ołów związany w szkle kryształowym, jak określono w załączniku I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady 69/493/EWG (1)Wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

30Stopy kadmu stosowane jako elektryczno-mechaniczne spoiwo lutownicze przewodników elektrycznych umiejscowionych bezpośrednio na cewce głosowej przetworników wykorzystywanych w głośnikach dużej mocy, o ciśnieniu dźwięku wynoszącym co najmniej 100 dB (A)
31Ołów w materiałach lutowniczych w bezrtęciowych płaskich lampach fluorescencyjnych (stosowanych np. w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, oświetleniu projektowym i przemysłowym)
32Tlenek ołowiu w uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa stosowanym do produkcji zespołów okien dla tub laserów argonowych i kryptonowych
33Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania cienkich drutów miedzianych o średnicy 100 μm i mniejszej w transformatorach mocy
34Ołów w elementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecieDotyczy wszystkich kategorii; wygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

36Rtęć stosowana jako inhibitor rozpylania katodowego w wyświetlaczach plazmowych na prąd stały o zawartości do 30 mg na jeden wyświetlaczWygasło dnia 1 lipca 2010 r.
37Ołów w warstwie powlekającej diody wysokiego napięcia na bazie szkła cynkowo-boranowegoWygasa:

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10;

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych;

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8;

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

38Kadm i tlenek kadmu w pastach grubowarstwowych stosowanych na podłożu z tlenku berylu dołączanego do aluminium
39a)Selenek kadmu w konwertujących w dół (downshifting) nanokrystalicznych półprzewodzących kropkach kwantowych zawierających kadm do zastosowania w systemach wyświetlania (< 0,2 μg Cd na mm2 powierzchni ekranu wyświetlacza)Dla wszystkich kategorii wygasa w dniu 31 października 2019 r.
40Kadm w fotorezystorach przeznaczonych dla transoptorów analogowych stosowanych w profesjonalnych urządzeniach audioWygasa dnia

31 grudnia 2013 r.

41Ołów w spoiwach lutowniczych i wykończeniach końcówek elektrycznych i elektronicznych części składowych oraz wykończeniach płytek obwodów drukowanych wykorzystywanych w modułach zapłonowych i innych elektrycznych i elektronicznych systemach kontroli silników spalinowych, które ze względów technicznych muszą być instalowane bezpośrednio na lub w skrzyni korbowej lub cylindrze ręcznych silników spalinowych (klasy SH:1, SH:2, SH:3 w dyrektywie 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3))Dotyczy wszystkich kategorii i wygasa:

- dnia 31 marca 2022 r. dla kategorii 1-7, 10 i 11,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9.

42Ołów w łożyskach i tulejach w silnikach spalinowych zasilanych olejem napędowym lub paliwem gazowym stosowanych w niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego:

- o całkowitej pojemności skokowej silnika ≥ 15 litrów;

albo

- o całkowitej pojemności skokowej silnika < 15 litrów, gdzie silnik jest zaprojektowany do pracy w zastosowaniach, w których czas między sygnałem do rozpoczęcia i pełnym obciążeniem ma być krótszy niż 10 sekund; albo regularna obsługa techniczna jest zwykle wykonywana w surowym i brudnym środowisku zewnętrznym, np. w ramach zastosowań w górnictwie, budownictwie i rolnictwie.

Dotyczy kategorii 11, z wyłączeniem zastosowań objętych pozycją 6 c) niniejszego załącznika.

Wygasa dnia 21 lipca 2024 r.

43Ftalan di-2-etyloheksylu w elementach gumowych w układach silnika, przeznaczonych do stosowania w urządzeniach, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konsumentów i pod warunkiem że żaden z materiałów z dodatkiem plastyfikatorów nie wchodzi w kontakt z błonami śluzowymi człowieka lub w długotrwały kontakt ze skórą człowieka, a wartość ftalanu di-2-etyloheksylu nie przekracza:

a) 30 % masy gumy w/w w przypadku

(i) pokryć uszczelek;

(ii) uszczelnień z pełnej gumy; lub

(iii) gumowych elementów w zespołach składających się z co najmniej trzech elementów, wykorzystujących energię elektryczną, mechaniczną lub hydrauliczną do pracy i przymocowanych do silnika.

b) 10 % masy gumy w/w stosowanej do elementów zawierających gumę, których nie wymieniono w lit. a).

Do celów niniejszej pozycji "długotrwały kontakt ze skórą człowieka" oznacza ciągły kontakt trwający ponad 10 minut lub przerywany kontakt przez okres 30 minut dziennie.

Stosuje się do kategorii 11 i wygasa dnia 21 lipca 2024 r.
45Azydek ołowiu(II), styfninian ołowiu, dipikraminian ołowiu, minia pomarańczowa (tetratlenek ołowiu), ditlenek ołowiu w elektrycznych i elektronicznych inicjatorach detonacji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (profesjonalnego) oraz chromian(VI) baru w pirotechnicznych ładunkach opóźniających w inicjatorach detonacji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (profesjonalnego)Dotyczy kategorii 11 i wygasa 20 kwietnia 2026 r.
(1) Dyrektywa Rady 69/493/EWG z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do szkła kryształowego (Dz.U. L 326 z 29.12.1969, s. 36).

(2) Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).

(3) Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).

ZAŁĄCZNIK  IV  34

Zastosowania wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w odniesieniu do wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli

Sprzęt wykorzystujący lub wykrywający promieniowanie jonizujące
1.
Ołów, kadm i rtęć w czujnikach promieniowania jonizującego
2.
Łożyska ołowiowe w lampach rentgenowskich
3.
Ołów we wzmacniaczach promieniowania elektromagnetycznego: płytka mikrokanałowa i płyta kapilarna
4.
Ołów w szklanej frycie w lampach rentgenowskich i wzmacniaczach obrazu oraz ołów w spoiwach szklanych do montowania laserów gazowych i lamp próżniowych, które konwertują promieniowanie elektromagnetyczne na elektrony
5.
Ołów w osłonach przeciwko promieniowaniu jonizującemu
6.
Ołów w przedmiotach badanych promieniami rentgenowskimi
7.
Kryształy stearynianu ołowiu do dyfrakcji promieni rentgenowskich
8.
Źródło radioaktywnych izotopów kadmu do rentgenowskich spektrometrów fluorescencyjnych

Czujniki, wykrywacze i elektrody

1a.
Ołów i kadm w selektywnych elektrodach jonowych, włącznie ze szkłem w elektrodach do pomiaru pH
1b.
Anody ołowiowe w elektrochemicznych czujnikach tlenu
1c.
Ołów, kadm i rtęć w czujnikach na podczerwień
1d.
Rtęć w elektrodach referencyjnych: chlorek rtęci o niskim stężeniu chloru, siarczan rtęci i tlenek rtęci

Inne

9.
Kadm w laserach helowo-kadmowych
10.
Ołów i kadm w lampach spektroskopowych do absorpcji atomowej
11.
Ołów w stopach jako nadprzewodnik i przewodnik termiczny w magnetycznym rezonansie jądrowym (MRI)
12.
Ołów i kadm w spoiwach metalowych tworzących nadprzewodzące obwody magnetyczne w czujnikach MRI, SQUID, NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego) lub FTMS (absorpcyjnego spektrometru masowego). Wygasa dnia 30 czerwca 2021 r.
13.
Ołów w przeciwwagach
14.
Ołów w monokrystalicznych materiałach piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych
15.
Ołów w stopach lutowniczych do łączenia z przetwornikami ultradźwiękowymi
16.
Rtęć w bardzo dokładnych mostach pomiarowych pojemności i strat oraz we włącznikach i przekaźnikach RF wysokiej częstotliwości w przyrządach do nadzoru i kontroli, nie przekraczając 20 mg rtęci na każdy włącznik lub przekaźnik
17.
Ołów w stopach lutowniczych do przenośnych defibrylatorów
18.
Ołów w stopach lutowniczych do wysokowydajnych modułów obrazowania podczerwonego do wykrywania w zakresie 8-14 μm
19.
Ołów w ekranach ciekłokrystalicznych na silikonie (LCoS)
20.
Kadm w filtrach pomiarowych promieniowania rentgenowskiego
21.
Kadm w powłokach fosforowych w sprzęcie wzmacniającym obrazy na zdjęciach rentgenowskich do dnia 31 grudnia 2019 r. i w częściach zamiennych do systemów prześwietlania promieniami Rentgena wprowadzonych do obrotu na rynku UE przed dniem 1 stycznia 2020 r.
22.
Marker zawierający octan ołowiu stosowany w stereotaktycznych ramach na głowę używanych w badaniach techniką tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz w systemach lokalizacji w sprzęcie do leczenia promieniowaniem gamma i radioterapii cząsteczkowej. Przestaje obowiązywać w dniu 30 czerwca 2021 r.
23.
Ołów jako składnik stopów w łożyskach i powierzchniach ścierających się w sprzęcie medycznym wystawionych na działanie promieniowania jonizującego przestaje obowiązywać w dniu 30 czerwca 2021 r.
24.
Ołów umożliwiający próżnioszczelne połączenie aluminium i stali we wzmacniaczach obrazu RTG. Wygasa dnia 31 grudnia 2019 r.
25.
Ołów w powłokach powierzchniowych systemów złączy stykowych wymagających złączy niemagnetycznych, które są długotrwale użytkowane w temperaturze poniżej - 20 °C w normalnych warunkach pracy i składowania. Wygasa dnia 30 czerwca 2021 r.
26.
Ołów w następujących zastosowaniach, o ile są długotrwale użytkowane w temperaturze poniżej - 20 °C w trakcie normalnych warunków pracy i składowania:
a)
stopy lutownicze na płytkach obwodów drukowanych;
b)
powłoki wyprowadzeń podzespołów elektrycznych i elektronicznych i powłoki płytek obwodów drukowanych;
c)
stopy lutownicze stosowane przy łączeniu przewodów i kabli;
d)
stopy lutownicze łączące przetworniki i czujniki.

Ołów w stopach lutowniczych do połączeń elektrycznych przy czujnikach temperatury w urządzeniach zaprojektowanych do okresowego wykorzystania w temperaturach poniżej - 150 °C

Wyłączenia te wygasają z dniem 30 czerwca 2021 r.

27.
Ołów w
-
stopach lutowniczych,
-
powłokach zakończeń komponentów elektrycznych i elektronicznych i płytek obwodów drukowanych,
-
połączeniach przewodów elektrycznych, osłonach i złączkach w obudowie, stosowanych w
a)
polach magnetycznych w promieniu 1 m od izocentrum magnesu w sprzęcie medycznym do obrazowania rezonansem magnetycznym, włączając w to monitory pacjenta przystosowane do użytku w takim promieniu; lub
b)
w polach magnetycznych w odległości nieprzekraczającej 1 m od zewnętrznej powierzchni magnesów cyklotronu, magnesów do przenoszenia i kontroli kierunku wiązki, stosowanych w terapii cząsteczkowej;
c)
niewbudowane cewki MRI, dla których deklarację zgodności danego modelu wydano po raz pierwszy przed dniem 23 września 2022 r.; lub
d)
urządzenia MRI zawierające wbudowane cewki, stosowane w polach magnetycznych w promieniu 1 m od izocentrum magnesu w sprzęcie medycznym do obrazowania rezonansem magnetycznym, dla których deklarację zgodności wydano po raz pierwszy przed dniem 30 czerwca 2024 r.

Wygasa dnia 30 czerwca 2027 r.

Wygasa dnia 30 czerwca 2020 r.

28.
Ołów w stopach lutowniczych stosowanych przy mocowaniu detektorów z matrycą cyfrową, wykonanych z tellurku kadmowego lub tellurku kadmowo-cynkowego, do płytek obwodów drukowanych. Wygasa dnia 31 grudnia 2017 r.
29.
Ołów w stopach, pełniący funkcję nadprzewodnika lub przewodnika termicznego, stosowany w głowicach chłodziarek kriogenicznych lub w sondach chłodzonych kriogenicznie, lub też w chłodzonych kriogenicznie systemach połączeń ekwipotencjalnych, w wyrobach medycznych (kategoria nr 8) lub w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych. Wygasa dnia 30 czerwca 2021 r.
30.
Sześciowartościowy chrom stosowany przy nakładaniu warstwy metali alkalicznych w procesie wytwarzania fotokatod we wzmacniaczach obrazu RTG do dnia 31 grudnia 2019 r. i w częściach zamiennych do systemów RTG wprowadzonych do obrotu na rynku UE przed dniem 1 stycznia 2020 r.
31.
(skreślony).
31a.
Ołów, kadm, sześciowartościowy chrom i polibromowane etery difenylowe (PBDE) w częściach zamiennych odzyskanych z wyrobów medycznych, które to części służą do naprawy lub regeneracji wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i mikroskopów elektronowych oraz akcesoriów do nich, pod warunkiem że ponowne wykorzystanie odbywa się w poddanym kontroli zamkniętym systemie handlowym przyjmowania zwrotów, a konsument został powiadomiony o każdorazowym zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia.

Wygasa:

a)
dnia 21 lipca 2021 r. w odniesieniu do zastosowania w wyrobach medycznych innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;
b)
dnia 21 lipca 2023 r. w odniesieniu do zastosowania w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro;
c)
dnia 21 lipca 2024 r. w odniesieniu do zastosowania w mikroskopach elektronowych i akcesoriach do nich.
32.
Ołów w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych czujników oraz urządzeń rejestrujących dane w pozytonowych tomografach emisyjnych, zintegrowanych ze sprzętem do obrazowania rezonansem magnetycznym. Wygasa dnia 31 grudnia 2019 r.
33.
Ołów w stopach lutowniczych na płytkach zbiorczych obwodów drukowanych stosowanych w mobilnych wyrobach medycznych należących zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG do klasy IIa i IIb, innych niż przenośne defibrylatory. Wygasa w dniu 30 czerwca 2016 r. w odniesieniu do klasy IIa i w dniu 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do klasy IIb.
34.
Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym lamp wyładowczych stosowanych w lampach do fotoforezy pozaustrojowej zawierających luminofory BSP (BaSi2O5:Pb). Wygasa dnia 22 lipca 2021 r.
35.
Rtęć w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą do podświetlanych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych o zawartości rtęci nieprzekraczającej 5 mg na lampę, wykorzystywanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.

Wygasa dnia 21 lipca 2024 r.

36.
Ołów stosowany w systemach złączy stykowych innych niż zgodne z technologią C-press, wykorzystywanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych

Wygasa dnia 31 grudnia 2020 r. Może być stosowany po tym terminie w częściach zamiennych do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2021 r.

37.
Ołów w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do pomiarów przewodności właściwej, jeżeli zastosowanie ma co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
pomiary w szerokim zakresie przy zakresie przewodności właściwej obejmującym więcej niż jeden rząd wielkości (np. zakres między 0,1 mS/m i 5 mS/m) w zastosowaniach laboratoryjnych dla nieznanych stężeń;
b)
pomiary roztworów, w przypadku gdy wymagana jest dokładność +/-1 % zakresu próbki i elektrody o wysokiej odporności na korozję w odniesieniu do:
(i)
roztworów o kwasowości < pH 1;
(ii)
roztworów o zasadowości > pH 13;
(iii)
roztworów powodujących korozję zawierających gaz halogenowy;
c)
pomiary przewodności właściwej powyżej 100 mS/m, które muszą być przeprowadzane przy użyciu przyrządów przenośnych.

Wygasa dnia 31 grudnia 2025 r.

38.
Ołów w spoiwie lutowniczym w jednym interfejsie wielkopowierzchniowych SDE mających ponad 500 połączeń na interfejs, wykorzystywanych w detektorach rentgenowskich tomografii komputerowej i systemach rentgenowskich

Wygasa dnia 31 grudnia 2019 r. Może być wykorzystywany po tym terminie w częściach zamiennych do tomografii komputerowej i systemów rentgenowskich wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2020 r.

39.
Ołów w płytkach mikrokanałowych (MCP) stosowanych w urządzeniach, w przypadku których występuje co najmniej jedna z następujących właściwości:
a)
niewielki rozmiar detektora elektronów lub jonów, jeśli przestrzeń dla detektora jest ograniczona do maksymalnie 3 mm/MCP (grubość detektora + przestrzeń na zainstalowanie MCP), łącznie maksymalnie 6 mm, a projekt alternatywny przewidujący większą przestrzeń dla detektora jest naukowo i technicznie niewykonalny;
b)
dwuwymiarowa rozdzielczość przestrzenna w celu wykrywania elektronów lub jonów, jeśli zastosowanie ma co najmniej jeden z poniższych elementów:
(i)
czas reakcji krótszy niż 25 ns;
(ii)
przykładowy obszar wykrywania większy niż 149 mm2;
(iii)
współczynnik multiplikacji większy niż 1,3 × 103;
c)
czas reakcji krótszy niż 5 ns w odniesieniu do wykrywania elektronów lub jonów;
d)
przykładowy obszar wykrywania większy niż 314 mm2 w odniesieniu do wykrywania elektronów lub jonów;
e)
współczynnik multiplikacji większy niż 4,0 × 107.

Wyłączenie wygasa w następujących terminach:

a)
dnia 21 lipca 2021
r.
dla wyrobów medycznych oraz przyrządów do nadzoru i kontroli;
b)
dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;
c)
dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych.
40.
Ołów w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym niższym niż 125 V AC lub 250 V DC stosowanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych.

Wygasa dnia 31 grudnia 2020 r. Może być stosowany po tej dacie w częściach zamiennych do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2021 r.

41.
Ołów jako stabilizator termiczny w polichlorku winylu (PVC) stosowanym jako materiał podstawowy w czujnikach amperometrycznych, potencjometrycznych i konduktometrycznych wykorzystywanych w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro do celów analizy krwi oraz pozostałych płynów i gazów ustrojowych.

Wygasa w dniu 31 marca 2022 r.

41a.
Ołów jako stabilizator termiczny w polichlorku winylu (PVC) stosowanym jako materiał podstawowy w czujnikach amperometrycznych, potencjometrycznych i konduktometrycznych wykorzystywanych w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro do celów analizy kreatyniny i azotu mocznikowego w krwi pełnej.

Dotyczy kategorii 8 i wygasa 31 grudnia 2023 r.

42.
Rtęć w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach medycznych do wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego zdolnych do uzyskania wysokiej częstotliwości roboczej (> 50 MHz).

Wygasa dnia 30 czerwca 2026 r.

43.
Anody kadmowe w ogniwach Herscha do czujników tlenu używanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, w przypadku gdy wymagana czułość wynosi poniżej 10 ppm.

Wygasa dnia 15 lipca 2023 r.

44.
Kadm w odpornych na promieniowanie lampach analizujących przeznaczonych do kamer o rozdzielczości centralnej powyżej 450 TVL, które są stosowane w środowiskach, gdzie narażenie na promieniowanie jonizujące przekracza 100 Gy/h przy łącznej dawce przekraczającej 100 kGy.

Dotyczy kategorii 9. Wygasa dnia 31 marca 2027 r.

45
Ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w elektrodach jonoselektywnych stosowanych do analizy przyłóżkowej substancji jonowych obecnych w ludzkich płynach ustrojowych lub dializacie Wygasa dnia 21 lipca 2028 r.
46
Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP) w elementach z tworzyw sztucznych w cewkach detekcyjnych w skanerach rezonansu magnetycznego (MRI).

Wygasa dnia 1 stycznia 2024 r.

47.
Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP), ftalan benzylu-butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) i ftalan diizobutylu (DIBP) w częściach zamiennych odzyskanych z wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, oraz ich wyposażenia, i wykorzystywanych do naprawy lub regeneracji takich wyrobów, pod warunkiem że ponowne użycie odbywa się w poddanym kontroli zamkniętym systemie handlowym przyjmowania zwrotów, a konsument został powiadomiony o każdorazowym zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia.

Wygasa dnia 21 lipca 2028 r.

48.
Ołów w kablach i przewodach nadprzewodzących z tlenków bizmutowo-strontowo-wapniowo- miedziowych (BSCCO) oraz ołów w połączeniach elektrycznych z tymi przewodami

Wygasa dnia 30 czerwca 2027 r.

49 .
Rtęć w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w temperaturach powyżej 300 °C i ciśnieniach powyżej 1 000 barów.

Dotyczy kategorii 9 i wygasa dnia 31 grudnia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK  V 

Wnioski o przyznanie, przedłużenie i odwołanie wyłączeń, o których mowa w art. 5

Wnioski o wyłączenia, przedłużenie wyłączeń lub, odpowiednio, odwołanie wyłączeń mogą być składane przez producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta lub każdy podmiot gospodarczy w łańcuchu dostaw i zawierają przynajmniej następujące elementy:
a)
nazwę/imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe wnioskodawcy;
b)
informacje dotyczące materiału lub części składowej i konkretnych zastosowań danej substancji w tym materiale i części składowej, dla których wnioskuje się o wyłączenie lub o jego odwołanie, a także ich cechy charakterystyczne;
c)
możliwe do zweryfikowania i zawierające wszelkie niezbędne odniesienia uzasadnienie przyznania wyłączenia lub jego odwołania zgodnie z warunkami określonymi w art. 5;
d)
analizę ewentualnych alternatywnych substancji, materiałów lub projektów w oparciu o cykl życia, obejmującą - o ile to możliwe - informacje na temat niezależnych badań naukowych, recenzowanych prac i działań rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę oraz analizę dostępności takich alternatyw;
e)
informacje na temat ewentualnego przygotowywania do ponownego użycia lub recyklingu materiałów pochodzących ze zużytego EEE i na temat przepisów dotyczących odpowiedniego przetwarzania odpadów zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2002/96/WE;
f)
inne istotne informacje;
g)
proponowane działania w celu opracowania, wnioskowania o opracowanie lub stosowania ewentualnych substancji alternatywnych, w tym harmonogram takich działań wnioskodawcy;
h)
w stosownych przypadkach - wskazanie informacji, które powinny być traktowane jako zastrzeżone, wraz z dającym się zweryfikować uzasadnieniem;
i)
w przypadku wnioskowania o wyłączenie - propozycję precyzyjnego i jasnego brzmienia danego wyłączenia;
j)
streszczenie wniosku.

ZAŁĄCZNIK  VI 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1.
Nr ... (niepowtarzalny identyfikator EEE):
2.
Nazwa/imię i nazwisko i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
3.
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora):
4.
Przedmiot deklaracji (identyfikator EEE umożliwiający odtworzenie jego historii. W stosownych przypadkach może zawierać zdjęcie):
5.
Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* * :
6.
Jeżeli stosowne, odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
7.
Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu: ................................................

(miejsce i data wydania)

(nazwisko, stanowisko) (podpis)

ZAŁĄCZNIK  VII 

CZĘŚĆ  A

Uchylona dyrektywa wraz z jej kolejnymi zmianami

(o których mowa w art. 26)

Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19)

Decyzja Komisji 2005/618/WE (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, s. 65)

Decyzja Komisji 2005/717/WE (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 48)

Decyzja Komisji 2005/747/WE (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, s. 18)

Decyzja Komisji 2006/310/WE (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, s. 38)

Decyzja Komisji 2006/690/WE (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 47)

Decyzja Komisji 2006/691/WE (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 48)

Decyzja Komisji 2006/692/WE (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 50)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/35/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 67)

Decyzja Komisji 2008/385/WE (Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 9)

Decyzja Komisji 2009/428/WE (Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 32)

Decyzja Komisji 2009/443/WE (Dz.U. L 148 z 11.6.2009, s. 27)

Decyzja Komisji 2010/122/UE (Dz.U. L 49 z 26.2.2010, s. 32)

Decyzja Komisji 2010/571/UE (Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 28)

CZĘŚĆ  B

Wykaz terminów transpozycji do prawa krajowego

(zgodnie z art. 26)
DyrektywaTermin transpozycji
2002/95/EC12 sierpnia 2004 r.
2008/35/EC-

ZAŁĄCZNIK  VIII 

Tabela korelacji

Dyrektywa 2002/95/WENiniejsza dyrektywa
Artykuł 1Artykuł 1
Artykuł 2 ust. 1Artykuł 2 ust. 1, art. 2 ust. 2, załącznik I
Artykuł 2 ust. 2Artykuł 2 ust. 3
Artykuł 2 ust. 3Artykuł 2 ust. 4 wyrażenie wprowadzające
-Artykuł 2 ust. 4
Artykuł 3 lit. a)Artykuł 3 pkt 1 i 2
Artykuł 3 lit. b)-
-Artykuł 3 pkt 6-28
Artykuł 4 ust. 1Artykuł 4 ust. 1, załącznik II
-Artykuł 4 ust. 3 i 4
Artykuł 4 ust. 2Artykuł 4 ust. 6
Artykuł 4 ust. 3-
Artykuł 5 ust. 1 wyrażenie wprowadzająceArtykuł 5 ust. 1 wyrażenie wprowadzające
Artykuł 5 ust. 1 lit. a)Artykuł 4 ust. 2
Artykuł 5 ust. 1 lit. b)Artykuł 5 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie
-Artykuł 5 ust. 1 lit. a) tiret drugie
Artykuł 5 ust. 1 lit. a) ostatni akapit
Artykuł 5 ust. 1 lit. c)Artykuł 5 ust. 1 lit. b)
-Artykuł 5 ust. 2 Artykuł 5 ust. 3-6
Artykuł 5 ust. 2Artykuł 5 ust. 7
-Artykuł 5 ust. 8
Artykuł 6Artykuł 6
-Artykuły 7-18
Artykuł 7Artykuły 19-22
Artykuł 8Artykuł 23
Artykuł 9Artykuł 25
-Artykuł 26
Artykuł 10Artykuł 27
Artykuł 11Artykuł 28
-Załączniki I i II
Załącznik pkt 1-39Załącznik III pkt 1-39
-Załączniki IV, V, VI-VIII
1 Dz.U. C 306 z 16.12.2009, s. 36.
2 Dz.U. C 141 z 29.5.2010, s. 55.
3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 maja 2011 r.
4 Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.
5 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
6 Dz.U. C 30 z 4.2.1988, s. 1.
7 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.
8 Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.
9 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
10 Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
11 Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.
12 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
13 Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1.
14 Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1.
15 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82.
16 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.
17 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
18 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
19 Art. 2 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
20 Art. 2 ust. 4 lit. k dodana przez art. 1 pkt 1 lit. b dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
21 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.
22 Dz.U. L 189 z 20.7.1990, s. 17.
23 Art. 3 pkt 28 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
24 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
25 Art. 4 ust. 4 lit. ea) dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
26 Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
27 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
28 Art. 5 ust. 4 lit. ba) dodana przez art. 1 pkt 4 lit. b dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
29 Art. 5 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c dyrektywy nr 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.305.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 11 grudnia 2017 r.
30 Art. 9 lit. b zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 lutego 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.44.55) zmieniające nin. dyrektywę z dniem 21 lipca 2011 r.
31 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 sierpnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.209.18/2) zmieniające nin. dyrektywę z dniem 21 lipca 2011 r.
32 Załącznik II zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.137.10) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 24 czerwca 2015 r.
33 Załącznik III:

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy Komisji nr 2012/50/UE z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.16) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy Komisji nr 2012/51/UE z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.18) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/14/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.71) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/72/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.78) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/76/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.86) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2017/1009 z dnia 13 marca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.153.21) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 6 lipca 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2017/1010 z dnia 13 marca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.153.23) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 6 lipca 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2017/1011 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.153.25) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 6 lipca 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2017/1975 z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.281.29) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 20 listopada 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/736 z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.94) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/737 z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.97) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/738 z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.100) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/739 z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.103) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/740 z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.106) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/741 z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.109) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2018/742 z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.123.112) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 7 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/169 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.5) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/170 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.8) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/171 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.11) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/172 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.14) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/173 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.17) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/174 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.20) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/176 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.26) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/177 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.29) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2019/178 z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2019.33.32) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 lutego 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 1845/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.283.38) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 listopada 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 361/2020 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2020.67.112) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 365/2020 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2020.67.125) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 647/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.133.54) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 10 maja 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/274 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.25) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/275 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.29) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/276 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.32) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/277 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.35) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/278 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.38) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/279 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/280 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.44) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/281 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.47) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/282 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.51) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/283 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.54) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/284 z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.57) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/287 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.64) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 16 marca 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2023/171 z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.24.33) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 15 lutego 2023 r.

34 Załącznik IV:

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/1/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.45) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/2/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.47) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/3/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.49) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/4/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.51) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/5/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.53) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/6/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.55) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/7/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.57) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/8/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.59) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/9/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.61) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/10/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.63) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/11/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.65) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/12/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.67) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/13/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.69) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/15/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.73) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/16/UE z dnia 18 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2014.4.75) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 29 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/69/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.72) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/70/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.74) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/71/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.76) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/73/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.80) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/74/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.82) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2014/75/UE z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.148.84) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 9 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2015/573 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.94.4) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 30 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2015/574 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.94.6) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 30 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2016/585 z dnia 12 lutego 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.101.12) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 6 maja 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2016/1028 z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.168.13) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 15 lipca 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr (UE) 2016/1029 z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.168.15) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 15 lipca 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 360/2020 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2020.67.109) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 364/2020 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2020.67.122) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 366/2020 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2020.67.129) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 884/2021 z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.194.37) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 22 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2021/1978 z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.402.65) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 15 listopada 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2021/1979 z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.402.69) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 15 listopada 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2021/1980 z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.402.73) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 15 listopada 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/1631 z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.245.45) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 12 października 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2022/1632 z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.245.48) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 12 października 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2023/1437 z dnia 4 maja 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.176.14) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 31 lipca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2023/1526 z dnia 16 maja 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.185.26) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 13 sierpnia 2023 r.

* Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.