Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.255.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 40, art. 47 ust. 1, art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie oraz art. 55,

uwzględniając wniosek Komisji 1 ,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2 ,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu 3 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) Traktatu jednym z celów Wspólnoty jest zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób i usług między Państwami Członkowskimi. Dla obywateli Państw Członkowskich oznacza to w szczególności możliwość wykonywania zawodu jako osoba pracująca na własny rachunek lub jako pracownik najemny, w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym zdobyli kwalifikacje zawodowe. Ponadto art. 47 ust. 1 Traktatu przewiduje uchwalenie dyrektyw zmierzających do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

(2) Po posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23. i 24. marca 2000 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie "Strategii rynku wewnętrznego w dziedzinie usług", zakładającej w szczególności stworzenie takich warunków, by swobodne świadczenie usług na terytorium Wspólnoty było równie proste jak w przypadku usług świadczonych na terytorium pojedynczego Państwa Członkowskiego. Nawiązując do komunikatu Komisji zatytułowanego "Nowe europejskie rynki pracy, otwarte i dostępne dla wszystkich", Rada Europejska na posiedzeniu w Sztokholmie w dniach 23. i 24. marca 2001 r. powierzyła Komisji zadanie przedstawienia wiosennej Radzie Europejskiej w 2002 r. szczegółowych propozycji dotyczących bardziej jednolitego, przejrzystego i elastycznego systemu uznawania kwalifikacji.

(3) Gwarancje przyznane w niniejszej dyrektywie osobom, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w jednym z Państw Członkowskich, w zakresie dostępu do tego samego zawodu i jego wykonywania w innym Państwie Członkowskim na takich samych prawach jak obywatele tego drugiego Państwa Członkowskiego, nie zwalniają migrujących specjalistów z obowiązku wypełniania wszelkich niedyskryminujących warunków wykonywania zawodu, które mogą zostać ustanowione przez to drugie Państwo, o ile znajdują one obiektywne uzasadnienie i są proporcjonalne.

(4) 4  W celu ułatwienia swobodnego świadczenia usług należy ustanowić szczegółowe przepisy zmierzające do poszerzenia możliwości prowadzenia działalności zawodowej pod tytułem zawodowym w oryginalnym brzmieniu. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych na odległość powinny obowiązywać także przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego 5 .

(5) Ze względu na obowiązywanie odrębnych systemów, z jednej strony dla transgranicznego świadczenia usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, a z drugiej strony dla podejmowania działalności gospodarczej, powinny zostać określone kryteria rozróżnienia tych dwóch form w przypadku gdy usługodawca przenosi się na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego.

(6) Wprowadzanie ułatwień w świadczeniu usług musi odbywać się przy pełnym poszanowaniu wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony konsumentów. Dlatego należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące przedstawicieli zawodów regulowanych, związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, którzy świadczą usługi transgraniczne tymczasowo lub okazjonalnie.

(7) Przyjmujące Państwo Członkowskie może, w niezbędnych przypadkach i zgodnie z prawem wspólnotowym, ustanowić wymogi dokonywania odpowiednich zgłoszeń. Wymogi te nie mogą skutkować nałożeniem na usługodawców nieproporcjonalnych ciężarów i uniemożliwiać im korzystania ze swobody świadczenia usług albo zmniejszać wynikające z niej korzyści. Należy dokonywać okresowej oceny potrzeby dalszego utrzymywania takich wymogów w świetle postępu dokonywanego w tworzeniu wspólnotowych ram współpracy administracyjnej Państw Członkowskich.

(8) Usługodawca powinien podlegać obowiązującym w przyjmującym Państwie Członkowskim przepisom dyscyplinarnym, bezpośrednio związanym z kwalifikacjami zawodowymi, takim jak przepisy regulujące kwestie definicji zawodu, zakresu czynności należących do danego zawodu lub zastrzeżonych dla jego przedstawicieli, używania tytułów zawodowych oraz poważnych uchybień zawodowych, co bezpośrednio wiąże się z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów.

(9) Przy zachowaniu, dla celów swobody przedsiębiorczości, zasad i gwarancji stanowiących podstawę obecnie obowiązujących, zróżnicowanych systemów uznawania kwalifikacji, należy poprawić odpowiednie przepisy, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu. Dodatkowo ze względu na to, że odpowiednie dyrektywy były kilkakrotnie zmieniane, należy zreorganizować i zracjonalizować ich przepisy poprzez ujednolicenie obowiązujących zasad. W tym celu niezbędne jest zastąpienie dyrektyw Rady 89/48/EWG 6  i 92/51/EWG 7 , jak również dyrektywy 1999/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 8 , dotyczących ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, oraz dyrektyw Rady 77/452/EWG 9 , 77/453/EWG 10 , 78/686/EWG 11 , 78/687/EWG 12 , 78/1026/EWG 13 , 78/1027/EWG 14 , 80/154/EWG 15 , 80/155/EWG 16 , 85/384/EWG 17 , 85/432/EWG 18 , 85/433/EWG 19  i 93/16/EWG 20 , dotyczących zawodów: pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, poprzez połączenie ich w jednym tekście.

(10) Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla uznawania przez Państwa Członkowskie, zgodnie z własnymi przepisami, kwalifikacji zawodowych zdobytych poza terytorium Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich. Uznawanie kwalifikacji powinno być w każdym przypadku uzależnione od spełnienia minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia, przewidzianych dla danego zawodu.

(11) W przypadku zawodów objętych ogólnym systemem uznawania kwalifikacji, zwanym dalej "systemem ogólnym", Państwa Członkowskie powinny zachować prawo do określania minimalnego poziomu kwalifikacji wymaganego dla zagwarantowania właściwej jakości usług świadczonych na ich terytorium. Jednakże, zgodnie z art. 10, 39 i 43 Traktatu, nie powinny one wymagać od obywatela jednego z Państw Członkowskich uzyskania kwalifikacji, określonych wyłącznie na podstawie odniesienia do dyplomów uzyskiwanych w ramach ich własnego systemu szkolnictwa w przypadku gdy obywatel ten uzyskał całość lub część tych kwalifikacji w innym Państwie Członkowskim. W konsekwencji należy ustanowić zasadę, zgodnie z którą każde przyjmujące Państwo Członkowskie, w którym dany zawód jest zawodem regulowanym, powinno uwzględnić kwalifikacje zdobyte w innym Państwie Członkowskim oraz ustalić, czy kwalifikacje te odpowiadają kwalifikacjom, których ono wymaga. Ogólny system uznawania kwalifikacji nie narusza prawa Państw Członkowskich do ustanowienia dla osób wykonujących dany zawód w tym Państwie Członkowskim szczególnych wymogów wynikających z przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu uzasadnionych interesem publicznym. Przepisy tego rodzaju dotyczą, między innymi, zasad organizacji zawodu, standardów zawodowych, w tym dotyczących zasad etycznych, nadzoru oraz odpowiedzialności. Dyrektywa nie ma na celu ingerencji w uprawnienie Państw Członkowskich do przeciwdziałania nieuczciwemu uchylaniu się przez niektórych z ich obywateli od przestrzegania przepisów krajowych dotyczących wykonywania zawodu.

(12) Niniejsza dyrektywa dotyczy uznawania przez Państwa Członkowskie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym Państwie Członkowskim. Nie dotyczy jednak uznawania przez Państwa Członkowskie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji podjętych przez inne Państwa Członkowskie na podstawie niniejszej dyrektywy. Osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na podstawie niniejszej dyrektywy, nie mogą tym samym powołać się na to uznanie w celu nabycia w Państwie Członkowskim swego pochodzenia praw, które nie wynikają z kwalifikacji zawodowych uzyskanych w tym Państwie Członkowskim, chyba że wykażą uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w przyjmującym Państwie Członkowskim.

(13) W celu zdefiniowania mechanizmu uznawania w ramach systemu ogólnego, konieczne jest zgrupowanie różnych krajowych programów edukacyjnych i szkoleniowych na różnych poziomach. Poziomy te są określone jedynie w związku z funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie mają wpływu na krajowe struktury edukacji i kształcenia, ani na uprawnienia Państw Członkowskich w tej dziedzinie.

(14) Mechanizm uznawania ustanowiony w dyrektywach 89/48/EWG oraz 92/51/EWG pozostaje niezmieniony. W związku z tym posiadacz dyplomu zaświadczającego o ukończeniu kształcenia na poziomie pomaturalnym, które trwało co najmniej jeden rok, powinien mieć dostęp do zawodu regulowanego w Państwie Członkowskim, w którym dostęp jest uwarunkowany posiadaniem dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich lub innych studiów wyższych trwających cztery lata, bez względu na poziom, do którego zaliczany jest dyplom wymagany w przyjmującym Państwie Członkowskim. W przeciwnym przypadku, gdy dostęp do zawodu regulowanego jest uwarunkowany ukończeniem studiów uniwersyteckich lub innych studiów wyższych trwających dłużej niż cztery lata, dostęp taki powinien zostać przyznany jedynie osobom posiadającym dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich lub innych studiów wyższych trwających co najmniej trzy lata.

(15) W przypadku braku harmonizacji minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia, wymaganego do dostępu do zawodów objętych systemem ogólnym, przyjmujące Państwo Członkowskie powinno mieć możliwość wprowadzenia środka wyrównawczego. Środek ten powinien być proporcjonalny i uwzględniać, w szczególności, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy. Doświadczenie pokazuje, że pozostawienie migrantowi możliwości wyboru, zdania testu umiejętności bądź odbycia stażu adaptacyjnego stanowi wystarczającą gwarancję stwierdzenia poziomu jego kwalifikacji, dlatego odstąpienie od tego wyboru musi być w każdym przypadku uzasadnione istotnym wymogiem interesu publicznego.

(16) 21  W celu wspierania swobodnego przepływu specjalistów, przy równoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu kwalifikacji, poszczególne stowarzyszenia i organizacje zawodowe lub Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość zaproponowania stworzenia wspólnych platform na szczeblu europejskim. Niniejsza dyrektywa powinna, pod określonymi warunkami i zgodnie z uprawnieniami Państw Członkowskich w dziedzinie określania kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu na ich terytorium, jak również istoty i organizacji ich systemów kształcenia zawodowego oraz zgodnie z prawem wspólnotowym, w szczególności wspólnotowym prawem konkurencji, uwzględniać takie inicjatywy, równocześnie wspierając w tym kontekście nadanie bardziej automatycznego charakteru uznawaniu kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Stowarzyszenia zawodowe zdolne do przedstawienia propozycji wspólnych platform powinny być reprezentatywne na szczeblu krajowym i europejskim. Wspólną platformę stanowi zespół kryteriów umożliwiających złagodzenie w jak najszerszym zakresie skutków znaczących różnic w dziedzinie wymogów dotyczących wykształcenia, jakie stwierdzono, w co najmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich, w tym we wszystkich Państwach Członkowskich, w których dany zawód jest regulowany. Kryteria te mogłyby przykładowo obejmować wymogi, takie jak: dodatkowe szkolenie, staż adaptacyjny odbywany w formie nadzorowanej praktyki, test umiejętności, wymóg posiadania minimalnego poziomu doświadczenia zawodowego albo też połączenie tych wymogów.

(17) W celu uwzględnienia wszystkich sytuacji, które w dalszym ciągu nie podlegają przepisom dotyczącym uznawania kwalifikacji zawodowych, system ogólny powinien zostać rozszerzony na te przypadki, które nie zostały objęte systemem szczególnym wskutek tego, że dany zawód nie został objęty żadnym systemem bądź też w przypadku, gdy dany zawód wprawdzie został objęty takim szczególnym systemem, jednakże wnioskodawca z pewnych szczególnych i wyjątkowych przyczyn nie spełnia warunków koniecznych do skorzystania z tego systemu.

(18) Istnieje potrzeba uproszczenia warunków podejmowania szeregu rodzajów działalności przemysłowej, handlowej i rzemieślniczej w Państwach Członkowskich, w których zawody te są regulowane, przez osoby, które wykonywały daną działalność przez stosowny i wystarczająco długi okres w innym Państwie Członkowskim, z równoczesnym utrzymaniem co do tych rodzajów działalności systemu automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego.

(19) Swoboda przemieszczania się i wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną (przy czym termin ten obejmuje również pielęgniarzy), lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, farmaceutów i architektów, muszą opierać się na ogólnej zasadzie automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie skoordynowanych, minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia. Dodatkowo warunkiem wykonywania w Państwach Członkowskich zawodu lekarza, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza weterynarii, położnej (przy czym termin ten obejmuje również położnego) i farmaceuty powinno być posiadanie przez osobę zainteresowaną kwalifikacji gwarantujących, że posiada ona wykształcenie spełniające ustanowione minimalne wymogi. Powyższy system należy uzupełnić o szereg przepisów dotyczących ochrony praw nabytych, z których wykwalifikowani specjaliści będą mogli korzystać pod pewnymi warunkami.

(20) 22  W celu uwzględnienia charakteru kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz związanego z tym dorobku wspólnotowego w dziedzinie wzajemnego uznawania kwalifikacji, uzasadnione jest utrzymanie zasady automatycznego uznawania specjalności medycznych i lekarsko-dentystycznych, wspólnych przynajmniej dla dwóch Państw Członkowskich wobec specjalności, które są uznane w momencie przyjęcia niniejszej dyrektywy. W celu uproszczenia systemu rozszerzenie automatycznego uznawania kwalifikacji o nowe specjalności medyczne po wejściu w życie niniejszej dyrektywy powinno być jednak ograniczone do takich specjalności, które występują w przynajmniej dwóch piątych Państw Członkowskich. Ponadto niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Państw Członkowskich do uzgodnienia między sobą automatycznego uznawania kwalifikacji zgodnie z ich własnymi zasadami w określonych specjalnościach medycznych i stomatologicznych występujących w tych Państwach, lecz niepodlegających automatycznemu uznawaniu w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

(21) Automatyczne uznawanie formalnych kwalifikacji lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego nie narusza uprawnienia Państw Członkowskich do decydowania, czy kwalifikacje te będą powiązane z czynnościami zawodowymi.

(22) Wszystkie Państwa Członkowskie powinny formalnie rozróżniać zawód lekarza dentysty od zawodu lekarza, niezależnie od posiadanej przez niego specjalizacji z odontostomatologii. Państwa Członkowskie powinny zagwarantować, że kształcenie lekarzy dentystów zapewni im uzyskanie umiejętności niezbędnych dla zapobiegania, diagnozowania i leczenia nieprawidłowości i chorób zębów, jamy ustnej, szczęki, żuchwy oraz okolic przyległych. Działalność zawodowa lekarza dentysty powinna być wykonywana przez osoby posiadające kwalifikacje lekarza dentysty określone w niniejszej dyrektywie.

(23) Nie wydaje się pożądane określanie jednolitych norm kształcenia położnych dla wszystkich Państw Członkowskich. Powinno się raczej zapewnić im możliwie największą swobodę w organizowaniu swojego kształcenia.

(24) W celu uproszczenia niniejszej dyrektywy należy odnieść się do pojęcia "farmaceuta", aby wyznaczyć zakres stosowania przepisów dotyczących automatycznego uznawania kwalifikacji bez uszczerbku dla odrębności występujących w przepisach krajowych regulujących tą działalność.

(25) Osoby posiadające kwalifikacje farmaceuty są specjalistami w dziedzinie leków i z zasady powinny być uprawnione do wykonywania zawodu farmaceuty w jego podstawowym zakresie we wszystkich Państwach Członkowskich. Określenie tego minimalnego zakresu w niniejszej dyrektywie nie powoduje ani ograniczenia zakresu uprawnień farmaceutów w Państwach Członkowskich, w szczególności dotyczących analiz biomedycznych, ani też stworzenia monopolu dla tych specjalistów, jako że pozostaje to wyłącznie w kompetencji Państw Członkowskich. Przepisy niniejszej dyrektywy nie naruszają prawa Państw Członkowskich do wprowadzenia dodatkowych wymogów w zakresie kształcenia, warunkujących możliwość wykonywania czynności nieujętych w skoordynowanym podstawowym zakresie czynności. Oznacza to, że Państwo Członkowskie powinno mieć możliwość wprowadzania tych wymogów wobec obywateli posiadających kwalifikacje objęte automatycznym uznawaniem w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

(26) Niniejsza dyrektywa nie zapewnia koordynacji wszystkich wymogów w zakresie podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie farmacji. W szczególności kwestie rozmieszczenia geograficznego aptek i monopolu na wydawanie produktów leczniczych powinny pozostać w kompetencji Państw Członkowskich. Dyrektywa nie wprowadza żadnych zmian w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich wprowadzających zakaz wykonywania przez spółki niektórych czynności w dziedzinie farmacji lub uzależniających wykonywanie tych czynności od spełnienia określonych warunków.

(27) Projekt architektoniczny, jakość obiektów budowlanych, ich harmonijne wkomponowanie w otoczenie, poszanowanie charakteru krajobrazu naturalnego i miejskiego oraz zbiorowego i prywatnego dziedzictwa należą do kwestii o znaczeniu publicznym. Dlatego też wzajemne uznawanie kwalifikacji powinno być oparte na kryteriach jakościowych i ilościowych gwarantujących, że osoby posiadające uznane kwalifikacje potrafią zrozumieć i wyrazić potrzeby jednostek, grup społecznych i władz w zakresie planowania przestrzennego, projektowania, organizacji i konstrukcji budynków, konserwacji i wykorzystywania dziedzictwa architektonicznego oraz ochrony naturalnej równowagi.

(28) Krajowe regulacje w dziedzinie architektury oraz podejmowania i wykonywania działalności zawodowej przez architektów mają bardzo zróżnicowany zakres. W większości Państw Członkowskich działalność w dziedzinie architektury prowadzona jest de iure bądź de facto przez osoby posiadające wyłącznie tytuł architekta lub dodatkowo także inny tytuł, przy czym osoby te nie mają wyłączności na prowadzenie takiej działalności, chyba że wynika to przepisów ustawowych. Działalność ta, bądź tylko niektóre jej rodzaje, może być wykonywana także przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania. W celu uproszczenia niniejszej dyrektywy należy odnieść się do pojęcia "architekt", aby wyznaczyć zakres stosowania przepisów dotyczących automatycznego uznawania kwalifikacji w dziedzinie architektury, bez uszczerbku dla odrębności występujących w przepisach krajowych regulujących tą działalność.

(29) 23  W przypadku przedstawienia przez organizację zawodową lub stowarzyszenie, które działają w zakresie zawodu regulowanego na szczeblu europejskim i krajowym, uzasadnionego wniosku dotyczącego szczególnych postanowień dotyczących uznawania kwalifikacji w oparciu o zharmonizowane minimalne wymogi w zakresie wykształcenia, Komisja ocenia zasadność przyjęcia projektu zmiany niniejszej dyrektywy.

(30) Aby system uznawania kwalifikacji zawodowych był skuteczny, powinny zostać ustalone jednolite procedury i zasady postępowania w zakresie jego wprowadzenia w życie, jak również określone warunki wykonywania zawodu.

(31) Ponieważ współpraca między Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją powinna ułatwić wdrożenie niniejszej dyrektywy oraz realizację wynikających z niej zobowiązań, należy zapewnić warunki służące tej współpracy.

(32) Wprowadzenie przez stowarzyszenia lub organizacje zawodowe legitymacji zawodowych na szczeblu europejskim mogłoby ułatwić mobilność przedstawicieli danych zawodów, w szczególności poprzez przyspieszenie wymiany informacji pomiędzy przyjmującym Państwem Członkowskim a Państwem Członkowskim pochodzenia. Legitymacja zawodowa powinna umożliwiać monitorowanie kariery osób wykonujących dany zawód, które prowadzą działalność w różnych Państwach Członkowskich. Legitymacje te, przy pełnym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych, mogłyby zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych danej osoby (dotyczące uniwersytetu lub instytucji, w których uzyskała ona wykształcenie, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego), jej miejsca prowadzenia działalności, sankcji nałożonych na tą osobę w związku z wykonywaniem zawodu oraz informacje dotyczące właściwego organu.

(33) Ustanowienie sieci ośrodków informacji mających za zadanie dostarczenie obywatelom Państw Członkowskich informacji i wsparcia zapewni przejrzystość systemowi uznawania kwalifikacji. W ośrodkach informacji każdy zainteresowany obywatel oraz Komisja uzyskają wszelkie informacje i adresy istotne w procedurze uznawania. Wyznaczenie przez każde Państwo Członkowskie pojedynczego ośrodka informacji w ramach tej sieci nie wpływa na ich organizację i uprawnienia na szczeblu krajowym. W szczególności nie stanowi to przeszkody dla wyznaczenia szeregu innych biur na szczeblu krajowym, przy czym ośrodek informacji wyznaczony w ramach wyżej wymienionej sieci będzie odpowiedzialny za koordynację działań z tymi biurami oraz kierowanie obywateli, w razie potrzeby, do właściwego biura.

(34) Zarządzanie różnorodnymi systemami uznawania kwalifikacji ustanowionymi w dyrektywach sektorowych oraz systemem ogólnym okazało się zadaniem uciążliwym i skomplikowanym. Dlatego potrzebne jest uproszczenie zarządzania i dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego, w szczególności w przypadku koordynacji minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia dla potrzeb automatycznego uznawania kwalifikacji. W tym celu powinien zostać powołany wspólny komitet ds. uznawania kwalifikacji zawodowych oraz należy zapewnić odpowiedni udział przedstawicieli organizacji zawodowych, również na poziomie wspólnotowym.

(35) Środki niezbędne dla wdrożenia niniejszej dyrektywy należy przyjąć zgodnie z procedurą określoną w decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 24 .

(36) Sporządzanie przez Państwa Członkowskie sprawozdania okresowego z wdrożenia niniejszej dyrektywy, zawierającego dane statystyczne, umożliwi ocenę oddziaływania systemu uznawania kwalifikacji zawodowych.

(37) Należy ustanowić odpowiednią procedurę przyjmowania środków tymczasowych, na wypadek gdyby stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy napotykało na istotne trudności w Państwie Członkowskim.

(38) Przepisy niniejszej dyrektywy nie wpływają na kompetencje Państw Członkowskich w zakresie organizacji ich krajowego systemu ubezpieczeń społecznych oraz określania działań, które należy w ramach tego systemu realizować.

(39) 25  Wobec szybkości przemian technologicznych i postępu naukowego uczenie się przez całe życie ma szczególne znaczenie w odniesieniu do znaczącej liczby zawodów. W tym kontekście rolą Państw Członkowskich jest przyjęcie szczegółowych przepisów dotyczących odpowiedniego dalszego kształcenia, które umożliwi przedstawicielom tych zawodów stałe zaznajamianie się ze zmianami, które przynosi postęp techniczny i naukowy.

(40) W związku z tym, że cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie racjonalizacja, uproszczenie i poprawa regulacji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie, a możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(41) Niniejsza dyrektywa nie narusza art. 39 ust. 4 oraz art. 45 Traktatu, w szczególności w odniesieniu do notariuszy.

(42) Niniejsza dyrektywa w zakresie dotyczącym swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług nie narusza innych, szczególnych przepisów prawnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, takich jak przepisy obowiązujące w odniesieniu do transportu, pośredników ubezpieczeniowych oraz biegłych rewidentów. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie dyrektywy Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług 26  ani dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 27 . Uznawanie kwalifikacji zawodowych prawników dla celów podejmowania przez nich bezpośredniej działalności w przyjmującym Państwie Członkowskim na podstawie tytułu zawodowego przyjmującego Państwa Członkowskiego powinno zostać objęte przepisami niniejszej dyrektywy.

(43) W zakresie, w jakim są one regulowane, niniejsza dyrektywa dotyczy również wolnych zawodów, do których, zgodnie z niniejszą dyrektywą, należą zawody wykonywane osobiście na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych w sposób odpowiedzialny i zawodowo niezależny przez osoby świadczące usługi intelektualne i koncepcyjne w interesie klienta i w interesie publicznym. Wykonywanie zawodu może podlegać w Państwach Członkowskich, zgodnie z Traktatem, szczególnym ograniczeniom ustawowym zgodnie z prawem krajowym oraz uregulowaniom zawodowym przyjmowanym w tych ramach samodzielnie przez odpowiednie organizacje zawodowe, chroniącym i rozwijającym profesjonalizm oraz jakość usług, a także poufność w relacjach z klientem.

(44) Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i konsumentów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

TYTUŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1 28

Cel

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady, na podstawie których każde Państwo Członkowskie, które uzależnia dostęp do zawodu regulowanego lub jego wykonywanie na swoim terytorium od posiadania szczególnych kwalifikacji zawodowych (zwane dalej "przyjmującym Państwem Członkowskim") uznaje, dla celów dostępu do tego zawodu i jego wykonywania, kwalifikacje zawodowe uzyskane w innym lub innych Państwach Członkowskich (zwanych dalej "rodzimym Państwem Członkowskim"), które umożliwiają posiadaczowi wymienionych kwalifikacji wykonywanie w tych Państwach tego samego zawodu.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się również zasady dotyczące częściowego dostępu do zawodu regulowanego oraz uznawania praktyk zawodowych odbywanych w innym państwie członkowskim.

Artykuł  2

Zakres

1.  29
 Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec wszystkich obywateli Państw Członkowskich, zamierzających wykonywać zawód regulowany w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje zawodowe, zarówno jako osoba pracująca na własny rachunek, w tym jako osoba wykonująca wolny zawód, jak też jako pracownik najemny.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również wobec wszystkich obywateli państw członkowskich, którzy odbyli praktyki zawodowe poza rodzimym państwem członkowskim.

2. 
Każde Państwo Członkowskie może zezwolić obywatelom Państwa Członkowskiego posiadającym dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, który nie został uzyskany w jednym z Państw Członkowskich, na wykonywanie na swoim terytorium zawodu regulowanego w rozumieniu art. 3 ust.1 lit. a) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym Państwie. W przypadku zawodów określonych w przepisach tytułu III, rozdział III, wstępne uznanie jest uzależnione od spełnienia minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia ustanowionych w tym rozdziale.
3. 
Jeżeli w odniesieniu do danego zawodu regulowanego obowiązują inne szczególne przepisy bezpośrednio dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, ustanowione w odrębnym instrumencie prawa wspólnotowego, odpowiadających im przepisów niniejszej dyrektywy nie stosuje się.
4.  30
 Niniejszej dyrektywy nie stosuje się wobec notariuszy powoływanych na mocy urzędowego aktu organów publicznych.
Artykuł  3

Definicje

1. 
Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się poniższe definicje:
a)
"zawód regulowany": działalność zawodowa lub zespół działalności zawodowych, których podjęcie, wykonywanie, lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga, bezpośrednio bądź pośrednio, na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych; w szczególności używanie tytułu zawodowego zastrzeżonego na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe stanowi sposób wykonywania działalności zawodowej. W przypadkach, w których nie stosuje się pierwszego zdania niniejszej definicji, działalność zawodowa, o której mowa w ust. 2, traktowana jest jako zawód regulowany;
b)
"kwalifikacje zawodowe": kwalifikacje potwierdzone dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, poświadczeniem kompetencji, o którym mowa w art. 11 lit. a) ppkt i) lub doświadczenia zawodowego;
c)
"dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji": dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez organ Państwa Członkowskiego wyznaczony zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego Państwa, potwierdzające pomyślne ukończenie kształcenia zawodowego, odbywanego w przeważającej części na terytorium Wspólnoty. W przypadkach, w których nie stosuje się zdania pierwszego niniejszej definicji, dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w ust. 3, traktowany jest jako dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji;
d)
"właściwy organ": każdy organ lub jednostka upoważniona przez Państwa Członkowskie do wystawiania lub przyjmowania świadectw wykształcenia i innych dokumentów lub informacji, przyjmowania wniosków i podejmowania decyzji, o których mowa w niniejszej dyrektywie;
e)
"kształcenie regulowane": każdy rodzaj kształcenia, które w szczególny sposób przystosowane jest na potrzeby wykonywania określonego zawodu oraz obejmuje kurs lub kursy uzupełnione, w stosownych przypadkach, kształceniem zawodowym albo praktyką w okresie próbnym lub praktyką zawodową.

Struktura i poziom kształcenia zawodowego oraz praktyk w okresie próbnym lub praktyk zawodowych określane są w ustawach, przepisach wykonawczych lub administracyjnych danego Państwa Członkowskiego albo są nadzorowane bądź zatwierdzane przez wyznaczony w tym celu organ;

f) 31
 "doświadczenie zawodowe": faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie danego zawodu w państwie członkowskim w pełnym wymiarze czasu pracy lub w równoważnym niepełnym wymiarze czasu pracy;
g) 32
 "staż adaptacyjny": wykonywanie zawodu regulowanego w przyjmującym Państwie Członkowskim pod nadzorem wykwalifikowanego przedstawiciela tego zawodu, gdzie takiej praktyce odbywanej pod nadzorem może towarzyszyć dalsze kształcenie. Powyższy okres nadzorowanej praktyki podlega ocenie. Szczegółowe zasady regulujące kwestie stażu adaptacyjnego i jego oceny, jak również status migranta objętego nadzorem, określa właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Status prawny osoby odbywającej nadzorowaną praktykę w przyjmującym Państwie Członkowskim, zwłaszcza w zakresie prawa pobytu, obowiązków, uprawnień i przywilejów socjalnych, świadczeń i wynagrodzenia, określany jest przez właściwe organy tego Państwa Członkowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi;

h) 33
 "test umiejętności": test sprawdzający wiedzę zawodową, umiejętności i kompetencje wnioskodawcy, przeprowadzony lub uznany przez właściwe władze przyjmującego państwa członkowskiego w celu oceny zdolności wnioskodawcy do wykonywania zawodu regulowanego w tym państwie członkowskim.

Aby umożliwić przeprowadzenie tego testu, właściwe organy sporządzają - na podstawie porównania kształcenia i szkoleń wymaganych w przyjmującym państwie członkowskim z kształceniem i szkoleniami odbytymi przez wnioskodawcę - listę zagadnień, których nie obejmuje posiadany przez wnioskodawcę dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje.

Test umiejętności musi uwzględniać fakt, że wnioskodawca jest wykwalifikowanym specjalistą w rodzimym państwie członkowskim lub w państwie członkowskim, z którego przybywa. Test umiejętności obejmuje zagadnienia wybrane z listy, których znajomość jest niezbędna do wykonywania danego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim. Test może sprawdzać również znajomość zasad dotyczących wykonywania danego zawodu obowiązujących w przyjmującym państwie członkowskim.

Szczegóły dotyczące przeprowadzania testu umiejętności oraz status przysługujący w przyjmującym państwie członkowskim wnioskodawcy, który pragnie przygotowywać się do testu umiejętności w tym państwie członkowskim, określane są przez właściwe organy tego państwa członkowskiego.

i)
"kierownik przedsiębiorstwa": każda osoba, która w przedsiębiorstwie działającym w danym sektorze zawodowym sprawowała funkcję:
i)
kierownika przedsiębiorstwa lub oddziału przedsiębiorstwa; lub
ii)
przedstawiciela właściciela lub zastępcy kierownika przedsiębiorstwa, przy czym stanowisko wiązało się z takimi samymi obowiązkami, jakie spoczywały na zastępowanym właścicielu albo kierowniku; lub
iii)
na stanowisku kierowniczym z obowiązkami o charakterze handlowym lub technicznym, związanym z odpowiedzialnością za jeden lub kilka działów przedsiębiorstwa.
j) 34
 "praktyki zawodowe": bez uszczerbku dla art. 46 ust. 4, okres praktyk zawodowych prowadzonych pod nadzorem, który może mieć miejsce albo podczas nauki prowadzącej do uzyskania dyplomu, albo po jej zakończeniu, o ile stanowi to warunek dostępu do zawodu regulowanego;
k) 35
 "europejska legitymacja zawodowa": elektroniczny dokument wykazujący albo, że specjalista spełnił wszystkie niezbędne warunki w celu tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług w przyjmującym państwie członkowskim, albo uznanie kwalifikacji zawodowych na użytek stałego prowadzenia działalności zawodowej w przyjmującym państwie członkowskim;
l) 36
 "uczenie się przez całe życie": całość odbytego w ciągu całego życia kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, których rezultatem jest poprawa wiedzy, umiejętności i kompetencji, co może obejmować etykę zawodową;
m) 37
 "nadrzędne względy interesu ogólnego": względy uznane za takie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
n) 38
 "Europejski system transferu i akumulacji punktów lub punkty ECTS": system punktacji w szkolnictwie wyższym stosowany w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego.
2.  39
 Zawód wykonywany przez członków stowarzyszeń lub organizacji wyszczególnionych w załączniku I traktowany jest jako zawód regulowany.

Celem realizowanym przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w akapicie pierwszym, jest w szczególności wspieranie i utrzymywanie wysokiego standardu w danej dziedzinie zawodowej. W tym celu podlegają one specjalnej formie uznania przez Państwa Członkowskie, oraz wydają swoim członkom dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, zapewniają przestrzeganie przez członków przyjętych zasad wykonywania zawodu i przyznają im prawo używania tytułu bądź skrótu tytułu zawodowego lub prawo do korzystania ze statusu odpowiadającego temu wykształceniu.

Za każdym razem, gdy państwo członkowskie uznaje stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w akapicie pierwszym, powiadamia o tym Komisję. Komisja sprawdza, czy to stowarzyszenie lub ta organizacja spełniają warunki określone w akapicie drugim. Aby uwzględnić zmiany regulacyjne w państwach członkowskich, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 57c w celu aktualizacji załącznika I, jeżeli spełnione są warunki określone w akapicie drugim.

Jeżeli warunki określone w akapicie drugim nie są spełnione, Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu odrzucenia proponowanej aktualizacji załącznika I.

3. 
Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wydane przez państwo trzecie uznawane jest za dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, jeżeli jego posiadacz legitymuje się trzyletnim doświadczeniem zawodowym w danym zawodzie, zdobytym na terytorium Państwa Członkowskiego, które uznało to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2 oraz państwo to potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe.
Artykuł  4

Skutki uznania

1.  40
 Uznanie kwalifikacji zawodowych przez przyjmujące państwo członkowskie pozwala beneficjentom na uzyskanie w tym państwie członkowskim dostępu do tego samego zawodu, w odniesieniu do którego posiadają kwalifikacje w rodzimym państwie członkowskim, oraz wykonywanie tego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim na tych samych warunkach, jakie obowiązują obywateli przyjmującego państwa członkowskiego.
2. 
Dla celów niniejszej dyrektywy, zawód, który wnioskodawca pragnie wykonywać w przyjmującym Państwie Członkowskim uznaje się za ten sam, do którego wykonywania kwalifikacje wnioskodawca posiada w rodzimym Państwie Członkowskim, jeżeli w obu przypadkach chodzi o porównywalną działalność.
3.  41
 W drodze odstępstwa od ust. 1 częściowy dostęp do zawodu w przyjmującym państwie członkowskim jest przyznawany na warunkach określonych w art. 4f.
Artykuł  4a  42  

Europejska legitymacja zawodowa

1. 
Państwa członkowskie wydają osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe europejską legitymację zawodową na wniosek tych osób i pod warunkiem przyjęcia przez Komisję odpowiednich aktów wykonawczych określonych w ust. 7.
2. 
Jeżeli europejska legitymacja zawodowa została wprowadzona dla określonego zawodu w drodze odpowiednich aktów wykonawczych przyjętych na podstawie ust. 7, osoba posiadająca dane kwalifikacje zawodowe może zdecydować się na wystąpienie o taką legitymację albo na skorzystanie z procedur przewidzianych w tytułach II i III.
3. 
Państwa członkowskie zapewniają posiadaczowi europejskiej legitymacji zawodowej korzystanie ze wszystkich praw przyznanych w art. 4b-4e.
4. 
Jeżeli osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe zamierza świadczyć usługi, o których mowa w tytule II, inne niż usługi objęte art. 7 ust. 4, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego wydaje europejską legitymację zawodową zgodnie z art. 4b i 4c. Europejska legitymacja zawodowa stanowi, w stosownych przypadkach, oświadczenie zgodnie z art. 7.
5. 
Jeżeli osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe zamierza prowadzić stałą działalność zawodową w innym państwie członkowskim zgodnie z tytułem III rozdziały I-IIIa lub świadczyć usługi zgodnie z art. 7 ust. 4, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego podejmuje wszelkie działania przygotowawcze w odniesieniu do indywidualnej dokumentacji wnioskodawcy utworzonej w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (dokumentacji w systemie IMI), zgodnie z art. 4b i 4d. Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego wydaje europejską legitymację zawodową zgodnie z art. 4b i 4d.

Na użytek stałego prowadzenia działalności zawodowej wydanie europejskiej legitymacji zawodowej nie daje automatycznego prawa do wykonywania określonego zawodu, jeżeli w przyjmującym państwie członkowskim już obowiązują - przed wprowadzeniem europejskiej legitymacji zawodowej dla tego zawodu - wymogi rejestracyjne lub inne procedury kontrolne.

6. 
Państwa członkowskie wyznaczają organy właściwe do zajmowania się dokumentacją w systemie IMI i wydawania europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewniają bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, o których mowa w art. 57b, również mogą pełnić funkcję właściwego organu. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy i ośrodki wsparcia informowały obywateli, w tym potencjalnych wnioskodawców, o funkcjonowaniu i wartości dodanej europejskiej legitymacji zawodowej w odniesieniu do zawodów, dla których jest ona dostępna.
7. 
Komisja w drodze aktów wykonawczych przyjmuje środki konieczne do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów dotyczących europejskich legitymacji zawodowych dla tych zawodów, które spełniają warunki określone w akapicie drugim niniejszego ustępu, w tym środki dotyczące formatu europejskiej legitymacji zawodowej, rozpatrywania wniosków pisemnych, tłumaczeń, jakie wnioskodawca musi dostarczyć w celu udokumentowania wniosku o europejską legitymację zawodową, szczegółowych informacji dotyczących dokumentów wymaganych zgodnie z art. 7 ust. 2 lub załącznikiem VII w celu złożenia kompletnego wniosku oraz procedur dotyczących dokonywania i inkasowania opłat za europejską legitymację zawodową, z uwzględnieniem specyfiki danego zawodu. Komisja określa również w drodze aktów wykonawczych, jak, kiedy i w przypadku których dokumentów właściwe organy mogą wymagać poświadczonych kopii zgodnie z art. 4b ust. 3 akapit drugi, art. 4d ust. 2 i 3 w odniesieniu do danego zawodu.

Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej dla konkretnego zawodu w drodze przyjęcia odpowiednich aktów wykonawczych, o których mowa w akapicie pierwszym, podlega wszystkim następującym warunkom:

a)
w danym zawodzie istnieje znacząca mobilność lub potencjał znaczącej mobilności;
b)
odpowiednie zainteresowane strony wyraziły wystarczające zainteresowanie;
c)
zawód lub kształcenie i szkolenie prowadzące do wykonywania zawodu jest regulowane w znacznej liczbie państw członkowskich.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

8. 
Wszystkie opłaty, które mogą zostać poniesione przez wnioskodawców w związku z procedurami administracyjnymi przeprowadzanymi w celu wydania europejskiej legitymacji zawodowej, muszą być racjonalne, proporcjonalne i współmierne do kosztów ponoszonych przez rodzime państwo członkowskie i przyjmujące państwo członkowskie, i nie mogą mieć charakteru zniechęcającego do ubiegania się o europejską legitymację zawodową.
Artykuł  4b  43  

Wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej i utworzenie dokumentacji w systemie IMI

1. 
Rodzime państwo członkowskie umożliwia osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe złożenie wniosku o europejską legitymację zawodową za pomocą udostępnionego przez Komisję narzędzia internetowego, które automatycznie tworzy dokumentację w systemie IMI dla konkretnego wnioskodawcy. Jeśli rodzime państwo członkowskie zezwala również na składanie wniosków na piśmie, wprowadza ono wszelkie niezbędne ustalenia dotyczące utworzenia dokumentacji w systemie IMI, wszelkich informacji, jakie należy przesłać wnioskodawcy, oraz wydania europejskiej legitymacji zawodowej.
2. 
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty wymagane w aktach wykonawczych, które mają zostać przyjęte zgodnie z art. 4a ust. 7.
3. 
W terminie jednego tygodnia od otrzymania wniosku właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku i informuje wnioskodawcę o wszelkich brakujących dokumentach.

W stosownych przypadkach właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego wydaje wszelkie dodatkowe zaświadczenia wymagane na mocy niniejszej dyrektywy. Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego sprawdza, czy wnioskodawca prowadzi zgodnie z prawem działalność w rodzimym państwie członkowskim oraz czy wszystkie niezbędne dokumenty wydane w rodzimym państwie członkowskim są ważne i autentyczne. W razie należycie uzasadnionych wątpliwości właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego konsultuje się z właściwą instytucją i może zwrócić się do wnioskodawcy o poświadczone kopie dokumentów. W przypadku złożenia przez tego samego wnioskodawcę kolejnych wniosków właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego oraz przyjmującego państwa członkowskiego nie mogą żądać ponownego złożenia dokumentów, które znajdują się już w dokumentacji w systemie IMI i są nadal ważne.

4. 
Komisja może w drodze aktów wykonawczych przyjąć specyfikacje techniczne, środki niezbędne do zapewnienia integralności, poufności i dokładności informacji zapisanych na europejskiej legitymacji zawodowej i znajdujących się w dokumentacji w systemie IMI, oraz wymogi i procedury w zakresie wydawania europejskiej legitymacji zawodowej jej posiadaczowi, w tym możliwości jej pobierania lub dostarczania aktualizacji dokumentacji w systemie IMI. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
Artykuł  4c  44  

Europejska legitymacja zawodowa w zakresie tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług innych niż usługi objęte art. 7 ust. 4

1. 
Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego weryfikuje wniosek i dołączone do wniosku dokumenty zawarte w dokumentacji w systemie IMI oraz wydaje europejską legitymację zawodową dla tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług innych niż usługi objęte art. 7 ust. 4 w terminie trzech tygodni. Termin ten zaczyna biec z chwilą otrzymania brakujących dokumentów, o których mowa w art. 4b ust. 3 akapit pierwszy, lub, jeśli nie zwrócono się o żadne inne dokumenty, po upływie jednotygodniowego okresu, o którym mowa w tym akapicie. Organ ten bezzwłocznie przekazuje europejską legitymację zawodową właściwemu organowi każdego zainteresowanego przyjmującego państwa członkowskiego i informuje o tym wnioskodawcę. W ciągu kolejnych 18 miesięcy przyjmujące państwo członkowskie nie może wymagać żadnego kolejnego oświadczenia na podstawie art. 7.
2. 
Decyzja właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego lub brak decyzji w terminie trzech tygodni, o którym mowa w ust. 1, podlega środkom odwoławczym na mocy prawa krajowego.
3. 
Jeżeli posiadacz europejskiej legitymacji zawodowej zamierza świadczyć usługi w innych państwach członkowskich niż państwa początkowo wspomniane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, może zwrócić się o takie rozszerzenie. Jeśli posiadacz zamierza nadal świadczyć usługi po upływie okresu 18 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym właściwy organ. W każdym przypadku posiadacz legitymacji przekazuje również wszystkie informacje dotyczące istotnych zmian sytuacji stwierdzonej w dokumentacji w systemie IMI, o które zwrócić się może właściwy organ w rodzimym państwie członkowskim zgodnie z aktami wykonawczymi, które mają zostać przyjęte na mocy art. 4a ust. 7. Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego przekazuje zaktualizowaną europejską legitymację zawodową zainteresowanym przyjmującym państwom członkowskim.
4. 
Europejska legitymacja zawodowa zachowuje ważność na całym terytorium wszystkich zainteresowanych przyjmujących państw członkowskich, dopóki jej posiadacz posiada prawo do wykonywania zawodu na podstawie dokumentów i informacji zawartych w dokumentacji w systemie IMI.
Artykuł  4d  45  

Europejska legitymacja zawodowa w zakresie stałego prowadzenia działalności zawodowej oraz tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 4

1. 
Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego weryfikuje w terminie jednego miesiąca autentyczność i ważność dołączonych do wniosku dokumentów zawartych w dokumentacji w systemie IMI w celu wydania europejskiej legitymacji zawodowej w zakresie stałego prowadzenia działalności zawodowej lub tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 4. Termin ten zaczyna biec z chwilą otrzymania brakujących dokumentów, o których mowa w art. 4b ust. 3 akapit pierwszy, lub, jeśli nie zwrócono się o żadne inne dokumenty, po upływie jednotygodniowego okresu, o którym mowa w tym akapicie. Następnie organ ten bezzwłocznie przekazuje wniosek właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego. Rodzime państwo członkowskie informuje wnioskodawcę o statusie wniosku w momencie przekazania wniosku przyjmującemu państwu członkowskiemu.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 16, 21, 49a i 49b, przyjmujące państwo członkowskie podejmuje decyzję o tym, czy wydać europejską legitymację zawodową na podstawie ust. 1 w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku przekazanego przez rodzime państwo członkowskie. W przypadku wystąpienia należycie uzasadnionych wątpliwości przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do rodzimego państwa członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe informacje lub o poświadczoną kopię dokumentu, które rodzime państwo członkowskiego przekazuje nie później niż dwa tygodnie po przedłożeniu wniosku. Z zastrzeżeniem ust. 5 akapit drugi, niezależnie od takiego wniosku, zastosowanie ma termin jednego miesiąca.
3. 
W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo członkowskie podejmuje decyzję o tym, czy wydać europejską legitymację zawodową, czy też zastosować wobec posiadacza kwalifikacji zawodowych środki wyrównawcze w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku przekazanego przez rodzime państwo członkowskie. W przypadku wystąpienia należycie uzasadnionych wątpliwości przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do rodzimego państwa członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe informacje lub o poświadczoną kopię dokumentu, które rodzime państwo członkowskiego przekazuje nie później niż w terminie dwóch tygodni po przedłożeniu wniosku. Z zastrzeżeniem ust. 5 akapit drugi, niezależnie od takiego wniosku, zastosowanie ma termin dwóch miesięcy.
4. 
W przypadku gdy przyjmujące państwo członkowskie nie otrzyma od rodzimego państwa członkowskiego lub od wnioskodawcy niezbędnych informacji, o które może wystąpić zgodnie z niniejszą dyrektywą w celu podjęcia decyzji o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej, może ono odmówić wydania legitymacji. Odmowę taką należycie się uzasadnia.
5. 
Jeżeli przyjmujące państwo członkowskie nie podejmie decyzji w terminach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu lub nie zorganizuje testu umiejętności zgodnie z art. 7 ust. 4, europejską legitymację zawodową uznaje się za wydaną i wysyła się ją automatycznie za pośrednictwem systemu IMI posiadaczowi kwalifikacji zawodowych.

Przyjmujące państwo członkowskie ma możliwość przedłużenia o dwa tygodnie określonych w ust. 2 i 3 terminów

automatycznego wydania europejskiej legitymacji zawodowej. Wyjaśnia ono przyczyny ich przedłużenia i informuje wnioskodawcę. Takie przedłużenie terminu można powtórzyć raz i jedynie jeśli jest to absolutnie niezbędne, w szczególności z powodów związanych ze zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem usługobiorców.

6. 
Działania podjęte przez rodzime państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 zastępują wszelkie wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych na mocy prawa krajowego przyjmującego państwa członkowskiego.
7. 
Decyzje rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego przyjęte na podstawie ust. 1-5 lub brak decyzji rodzimego państwa członkowskiego podlegają środkom odwoławczym na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego.
Artykuł  4e  46  

Przetwarzanie danych związanych z europejską legitymacją zawodową i dostęp do tych danych

1. 
Bez uszczerbku dla zasady domniemania niewinności właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego dokonują terminowej aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w systemie IMI, uzupełniając ją o informacje na temat postępowań dyscyplinarnych lub sankcji karnych, które wiążą się z zakazem lub ograniczeniem i które wpływają na wykonywanie czynności przez posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie niniejszej dyrektywy. Czyniąc to, przestrzegają one zasad ochrony danych osobowych określonych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 47  oraz w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 48 . Do takich aktualizacji zalicza się usuwanie informacji, które nie są już wymagane. Posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej i właściwe organy mające dostęp do właściwej dokumentacji w systemie IMI informuje się bezzwłocznie o wszystkich aktualizacjach. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla spoczywających na państwach członkowskich obowiązków w zakresie ostrzegania na mocy art. 56a.
2. 
Treść aktualizowanych informacji, o których mowa w ust. 1, ogranicza się do następujących elementów:
a)
tożsamość specjalisty;
b)
zawód;
c)
dane organu lub sądu krajowego, który wydał decyzję o ograniczeniu lub zakazie;
d)
zakres ograniczenia lub zakazu; oraz
e)
okres, przez jaki obowiązuje ograniczenie lub zakaz.
3. 
Dostęp do informacji zawartych w dokumentacji w systemie IMI mają wyłącznie właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą 95/46/WE. Na wniosek posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej właściwe organy informują go o treści dokumentacji w systemie IMI.
4. 
Informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej ograniczają się do informacji niezbędnych do ustalenia prawa jej posiadacza do wykonywania zawodu, w odniesieniu do którego została wydana, a mianowicie imienia posiadacza, jego nazwiska, daty i miejsca urodzenia, zawodu, kwalifikacji, mającego zastosowanie systemu, odpowiednich właściwych organów, numeru legitymacji, elementów zabezpieczających i odniesienia do ważnego dokumentu tożsamości. Informacje dotyczące nabytego przez posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej doświadczenia zawodowego lub zastosowanych wobec niego środków wyrównawczych zawarte są w dokumentacji w systemie IMI.
5. 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji w systemie IMI mogą być przetwarzane tak długo, jak długo jest to potrzebne na użytek procedury uznania oraz jako dowód uznania lub przekazania oświadczenia wymaganego na mocy art. 7. Państwa członkowskie zapewniają, aby posiadacz europejskiej legitymacji zawodowej posiadał prawo do nieodpłatnego wystąpienia w dowolnym czasie o poprawienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub o usunięcie bądź zablokowanie dotyczącej go dokumentacji w systemie IMI. Posiadacza legitymacji informuje się o tym prawie w momencie wydania europejskiej legitymacji zawodowej, a następnie przypomina mu się o tym prawie co dwa lata. Przypomnienie wysyłane jest automatycznie za pośrednictwem systemu IMI, jeśli pierwotny wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej został przedłożony online.

W przypadku wniosku o usunięcie dokumentacji w systemie IMI związanej z europejską legitymacją zawodową wydaną do celów stałego prowadzenia działalności zawodowej lub tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 4 właściwe organy danego rodzimego państwa członkowskiego wydają posiadaczowi kwalifikacji zawodowych dokument poświadczający uznanie jego kwalifikacji zawodowych.

6. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych zapisanych na europejskiej legitymacji zawodowej i zawartych we wszystkich dokumentacjach w systemie IMI odpowiednie właściwe organy państw członkowskich uznaje się za administratorów danych w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE. W związku z obowiązkami Komisji określonymi w ust. 1-4 niniejszego artykułu i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych Komisję uznaje się za administratora danych w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 49 .
7. 
Przyjmujące państwa członkowskie, nie naruszając przepisów ust. 3, umożliwiają pracodawcom, klientom, pacjentom, organom publicznym i innym zainteresowanym stronom weryfikację autentyczności i ważności europejskiej legitymacji zawodowej przedstawionej im przez posiadacza legitymacji.

Komisja w drodze aktów wykonawczych określa przepisy dotyczące dostępu do dokumentacji w systemie IMI, oraz środki techniczne i procedury w zakresie weryfikacji, o której mowa w akapicie pierwszym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

Artykuł  4f  50  

Dostęp częściowy

1. 
Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego po indywidualnym rozpatrzeniu każdego wniosku przyznaje dostęp częściowy do działalności zawodowej na terytorium tego państwa wyłącznie wtedy, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki:
a)
specjalista jest w pełni uprawniony do wykonywania w rodzimym państwie członkowskim działalności zawodowej, w odniesieniu do której ma mieć przyznany dostęp częściowy w przyjmującym państwie członkowskim;
b)
różnice między daną działalnością zawodową legalnie wykonywaną w rodzimym państwie członkowskim i danym zawodem regulowanym w przyjmującym państwie członkowskim są na tyle znaczne, że zastosowanie środków wyrównawczych oznaczałoby konieczność ukończenia przez wnioskodawcę pełnego programu kształcenia i szkolenia wymaganego w przyjmującym państwie członkowskim do posiadania pełnego dostępu do zawodu regulowanego w przyjmującym państwie członkowskim;
c)
daną działalność zawodową można w sposób obiektywny oddzielić od innych rodzajów działalności objętych danym zawodem regulowanym w przyjmującym państwie członkowskim.

Na użytek lit. c) właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego bierze pod uwagę, czy działalność zawodowa może być wykonywana niezależnie w rodzimym państwie członkowskim.

2. 
Przyznania dostępu częściowego można odmówić, jeżeli taka odmowa jest uzasadniona nadrzędnymi względami interesu ogólnego, odpowiednio służy zapewnieniu osiągnięcia realizowanego celu i nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.
3. 
Wnioski dotyczące stałego prowadzenia działalności zawodowej w przyjmującym państwie członkowskim są analizowane zgodnie z tytułem III rozdziały I i IV.
4. 
Wnioski dotyczące tymczasowego i okazjonalnego świadczenie usług w przyjmującym państwie członkowskim odnoszące się rodzajów działalności zawodowej mających wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne są analizowane zgodnie z tytułem II.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 4 akapit szósty i art. 52 ust. 1 po przyznaniu dostępu częściowego działalność zawodowa jest wykonywana w ramach tytułu zawodowego obowiązującego w rodzimym państwie członkowskim. Przyjmujące państwo członkowskie może wymagać używania tego tytułu zawodowego w językach przyjmującego państwa członkowskiego. Specjaliści mający dostęp częściowy wyraźnie wskazują usługobiorcom zakres swojej działalności zawodowej.
6. 
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do specjalistów korzystających z automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych na mocy tytułu III rozdziały II, III i IIIa.

TYTUŁ  II

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG

Artykuł  5

Zasada swobodnego świadczenia usług

1. 
Bez uszczerbku dla szczególnych przepisów prawa wspólnotowego, jak również przepisów art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie nie wprowadzają ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług w innym Państwie Członkowskim, które w jakikolwiek sposób byłyby związane z kwalifikacjami zawodowymi:
a)
jeżeli usługodawca prowadzi zgodną z prawem działalność w zakresie tego samego zawodu w innym Państwie Członkowskim (zwanym dalej "Państwem Członkowskim siedziby"), oraz
b) 51
 w przypadku przeniesienia się usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej jeden rok w okresie dziesięciu lat poprzedzających świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie jest regulowany w państwie członkowskim siedziby. Wymóg wykonywania zawodu przez co najmniej jeden rok nie ma zastosowania, jeżeli zawód lub kształcenie i szkolenie prowadzące do wykonywania danego zawodu są regulowane.
2. 
Przepisy niniejszego tytułu obowiązują jedynie w przypadku przeniesienia się usługodawcy na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1.

Tymczasowy i okazjonalny charakter świadczenia usług podlega każdorazowo indywidualnej ocenie, przy uwzględnieniu przede wszystkim jego długości, częstotliwości, regularności i ciągłości.

3. 
Usługodawca, który przeniósł się do innego Państwa Członkowskiego, podlega przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, mającym charakter zawodowy, ustawowy lub administracyjny regulującym kwestie bezpośrednio powiązane z kwalifikacjami zawodowymi, takimi jak definicja zawodu, używanie tytułów zawodowych i poważne uchybienia zawodowe, w sposób bezpośredni i szczególny związane z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, jak również przepisom dyscyplinarnym, które obowiązują w przyjmującym Państwie Członkowskim osoby wykonujące ten sam zawód.
Artykuł  6

Wyłączenia

Zgodnie z art. 5 ust. 1 przyjmujące Państwo Członkowskie zwalnia usługodawców prowadzących działalność w innym Państwie Członkowskim z wymogów obowiązujących osoby wykonujące dany zawód, prowadzące działalność na jego terytorium, dotyczących:

a)
uzyskania zezwolenia, rejestracji albo członkostwa w organizacji lub instytucji zawodowej. W celu ułatwienia stosowania, zgodnie z art. 5 ust. 3, przepisów dyscyplinarnych obowiązujących na ich terytorium, Państwa Członkowskie mogą wprowadzić automatyczną rejestrację tymczasową albo członkostwo pro forma w organizacji lub instytucji zawodowej, o ile taka rejestracja lub uzyskanie członkostwa nie spowoduje w żaden sposób opóźnienia ani utrudnienia w świadczeniu usług, ani nie spowoduje obciążenia usługodawcy dodatkowymi kosztami. Odpis oświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, jego odnowionej wersji, o której mowa w art. 7 ust. 1, z załączonym, w przypadku określonych w art. 7 ust. 4 zawodów związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym lub zawodów korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu III rozdział III, kopią dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 2, jest przesyłany przez właściwy organ do odpowiedniej organizacji lub instytucji zawodowej i uznawany jest za automatyczną rejestrację tymczasową albo uzyskanie członkostwa pro forma w powyższym celu,
b)
rejestracji w publicznej instytucji ubezpieczenia społecznego w celu dokonywania z ubezpieczycielem rozliczeń związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób ubezpieczonych.

Jednakże usługodawca informuje instytucję, o której mowa w lit. b), o świadczonych usługach przed ich świadczeniem, albo, w nagłych wypadkach, po ich wykonaniu.

Artykuł  7

Uprzednie oświadczenie składane w przypadku przeniesienia się usługodawcy

1. 
Państwa Członkowskie mogą wymagać od usługodawcy, który po raz pierwszy przenosi się z jednego Państwa Członkowskiego do innego w celu świadczenia usług, poinformowania o tym z wyprzedzeniem właściwego organu przyjmującego Państwa Członkowskiego w formie pisemnego oświadczenia obejmującego informacje o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego zabezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. Oświadczenie takie składa się ponownie raz na rok, o ile usługodawca zamierza świadczyć w danym roku w tym Państwie Członkowskim usługi w sposób tymczasowy i okazjonalny. Usługodawca może przekazać oświadczenie w dowolny sposób.
2. 
Ponadto w przypadku świadczenia usług po raz pierwszy lub w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami Państwo Członkowskie może wymagać dołączenia do oświadczenia następujących dokumentów:
a)
dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy,
b)
zaświadczenia potwierdzającego, że jego posiadacz prowadzi zgodnie z prawem działalność w Państwie Członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania tej działalności,
c)
potwierdzenia kwalifikacji zawodowych,
d) 52
 w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), dowolnego dowodu potwierdzającego wykonywanie przez usługodawcę danej działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat,
e) 53
 zaświadczenia potwierdzającego brak tymczasowego lub stałego zawieszenia prawa wykonywania danego zawodu lub o niekaralności, jeśli państwo członkowskie wymaga tego od własnych obywateli, przy prowadzeniu działalności w sektorze bezpieczeństwa, w służbie zdrowia i w zawodach związanych z edukacją osób małoletnich, w tym z opieką nad dziećmi i wczesną edukacją,
f) 54
 w przypadku zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, oświadczenia wnioskodawcy o znajomości języka niezbędnej do wykonywania zawodu w przyjmującym państwie członkowskim,
g) 55
 w przypadku zawodów obejmujących działalność, o której mowa w art. 16, zgłoszonych przez państwo członkowskie zgodnie z art. 59 ust. 2, zaświadczenia dotyczącego charakteru i okresu wykonywania działalności wydanego przez właściwy organ lub instytucję państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę.
2a.  56
 Przedstawienie wymaganego oświadczenia przez usługodawcę zgodnie z ust. 1 uprawnia tego usługodawcę do dostępu do działalności usługowej lub do wykonywania tej działalności na całym terytorium danego państwa członkowskiego. Państwo członkowskie może wystąpić o dodatkowe informacje wymienione w ust. 2 dotyczące kwalifikacji zawodowych usługodawcy, jeśli:
a)
zawód jest regulowany odmiennie w różnych częściach terytorium tego państwa członkowskiego;
b)
takie regulacje mają zastosowanie również do wszystkich obywateli tego państwa członkowskiego;
c)
różnice w tych regulacjach uzasadnione są nadrzędnymi względami interesu ogólnego związanymi ze zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem usługobiorców; oraz
d)
państwo członkowskie nie dysponuje innymi środkami uzyskania takich informacji.
3. 
Usługi świadczone są przy użyciu tytułu zawodowego Państwa Członkowskiego siedziby, o ile w tym Państwie Członkowskim istnieje taki tytuł dla danego rodzaju działalności zawodowej. Tytuł ten podawany jest w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych Państwa Członkowskiego siedziby w sposób uniemożliwiający pomylenie go z tytułem zawodowym występującym w przyjmującym Państwie Członkowskim. Jeżeli w Państwie Członkowskim siedziby nie ma takiego tytułu, usługodawca podaje informacje o formalnie uzyskanych kwalifikacjach w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych tego Państwa Członkowskiego. Świadczenie usług pod tytułem zawodowym występującym w przyjmującym Państwie Członkowskim jest możliwe, w drodze wyjątku, w przypadkach, o których mowa w przepisach tytułu III rozdział III.
4.  57
 W przypadku świadczenia po raz pierwszy usług w ramach zawodów regulowanych mających wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, co do których nie obowiązuje automatyczne uznawanie kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu III rozdział II, III lub IIIa, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może sprawdzić kwalifikacje zawodowe usługodawcy przed rozpoczęciem świadczenia przez niego usług po raz pierwszy. Takie wstępne sprawdzenie możliwe jest jedynie wtedy, gdy jej celem jest zapobieżenie poważnym szkodom dla zdrowia lub bezpieczeństwa usługobiorcy, które mogłyby powstać wskutek braku kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i gdy nie wykracza poza zakres niezbędny dla osiągnięcia tego celu.

Najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania oświadczenia wraz z dokumentami uzupełniającymi, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy organ informuje usługodawcę o swojej decyzji:

a)
o odstąpieniu od sprawdzenia jego kwalifikacji zawodowych;
b)
po sprawdzeniu jego kwalifikacji zawodowych:
(i)
wymagającej od usługodawcy przystąpienia do testu umiejętności; lub
(ii)
zezwalającej na świadczenie usług.

W przypadku zaistnienia trudności mogących skutkować opóźnieniem w podjęciu decyzji na podstawie akapitu drugiego właściwy organ powiadamia usługodawcę w tym samym terminie o przyczynie opóźnienia.

Trudności te rozwiązuje się w terminie jednego miesiąca od tego powiadomienia, natomiast decyzję wydaje się w terminie dwóch miesięcy od rozwiązania tych trudności.

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi usługodawcy i wykształceniem wymaganym w przyjmującym państwie członkowskim występują różnice na tyle istotne, że mogą być szkodliwe dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego i nie jest możliwe ich zrównoważenie doświadczeniem zawodowym usługodawcy lub wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami nabytymi poprzez uczenie się przez całe życie, formalnie potwierdzonymi w tym celu przez właściwą instytucję, przyjmujące państwo członkowskie umożliwia temu usługodawcy wykazanie, poprzez poddanie się testowi umiejętności, o którym mowa w akapicie drugim lit. b), że uzyskał on brakującą wiedzę, umiejętności lub kompetencje. Przyjmujące państwo członkowskie podejmuje na tej podstawie decyzję w sprawie zezwolenia na świadczenie usług. W każdym przypadku musi istnieć możliwość świadczenia usługi w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji zgodnie z akapitem drugim.

Jeżeli właściwy organ nie podejmie działań w terminach określonych w akapitach drugim i trzecim, usługi mogą być świadczone.

W przypadkach gdy kwalifikacje zawodowe zostały sprawdzone zgodnie z niniejszym akapitem, usługi są świadczone przy użyciu tytułu zawodowego używanego w przyjmującym państwie członkowskim.

Artykuł  8

Współpraca administracyjna

1.  58
 Właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego w razie uzasadnionych wątpliwości mogą zwrócić się do właściwych organów państwa członkowskiego siedziby o przedstawienie informacji dotyczących spełnienia warunków zgodnego z prawem prowadzenia działalności przez usługodawcę i jego należytego postępowania, jak również braku kar dyscyplinarnych lub sankcji karnych związanych z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej. W przypadku gdy właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego podejmą decyzję o sprawdzeniu kwalifikacji zawodowych usługodawcy, mogą zwrócić się do właściwych organów państwa członkowskiego siedziby o informacje dotyczące odbytych przez usługodawcę kursów kształcenia, w stopniu niezbędnym do dokonania oceny istotnych różnic, które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. Właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przekazują te informacje zgodnie z art. 56. W przypadku zawodów nieregulowanych w rodzimym państwie członkowskim również ośrodki wsparcia, o których mowa w art. 57b, mogą przekazywać takie informacje.
2. 
Właściwe organy zapewniają wymianę wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego rozpatrywania skarg składanych przez usługobiorcę na usługodawcę. Usługobiorcy informowani są o rezultatach złożonej skargi.
Artykuł  9

Informacje przekazywane usługobiorcom

W przypadkach, w których usługa świadczona jest przy użyciu tytułu zawodowego Państwa Członkowskiego siedziby lub na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji usługodawcy, obok innych wymogów dotyczących przekazania informacji wynikających z prawa wspólnotowego, właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego mogą wymagać od usługodawcy przekazania usługobiorcy wszystkich lub niektórych spośród następujących informacji:

a)
w przypadku gdy usługodawca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców lub podobnego rejestru publicznego - wskazania rejestru, w którym jest on wpisany, numeru, pod jakim występuje w rejestrze lub innych danych pozwalających na identyfikację usługodawcy, zawartych w tym rejestrze;
b)
w przypadku gdy w Państwie Członkowskim siedziby dana działalność wymaga uzyskania zezwolenia - nazwy i adresy właściwego organu nadzoru;
c)
wskazania stowarzyszenia zawodowego lub podobnej instytucji, w której zarejestrowany jest usługodawca;
d)
tytułu zawodowego lub w przypadku gdy taki tytuł nie istnieje - wskazania formalnych kwalifikacji zawodowych usługodawcy oraz nazwy Państwa Członkowskiego, w którym zostały one uzyskane;
e)
w przypadku gdy usługodawca prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - numeru identyfikacji podatkowej VAT, o którym mowa w art. 22 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 59 ;
f)
szczegółów dotyczących polisy ubezpieczeniowej lub innych środków indywidualnego lub zbiorowego zabezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej.

TYTUŁ  III

SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZDZIAŁ  I

Ogólny system uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji

Artykuł  10

Zakres

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich zawodów, które nie są objęte przepisami rozdziałów II i III niniejszego tytułu oraz w następujących przypadkach, w których wnioskodawca, z przyczyn szczególnych i wyjątkowych nie spełnia warunków określonych w przepisach zawartych w tych rozdziałach:

a)
w przypadku czynności wyszczególnionych w załączniku IV - jeżeli migrant nie spełnia wymogów określonych w art. 17, 18 oraz 19;
b)
w przypadku lekarzy posiadających podstawowy poziom wykształcenia medycznego, lekarzy specjalistów, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów, wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, farmaceutów i architektów - jeżeli migrant nie spełnia wymogów dotyczących odbycia faktycznej i zgodnej z prawem praktyki zawodowej, o których mowa w art. 23, 27, 33, 37, 39, 43 i 49;
c)
w przypadku architektów - jeżeli migrant posiada dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji inny niż wyszczególnione w załączniku V, pkt 5.7;
d)
bez uszczerbku dla przepisów art. 21 ust. 1, art. 23 i 27, w przypadku lekarzy, pielęgniarek, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, farmaceutów i architektów posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji specjalisty, uzyskany w wyniku odbycia kształcenia prowadzącego do zdobycia jednego z tytułów wymienionych w załączniku V pkt 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1, wyłącznie na potrzeby uznania właściwej specjalizacji;
e) 60
 w przypadku pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną i pielęgniarek wyspecjalizowanych posiadających dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji specjalistów, uzyskane po odbyciu kształcenia prowadzącego do zdobycia jednego z tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2.2 - jeżeli migrant wnosi o uznanie swoich kwalifikacji w innym Państwie Członkowskim, w którym właściwe rodzaje działalności zawodowej wykonywane są przez pielęgniarki wyspecjalizowanie, które nie odbyły kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego;
f)
w przypadku wyspecjalizowanych pielęgniarek, które nie odbyły kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego - jeżeli migrant wnosi o uznanie swoich kwalifikacji w innym Państwie Członkowskim, w którym właściwe rodzaje działalności zawodowej wykonywane są przez pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, wyspecjalizowane pielęgniarki nieposiadające wykształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego lub wyspecjalizowane pielęgniarki posiadające dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji specjalistek, uzyskane po odbyciu kształcenia prowadzącego do zdobycia jednego tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2.2;
g)
w przypadku migrantów spełniających wymogi określone w art. 3 ust. 3.
Artykuł  11 61

Poziomy kwalifikacji

Do celów art. 13 i art. 14 ust. 6 kwalifikacje zawodowe są pogrupowane według następujących poziomów:

a)
poświadczenie kompetencji wydawane przez właściwy organ w rodzimym Państwie Członkowskim, wyznaczony zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi Państwa Członkowskiego na podstawie:
i)
ukończenia szkolenia nie stanowiącego elementu kształcenia prowadzącego do uzyskania świadectwa lub dyplomu w rozumieniu lit. b), c), d) lub e) lub specjalnego egzaminu niepoprzedzonego kształceniem lub wykonywania w Państwie Członkowskim zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trzech kolejnych lat lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat,
ii)
albo ogólnego wykształcenia podstawowego lub średniego, potwierdzającego, że jego posiadacz uzyskał wiedzę ogólną;
b)
świadectwo potwierdzające ukończenie kształcenia w szkole średniej:
i)
o charakterze ogólnym, uzupełnionego o kurs lub szkolenie zawodowe inne niż te, o których mowa w lit. c), lub praktykę w okresie próbnym lub praktykę zawodową wymaganą jako uzupełnienie tego kursu,
ii)
lub o charakterze technicznym lub zawodowym, uzupełnionego w stosownych przypadkach kursem lub szkoleniem zawodowym, o których mowa w ppkt i) lub praktyką w okresie próbnym lub praktyką zawodową wymaganą jako uzupełnienie tego kursu;
c)
dyplom poświadczający ukończenie:
i)
kształcenia na poziomie pomaturalnym innego niż określone w lit. d) i e), trwającego przynajmniej rok lub równoważny okres w niepełnym wymiarze, które generalnie można podjąć dopiero po uzyskaniu wykształcenia średniego wymaganego do przyjęcia na studia uniwersyteckie lub inne studia wyższe lub uzyskanie równoważnego wykształcenia średniego drugiego stopnia, jak również szkolenia zawodowego, które może być wymagane jako uzupełnienie tego kursu na poziomie pomaturalnym;
ii) 62
 kształcenia i szkolenia regulowanego lub, w przypadku zawodów regulowanych, kształcenia zawodowego o specjalnym programie, z kompetencjami wykraczającymi poza kompetencje przewidziane na poziomie b, równoważnego z poziomem kształcenia, o którym mowa w ppkt (i), jeżeli zapewnia ono porównywalny poziom przygotowania zawodowego i przygotowuje do pełnienia porównywalnych obowiązków i funkcji, pod warunkiem że do tego dyplomu dołączone jest zaświadczenie z rodzimego państwa członkowskiego;
d) 63
 dyplom poświadczający ukończenie przez jego posiadacza szkolenia na poziomie ponadśrednim, trwającego od trzech do czterech lat lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze, co może być dodatkowo wyrażone odpowiednią liczbą punktów ECTS, w ramach kształcenia uniwersyteckiego lub kształcenia w instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej placówce na równorzędnym poziomie, jak również w odpowiednich przypadkach poświadczający ukończenie kształcenia zawodowego wymaganego jako uzupełnienie tego kształcenia ponadśredniego;
e) 64
 dyplom poświadczający ukończenie przez jego posiadacza kształcenia na poziomie ponadśrednim, trwającego co najmniej cztery lata lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze, co może być dodatkowo wyrażone odpowiednią liczbą punktów ECTS, w ramach kształcenia uniwersyteckiego lub kształcenia w instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej placówce na równorzędnym poziomie, jak również w odpowiednich przypadkach poświadczający ukończenie kształcenia zawodowego wymaganego jako uzupełnienie tego kształcenia ponadśredniego.
Artykuł  12 65

Równe traktowanie kwalifikacji

Każdy dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lub zestaw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, poświadczający ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym lub niepełnym wymiarze, w ramach programów formalnych lub poza nimi, którego poziom został uznany przez to państwo członkowskie za równorzędny i który przyznaje jego posiadaczowi te same prawa w zakresie dostępu do zawodu lub jego wykonywania lub przygotowuje do wykonywania tego zawodu, jest traktowany jako dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 11, co dotyczy także odpowiedniego poziomu.

Wszelkie kwalifikacje zawodowe, które mimo iż nie spełniają wymogów dotyczących dostępu do zawodu lub jego wykonywania zawartych przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych obowiązujących w rodzimym Państwie Członkowskim, stanowią na mocy tych przepisów podstawę do przyznania ich posiadaczowi praw nabytych, traktowane są również jako kwalifikacje zawodowe na takich samych warunkach, jak określone w ustępie pierwszym. Odnosi się to szczególnie do przypadków, kiedy rodzime Państwo Członkowskie podnosi poziom wykształcenia wymaganego, aby uzyskać dostęp do zawodu i jego wykonywania, i kiedy osoba, która uzyskała wykształcenie w poprzednio obowiązującym systemie, niespełniające wymogów nowego systemu, korzysta z praw nabytych na mocy postanowień zawartych w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych; w takim przypadku wykształcenie uzyskane w dawnym systemie jest uznawane przez przyjmujące Państwo Członkowskie, do celu stosowania art. 13, za równoważne z poziomem wykształcenia w nowym systemie.

Artykuł  13 66

Warunki uznania

1. 
W przypadku gdy w przyjmującym państwie członkowskim dostęp do zawodu regulowanego lub jego wykonywanie uzależnione są od posiadania określonych kwalifikacji zawodowych, właściwy organ tego państwa członkowskiego zezwala wnioskodawcom na dostęp do tego zawodu i jego wykonywanie na tych samych warunkach, które stosuje się wobec własnych obywateli, jeśli posiadają oni poświadczenie kompetencji lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 11, wymagany przez inne państwo członkowskie do celów dostępu do danego zawodu i jego wykonywania na terytorium tego państwa.

Poświadczenie kompetencji lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wydaje właściwy organ państwa członkowskiego wyznaczony zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego państwa członkowskiego.

2. 
Dostęp do zawodu i umożliwienie jego wykonywania, określone w ust. 1, przyznaje się także wnioskodawcom, którzy wykonywali dany zawód w pełnym wymiarze czasu pracy przez jeden rok lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat w innym państwie członkowskim, które nie reguluje tego zawodu, oraz posiadają przynajmniej jedno poświadczenie kompetencji lub dowód posiadania kwalifikacji wydane przez inne państwo członkowskie, które nie reguluje tego zawodu.

Poświadczenie kompetencji i dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji muszą spełniać następujące warunki:

a)
są wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego wyznaczony zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego państwa członkowskiego;
b)
poświadczają, że ich posiadacz jest przygotowany do wykonywania danego zawodu.

Jednakże nie można wymagać posiadania rocznego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w akapicie pierwszym, jeżeli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy poświadcza ukończenie regulowanego kształcenia lub szkolenia.

3. 
Przyjmujące państwo członkowskie akceptuje poziom potwierdzony na podstawie art. 11 przez rodzime państwo członkowskie, jak również zaświadczenie, w którym rodzime państwo członkowskie zaświadcza, że kształcenie i szkolenie regulowane lub kształcenie zawodowe o specjalnym programie, o których mowa w art. 11 lit. c) ppkt (ii) jest równoważne poziomowi określonemu w art. 11 lit. c) ppkt (i).
4. 
Na zasadzie odstępstwa ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i od art. 14 właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może odmówić dostępu do zawodu i jego wykonywania posiadaczom poświadczenia kompetencji sklasyfikowanego w art. 11 lit. a), jeżeli krajowe kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu na terytorium tego państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. e).
Artykuł  14 67

Środki wyrównawcze

1. 
Przepisy art. 13 nie stanowią przeszkody dla wymagania przez państwo członkowskie od wnioskodawcy odbycia stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej niż trzy lata lub przystąpienia do testu umiejętności, jeżeli:
a)
kształcenie, które wnioskodawca otrzymał, obejmuje materiał istotnie różniący się od tego, którego opanowanie jest podstawą uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w przyjmującym państwie członkowskim;
b)
na zawód regulowany w przyjmującym państwie członkowskim składa się przynajmniej jedna regulowana działalność zawodowa, która nie wchodzi w zakres odpowiadającego mu zawodu w rodzimym państwie członkowskim wnioskodawcy, a szkolenie wymagane w przyjmującym państwie członkowskim obejmuje materiał istotnie różniący się od objętego kształceniem, którego ukończenie potwierdza poświadczenie kompetencji lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy.
2. 
Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie korzysta z możliwości przewidzianej w ust. 1, musi umożliwić wnioskodawcy wybór między odbyciem stażu adaptacyjnego a zdaniem testu umiejętności.

Jeżeli w odniesieniu do określonego zawodu Państwo Członkowskie uzna za konieczne odstąpienie od wymogu określonego w akapicie poprzedzającym, dotyczącego umożliwienia wnioskodawcy wyboru pomiędzy odbyciem stażu adaptacyjnego a zdaniem testu umiejętności, obowiązane jest poinformować o tym z wyprzedzeniem pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję, odpowiednio uzasadniając to odstępstwo.

Jeżeli Komisja uzna odstępstwo, o którym mowa w akapicie drugim, za niewłaściwe lub niezgodne z prawem Unii, przyjmuje w terminie trzech miesięcy od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji akt wykonawczy w sprawie wezwania państwa członkowskiego do zaniechania wprowadzenia planowanego środka. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Komisji we wspomnianym terminie odstępstwo takie może zostać zastosowane.

3. 
W drodze odstępstwa od określonej w ust. 2 zasady umożliwienia wnioskodawcy wyboru, w odniesieniu do zawodów, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa krajowego i w odniesieniu do których udzielanie porad lub pomocy związanej z prawem krajowym jest zasadniczą i trwałą cechą działalności zawodowej, przyjmujące Państwo Członkowskie może samo wyznaczyć staż adaptacyjny lub test umiejętności.

Dotyczy to także przypadków przewidzianych w art. 10 lit. b) i c), art. 10 lit. d) w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów, w art. 10 lit. f), jeżeli migrant ubiega się o uznanie swoich kwalifikacji w innym Państwie Członkowskim, gdzie odpowiednia działalność zawodowa wykonywana jest przez pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną lub pielęgniarki wyspecjalizowane posiadające dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji specjalisty, uzyskany po odbyciu kształcenia prowadzącego do zdobycia tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2.2, a także w art. 10 lit. g).

W przypadkach objętych art. 10 lit. a) przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od migranta odbycia stażu adaptacyjnego lub zdania testu umiejętności, jeżeli migrant przewiduje możliwość wykonywania na własny rachunek lub w charakterze kierownika przedsiębiorstwa działalności zawodowej wymagającej znajomości i stosowania szczególnych przepisów krajowych, pod warunkiem że znajomość i stosowanie tych przepisów wymagane jest przez właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego od własnych obywateli, podejmujących taką działalność.

W przypadku posiadacza kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 11 lit. a), który ubiega się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, jeżeli wymagane krajowe kwalifikacje zawodowe są sklasyfikowane na poziomie określonym w art. 11 lit. d), przyjmujące państwo członkowskie może nałożyć oba środki - staż adaptacyjny i test umiejętności.

W drodze odstępstwa od określonej w ust. 2 zasady umożliwienia wnioskodawcy wyboru, przyjmujące państwo członkowskie może przewidzieć staż adaptacyjny albo test umiejętności w przypadku:

a)
posiadacza kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 11 lit. a), który stara się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, jeżeli wymagane krajowe kwalifikacje zawodowe są sklasyfikowane na poziomie określonym w art. 11 lit. c); lub
b)
posiadacza kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 11 lit. b), który stara się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, jeżeli wymagane krajowe kwalifikacje zawodowe są sklasyfikowane na poziomie określonym w art. 11 lit. d) lub e).
4. 
Na użytek ust. 1 i 5 "istotnie różniący się materiał" oznacza materiał obejmujący nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają zasadnicze znaczenie dla wykonywania zawodu i w odniesieniu do którego kształcenie odbyte przez migranta wykazuje istotne różnice pod względem treści w porównaniu z kształceniem wymaganym przez przyjmujące państwo członkowskie.
5. 
Przepisy ust. 1 stosuje się z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności. W szczególności jeżeli przyjmujące państwo członkowskie zamierza wymagać od wnioskodawcy odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, musi najpierw upewnić się, czy wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę w trakcie jego doświadczenia zawodowego lub poprzez uczenie się przez całe życie, i oficjalnie poświadczone w tym celu przez właściwą instytucję, w którymkolwiek państwie członkowskim lub państwie trzecim mogą obejmować w całości lub częściowo istotnie różniący się materiał, o którym mowa w ust. 4.
6. 
Decyzja nakładająca obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności musi być należycie uzasadniona. Wnioskodawcy przedstawia się w szczególności następujące informacje:
a)
poziom kwalifikacji zawodowych wymagany w przyjmującym państwie członkowskim i poziom kwalifikacji zawodowych posiadanych przez wnioskodawcę zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 11; oraz
b)
istotne różnice, o których mowa w ust. 4, oraz powody, dla których tych różnic nie można zrównoważyć wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami nabytymi w trakcie doświadczenia zawodowego i poprzez uczenie się przez całe życie, oficjalnie poświadczonymi w tym celu przez właściwa instytucję.
7. 
Państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcy możliwość przystąpienia do testu umiejętności, o którym mowa w ust. 1, nie później niż sześć miesięcy po przyjęciu pierwotnej decyzji o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przystąpienia do testu umiejętności.
Artykuł  15 68

(skreślony).

ROZDZIAŁ  II

Uznawanie doświadczenia zawodowego

Artykuł  16

Wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego

Jeżeli podjęcie lub wykonywanie jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku IV w danym Państwie Członkowskim zależy od posiadania wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnym, handlowym lub zawodowym, to Państwo Członkowskie uzna za dowód posiadania takiej wiedzy i takich umiejętności fakt, że działalność taka była uprzednio wykonywana w innym Państwie Członkowskim. W tym celu działalność taka musiała być prowadzona zgodnie z art. 17, 18 i 19.

Artykuł  17

Rodzaje działalności ujęte w wykazie I w załączniku IV

1. 
W odniesieniu do rodzajów działalności ujętych w wykazie I w załączniku IV przedmiotowa działalność musi być uprzednio prowadzona:
a)
nieprzerwanie przez sześć lat na własny rachunek albo na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa; lub
b)
nieprzerwanie przez trzy lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył przynajmniej trzyletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie warunki formalne; lub
c) 69
 nieprzerwanie przez cztery lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył przynajmniej dwuletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie warunki formalne; lub
d)
lub nieprzerwanie przez trzy lata na własny rachunek, jeśli beneficjent wykaże, że, przez co najmniej pięć lat wykonywał przedmiotową działalność w charakterze pracownika najemnego; lub
e)
nieprzerwanie przez pięć lat na stanowisku kierowniczym, przy czym przez co najmniej trzy lata sprawował obowiązki o charakterze technicznym i odpowiadał za przynajmniej jeden dział przedsiębiorstwa, jeżeli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył co najmniej trzyletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie warunki formalne.
2. 
W przypadkach określonych w lit. a) i d) okres od zaprzestania wykonywania danej działalności do wystąpienia z kompletnym wnioskiem do właściwego organu, o którym mowa w art. 56, nie może przekraczać dziesięciu lat.
3. 
Przepisów ust. 1 lit. e) nie stosuje się do rodzajów działalności z grupy Ex 855 w nomenklaturze ISIC - salony fryzjerskie.
Artykuł  18

Rodzaje działalności ujęte w wykazie II w załączniku IV

1. 
W przypadku rodzajów działalności ujętych w wykazie II w załączniku IV, przedmiotowa działalność musi być uprzednio prowadzona:
a)
nieprzerwanie przez pięć lat na własny rachunek albo na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa; lub
b)
nieprzerwanie przez trzy lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył co najmniej trzyletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie wymogi formalne; lub
c)
nieprzerwanie przez cztery lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył co najmniej dwuletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie wymogi formalne; lub
d)
nieprzerwanie przez trzy lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjent wykaże, że przez co najmniej pięć lat wykonywał przedmiotową działalność w charakterze pracownika najemnego; lub
e)
nieprzerwanie przez pięć lat w charakterze pracownika najemnego, jeśli beneficjant wykaże, że uprzednio odbył co najmniej trzyletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie wymogi formalne; lub
f)
nieprzerwanie przez sześć lat w charakterze pracownika najemnego, jeśli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył co najmniej dwuletnie kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie wymogi formalne.
2. 
W przypadkach określonych w lit. a) i d) okres od zaprzestania danej działalności do wystąpienia z kompletnym wnioskiem do właściwego organu, o którym mowa w art. 56, nie może przekraczać dziesięciu lat.
Artykuł  19

Rodzaje działalności ujęte w wykazie III w załączniku IV

1. 
W przypadku rodzajów działalności ujętych w wykazie III w załączniku IV przedmiotowa działalność musi być uprzednio prowadzona:
a)
nieprzerwanie przez trzy lata na własny rachunek albo na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa; lub
b)
nieprzerwanie przez dwa lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant wykaże, że uprzednio odbył kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie wymogi formalne; lub
c)
nieprzerwanie przez dwa lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, jeśli beneficjent wykaże, że przez co najmniej trzy lata wykonywał przedmiotową działalność w charakterze pracownika najemnego; lub
d)
nieprzerwanie przez trzy lata w charakterze pracownika najemnego, jeśli beneficjent wykaże, że uprzednio odbył kształcenie przygotowujące do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem uznawanym przez Państwo Członkowskie lub uznanym przez właściwą instytucję zawodową za spełniające wszystkie wymogi formalne.
2. 
W przypadkach określonych w lit. a) i c), okres od zaprzestania danej działalności do wystąpienia z kompletnym wnioskiem do właściwego organu, o którym mowa w art. 56, nie może przekraczać dziesięciu lat.
Artykuł  20 70

Dostosowanie wykazów działalności zawartych w załączniku IV

Zgodnie z art. 57c Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących dostosowania wykazów działalności zawartych w załączniku IV, które podlegają systemowi uznawania doświadczenia zawodowego zgodnie z art. 16, w celu aktualizacji lub wyjaśnienia rodzajów działalności wymienionych w załączniku IV, w szczególności aby doprecyzować ich zakres oraz odpowiednio uwzględnić najnowsze zmiany w obszarze nazewnictwa stosowanego w ramach danego rodzaju działalności, o ile nie spowoduje to zawężenia zakresu rodzajów działalności związanych z poszczególnymi kategoriami i o ile nie będzie miało miejsca przenoszenie rodzajów działalności między istniejącymi wykazami I, II i III w załączniku IV.

ROZDZIAŁ  III

Uznawanie na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia

Sekcja  1

Przepisy ogólne

Artykuł  21

Zasada automatycznego uznawania

1. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy uprawniające do podejmowania działalności zawodowej w charakterze lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego lub lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty lub wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, farmaceuty oraz architekta wyszczególnione odpowiednio w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 spełniające minimalne wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa odpowiednio w art. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 oraz 46 i nadaje tym dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, na potrzeby podejmowania i prowadzenia działalności zawodowej taką samą moc na swoim terytorium, jak dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje.

Wymienione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji muszą być wydane przez właściwe organy w Państwach Członkowskich i w stosownym przypadku muszą im towarzyszyć świadectwa wyszczególnione odpowiednio w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 oraz 5.7.1.

Przepisy akapitu pierwszego i drugiego nie wpływają na prawa nabyte, o których mowa w art. 23, 27, 33, 37, 39 i 49.

2. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje, w ramach własnego systemu zabezpieczenia społecznego, na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ogólnej praktyki medycznej dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyszczególnione w załączniku V, pkt 5.1.4 i wydane obywatelom Państw Członkowskich przez inne Państwa Członkowskie, zgodnie z minimalnymi wymogami w zakresie kształcenia określonymi w art. 28.

Przepisy akapitu poprzedzającego nie wpływają na prawa nabyte, o których mowa w art. 30.

3. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji położnych wydane obywatelom Państw Członkowskich przez inne Państwa Członkowskie i wyszczególnione w załączniku V, pkt 5.5.2, które spełniają minimalne wymogi w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 40, i kryteria określone w art. 41 oraz nadaje im na potrzeby podejmowania i prowadzenia działalności zawodowej taką samą moc na swoim terytorium, jak dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje. Powyższy przepis nie narusza praw nabytych, o których mowa w art. 23 i 43.
4.  71
 W odniesieniu do prowadzenia aptek, które nie podlegają jakimkolwiek ograniczeniom terytorialnym, państwo członkowskie może w drodze odstępstwa postanowić o nieuznawaniu dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w pkt 5.6.2 załącznika V, za uprawniające do otwierania nowych, ogólnodostępnych aptek. Do celów niniejszego ustępu za nowe uważane są także apteki działające krócej niż trzy lata.

Odstępstwa tego nie można zastosować do farmaceutów, których kwalifikacje zostały już uznane przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego do innych celów i którzy faktycznie i zgodnie z prawem prowadzili działalność zawodową farmaceuty przez co najmniej trzy kolejne lata w tym państwie członkowskim.

5. 
Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architekta, o którym mowa w załączniku V, pkt 5.7.1, który podlega zgodnie z ust. 1 automatycznemu uznaniu, stanowi dowód odbycia kształcenia, które rozpoczęło się nie wcześniej niż w akademickim roku odniesienia, o którym mowa w tym załączniku.
6.  72
 Każde państwo członkowskie uzależnia dostęp do zawodów lekarza, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej i farmaceuty, oraz wykonywanie tych zawodów, od posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa, odpowiednio, w załączniku V pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2, poświadczającego, że dana osoba uzyskała w trakcie kształcenia odpowiednio wiedzę, umiejętności i kompetencje, o których mowa w art. 24 ust. 3, art. 31 ust. 6, art. 31 ust. 7, art. 34 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 40 ust. 3 oraz art. 44 ust. 3.

Aby uwzględnić ogólnie uznany postęp naukowy i techniczny, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 57c w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności, o których mowa w art. 24 ust. 3, art. 31 ust. 6, art. 34 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 40 ust. 3, art. 44 ust. 3 i art. 46 ust. 4, z myślą o odzwierciedleniu ewolucji prawa Unii mającego bezpośredni wpływ na danych specjalistów.

Takie aktualizacje nie mogą w żadnym państwie członkowskim wymagać zmiany istniejących podstawowych zasad ustawodawczych dotyczących struktury zawodów w odniesieniu do kształcenia osób fizycznych i warunków ich dostępu do zawodu. Przy dokonywaniu takich aktualizacji należy uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację systemów edukacyjnych, zgodnie z art. 165 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

7.  73
 (skreślony).
Artykuł  21a  74  

Procedura powiadamiania

1. 
Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o wszelkich przyjmowanych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodach objętych przepisami niniejszego rozdziału.

W przypadku dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w sekcji 8, powiadomienie zgodnie z akapitem pierwszym skierowane jest także do pozostałych państw członkowskich.

2. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje na temat czasu trwania i treści programów kształcenia.
3. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się za pośrednictwem systemu IMI.
4. 
Aby należycie uwzględnić zmiany ustawodawcze i administracyjne w państwach członkowskich - i pod warunkiem że przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne będące przedmiotem powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale - Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 57c w celu zmiany załącznika V pkt 5.1.1-5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 poprzez aktualizację tytułów przyjętych przez państwa członkowskie w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz - w stosownych przypadkach - instytucji wydającej dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, zaświadczenia, które mu towarzyszy, oraz odpowiedniego tytułu zawodowego.
5. 
Jeżeli przepisy ustawodawcze, regulacyjne i administracyjne będące przedmiotem powiadomienia zgodnie z ust. 1 nie spełniają warunków określonych w niniejszym rozdziale, Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu odrzucenia proponowanej zmiany w załączniku V pkt 5.1.1-5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 lub 5.7.1.
Artykuł  22 75

Wspólne przepisy w sprawie kształcenia

W odniesieniu do kształcenia, o którym mowa w art. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46:

a)
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na kształcenie w niepełnym wymiarze godzin na warunkach określonych przez właściwe organy, które zapewniają, by łączny czas trwania, poziom i jakość takiego kształcenia nie były niższe niż w przypadku ciągłego kształcenia w pełnym wymiarze godzin;
b)
państwa członkowskie - zgodnie z procedurami właściwymi dla każdego państwa członkowskiego - poprzez wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego zapewniają, aby specjaliści, których kwalifikacje zawodowe objęte są rozdziałem III niniejszego tytułu, mogli aktualizować swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby prowadzić bezpieczną i skuteczną praktykę oraz być na bieżąco ze zmianami w dziedzinie, w której się specjalizują.

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o środkach podjętych na podstawie akapitu pierwszego lit. b) do dnia 18 stycznia 2016 r.

Artykuł  23

Prawa nabyte

1. 
Bez uszczerbku dla szczególnych praw nabytych w odniesieniu do określonych zawodów, w przypadkach, w których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniający do podjęcia działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego lub lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty lub wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej lub farmaceuty, uzyskany przez obywatela Państwa Członkowskiego nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie wykształcenia, o których mowa w art. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 oraz 44, każde Państwo Członkowskie uznaje ten dokument za wystarczający dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wydany przez te Państwa Członkowskie, o ile dokument ten poświadcza ukończenie kształcenia, które rozpoczęło się przed datami odniesienia określonymi w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2, oraz załączone jest do niego zaświadczenie, stwierdzające, że posiadacz danego dokumentu faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał przedmiotowe rodzaje działalności nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.
2. 
Te same przepisy obowiązują także w przypadku dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji uprawniającego do podejmowania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej i farmaceuty, uzyskanych na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który nie spełnia minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia określonych w art. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, jeżeli taki dokument poświadcza ukończenie kształcenia rozpoczętego przed:
a)
3 października 1990 r. w przypadku lekarzy posiadających podstawowy poziom wykształcenia medycznego, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów bez specjalizacji, wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych i farmaceutów, oraz
b)
3 kwietnia 1992 r. w przypadku lekarzy specjalistów.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w akapicie pierwszym, uprawniają ich posiadacza do prowadzenia działalności zawodowej na terytorium Niemiec na tych samych warunkach, jak wydane przez właściwe organy niemieckie dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, określone w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2.

3. 
Bez uszczerbku dla przepisów art. 37 ust. 1, każde Państwo Członkowskie uznaje dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniający do podejmowania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty i architekta, uzyskane przez obywateli Państw Członkowskich i wydane przez byłą Czechosłowację lub uzyskane przez obywateli, których kształcenie rozpoczęło się, w przypadku Republiki Czeskiej i Słowacji, przed 1 stycznia 1993 r., w przypadkach gdy organy jednego z wyżej wymienionych Państw Członkowskich poświadczyły, że taki dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji ma taką samą moc prawną na ich terytorium, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wydawane przez te Państwa, a w stosunku do architektów jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji przyporządkowane tym Państwom Członkowskim w załączniku VI, pkt 6, w odniesieniu do podejmowania i wykonywania działalności zawodowej w charakterze lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza weterynarii, położnej lub farmaceuty w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2, oraz architekta w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 48.

Do takiego poświadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez te same organy, stwierdzające, że dane osoby faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały danego rodzaju działalność nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat przed wydaniem zaświadczenia.

4. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji uprawniające do podejmowania działalności zawodowej w charakterze lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty i architekta, posiadane przez obywateli Państw Członkowskich i wydane przez były Związek Radziecki, lub obywateli, których kształcenie rozpoczęło się:
a)
w przypadku Estonii przed 20 sierpnia 1991 r.;
b)
w przypadku Łotwy przed 21 sierpnia 1991 r.;
c)
w przypadku Litwy przed 11 marca 1990 r.;

jeżeli organy jednego z trzech wyżej wymienionych Państw Członkowskich poświadczą, że taki dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji ma taką samą moc prawną na ich terytorium, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji przez nie wydawane, a w stosunku do architektów jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji przyporządkowane tym Państwom Członkowskim w załączniku VI, pkt 6, w odniesieniu do podejmowania i wykonywania działalności zawodowej w charakterze lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty, w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2 oraz architekta w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 48.

Do takiego poświadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez te same organy, stwierdzające, że dane osoby faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały danego rodzaju działalność nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

W odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy weterynarii, wydanych przez były Związek Radziecki lub w odniesieniu do kształcenia rozpoczętego w przypadku Estonii przed 20 października 1991 r., do zaświadczenia, o którym mowa w poprzednim akapicie, należy dołączyć zaświadczenie wydane przez organy estońskie, stwierdzające, że osoby te faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały danego rodzaju działalność na terytorium Estonii nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

5.  76
 Bez uszczerbku dla art. 43(b), każde z państw członkowskich uznaje dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarza, uprawniający do podejmowania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty i architekta, uzyskany przez obywateli państw członkowskich i wydany przez byłą Jugosławię, lub których kształcenie rozpoczęło się:
a)
w przypadku Słowenii - przed dniem 25 czerwca 1991 r. oraz
b)
w przypadku Chorwacji - przed dniem 8 października 1991 r.,

w przypadku gdy organy wymienionych państw członkowskich poświadczą, że taki dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji ma taką samą moc prawną na terytorium tych państw, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wydawane przez te organy, a w odniesieniu do architektów, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji przyporządkowane tym państwom członkowskim w załączniku VI pkt 6, w odniesieniu do podejmowania i wykonywania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego, lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2, oraz architekta w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 48.

Do takiego poświadczenia musi zostać dołączone zaświadczenie wydane przez te same organy, stwierdzające, że dane osoby faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały danego rodzaju działalność przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

6.  77
 Każde Państwo Członkowskie uznaje za wystarczający dowód posiadania kwalifikacji przez obywateli Państw Członkowskich, których dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji: lekarza, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej i farmaceuty nie odpowiadają tytułom przyporządkowanym danemu Państwu Członkowskiemu w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wydawane w tych Państwach Członkowskich, do których załączone będzie zaświadczenie wydane przez właściwe organy lub instytucje.

Zaświadczenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, stanowi potwierdzenie, że dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji stanowi odpowiednio dowód pomyślnego ukończenia kształcenia, zgodnie z art. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 i 44 niniejszej dyrektywy, i jest traktowany przez Państwo Członkowskie, w którym został on wydany, na równi z kwalifikacjami, których tytuły wyszczególniono w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2.

Artykuł  23a 78

Okoliczności szczególne

1. 
Na zasadzie odstępstwa od niniejszej dyrektywy, Bułgaria może zezwolić posiadaczom kwalifikacji "ôĺëäřĺđ" (felczer) przyznawanej w Bułgarii przed dniem 31 grudnia 1999 r. i wykonującym ten zawód w ramach bułgarskiego systemu zabezpieczeń społecznych w dniu 1 stycznia 2000 r. na dalsze wykonywanie wspomnianego zawodu, nawet jeżeli ich działalność jest częściowo objęta zakresem niniejszej dyrektywy dotyczącej odpowiednio lekarzy i pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.
2. 
Posiadaczom bułgarskiej kwalifikacji "ôĺëäřĺđ" (felczer), o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do uznania ich kwalifikacji jako lekarzy i pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną w innych państwach członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy.

Sekcja  2

Lekarze

Artykuł  24

Kształcenie medyczne na podstawowym poziomie

1. 
Warunkiem podjęcia kształcenia medycznego na podstawowym poziomie jest posiadanie dyplomu lub świadectwa, uprawniającego do dostępu do studiów uniwersyteckich na danym kierunku.
2.  79
 Kształcenie medyczne na podstawowym poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni okres studiów, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS; okres ten obejmuje co najmniej 5 500 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego prowadzonego na uniwersytecie lub pod jego nadzorem.

W przypadku specjalistów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1 stycznia 1972 r., kurs kształcenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, może obejmować sześciomiesięczne kształcenie praktyczne odbywane w pełnym wymiarze godzin na poziomie uniwersyteckim pod nadzorem właściwych organów.

3. 
Odbycie przez daną osobę kształcenia medycznego na poziomie podstawowym gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności:
a)
odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się medycyna i dobre zrozumienie metod naukowych, w tym zasad dokonywania pomiarów funkcji biologicznych, oceny naukowo ustalonych stanów faktycznych i analizy danych;
b)
wystarczającą znajomość anatomii, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych, a także zależności występujących pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem, w jakim przebywa istota ludzka;
c)
odpowiednią wiedzę w zakresie dyscyplin i praktyki klinicznej, zapewniającą danej osobie kompleksowe postrzeganie chorób fizycznych i psychicznych oraz medycyny w aspekcie profilaktyki, diagnostyki i terapii oraz rozrodczości;
d)
odpowiednie doświadczenie kliniczne zdobyte w szpitalach pod odpowiednim nadzorem.
Artykuł  25

Specjalistyczne kształcenie medyczne

1.  80
 Warunkiem podjęcia specjalistycznego kształcenia medycznego jest potwierdzone ukończenie programu kształcenia medycznego na podstawowym poziomie, o którym mowa w art. 24 ust. 2, w trakcie którego dana osoba uzyskała właściwą wiedzę w zakresie medycyny podstawowej.
2. 
Specjalistyczne kształcenie medyczne obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne na uniwersytecie lub w szpitalu uniwersyteckim albo, w stosownych przypadkach, w jednostce ochrony zdrowia, upoważnionej do jego prowadzenia przez właściwe organy lub instytucje.

Państwa Członkowskie zapewniają, że minimalny okres specjalistycznego kształcenia medycznego, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3, jest nie krótszy od okresu przewidzianego w tym punkcie. Kształcenie odbywa się pod nadzorem właściwych organów lub instytucji. Obejmuje ono osobisty udział lekarza odbywającego specjalistyczne kształcenie w działalności i wypełnianiu obowiązków danej placówki.

3. 
Kształcenie odbywa się w pełnym wymiarze godzin w placówkach uznanych przez właściwe organy. Obejmuje ono udział w pełnym zakresie działalności medycznej prowadzonej przez placówkę, w której odbywa się kształcenie, w tym w pełnieniu dyżurów, tak aby kształcący się lekarz cały czas przeznaczony na pracę zawodową we wszystkich tygodniach roboczych w roku poświęcał na zajęcia praktyczne i teoretyczne, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez właściwe organy. W związku z tym kształcący się lekarze otrzymują odpowiednie wynagrodzenie.
3a.  81
 Państwa członkowskie mogą określić w swoim ustawodawstwie krajowym częściowe zwolnienia z części kursów prowadzonych w ramach programu specjalistycznego kształcenia medycznego wymienionego w załączniku V pkt 5.1.3, stosując te zwolnienia na zasadzie indywidualnych przypadków, pod warunkiem że ta część kształcenia odbyła się już w trakcie innego programu kształcenia specjalistycznego wymienionego w załączniku V pkt 5.1.3, a dana osoba uzyskała już kwalifikacje zawodowe w tym zakresie w jednym z państw członkowskich. Państwa członkowskie zapewniają, aby przyznane zwolnienie nie przekraczało połowy minimalnego czasu trwania danego programu specjalistycznego kształcenia medycznego.

Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję i inne państwa członkowskie o swoim odpowiednim ustawodawstwie krajowym dotyczącym takich częściowych zwolnień.

4. 
Państwa Członkowskie mogą uzależniać wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie medycznego kształcenia specjalistycznego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie kształcenia medycznego na podstawowym poziomie, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.1.
5.  82
 Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących dostosowania minimalnych okresów kształcenia, o których mowa w załączniku V pkt 5.1.3, do postępu naukowego i technicznego.
Artykuł  26 83

Rodzaje specjalistycznego kształcenia medycznego

Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji lekarza specjalisty jest określony w art. 21 dokument wydawany przez właściwe organy lub instytucje, o których mowa w załączniku V pkt 5.1.2, odpowiadający tytułowi używanemu w poszczególnych Państwach Członkowskich po ukończeniu danego kształcenia specjalistycznego, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3.

W celu należytego uwzględnienia zmian w ustawodawstwie krajowym i aktualizacji niniejszej dyrektywy Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 5.1.3 o nowe specjalności medyczne występujące w co najmniej dwóch piątych państw członkowskich.

Artykuł  27

Prawa nabyte lekarzy specjalistów

1. 
Przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od lekarzy specjalistów, których specjalistyczne kształcenie medyczne było prowadzone w niepełnym wymiarze godzin na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych obowiązujących w dniu 20 czerwca 1975 r., którzy rozpoczęli kształcenie specjalistyczne najpóźniej w dniu 31 grudnia 1983 r., przedstawienia obok dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zaświadczenia stwierdzającego, że przez nieprzerwany okres co najmniej trzech lat w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia, faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały danego rodzaju działalność.
2. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje kwalifikacje lekarzy specjalistów uzyskane w Hiszpanii przez lekarzy, którzy ukończyli kształcenie specjalistyczne przed dniem 1 stycznia 1995 r., nawet jeżeli nie spełnia ono minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 25, o ile obok dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji przedstawione zostanie zaświadczenie, wydane przez właściwe organy hiszpańskie, stwierdzające, że dana osoba zdała egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie specjalizacji, przeprowadzony w ramach szczególnych środków w zakresie uznawania kwalifikacji, ustanowionych w dekrecie królewskim 1497/99, w celu potwierdzenia, że dana osoba dysponuje poziomem wiedzy i umiejętności porównywalnym z tym, jaki mają lekarze posiadający kwalifikacje lekarza specjalisty określony w przypadku Hiszpanii w załączniku V pkt 5.1.2 i 5.1.3.
2a.  84
 Państwa członkowskie uznają kwalifikacje lekarzy specjalistów nabyte we Włoszech i wymienione w załączniku V pkt 5.1.2 i 5.1.3 w przypadku lekarzy, którzy rozpoczęli kształcenie specjalistyczne po dniu 31 grudnia 1983 r. i przed dniem 1 stycznia 1991 r., mimo że kształcenie to nie spełnia wszystkich wymogów określonych w art. 25, jeżeli do dokumentów dołączone jest zaświadczenie wydane przez właściwy włoski organ stwierdzające, że dany lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał we Włoszech działalność lekarza danej specjalizacji przez co najmniej siedem kolejnych lat w okresie dziesięciu lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia.
3. 
Każde Państwo Członkowskie, które uchyliło przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów, o których mowa w załączniku V pkt 5.1.2 i 5.1.3, i w związku z tym przyjęło środki dotyczące praw nabytych przysługujących jego obywatelom, przyznaje obywatelom pozostałych Państw Członkowskich prawo do korzystania z tych samych środków, jeżeli dany dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji został wydany przed datą, w której przyjmujące Państwo Członkowskie zaprzestało wydawania takich dokumentów w zakresie danej specjalności.

Daty uchylenia tych przepisów określone są w załączniku V pkt 5.1.3.

Artykuł  28

Kształcenie specjalistyczne w zakresie ogólnej praktyki medycznej

1.  85
 Warunkiem podjęcia kształcenia specjalistycznego w zakresie ogólnej praktyki medycznej jest potwierdzone ukończenie programu kształcenia medycznego na podstawowym poziomie, o którym mowa w art. 24 ust. 2, w trakcie którego dana osoba uzyskała właściwą wiedzę w zakresie medycyny podstawowej.
2. 
Kształcenie specjalistyczne w zakresie ogólnej praktyki medycznej prowadzące do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, który zostanie wydany przed 1 stycznia 2006 r., musi trwać co najmniej dwa lata w pełnym wymiarze godzin. W przypadku dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wydawanych po tej dacie, kształcenie musi trwać co najmniej trzy lata w pełnym wymiarze godzin.

W przypadku gdy program kształcenia, o którym mowa w art. 24, obejmuje szkolenie praktyczne w zatwierdzonym szpitalu wyposażonym w odpowiedni sprzęt i służby medyczne albo w zatwierdzonym gabinecie medycyny ogólnej lub w zatwierdzonej przychodni, w której lekarze świadczą podstawową opiekę medyczną, okres kształcenia praktycznego, w wymiarze nie większym niż rok, może zostać zaliczony do okresu przewidzianego w akapicie pierwszym w odniesieniu do świadectw odbycia kształcenia, wydawanych od dnia 1 stycznia 2006 r.

Możliwość przewidziana w akapicie drugim jest dostępna jedynie w Państwach Członkowskich, w których kształcenie specjalistyczne w zakresie ogólnej praktyki medycznej trwało na dzień 1 stycznia 2001 r. dwa lata.

3. 
Kształcenie specjalistyczne w zakresie ogólnej praktyki medycznej prowadzone jest w pełnym wymiarze godzin, pod nadzorem właściwych organów lub instytucji. Ma ono w większym stopniu charakter praktyczny niż teoretyczny.

Kształcenie praktyczne odbywa się z jednej strony co najmniej przez sześć miesięcy w zatwierdzonym szpitalu posiadającym właściwe wyposażenie i służby medyczne, z drugiej zaś strony co najmniej przez sześć miesięcy w zatwierdzonym gabinecie medycyny ogólnej lub w zatwierdzonej przychodni, w której lekarze świadczą podstawową opiekę medyczną.

Kształcenie praktyczne odbywa się w połączeniu z innymi jednostkami ochrony zdrowia lub placówkami odpowiedzialnymi za medycynę ogólną. Jednakże, bez uszczerbku dla okresów minimalnych określonych w akapicie drugim, kształcenie praktyczne może być prowadzone przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w innej zatwierdzonej jednostce lub placówkach zdrowotnych odpowiedzialnych za medycynę ogólną.

Kształcenie wymaga osobistego udziału kształcącego się lekarza w wykonywaniu działalności zawodowej i wypełnianiu obowiązków osób, z którymi pracuje.

4. 
Państwa Członkowskie uzależniają wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji lekarza ogólnego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie podstawowego kształcenia medycznego, wymienionego w załączniku V pkt 5.1.1.
5. 
Państwa Członkowskie mogą wydać dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.4 lekarzowi, który wprawdzie nie ukończył kształcenia, o którym mowa w niniejszym artykule, ale ukończył inne uzupełniające kształcenie, potwierdzone dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji wydanym przez właściwe organy Państwa Członkowskiego. Nie mogą one jednakże wydać dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, jeżeli nie potwierdza on posiadania wiedzy na poziomie równoważnym z wiedzą zdobywaną w trakcie kształcenia, o którym mowa w niniejszym artykule.

Państwa Członkowskie określają między innymi zakres, w jakim kształcenie uzupełniające i doświadczenie zawodowe posiadane przez wnioskodawcę mogą zastąpić kształcenie, o którym mowa w niniejszym artykule.

Państwa Członkowskie mogą wydać dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.4, jeżeli wnioskodawca zdobył co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w zakresie medycyny ogólnej w gabinecie medycyny ogólnej lub w przychodni, w której lekarze świadczą podstawową opiekę zdrowotną należącego do rodzaju określonego w ust. 3 niniejszego artykułu.

Artykuł  29

Wykonywanie zawodu lekarza ogólnego

Każde Państwo Członkowskie, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony praw nabytych, uzależnia wykonywanie zawodu lekarza ogólnego w ramach własnego systemu ubezpieczeń społecznych od posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.4.

Państwa Członkowskie mogą zwolnić z tego warunku osoby, które odbywają obecnie specjalne kształcenie w zakresie ogólnej praktyki medycznej.

Artykuł  30

Prawa nabyte lekarzy ogólnych

1. 
Każde Państwo Członkowskie samodzielnie określa prawa nabyte. Jednakże każde Państwo Członkowskie uznaje prawo do wykonywania działalności lekarza ogólnego w ramach własnego, krajowego systemu zabezpieczeń społecznych, bez posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.4, jako prawo nabyte wszystkich lekarzy, którzy w dniu określonym w wymienionym punkcie korzystają z tego prawa na podstawie przepisów dotyczących zawodów medycznych, uprawniających do wykonywania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego, i którzy, korzystając z przepisów art. 21 lub 23, podjęli działalność na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego wydają na wniosek lekarzy, którym, zgodnie z akapitem pierwszym przysługują prawa nabyte, zaświadczenie potwierdzające, że jego posiadacz ma prawo do wykonywania działalności lekarza ogólnego w ramach systemów ubezpieczeń społecznych tych Państw bez posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.4.

2. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 akapit drugi, wydane obywatelom Państw Członkowskich przez inne Państwa Członkowskie, i przyznają takim świadectwom taką samą moc na swoim terytorium, jak wydawanym przez siebie dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji, które pozwalają na wykonywanie zawodu lekarza ogólnego w ramach krajowego systemu zabezpieczeń społecznych.

Sekcja  3

Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną

Artykuł  31 86

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną

1. 
Warunkiem podjęcia kształcenia pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną jest:
a)
ukończenie kształcenia ogólnego trwającego 12 lat, potwierdzonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskiego lub świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu na równorzędnym poziomie, dającego dostęp do uniwersytetów lub instytucji szkolnictwa wyższego o statusie uznanym za równorzędny; albo
b)
ukończenie kształcenia ogólnego trwającego co najmniej 10 lat, potwierdzonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskiego lub świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu na równorzędnym poziomie, dającego dostęp do zawodowej szkoły pielęgniarskiej lub programu kształcenia zawodowego pielęgniarek.
2.  87
 Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną prowadzone jest w pełnym wymiarze godzin i obejmuje co najmniej program określony w załączniku V pkt 5.2.1.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących zmian wykazu określonego w załączniku V pkt 5.2.1, w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznego.

Zmiany, o których mowa w akapicie drugim, nie mogą w żadnym państwie członkowskim wymagać zmiany istniejących podstawowych zasad ustawodawczych dotyczących struktury zawodów w odniesieniu do kształcenia osób fizycznych i warunków ich dostępu do zawodu. Przy wprowadzaniu takich zmian należy uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację systemów edukacyjnych, zgodnie z art. 165 ust. 1 TFUE.

3.  88
 Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną obejmuje co najmniej trzy lata studiów, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, na które składa się co najmniej 4 600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej jedną trzecią, a kształcenie kliniczne co najmniej połowę minimalnego okresu kształcenia. Państwa członkowskie mogą przyznać częściowe zwolnienie osobom, które odbyły część kształcenia na kursach o co najmniej równorzędnym poziomie.

Państwa Członkowskie gwarantują, że instytucje prowadzące kształcenie pielęgniarek odpowiadają za skoordynowanie elementów kształcenia teoretycznego i klinicznego w trakcie całego programu studiów.

4. 
Kształcenie teoretyczne stanowi tę część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której kandydaci nabywają wiedzę zawodową, umiejętności i kompetencje wymagane na mocy ust. 6 i 7. Kształcenie musi być prowadzone przez wykładowców pielęgniarstwa i inne wykwalifikowane osoby na uniwersytetach, w instytucjach szkolnictwa wyższego o statusie uznanym za równorzędny, w zawodowych szkołach pielęgniarskich lub w ramach programów kształcenia zawodowego pielęgniarek.
5. 
Kształcenie kliniczne stanowi tę część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której kandydat - jako członek zespołu i w bezpośrednim kontakcie ze zdrowymi lub chorymi osobami lub społecznościami osób zdrowych lub chorych - uczy się, jak w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje organizować wymaganą kompleksową opiekę pielęgniarską, sprawować taką opiekę i dokonywać jej oceny. Kandydat uczy się nie tylko pracy zespołowej, ale także umiejętności kierowania zespołem i organizowania ogólnej opieki pielęgniarskiej, w tym prowadzenia edukacji zdrowotnej na rzecz osób i małych grup w placówkach opieki zdrowotnej lub w danej społeczności.

Powyższe kształcenie odbywa się w szpitalach lub innych placówkach zdrowotnych oraz w określonej społeczności, pod nadzorem wykładowców pielęgniarstwa oraz przy współpracy i pomocy innych, wykwalifikowanych pielęgniarek. Także inne osoby należącego do wykwalifikowanego personelu mogą wziąć udział w procesie nauczania.

Kandydatki na pielęgniarki biorą udział w tych czynnościach wykonywanych na danym oddziale, które są odpowiednie ze względu na cele kształcenia i uczą je podejmowania obowiązków związanych z pielęgniarstwem.

6.  89
 Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną gwarantuje, iż osoba, która je odbyła uzyskała następującą wiedzę i umiejętności:
a)
kompleksową wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się pielęgniarstwo ogólne, łącznie z wystarczającym zrozumieniem budowy, funkcji fizjologicznych i zachowania osób zdrowych i chorych oraz zależności między stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka;
b)
wiedzę o charakterze i etyce zawodu oraz ogólnych zasadach opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa;
c)
odpowiednie doświadczenie kliniczne; doświadczenie to, dobrane ze względu na jego wartości szkoleniowe, powinno zostać nabyte pod nadzorem wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego w miejscu, w którym dzięki odpowiedniej liczbie wykwalifikowanego personelu i wyposażeniu istnieją odpowiednie warunki do świadczenia opieki pielęgniarskiej;
d)
zdolność do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu personelu służby zdrowia oraz doświadczenie w pracy z tym personelem;
e)
doświadczenie we współpracy z przedstawicielami innych zawodów związanych ze służbą zdrowia.
7. 
Kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną potwierdzają, że dana osoba - niezależnie od tego, czy kształcenie odbywało się na uniwersytetach, w instytucjach szkolnictwa wyższego o statusie uznanym za równorzędny, w zawodowych szkołach pielęgniarskich, lub w ramach programu kształcenia zawodowego pielęgniarek - posiada co najmniej następujące kompetencje:
a)
samodzielne postawienie diagnozy odnośnie do wymaganej opieki pielęgniarskiej na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej i klinicznej oraz planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej w procesie leczenia pacjentów na podstawie wiedzy i umiejętności nabytych zgodnie z ust. 6 lit. a), b) i c) w celu doskonalenia w wykonywaniu zawodu;
b)
efektywna współpraca z innymi podmiotami z sektora zdrowia, w tym uczestnictwo w szkoleniach praktycznych personelu służby zdrowia na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych zgodnie z ust. 6 lit. d) i e);
c)
wspomaganie osób, rodzin i grup w prowadzeniu zdrowego trybu życia i dbaniu o własne zdrowie na podstawie wiedzy i umiejętności nabytych zgodnie z ust. 6 lit. a) i b);
d)
samodzielne podejmowanie interwencji ratujących życie oraz podejmowanie działań w przypadku kryzysów i katastrof;
e)
niezależne udzielanie porad, instruowanie i wspieranie osób wymagających opieki i ich bliskich;
f)
samodzielne zapewnianie dobrej jakości opieki pielęgniarskiej i jej ocena;
g)
porozumiewanie się w sposób zrozumiały na temat kwestii zawodowych oraz współpraca z przedstawicielami innych zawodów z sektora zdrowia;
h)
dokonywanie analizy jakości opieki z myślą o doskonaleniu się w wykonywaniu zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną.
Artykuł  32

Wykonywanie zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną

Do celów niniejszej dyrektywy, do działalności zawodowej pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną należą rodzaje działalności wykonywane zawodowo, wyszczególnione w załączniku V pkt 5.2.2.

Artykuł  33

Prawa nabyte pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną

1. 
Aby ogólne zasady w zakresie praw nabytych mogły znaleźć zastosowanie wobec pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, rodzaje działalności, o których mowa w art. 23, muszą obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i zarządzanie opieką medyczną świadczoną pacjentowi.
2.  90
 (skreślony).
3.  91
 Państwa członkowskie uznają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, które:
a)
zostały wydane w Polsce pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły kształcenie niespełniające minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 31; oraz
b)
są potwierdzone dyplomem licencjackim uzyskanym na podstawie specjalnego programu kształcenia określonego w:
(i)
art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92, poz. 885 i z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 110, poz. 1170 i z 2010 r. Nr 65, poz. 420); albo
(ii)
art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 770), w celu potwierdzenia, że dana pielęgniarka posiada wiedzę i umiejętności porównywalne z tymi, jakie mają pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które w przypadku Polski określono w załączniku V pkt 5.2.2.
Artykuł  33a 92

W odniesieniu do rumuńskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną zastosowanie mają jedynie następujące przepisy dotyczące praw nabytych:

W przypadku obywateli państw członkowskich, którzy ukończyli kształcenie pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Rumunii, a program kształcenia nie spełniał minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 31, państwa członkowskie uznają za wystarczający dowód poniższe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, pod warunkiem że dokumentowi takiemu towarzyszy zaświadczenie poświadczające, że ci obywatele państwa członkowskiego faktycznie i zgodnie z prawem wykonywali zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Rumunii, w tym ponosili pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami, przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia:

a)
Certificat de competenț e profesionale de asistent medical generalist uzyskany w wyniku kształcenia ponadśredniego w ș coală postliceală, poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
b)
Diplomă de absolvire de asistent medical generalist uzyskany w wyniku krótkiego cyklu studiów wyższych, poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 października 2003 r.;
c)
Diplomă de licenț ă de asistent medical generalist uzyskany w wyniku długiego cyklu studiów wyższych, poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 października 2003 r.

Sekcja  4

Lekarze dentyści

Artykuł  34

Podstawowe kształcenie lekarsko-dentystyczne

1. 
Warunkiem podjęcia podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego jest posiadanie dyplomu lub świadectwa, uprawniającego do podjęcia przedmiotowych studiów na uniwersytetach lub w szkołach wyższych prowadzących kształcenie na poziomie uznanym w danym Państwie Członkowskim za równoważny.
2.  93
 Podstawowe kształcenie lekarsko-dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej pięć lat studiów, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, na które składa się co najmniej 5 000 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w pełnym wymiarze godzin, obejmujących co najmniej program określony w załączniku V pkt 5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w instytucji szkolnictwa wyższego prowadzącej kształcenie na poziomie uznanym za równorzędny lub pod nadzorem uniwersytetu.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących zmiany wykazu określonego w załączniku V pkt 5.3.1 w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznego.

Zmiany, o których mowa w akapicie drugim, nie mogą w żadnym państwie członkowskim wymagać zmiany istniejących podstawowych zasad ustawodawczych dotyczących struktury zawodów w odniesieniu do kształcenia osób fizycznych i warunków ich dostępu do zawodu. Przy wprowadzaniu takich zmian należy uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację systemów edukacyjnych, zgodnie z art. 165 ust. 1 TFUE.

3. 
Odbycie przez daną osobę podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności:
a) 94
 odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się kształcenie lekarsko-dentystyczne i dobre zrozumienie metod naukowych, w tym zasad dokonywania pomiarów czynności biologicznych, oceny naukowo ustalonych stanów faktycznych i analizy danych;
b) 95
 odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą kształcenia lekarsko-dentystycznego;
c)
odpowiednią wiedzę o strukturze i funkcji zębów, jamy ustnej, szczęki, żuchwy i okolic przyległych, zarówno zdrowych, jak i chorych, jak również o ich związku z ogólnym stanem zdrowia oraz fizycznym i społecznym samopoczuciem pacjenta;
d) 96
 odpowiednią wiedzę w zakresie dyscyplin i metod klinicznych, zapewniającą lekarzowi dentyście kompleksowe postrzeganie nieprawidłowości, uszkodzeń i chorób zębów, jamy ustnej, szczęki, żuchwy i okolic przyległych oraz w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii lekarsko-dentystycznej;
e)
odpowiednie doświadczenie kliniczne zdobyte w szpitalach pod odpowiednim nadzorem.

Powyższe kształcenie zapewnia lekarzowi dentyście umiejętności niezbędne do wykonywania wszelkich czynności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nieprawidłowości oraz chorób zębów, jamy ustnej, szczęki, żuchwy i okolic przyległych.

Artykuł  35 97

Specjalistyczne kształcenie lekarsko-dentystyczne

1. 
Warunkiem podjęcia specjalistycznego kształcenia lekarsko-dentystycznego jest potwierdzone ukończenie podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego, o którym mowa w art. 34, lub posiadanie dokumentów, o których mowa w art. 23 i 37.
2.  98
 Specjalistyczne kształcenie lekarsko-dentystyczne obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne w ośrodku uniwersyteckim, ośrodku leczniczym i badawczym, lub, w stosownych przypadkach, w placówce zdrowotnej upoważnionej do tego przez właściwe organy lub instytucje.

Specjalistyczne kursy lekarsko-dentystyczne w pełnym wymiarze godzin trwają co najmniej trzy lata i są prowadzone pod nadzorem właściwych organów lub instytucji. Obejmują one osobisty udział lekarza dentysty odbywającego specjalistyczne kształcenie w działalności i wypełnianiu obowiązków danej placówki zdrowotnej.

3. 
Państwa Członkowskie uzależniają wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie specjalistycznego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego, o którym mowa w załączniku V pkt 5.3.2.
4. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących dostosowania minimalnego okresu kształcenia, o którym mowa w ust. 2, do postępu naukowego i technicznego.
5. 
W celu należytego uwzględnienia zmian w ustawodawstwie krajowym i aktualizacji niniejszej dyrektywy Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 5.3.3 o nowe specjalności stomatologiczne istniejące w co najmniej dwóch piątych państw członkowskich.
Artykuł  36

Wykonywanie zawodu lekarza dentysty

1. 
Do celów niniejszej dyrektywy, działalność zawodowa lekarzy dentystów obejmuje rodzaje działalności określone w ust. 3, wykonywane na podstawie posiadania kwalifikacji zawodowych wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.3.2.
2. 
Zawód lekarza dentysty opiera się na kształceniu lekarsko-dentystycznym, o którym mowa w art. 34, i stanowi osobny zawód, odmienny od innych zawodów medycznych o charakterze ogólnym lub specjalistycznym. Warunkiem wykonywania zawodu lekarza dentysty jest posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.3.2. Posiadacze takich dokumentów traktowani są w taki sam sposób jak osoby, wobec których zastosowanie znajduje art. 23 lub art. 37.
3. 
Państwa członkowskie zapewniają lekarzom dentystom powszechne prawo podejmowania i wykonywania czynności w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia nieprawidłowości i chorób zębów, jamy ustnej, szczęki, żuchwy i okolic przyległych, przy należytym uwzględnieniu odpowiednich przepisów i zasad etyki zawodowej obowiązujących w tej dziedzinie w dniach określonych w załączniku V pkt 5.3.2.
Artykuł  37

Prawa nabyte lekarzy dentystów

1.  99
Każde Państwo Członkowskie uznaje, na potrzeby wykonywania działalności zawodowej w charakterze lekarza dentysty na podstawie kwalifikacji wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.3.2, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy, wydane we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i Rumunii osobom, które rozpoczęły kształcenie medyczne najpóźniej w dniu określonym w tym załączniku dla danego Państwa Członkowskiego, któremu towarzyszyć będzie zaświadczenie wydane przez właściwe organy tego Państwa Członkowskiego.

Zaświadczenie musi potwierdzać spełnienie dwóch następujących warunków:

a)
dane osoby faktycznie wykonywały w Państwach Członkowskich zgodnie z prawem i jako swoje główne zajęcie działalność określoną w art. 36 przez przynajmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia;
b)
dane osoby są upoważnione do wykonywania działalności wymienionego rodzaju na takich samych warunkach, jak posiadacze dokumentów wymienionych dla danego Państwa Członkowskiego w załączniku V pkt 5.3.2.

Osoby, które pomyślnie ukończyły co najmniej trzyletnie studia, co do których właściwe organy w danym Państwie Członkowskim potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem, o którym mowa w art. 34, są zwolnione z obowiązku posiadania trzyletniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w akapicie drugim lit. a).

W przypadku Republiki Czeskiej i Słowacji, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji uzyskane w byłej Czechosłowacji są dla potrzeb uznawania traktowane tak samo, jak czeskie i słowackie dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i podlegają uznaniu na warunkach określonych w akapitach poprzedzających.

2. 
Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy, wydane we Włoszech osobom, które rozpoczęły uniwersyteckie kształcenie medyczne po dniu 28 stycznia 1980 r., ale nie później niż dnia 31 grudnia 1984 r., którym towarzyszy zaświadczenie wydane przez właściwe organy włoskie.

Zaświadczenie musi potwierdzać spełnienie trzech następujących warunków:

a)
dane osoby zdały odpowiedni test umiejętności przeprowadzony przez właściwe organy włoskie w celu wykazania, że osoby te posiadają poziom wiedzy i umiejętności porównywalny z osobami posiadającymi dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyszczególnione dla Włoch w załączniku V pkt 5.3.2;
b)
dane osoby faktycznie wykonywały we Włoszech zgodnie z prawem i jako swoje główne zajęcie działalność określoną w art. 36 przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia;
c)
dane osoby są upoważnione do wykonywania działalności określonej w art. 36 na tych samych warunkach, co posiadacze dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, wyszczególnionych dla Włoch w załączniku V pkt 5.3.2, albo faktycznie wykonują taką działalność zgodnie z prawem i jako swoje główne zajęcie.

Osoby, które ukończyły co najmniej trzyletnie studia, co do których właściwe organy w danym Państwie Członkowskim potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem, o którym mowa w art. 34, są zwolnione z obowiązku zdania testu umiejętności, o którym mowa w akapicie drugim lit. a).

Osoby, które rozpoczęły uniwersyteckie kształcenie medyczne po dniu 31 grudnia 1984 r., traktowane są w ten sam sposób co osoby, o których mowa powyżej, o ile powyższy trzyletni okres studiów rozpoczął się przed dniem 31 grudnia 1994 r.

3.  100
 Jeżeli chodzi o dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy dentystów, państwa członkowskie uznają takie dokumenty zgodnie z art. 21, gdy wnioskodawcy rozpoczęli swoje kształcenie najpóźniej w dniu 18 stycznia 2016 r.
4.  101
 Każde państwo członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarza wydane w Hiszpanii osobom, które rozpoczęły uniwersyteckie kształcenie medyczne między dniem 1 stycznia 1986 r. i dniem 31 grudnia 1997 r., jeżeli dokumentom tym towarzyszy zaświadczenie wydane przez właściwe organy hiszpańskie.

Zaświadczenie to musi potwierdzać spełnienie następujących warunków:

a)
dana osoba ukończyła co najmniej trzy lata studiów uznawanych przez właściwe organy hiszpańskie za równoważne kształceniu, o którym mowa w art. 34;
b)
dana osoba faktycznie wykonywała w Hiszpanii zgodnie z prawem i jako swoje główne zajęcie zadania, o których mowa w art. 36, przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia;
c)
dana osoba jest upoważniona do wykonywania lub faktycznie, zgodnie z prawem i jako swoje główne zajęcie wykonuje zadania, o których mowa w art. 36, na tych samych warunkach co posiadacze dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, wymienionych dla Hiszpanii w załączniku V pkt 5.3.2.

Sekcja  5

Lekarze weterynarii

Artykuł  38

Kształcenie lekarzy weterynarii

1.  102
 Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje co najmniej pięcioletni okres studiów teoretycznych i praktycznych prowadzonych w pełnym wymiarze godzin, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, w trakcie których realizowany jest co najmniej program określony w załączniku V pkt 5.4.1, odbywanych na uniwersytecie lub w instytucji szkolnictwa wyższego prowadzącej kształcenie na poziomie uznanym za równorzędny lub pod nadzorem uniwersytetu.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących zmiany wykazu zamieszczonego w załączniku V pkt 5.4.1, w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznego.

Zmiany, o których mowa w akapicie drugim, nie mogą w żadnym państwie członkowskim wymagać zmiany istniejących podstawowych zasad ustawodawczych dotyczących struktury zawodów w odniesieniu do kształcenia osób fizycznych i warunków ich dostępu do zawodu. Przy wprowadzaniu takich zmian należy uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację systemów edukacyjnych, zgodnie z art. 165 ust. 1 TFUE.

2. 
Warunkiem podjęcia kształcenia w zakresie weterynarii jest posiadanie dyplomu lub świadectwa uprawniającego do podjęcia tego rodzaju studiów na uniwersytecie lub w szkołach wyższych, które dane Państwo Członkowskie uznaje za równoważne pod względem poziomu.
3.  103
 Odbycie przez daną osobę kształcenia weterynaryjnego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności:
a)
odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się działalność lekarza weterynarii, oraz wiedzę na temat prawa Unii dotyczącego tej działalności;
b)
odpowiednią wiedzę na temat budowy, funkcjonowania, zachowania i potrzeb fizjologicznych zwierząt, a także umiejętności i kompetencje potrzebne do ich chowu i hodowli, żywienia, zapewnienia dobrostanu, rozmnażania i higieny ogólnej;
c)
umiejętności i kompetencje kliniczne, epidemiologiczne i analityczne wymagane w celu zapobiegania chorobom zwierząt, ich diagnozowania i leczenia - co obejmuje znieczulenie, aseptyczne operacje chirurgiczne i eutanazję - w odniesieniu do pojedynczych zwierząt jak i do stad, w tym szczegółową wiedzę na temat chorób, które mogą być przenoszone na człowieka;
d)
odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prewencji weterynaryjnej, w tym kompetencje związane z zapytaniami i certyfikacją;
e)
odpowiednią znajomość higieny i procesów technologicznych stosowanych przy produkcji, wytwarzaniu oraz wprowadzaniu na rynek pasz dla zwierząt lub produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym umiejętności i kompetencje niezbędne do zrozumienia i wyjaśniania dobrych praktyk w tym zakresie;
f)
wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do odpowiedzialnego i rozsądnego wykorzystywania weterynaryjnych produktów leczniczych w celu leczenia zwierząt, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i ochrony środowiska.
Artykuł  39

Prawa nabyte lekarzy weterynarii

Bez uszczerbku dla art. 23 ust. 4, w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich, których dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zostały wydane w Estonii przed 1 maja 2004 r., lub których kształcenie rozpoczęło się w Estonii przed 1 maja 2004 r., Państwa Członkowskie uznają wymienione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy weterynarii w przypadku gdy załączone do nich będzie zaświadczenie potwierdzające, że dane osoby faktycznie i w sposób zgodny z prawem wykonywały w Estonii działalność tego rodzaju przez co najmniej pięć kolejnych lat w okresie siedmiu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

Sekcja  6

Położne

Artykuł  40 104

Kształcenie położnych

1.  105
 Kształcenie położnych obejmuje co najmniej:
a)
kurs położnictwa prowadzony w pełnym wymiarze godzin i obejmujący co najmniej trzy lata nauki teoretycznej i praktycznej (ścieżka I), w trakcie której realizowany jest co najmniej program określony w załączniku V pkt 5.5.1; lub
b)
kurs położnictwa trwający 18 miesięcy (ścieżka II) i obejmujący co najmniej program studiów określony w załączniku V pkt 5.5.1, który nie został zrealizowany w ramach równoważnego kształcenia pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.

Państwa Członkowskie gwarantują, że instytucje prowadzące kształcenie położnych odpowiadają za skoordynowanie teorii i praktyki w ramach programu kształcenia.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących zmiany wykazu zamieszczonego w załączniku V pkt 5.5.1, w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznego.

Zmiany, o których mowa w akapicie trzecim, nie mogą w żadnym państwie członkowskim wymagać zmiany istniejących podstawowych zasad ustawodawczych dotyczących struktury zawodów w odniesieniu do kształcenia osób fizycznych i warunków ich dostępu do zawodu. Przy wprowadzaniu takich zmian należy uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację systemów edukacyjnych, zgodnie z art. 165 ust. 1 TFUE.

2. 
Podjęcie kształcenia w zakresie położnictwa uzależnione jest od spełnienia jednego z następujących warunków:
a)
w przypadku ścieżki I - ukończenie co najmniej 12 lat kształcenia ogólnego lub posiadanie świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu na równoważnym poziomie uprawniającego do rozpoczęcia nauki w szkole dla położnych;
b)
w przypadku ścieżki II - posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2.
3. 
Odbycie przez daną osobę kształcenia położniczego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności:
a)
szczegółową wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się działalność położnych, szczególnie położnictwa, opieki położniczej i ginekologii;
b)
odpowiednią znajomość etyki zawodowej i prawa mającego zastosowanie do wykonywania tego zawodu;
c)
odpowiednią ogólną wiedzę medyczną (funkcje biologiczne, anatomia i fizjologia) oraz farmakologiczną w dziedzinie położnictwa i neonatologii, jak również wiedzę o związku zachodzącym pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka, a także o jego zachowaniu;
d)
odpowiednie doświadczenie kliniczne zdobyte w zatwierdzonych instytucjach, pozwalające położnej, w sposób niezależny i na własną odpowiedzialność, w niezbędnym zakresie i z wyłączeniem sytuacji patologicznych, zapewnić opiekę przedporodową, poprowadzić poród i podejmować działania w jego następstwie w zatwierdzonych instytucjach, nadzorować poród i narodziny, prowadzić opiekę postnatalną i wykonać reanimację noworodka w oczekiwaniu na lekarza;
e)
odpowiednią znajomość procesu kształcenia personelu służby zdrowia i doświadczenie we współpracy z takim personelem.
Artykuł  41

Procedury uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych

1.  106
 Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej, o którym mowa w załączniku V pkt 5.5.2, podlega automatycznemu uznaniu zgodnie z art. 21, o ile potwierdza spełnienie jednego z następujących warunków:
a)
ukończenie kształcenia w zakresie położnictwa prowadzonego w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej trzy lata, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, obejmującego co najmniej 4 600 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego, z czego przynajmniej jedną trzecią stanowi praktyka kliniczna;
b)
ukończenie kształcenia w zakresie położnictwa prowadzonego w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej dwa lata, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, obejmującego co najmniej 3 600 godzin, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2;
c)
ukończenie kształcenia w zakresie położnictwa prowadzonego w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 18 miesięcy, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, obejmującego co najmniej 3 000 godzin, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2, po którym nastąpiła roczna praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem wydanym zgodnie z ust. 2.
2. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest przez właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego. Zaświadczenie potwierdza, że jego posiadacz po zdobyciu dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji położnej z powodzeniem wykonywał w danym okresie pełen zakres czynności położnej w szpitalu lub w upoważnionym zakładzie opieki zdrowotnej.
Artykuł  42

Wykonywanie zawodu położnej

1. 
Bez uszczerbku dla ust. 2, przepisy niniejszej sekcji stosuje się do działalności położnych określonej przez poszczególne Państwa Członkowskie i wykonywanej na podstawie tytułów zawodowych określonych w załączniku V pkt 5.5.2.
2. 
Państwa Członkowskie gwarantują położnym możliwość podjęcia i wykonywania przynajmniej następujących rodzajów działalności:
a)
udzielanie wiarygodnych informacji i porad na temat planowania rodziny;
b)
rozpoznawanie ciąży i nadzorowanie przebiegu ciąż normalnych; przeprowadzanie badań niezbędnych dla nadzorowania przebiegu ciąż normalnych;
c)
kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży zagrożonej;
d)
realizacja programu przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia;
e)
opieka nad rodzącą i pomoc podczas porodu oraz nadzorowanie stanu płodu w macicy za pomocą właściwych środków klinicznych i technicznych;
f)
przyjmowanie porodów naturalnych, w razie konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych - także porodu z położenia miednicowego;
g)
rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza oraz, w miarę potrzeby, pomoc lekarzowi; podejmowanie koniecznych działań nagłych pod nieobecność lekarza, w szczególności ręcznego wydobycia łożyska, a następnie, w razie potrzeby, ręcznego zbadania macicy;
h)
badanie noworodków i opieka nad nimi, podejmowanie w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym, w koniecznych przypadkach, natychmiastowej reanimacji;
i)
opieka i czuwanie nad matką w okresie poporodowym oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju noworodka;
j)
prowadzenie leczenia zaleconego przez lekarza;
k)
sporządzanie koniecznych sprawozdań na piśmie.
Artykuł  43

Prawa nabyte położnych

1.  107
 Każde Państwo Członkowskie, w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w art. 40, który jednakże na mocy art. 41 nie jest uznawany, o ile nie towarzyszy mu zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej, o którym mowa w art. 41 ust. 2, uznaje za wystarczający dowód kwalifikacji dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wydane przez dane Państwa Członkowskie przed datą określoną w załączniku V pkt 5.5.2, do których załączone jest zaświadczenie potwierdzające, że osoby te faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały czynności danego rodzaju przez co najmniej dwa kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.
1a.  108
 W odniesieniu do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji położnej państwa członkowskie automatycznie uznają te kwalifikacje, jeżeli wnioskodawca rozpoczął kształcenie przed dniem 18 stycznia 2016 r., a wymogi związane z dopuszczeniem do takiego kształcenia obejmowały 10 lat kształcenia ogólnego lub równorzędny poziom w przypadku ścieżki I, lub ukończone kształcenie pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną poświadczone dokumentem potwierdzającym kwalifikacje, o którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2, przed rozpoczęciem kształcenia w zakresie położnictwa w ramach ścieżki II.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się do obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej potwierdza odbycie kształcenia na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz spełnia minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w art. 40, jednakże zgodnie z art. 41, warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie praktyki zawodowej, o którym mowa w art. 41 ust. 2, jeżeli dokument potwierdza ukończenie kształcenia rozpoczętego przed 3 października 1990 r.
3.  109
 (skreślony).
4.  110
 Państwa członkowskie uznają dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji położnych, które:
a)
zostały wydane w Polsce położnym, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły kształcenie niespełniające minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 40; oraz
b)
są potwierdzone dyplomem licencjackim uzyskanym na podstawie specjalnego programu kształcenia określonego w:
(i)
art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92, poz. 885 i z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 110, poz. 1170 i z 2010 r. Nr 65, poz. 420); albo
(ii)
art. 53 ust. 3 point 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 770), w celu potwierdzenia, że dana położna posiada wiedzę i umiejętności porównywalne z tymi, jakie mają położne posiadające kwalifikacje, które w przypadku Polski określono w załączniku V pkt 5.5.2.
Artykuł  43a 111

W odniesieniu do rumuńskich kwalifikacji położnych będą stosowane jedynie następujące przepisy dotyczące praw nabytych.

W przypadku obywateli państw członkowskich, których dokumenty potwierdzające kwalifikacje położnej (asistent medical obstetrică-ginecologie/pielęgniarka w zakresie położnictwa i ginekologii) zostały wydane w Rumunii przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 40, państwa członkowskie uznają wspomniane dokumenty potwierdzające kwalifikacje za wystarczające do celu wykonywania zawodu położnej, jeśli jest do nich załączone zaświadczenie stwierdzające, że ci obywatele państw członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność położnej w Rumunii przez co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

Artykuł  43b 112

Przepisy dotyczące praw nabytych w dziedzinie położnictwa nie mają zastosowania do następujących rodzajów kwalifikacji uzyskanych w Chorwacji przed 1 lipca 2013 r.: viša medicinska sestra ginekološkoopstetričkog smjera (starsza pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii), medicinska sestra ginekološkoopstetričkog smjera (pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii), viša medicinska sestra primaljskog smjera (starsza pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej), medicinska sestra primaljskog smjera (pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej), ginekološkoopstetrička primalja (położna wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii) i primalja (położna).

Sekcja  7

Farmaceuci

Artykuł  44

Kształcenie farmaceutów

1. 
Warunkiem podjęcia kształcenia farmaceutycznego jest posiadanie dyplomu lub świadectwa uprawniającego do podjęcia w Państwie Członkowskim studiów na danym kierunku na uniwersytecie lub w szkołach wyższych o statusie uznanym za równorzędny.
2.  113
 Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji farmaceuty potwierdza odbycie kształcenia trwającego co najmniej pięć lat, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, i obejmującego przynajmniej:
a)
cztery lata kształcenia teoretycznego i praktycznego w pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie, w instytucji szkolnictwa wyższego o statusie uznanym za równorzędny lub pod nadzorem uniwersytetu;
b)
na koniec lub w trakcie kształcenia teoretycznego i praktycznego, sześciomiesięczną praktykę w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod nadzorem oddziału farmaceutycznego tego szpitala.

Cykl kształcenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje co najmniej program określony w załączniku V pkt 5.6.1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących zmiany wykazu zamieszczonego w załączniku V pkt 5.6.1, w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznego, w tym zmian w praktyce farmakologicznej.

Zmiany, o których mowa w akapicie drugim, nie mogą w żadnym państwie członkowskim wymagać zmiany istniejących podstawowych zasad ustawodawczych dotyczących struktury zawodów w odniesieniu do kształcenia osób fizycznych i warunków ich dostępu do zawodu. Przy wprowadzaniu takich zmian należy uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację systemów edukacyjnych, zgodnie z art. 165 ust. 1 TFUE.

3. 
Odbycie przez daną osobę kształcenia farmaceutycznego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności:
a)
odpowiednią wiedzę o lekach i substancjach używanych do wytwarzania leków;
b)
odpowiednią wiedzę o technologii farmaceutycznej oraz fizycznym, chemicznym, biologicznym i mikrobiologicznym testowaniu produktów leczniczych;
c)
odpowiednią wiedzę o metabolizmie i skutkach działania produktów leczniczych oraz o działaniu substancji toksycznych, a także o używaniu produktów leczniczych;
d)
odpowiednią wiedzę do oceny danych naukowych dotyczących leków, by w oparciu o nią móc udzielać właściwych informacji;
e)
odpowiednią wiedzę o wymogach prawnych i innych wymogach związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Artykuł  45

Wykonywanie zawodu farmaceuty

1. 
Do celów niniejszej dyrektywy, do czynności zawodowych farmaceuty zalicza się te rodzaje działalności, których warunkiem wykonywania w jednym lub więcej Państw Członkowskich jest posiadanie kwalifikacji zawodowych i do których dostęp jest otwarty dla osób posiadających dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyszczególnione w załączniku V pkt 5.6.2.
2.  114
 Państwa członkowskie gwarantują osobom posiadającym dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia z zakresu farmacji na poziomie uniwersyteckim lub poziomie uznawanym za równorzędny, spełniający warunki określone w art. 44, możliwość podejmowania i wykonywania - w stosownych przypadkach pod warunkiem posiadania dodatkowego stażu zawodowego - co najmniej następujących czynności:
a)
sporządzanie formy farmaceutycznej produktów leczniczych;
b)
wytwarzanie i testowanie produktów leczniczych;
c)
testowanie produktów leczniczych w laboratorium przeznaczonym do tego celu;
d)
składowanie, przechowywanie i dystrybucja produktów leczniczych w obrocie hurtowym;
e)
dostarczanie, sporządzanie, testowanie, składowanie, dystrybucja i wydawanie bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych o wymaganej jakości w ogólnodostępnych aptekach;
f)
sporządzanie, testowanie, składowanie i wydawanie bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych o wymaganej jakości w szpitalach;
g)
udzielanie informacji i porad na temat produktów leczniczych, w tym na temat ich prawidłowego stosowania;
h)
zgłaszanie właściwym organom niepożądanych reakcji na produkty lecznicze;
i)
zindywidualizowane wsparcie dla pacjentów samodzielnie stosujących leki;
j)
zaangażowanie w lokalne lub krajowe kampanie na rzecz promocji zdrowia.
3.  115
 W przypadku gdy w określonym państwie członkowskim dodatkowym warunkiem podejmowania lub wykonywania jednego z rodzajów działalności farmaceuty jest posiadanie doświadczenia zawodowego obok dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.6.2, Państwo to uznaje za wystarczający dowód w tym zakresie zaświadczenie wydane przez właściwe organy w rodzimym Państwie Członkowskim danej osoby, potwierdzające, że przez podobny okres wykonywała ona tego rodzaju czynności w rodzimym Państwie Członkowskim.
4. 
Uznanie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy dwuletniego stażu zawodowego, który w Wielkim Księstwie Luksemburga jest warunkiem przyznania państwowej koncesji na prowadzenie ogólnodostępnej apteki.
5. 
Jeżeli w dniu 16 września 1985 r. obowiązywał w określonym Państwie Członkowskim konkurs, przeprowadzany w celu wyłonienia spośród kandydatów posiadających dokumenty, o których mowa w ust. 2, osób, którym przyznane zostanie prawo otwarcia nowych aptek, przewidzianych w krajowym systemie geograficznego rozmieszczenia aptek, Państwo to może, na zasadzie odstępstwa od ust. 1, przeprowadzać powyższe konkursy w dalszym ciągu i wymagać od obywateli Państw Członkowskich posiadających dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji określone w załączniku V pkt 5.6.2 lub korzystających z przepisów art. 23 wzięcia w nich udziału.

Sekcja  8

Architekci

Artykuł  46 116

Kształcenie architektów

1. 
Kształcenie architekta obejmuje:
a)
co najmniej pięcioletnie studia w pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie lub w porównywalnej instytucji edukacyjnej zakończone zdaniem egzaminu na poziomie uniwersyteckim; lub
b)
co najmniej czteroletnie studia w pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie lub w porównywalnej instytucji edukacyjnej zakończone zdaniem egzaminu na poziomie uniwersyteckim wraz z zaświadczeniem potwierdzającym pomyślne ukończenie dwuletnich praktyk zawodowych zgodnie z ust. 4.
2. 
Architektura musi być głównym przedmiotem studiów, o których mowa w ust. 1. Studia w równoważnym stopniu obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia architekta oraz gwarantują przynajmniej uzyskanie następującej wiedzy, umiejętności i kompetencji:
a)
umiejętności tworzenia projektów architektonicznych spełniających wymogi zarówno estetyczne, jak i techniczne;
b)
odpowiedniej znajomości historii i teorii architektury oraz sztuk pokrewnych, technologii i nauk humanistycznych;
c)
wiedzy na temat sztuk pięknych w zakresie, w jakim wpływają one na jakość projektu architektonicznego;
d)
odpowiedniej znajomości urbanistyki, planowania oraz umiejętności niezbędnych w procesie planowania;
e)
rozumienia związków zachodzących pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a środowiskiem je otaczającym, oraz rozumienia potrzeby dostosowania budynków oraz przestrzeni między nimi do ludzkich potrzeb i skali;
f)
rozumienia charakteru zawodu architekta oraz jego roli w społeczeństwie, w szczególności w przygotowywaniu koncepcji projektów uwzględniających czynniki społeczne;
g)
rozumienia metod gromadzenia informacji i przygotowywania koncepcji projektu;
h)
rozumienia projektowania konstrukcji oraz problemów budowlanych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków;
i)
odpowiedniej wiedzy w zakresie problemów fizycznych i technologii oraz funkcji budynków, umożliwiającej zapewnienie wygodnych wnętrz oraz zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
j)
umiejętności koniecznych do projektowania budynków spełniających wymogi użytkowników w zakresie, w jakim umożliwiają to dostępne środki finansowe i przepisy budowlane;
k)
odpowiedniej znajomości gałęzi przemysłu, organizacji, przepisów i procedur niezbędnych dla realizacji projektów budynków oraz integracji planów z ogólnym projektem planistycznym.
3. 
Liczbę lat studiów wyższych, o których mowa w ust. 1 i 2, można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS.
4. 
Praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 1 lit. b), można odbyć dopiero po ukończeniu pierwszych trzech lat studiów. Co najmniej rok tych praktyk zawodowych musi opierać się na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie studiów, o których mowa w ust. 2. W tym celu praktyki zawodowe muszą odbywać się pod nadzorem osoby lub instytucji upoważnionej przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego. Takie nadzorowane praktyki mogą mieć miejsce w dowolnym państwie. Praktyki zawodowe oceniane są przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego.
Artykuł  47 117

Odstępstwa od warunków kształcenia architektów

W drodze odstępstwa od art. 46 za spełniające wymogi określone w art. 21 uznaje się także kształcenie: odbywane w ramach programu rozwoju społecznego lub w formie studiów wyższych w niepełnym wymiarze godzin, spełniające wymogi określone w art. 46 ust. 2 i potwierdzone zdaniem egzaminu z architektury przez osobę, która pracowała w dziedzinie architektury przez co najmniej siedem lat pod nadzorem architekta albo biura architektonicznego. Egzamin musi być zdany na poziomie uniwersyteckim i odpowiadać egzaminowi końcowemu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 lit. b).

Artykuł  48

Wykonywanie zawodu architekta

1. 
Do celów niniejszej dyrektywy do działalności zawodowej architekta należą rodzaje działalności zazwyczaj wykonywane pod tytułem zawodowym "architekta".
2. 
Uznaje się, że obywatele Państwa Członkowskiego, którzy zostali upoważnieni do używania tytułu architekta zgodnie z przepisami przyznającymi właściwemu organowi Państwa Członkowskiego prawo przyznawania tego tytułu obywatelom Państw Członkowskim, wyróżniającym się ze względu na osiągnięcia w dziedzinie architektury, spełniają warunki konieczne do wykonywania działalności architekta pod tytułem zawodowym "architekta". Dowodem na to, że dane osoby wykonują działalność w dziedzinie architektury, jest świadectwo wydawane przez ich rodzime Państwo Członkowskie.
Artykuł  49

Prawa nabyte architektów

1.  118
 Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji architektów wymienione w załączniku VI, wydawane przez pozostałe Państwa Członkowskie i potwierdzające odbycie kształcenia, które rozpoczęło się nie później, niż w roku akademickim określonym w tym załączniku nawet, jeżeli nie spełniają one minimalnych wymogów określonych w art. 46, oraz traktuje takie dokumenty na swoim terytorium w zakresie dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności zawodowej architekta, tak samo, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji architekta, które samo wydaje.

Na powyższej podstawie uznawane są zaświadczenia wydane przez właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec, potwierdzające, że dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wydany po dniu 8 maja 1945 r. przez właściwe organy Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest równoważny z dokumentami wyszczególnionymi w załączniku VI.

1a.  119
 ust. 1 stosuje się również do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji architekta, które wymieniono w załączniku V, jeżeli kształcenie rozpoczęło się przed dniem 18 stycznia 2016 r.
2.  120
 Bez uszczerbku dla ust. 1, każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji określone poniżej i traktuje je na swoim terytorium, w zakresie dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności zawodowej architekta, tak samo, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje: świadectwa wydawane obywatelom Państw Członkowskich przez Państwa Członkowskie, w których na dzień określony poniżej obowiązywały przepisy regulujące dostęp do zawodu architekta i jego wykonywanie:
a)
1 stycznia 1995 r. w przypadku Austrii, Finlandii i Szwecji;
b)
1 maja 2004 r. w przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji;
ba) 121
 1 lipca 2013 r. w przypadku Chorwacji;
c)
5 sierpnia 1987 r. w przypadku pozostałych Państw Członkowskich.

Zaświadczenia określone w akapicie pierwszym powinny potwierdzać, że dana osoba uzyskała, najpóźniej w dniu określonym odpowiednio powyżej, prawo do używania tytułu zawodowego architekta oraz w świetle danych przepisów faktycznie wykonywała przedmiotową działalność przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

3.  122
 Każde państwo członkowskie przyznaje wymienionemu poniżej dokumentowi taki sam skutek na swoim terytorium jak dokumentowi potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji, który samo wydaje do celów dostępu do zawodu architekta i jego wykonywania: zaświadczenie o ukończeniu programu kształcenia istniejącego od dnia 5 sierpnia 1985 r. i rozpoczętego nie później niż dnia 17 stycznia 2014 r., prowadzonego przez "Fachhochschulen" w Republice Federalnej Niemiec przez okres trzech lat, spełniającego wymogi określone w art. 46 ust. 2 i dającego możliwość wykonywania działalności, o której mowa w art. 48 w tym państwie członkowskim, na podstawie tytułu zawodowego architekta, jeżeli po zakończeniu tego programu kształcenia dana osoba uzyskała cztery lata doświadczenia zawodowego w Republice Federalnej Niemiec, poświadczonego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, w którego rejestrze widnieje nazwisko architekta pragnącego skorzystać z przepisów niniejszej dyrektywy.

Rozdział  IIIA  123  

Automatyczne uznawanie na podstawie wspólnych zasad kształcenia

Artykuł  49a

Wspólne ramy kształcenia

1. 
Na użytek niniejszego artykułu "wspólne ramy kształcenia" oznaczają wspólny minimalny zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania określonego zawodu. Wspólne ramy kształcenia nie zastępują krajowych programów kształcenia, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej na mocy prawa krajowego. Do celów dostępu do tego zawodu i jego wykonywania w państwach członkowskich, które regulują ten zawód, państwo członkowskie przyznaje dokumentowi potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji nabytych w oparciu o takie ramy taki sam skutek na swoim terytorium jak dokumentowi potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji, który samo wydaje, pod warunkiem że takie ramy spełniają warunki określone w ust. 2.
2. 
Wspólne ramy kształcenia muszą spełniać następujące warunki:
a)
wspólne ramy kształcenia umożliwiają większej liczbie specjalistów przemieszczanie się między państwami członkowskimi;
b)
zawód, do którego mają zastosowanie wspólne ramy kształcenia, jest regulowany lub kształcenie i szkolenie prowadzące do tego zawodu jest regulowane w co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich;
c)
wspólny zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane w systemach kształcenia i szkolenia mających zastosowanie w co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich; nie ma znaczenia, czy ta wiedza, umiejętności i kompetencje zostały nabyte w ramach kształcenia ogólnego na uniwersytecie lub w instytucji szkolnictwa wyższego, czy w ramach kształcenia zawodowego;
d)
wspólne ramy kształcenia muszą opierać się na poziomach przewidzianych w europejskich ramach kwalifikacji określonych w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 124 ;
e)
dany zawód nie jest objęty innymi wspólnymi ramami kształcenia ani nie podlega automatycznemu uznaniu na podstawie tytułu III rozdział III;
f)
wspólne ramy kształcenia przygotowano w następstwie przejrzystego, należytego procesu obejmującego współpracę z odpowiednimi zainteresowanymi stronami pochodzącymi z państw członkowskich, w których dany zawód nie jest regulowany;
g)
wspólne ramy kształcenia zapewniają obywatelom każdego państwa członkowskiego dostęp do uzyskania kwalifikacji zawodowych na podstawie tych ram bez uprzedniej konieczności członkostwa ani rejestracji w jakiejkolwiek organizacji zawodowej.
3. 
Reprezentatywne organizacje zawodowe na szczeblu Unii, jak również krajowe organizacje zawodowe lub właściwe organy z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich mogą przedstawić Komisji sugestie dotyczące wspólnych ram kształcenia, które spełniają warunki określone w ust. 2.
4. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych określających wspólne ramy kształcenia dla danego zawodu w oparciu o warunki określone w ust. 2 niniejszego artykułu.
5. 
Państwo członkowskie jest zwolnione z obowiązku wprowadzenia na swoim terytorium wspólnych ram kształcenia, o których mowa w ust. 4, oraz z obowiązku automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w oparciu to te wspólne ramy kształcenia, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
a)
na terytorium tego państwa nie ma instytucji edukacyjnych lub ośrodków kształcenia, które oferowałyby tego typu kształcenie w danym zawodzie;
b)
wprowadzenie wspólnych ram kształcenia wpłynęłoby negatywnie na organizację systemu edukacji i kształcenia zawodowego tego państwa;
c)
istnieją znaczne różnice między wspólnymi ramami kształcenia a kształceniem wymaganym na terytorium tego państwa, co oznacza poważne ryzyko dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa usługobiorców lub ochrony środowiska.
6. 
W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o:
a)
krajowych kwalifikacjach oraz, w stosownych przypadkach, krajowych tytułach zawodowych zgodnych ze wspólnymi ramami kształcenia; lub
b)
każdym przypadku skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, podając uzasadnienie, które z warunków, o których mowa w tym ustępie, zostały spełnione. Komisja może w terminie trzech miesięcy zażądać dodatkowych wyjaśnień, jeżeli uzna, że państwo członkowskie nie przedstawiło dowodów, że jeden z tych warunków został spełniony, lub dowody te są niewystarczające. Państwo członkowskie odpowiada na każde takie żądanie w terminie trzech miesięcy.

Komisja może przyjąć akt wykonawczy zawierający listę krajowych kwalifikacji zawodowych i krajowych tytułów zawodowych podlegających automatycznemu uznawaniu na podstawie wspólnych ram kształcenia przyjętych zgodnie z ust. 4.

7. 
Niniejszy artykuł ma również zastosowanie do specjalizacji zawodowych, pod warunkiem że takie specjalizacje dotyczą działalności zawodowej, do której dostęp lub której prowadzenie jest regulowane w państwach członkowskich, jeżeli zawód ten już podlega automatycznemu uznawaniu zgodnie z tytułem III rozdział III, a dana specjalizacja nie.
Artykuł  49b

Wspólne testy kształcenia

1. 
Do celów niniejszego artykułu "wspólny test kształcenia" oznacza ustandaryzowany test umiejętności dostępny we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich i zarezerwowany dla posiadaczy określonych kwalifikacji zawodowych. Zdanie takiego testu w danym państwie członkowskim uprawnia posiadacza określonych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu w każdym przyjmującym państwie członkowskim na takich samych warunkach, jakie obowiązują posiadaczy kwalifikacji zawodowych zdobytych w tym państwie członkowskim.
2. 
Wspólny test kształcenia musi być zgodny z następującymi warunkami:
a)
wspólny test kształcenia umożliwia większej liczbie specjalistów przemieszczanie się między państwami członkowskimi;
b)
zawód, do którego ma zastosowanie wspólny test kształcenia, lub kształcenie prowadzące do tego zawodu są regulowane w co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich;
c)
wspólny test kształcenia przygotowano w następstwie przejrzystego, należytego procesu obejmującego współpracę z odpowiednimi zainteresowanymi stronami pochodzącymi z państw członkowskich, w których dany zawód nie jest regulowany;
d)
wspólny test kształcenia umożliwia obywatelom każdego państwa członkowskiego uczestnictwo w tym teście i w praktycznej organizacji takich testów w państwach członkowskich bez uprzedniej konieczności członkostwa ani rejestracji w jakiejkolwiek organizacji zawodowej.
3. 
Reprezentatywne organizacje zawodowe na szczeblu Unii, jak również krajowe organizacje zawodowe lub właściwe organy z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich mogą przedstawić Komisji sugestie dotyczące wspólnych testów kształcenia, które spełniają warunki określone w ust. 2.
4. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych określających zakres przedmiotowy wspólnego testu kształcenia oraz warunki wymagane do wzięcia udziału w tym teście i do zdania go.
5. 
Państwo członkowskie jest zwolnione z obowiązku organizacji na swoim terytorium wspólnego testu kształcenia, o którym mowa w ust. 4, oraz z obowiązku automatycznego uznawania kwalifikacji specjalistów, którzy zdali wspólny test kształcenia, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a)
dany zawód nie jest regulowany na terytorium tego państwa;
b)
zakres przedmiotowy wspólnego testu kształcenia nie ograniczy w wystarczającym stopniu poważnych zagrożeń dla zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa usługobiorców, które występują szczególnie na terytorium tego państwa;
c)
zakres przedmiotowy wspólnego testu kształcenia sprawiłby, że dostęp do danego zawodu stałby się o wiele mniej atrakcyjny w porównaniu z wymogami krajowymi.
6. 
W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o:
a)
dostępnych możliwościach organizacji takich testów; lub
b)
każdym przypadku skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, podając uzasadnienie, które z warunków, o których mowa w tym ustępie zostały spełnione. Komisja może w terminie trzech miesięcy zażądać dodatkowych wyjaśnień, jeżeli uzna, że dane państwo członkowskie nie przedstawiło dowodów, że jeden z tych warunków został spełniony, lub dowody te są niewystarczające. Państwo członkowskie odpowiada na każde takie żądanie w terminie trzech miesięcy.

Komisja może przyjąć akt wykonawczy zawierający listę państw członkowskich, w których organizuje się wspólne testy kształcenia, przyjęte zgodnie z ust. 4, i określający częstotliwość organizowania takich testów w ciągu roku kalendarzowego oraz przedstawiający inne ustalenia niezbędne do organizacji wspólnych testów kształcenia w państwach członkowskich.

ROZDZIAŁ  IV

Przepisy wspólne w sprawie podejmowania działalności

Artykuł  50

Dokumentacja i formalności

1. 
Właściwe organy Państwa Członkowskiego rozpatrujące wniosek o zezwolenie na wykonywanie określonego zawodu regulowanego na mocy niniejszego tytułu mogą żądać przedstawienia dokumentów i zaświadczeń wymienionych w załączniku VII.

Dokumenty określone w załączniku VII pkt 1 lit. d), e) i f) są przedkładane przed upływem trzech miesięcy od daty ich wydania.

Państwa Członkowskie, instytucje i inne osoby prawne zapewniają poufność przekazywanych im informacji.

2. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości przyjmujące Państwo Członkowskie może zwrócić się do właściwych organów innego Państwa Członkowskiego o potwierdzenie autentyczności świadectw i dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, wydanych przez to drugie Państwo Członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, potwierdzenie faktu, że dana osoba spełnia minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone odpowiednio w art. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46 dla zawodów, o których mowa w rozdziale III niniejszego tytułu.
3. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, jeżeli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit, c), został wydany przez właściwy organ w Państwie Członkowskim i potwierdza odbycie kształcenia w całości lub w części w placówce zarejestrowanej zgodnie z prawem na terytorium innego Państwa Członkowskiego, przyjmujące Państwo Członkowskie może sprawdzić, przy udziale właściwej instytucji Państwa Członkowskiego, w którym wydano dokument:
a)
czy przebieg kształcenia w danej placówce został formalnie zatwierdzony przez instytucję edukacyjną mającą siedzibę w Państwie Członkowskim, w którym wydano dokument;
b)
czy wydany dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji jest taki sam jak ten, który zostałby wydany w przypadku gdyby kształcenie odbyło się w całości w Państwie Członkowskim, w którym wydano dokument; oraz
c)
czy dany dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji przyznaje te same prawa zawodowe na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym wydano dokument.
3a.  125
 W przypadku uzasadnionych wątpliwości przyjmujące państwo członkowskie może wystąpić do właściwych organów państwa członkowskiego o potwierdzenie faktu, że wnioskodawca nie jest objęty zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu lub zakazem wykonywania zawodu w wyniku poważnego wykroczenia zawodowego lub wyroku skazującego za przestępstwa związane z prowadzeniem przez niego działalności zawodowej.
3b.  126
 Wymiana informacji między właściwymi organami różnych państw członkowskich zgodnie z niniejszym artykułem odbywa się za pomocą systemu IMI.
4. 
W przypadku gdy przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, zamierzających podjąć zawód regulowany, złożenia ślubowania lub przysięgi, a formuła tego ślubowania lub przysięgi nie może być wykorzystana przez obywateli innych Państw Członkowskich, przyjmujące Państwo Członkowskie umożliwia takim osobom skorzystanie z odpowiedniej, równoważnej formuły.
Artykuł  51

Procedura wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych

1. 
Właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów.
2.  127
 Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego musi być zakończona możliwie najszybciej i prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym państwie członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. Jednakże powyższy termin może zostać przedłużony o miesiąc w sprawach uregulowanych w rozdziale I i II niniejszego tytułu.
3. 
Od decyzji lub braku decyzji w przepisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym.
Artykuł  52

Używanie tytułów zawodowych

1. 
Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim używanie tytułu zawodowego związanego z daną działalnością zawodową podlega prawnej regulacji, obywatele innych Państw Członkowskich, uprawnieni do wykonywania zawodu regulowanego na podstawie tytułu III, używają w przyjmującym Państwie Członkowskim tytułu zawodowego, który w Państwie tym odpowiada zawodowi danego rodzaju, oraz wszelkich związanych z nim skrótów.
2. 
W przypadku gdy dany zawód jest w przyjmującym Państwie Członkowskim regulowany przez stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w art. 3 ust. 2, obywatele Państw Członkowskich mogą używać tytułu lub skrótu tytułu zawodowego przyznawanego przez daną organizację lub stowarzyszenie wyłącznie za okazaniem dowodu potwierdzającego przynależność do tych stowarzyszeń lub organizacji.

W przypadku gdy warunkiem członkostwa w danym stowarzyszeniu lub organizacji jest posiadanie określonych kwalifikacji, warunek ten obowiązuje obywateli innych Państw Członkowskich posiadających kwalifikacje zawodowe wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej dyrektywie.

3.  128
 Państwo członkowskie nie może zastrzec używania tytułu zawodowego dla posiadaczy kwalifikacji zawodowych, jeżeli nie powiadomiło Komisji i pozostałych państw członkowskich o stowarzyszeniu lub organizacji zgodnie z art. 3 ust. 2.

TYTUŁ  IV

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU

Artykuł  53 129

Znajomość języków

1. 
Specjaliści, których kwalifikacje podlegają uznaniu, muszą posiadać znajomość języków niezbędną do wykonywania danego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim.
2. 
Państwo członkowskie zapewnia, aby wszelkie sprawdzanie znajomości języka przeprowadzane przez właściwy organ lub pod jego nadzorem, dotyczące zgodności z obowiązkiem określonym w ust. 1, było ograniczone do znajomości jednego języka urzędowego przyjmującego państwa członkowskiego lub jednego języka administracyjnego przyjmującego państwa członkowskiego, pod warunkiem że jest on również językiem urzędowym Unii.
3. 
Sprawdzenie znajomości języka przeprowadzane zgodnie z ust. 2 może być zastosowane, jeżeli dany zawód ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Sprawdzenie znajomości języka może być zastosowane w przypadku innych zawodów wówczas, gdy istnieje poważna i konkretna wątpliwość, czy specjalista posiada wystarczającą znajomość języka, by zgodnie z zamierzeniami mógł wykonywać daną działalność zawodową.

Sprawdzenie znajomości języka można przeprowadzać tylko po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej zgodnie z art. 4d lub po uznaniu kwalifikacji zawodowych, w zależności od przypadku.

4. 
Każde sprawdzenie znajomości języka musi być proporcjonalne do działalności, która ma być prowadzona. Zainteresowany specjalista może się odwołać od takiego sprawdzenia zgodnie z prawem krajowym.
Artykuł  54

Używanie tytułów określających wykształcenie

Bez uszczerbku dla art. 7 i 52, przyjmujące Państwo Członkowskie zapewnia osobom zainteresowanym prawo do używania tytułów, a także, w miarę możliwości, skróconej formy tytułów określających wykształcenie, uzyskanych w rodzimym Państwie Członkowskim w języku rodzimego Państwa Członkowskiego. Przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać, aby tytuł ten był opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo komisji egzaminacyjnej, która go przyznała. Jeżeli tytuł określający wykształcenie używany w rodzimym Państwie Członkowskim może być mylony w przyjmującym Państwie Członkowskim z tytułem, którego uzyskanie w tym drugim Państwie zależy od odbycia dodatkowego kształcenia, a osoba zainteresowana takiego kształcenia nie zdobyła, przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od tej osoby używania tytułu określającego wykształcenie obowiązującego w rodzimym Państwie Członkowskim w odpowiedniej formie, określanej przez przyjmujące Państwo Członkowskie.

Artykuł  55

Akceptacja przez fundusz ubezpieczeń zdrowotnych

Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 i art. 6 akapit pierwszy lit. b), Państwa Członkowskie wymagające od osób, które zdobyły kwalifikacje zawodowe na ich terytorium odbycia praktyk przygotowawczych lub zdobycia stażu zawodowego celem uzyskania akceptacji funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, zwalniają z takiego obowiązku osoby posiadające dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskane w innych Państwach Członkowskich.

Artykuł  55a  130  

Uznawanie praktyk zawodowych

1. 
Jeżeli warunkiem dostępu do zawodu regulowanego w rodzimym państwie członkowskim jest odbycie praktyk zawodowych, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego, rozpatrując wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego, uznaje praktyki zawodowe odbyte w innym państwie członkowskim, jeżeli praktyki te są zgodne z opublikowanymi wytycznymi, o których mowa w ust. 2, a także bierze pod uwagę praktyki zawodowe odbyte w państwie trzecim. Państwa członkowskie mogą jednak w swoim prawodawstwie krajowym ustanowić rozsądny pułap w odniesieniu do okresu trwania części praktyk zawodowych, którą można odbyć za granicą.
2. 
Uznanie praktyk zawodowych nie zastępuje obowiązujących wymogów dotyczących zdania egzaminu w celu uzyskania dostępu do danego zawodu. Właściwe organy publikują wytyczne dotyczące organizacji i uznawania praktyk zawodowych odbytych w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, szczególnie w odniesieniu do roli podmiotu nadzorującego praktyki zawodowe.

TYTUŁ  V

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE WOBEC OBYWATELI  131

Artykuł  56

Właściwe organy

1. 
Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego ściśle współpracują ze sobą i wzajemnie się wspierają w celu ułatwienia stosowania niniejszej dyrektywy. Zapewniają one poufność wymienianych informacji.
2.  132
 Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego wymieniają między sobą informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych lub innych poważnych, szczególnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonywanie działalności zgodnie z niniejszą dyrektywą. Przestrzegają one przy tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE.

Rodzime Państwo Członkowskie sprawdza wiarygodność stanu faktycznego, a jego organy decydują o charakterze i zakresie dochodzenia, które należy przeprowadzić, a następnie zawiadamiają przyjmujące Państwo Członkowskie o własnych wnioskach wypływających z posiadanych informacji.

2a.  133
 Do celów ust. 1 i 2 właściwe organy stosują system IMI.
3. 
Każde Państwo Członkowskie wyznacza do 20 października 2007 r. organy i instytucje właściwe do wydawania lub przyjmowania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz innych dokumentów i informacji, jak również organy odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków i podejmowanie decyzji, o których mowa w niniejszej dyrektywie, oraz niezwłocznie zawiadamiają o nich pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję.
4.  134
 Każde państwo członkowskie wyznacza koordynatora działań właściwych organów, o których mowa w ust. 1, o czym zawiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję.

Do zadań tych koordynatorów należy:

a)
wspieranie jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy;
b)
gromadzenie wszystkich informacji istotnych dla stosowania niniejszej dyrektywy, takich jak informacje dotyczące warunków dostępu do zawodów regulowanych w państwach członkowskich;
c)
rozpatrywanie sugestii dotyczących wspólnych ram kształcenia oraz wspólnych testów kształcenia;
d)
wymiana informacji i najlepszych praktyk na potrzeby optymalizacji ustawicznego rozwoju zawodowego w państwach członkowskich;
e)
wymiana informacji i najlepszych praktyk dotyczących stosowania środków wyrównawczych, o których mowa w art. 14.

W celu wywiązania się z zadania określonego w lit. b) niniejszego ustępu koordynatorzy mogą zwracać się o pomoc do ośrodków wsparcia, o których mowa w art. 57b.

Artykuł  56a 135

Mechanizm ostrzegania

1. 
Właściwe organy państwa członkowskiego informują właściwe organy wszystkich pozostałych państw członkowskich o specjaliście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego następujących rodzajów działalności zawodowej w jej pełnym lub częściowym zakresie:
a)
lekarza i lekarza ogólnego posiadającego dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.1 i 5.1.4;
b)
lekarza specjalisty posiadającego tytuł, o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3;
c)
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną posiadającej dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2;
d)
lekarza dentysty posiadającego dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.3.2;
e)
wyspecjalizowanego lekarza dentysty posiadającego dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.3.3;
f)
lekarza weterynarii posiadającego dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.4.2;
g)
położnej posiadającej dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.5.2;
h)
farmaceuty posiadającego dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, wymieniony w załączniku V pkt 5.6.2;
(i)
posiadaczy zaświadczeń wymienionych w załączniku VII pkt 2, poświadczających, że posiadacz dokumentu ukończył kształcenie, które spełnia wymogi minimalne wymienione odpowiednio w art. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 lub 44, ale które rozpoczęło się przed datami odniesienia dla kwalifikacji wymienionymi w załączniku V pkt 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2;
j)
posiadaczy zaświadczeń o prawach nabytych, o których mowa w art. 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 i 43a;
k)
innych specjalistów prowadzących działalność, która ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, w przypadku gdy specjalista wykonuje zawód regulowany w danym państwie członkowskim;
l)
specjalistów prowadzących działalność związaną z edukacją osób małoletnich, w tym z opieką na dziećmi i wczesną edukacją, w przypadku gdy specjalista wykonuje zawód regulowany w danym państwie członkowskim.
2. 
Właściwe organy przesyłają poprzez ostrzeżenie w systemie IMI informacje, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie trzech dni od daty przyjęcia decyzji o zakazie lub ograniczeniu wykonywania działalności zawodowej w jej pełnym lub częściowym zakresie przez danego specjalistę. Informacje te ograniczają się do następujących danych:
a)
tożsamość specjalisty;
b)
zawód;
c)
informacje o organie lub sądzie krajowym wydającym decyzję o ograniczeniu lub zakazie;
d)
zakres ograniczenia lub zakazu; oraz
e)
okres, przez jaki obowiązuje ograniczenie lub zakaz.
3. 
Właściwe organy państwa członkowskiego informują właściwe organy wszystkich pozostałych państw członkowskich poprzez ostrzeżenie w systemie IMI najpóźniej w terminie trzech dni od daty wydania decyzji sądowej o tożsamości specjalistów, którzy zwrócili się z wnioskiem o uznanie kwalifikacji na mocy niniejszej dyrektywy i którzy, jak później ustalił to sąd, posłużyli się w tym kontekście fałszywymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji.
4. 
Na użytek wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, dane osobowe przetwarza się zgodnie z dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE. Komisja przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
5. 
Właściwe organy wszystkich państw członkowskich są bezzwłocznie informowane o tym, że wygasł zakaz lub ograniczenie, o których mowa w ust. 1. W tym celu od właściwego organu państwa członkowskiego, który dostarcza informacje zgodnie z ust. 1, wymaga się również informacji o terminie wygaśnięcia ograniczenia lub zakazu oraz o wszelkich późniejszych zmianach tego terminu.
6. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby specjaliści, których dotyczą ostrzeżenia wysłane do innych państw członkowskich, byli informowani na piśmie o decyzjach w sprawie ostrzeżeń w momencie wysłania tych ostrzeżeń, aby mogli odwoływać się na mocy prawa krajowego od decyzji lub wnioskować o jej sprostowanie oraz aby mieli dostęp do środków prawnych w odniesieniu do wszelkich szkód wyrządzonych na skutek fałszywych ostrzeżeń wysłanych do innych państw członkowskich, przy czym w takich przypadkach w decyzji w sprawie ostrzeżenia zastrzega się, że jest ona przedmiotem postępowania wszczętego przez specjalistę.
7. 
Dane dotyczące ostrzeżeń mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres ich ważności. Ostrzeżenia usuwa się w ciągu trzech dni od dnia wydania decyzji o odwołaniu lub od dnia wygaśnięcia ograniczenia lub zakazu, o których mowa w ust. 1.
8. 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu stosowania mechanizmu ostrzegania. Te akty wykonawcze zawierają przepisy dotyczące organów uprawnionych do wysyłania lub przyjmowania ostrzeżeń oraz wycofywania i zamykania ostrzeżeń oraz środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
Artykuł  57 136

Centralny internetowy dostęp do informacji

1. 
Państwa członkowskie zapewniają dostępność w internecie za pośrednictwem pojedynczych punktów kontaktowych, o których mowa w art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym 137  , i regularną aktualizację:
a)
wykazu zawodów regulowanych w państwie członkowskim, w tym danych kontaktowych właściwych organów ds. poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodków wsparcia, o których mowa w art. 57b;
b)
wykazu zawodów, dla których dostępna jest europejska legitymacja zawodowa, informacji na temat funkcjonowania takiej legitymacji, w tym wszystkich powiązanych opłat należnych od osób wykonujących dany zawód, oraz właściwych organów zajmujących się jej wydawaniem;
c)
wykazu wszystkich zawodów, do których państwo członkowskie stosuje art. 7 ust. 4, w ramach krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych;
d)
wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz rodzajów kształcenia o specjalnym programie, o których mowa w art. 11 lit. c) ppkt (ii);
e)
informacji o wymogach i procedurach, o których mowa w art. 7, 50, 51 i 53 w odniesieniu do zawodów regulowanych w danym państwie członkowskim, w tym wszystkich powiązanych opłat należnych od obywateli oraz dokumentów, które muszą oni przedłożyć właściwym organom;
f)
informacji na temat sposobu odwoływania się zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi od decyzji właściwych organów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.
2. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje, o których mowa w ust. 1, były udzielane w sposób jasny i zrozumiały dla użytkowników, były łatwo dostępne na odległość i drogą elektroniczną oraz aby były aktualizowane.
3. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby na wszelkie wnioski o udzielenie informacji kierowane do pojedynczych punktów kontaktowych odpowiadano jak najszybciej.
4. 
Państwa członkowskie i Komisja podejmują środki wspierające, aby zachęcić pojedyncze punkty kontaktowe do udostępniania informacji wymienionych w ust. 1 w innych językach urzędowych Unii. Nie ma to wpływu na ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące stosowania języków na ich terytoriach.
5. 
Na użytek wdrażania przepisów ust. 1, 2 i 4 państwa członkowskie współpracują ze sobą oraz z Komisją.
Artykuł  57a  138  

Procedury przeprowadzane drogą elektroniczną

1. 
Państwa członkowskie zapewniają możliwość łatwego spełnienia wszystkich wymogów, przeprowadzenia procedur i dopełnienia formalności związanych z kwestiami objętymi zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, na odległość i drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiedniego pojedynczego punktu kontaktowego lub odpowiednich właściwych organów. Nie stanowi to przeszkody dla właściwych organów państw członkowskich w zwróceniu się z wnioskiem o poświadczone kopie na późniejszym etapie w razie uzasadnionych wątpliwości i gdy jest to absolutnie niezbędne.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania do przeprowadzania stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności.
3. 
Jeżeli uzasadnione jest wymaganie przez państwa członkowskie zaawansowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych 139  , w celu przeprowadzenia procedur, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, państwa członkowskie akceptują podpisy elektroniczne zgodnie z decyzją Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającą środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez pojedyncze punkty kontaktowe zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym 140  oraz zapewniają środki techniczne do przetwarzania dokumentów z zaawansowanym podpisem elektronicznym w formatach określonych w decyzji Komisji 2011/130/UE z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym 141 .
4. 
Wszystkie procedury przeprowadza się zgodnie z art. 8 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącym pojedynczych punktów kontaktowych. Bieg terminów proceduralnych, określonych w art. 7 ust. 4 i art. 51 niniejszej dyrektywy, rozpoczyna się w momencie złożenia przez obywatela wniosku lub brakującego dokumentu w pojedynczym punkcie kontaktowym lub bezpośrednio odpowiedniemu właściwemu organowi. Wniosku o poświadczone kopie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie uznaje się za wniosek o brakujące dokumenty.
Artykuł  57b  142  

Ośrodki wsparcia

1. 
Każde państwo członkowskie wyznacza nie później niż do dnia 18 stycznia 2016 r. ośrodek wsparcia, którego zadaniem jest udzielanie obywatelom, jak i ośrodkom wsparcia w innych państwach członkowskich, pomocy w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych przewidzianego w niniejszej dyrektywie, w tym informacji na temat przepisów krajowych regulujących zawody oraz ich wykonywanie, na temat ustawodawstwa socjalnego i w stosownych przypadkach zasad etyki zawodowej.
2. 
Ośrodki wsparcia w przyjmujących państwach członkowskich pomagają obywatelom w korzystaniu z praw przyznanych im na podstawie niniejszej dyrektywy, w stosownych przypadkach we współpracy z ośrodkiem wsparcia w rodzimym państwie członkowskim oraz właściwymi organami i pojedynczymi punktami kontaktowymi w przyjmującym państwie członkowskim.
3. 
Każdy właściwy organ w rodzimym lub przyjmującym państwie członkowskim jest zobowiązany do pełnej współpracy z ośrodkiem wsparcia w przyjmującym państwie członkowskim i, w stosownych przypadkach, w rodzimym państwie członkowskim oraz do udzielania takim ośrodkom na ich wniosek wszystkich istotnych informacji na temat indywidualnych przypadków, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych zgodnie z dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE.
4. 
Ośrodki wsparcia udzielają Komisji na jej wniosek informacji na temat rozwiązania spraw, którymi się zajmują, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania takiego wniosku.
Artykuł  57c  143  

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. 
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. 
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit trzeci, art. 20, art. 21 ust. 6 akapit drugi, art. 21a ust. 4, art. 25 ust. 5, art. 26 akapit drugi, art. 31 ust. 2 akapit drugi, art. 34 ust. 2 akapit drugi, art. 35 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 akapit drugi, art. 40 ust. 1 akapit trzeci, art. 44 ust. 2 akapit drugi, art. 49a ust. 4 i art. 49b ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 17 stycznia 2014 r.. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone

na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. 
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit trzeci, art. 20, art. 21 ust. 6 akapit drugi, art. 21a ust. 4, art. 25 ust. 5, art. 26 akapit drugi, art. 31 ust. 2 akapit drugi, art. 34 ust. 2 akapit drugi, art. 35 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 akapit drugi, art. 40 ust. 1 akapit trzeci, art. 44 ust. 2 akapit drugi, art. 49a ust. 4 i art. 49b ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4. 
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. 
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2 akapit trzeci, art. 20, art. 21 ust. 6 akapit drugi, art. 21a ust. 4, art. 25 ust. 5, art. 26 akapit drugi, art. 31 ust. 2 akapit drugi, art. 34 ust. 2 akapit drugi, art. 35 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 akapit drugi, art. 40 ust. 1 akapit trzeci, art. 44 ust. 2 akapit drugi, art. 49a ust. 4 i art. 49b ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Artykuł  58 144

Procedura komitetowa

1. 
Komisję wspomaga Komitet ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł  59 145

Przejrzystość

1. 
Do dnia 18 stycznia 2016 r. państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz występujących na ich terytorium zawodów regulowanych, wyszczególniający rodzaje działalności składające się na dany zawód, oraz wykaz rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego i rodzajów kształcenia o specjalnym programie, o których mowa w art. 11 lit. c) ppkt (ii). Każda zmiana wprowadzona w tych wykazach jest również bez zbędnej zwłoki zgłaszana Komisji. Komisja ustanawia i prowadzi ogólnodostępną bazę danych dotyczących zawodów regulowanych, zawierającą ogólny opis rodzajów działalności składających się na dany zawód.
2. 
Do dnia 18 stycznia 2016 r. państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu do których przeprowadzenie wstępnego sprawdzenia kwalifikacji jest niezbędne na mocy art. 7 ust. 4. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji szczegółowe uzasadnienie umieszczenia w tym wykazie każdego z tych zawodów.
3. 
Państwa członkowskie sprawdzają, czy wymogi, zgodnie z którymi w ramach ich systemu prawnego dostęp do zawodu lub jego wykonywanie, w tym korzystanie z tytułów zawodowych oraz działalność zawodowa dozwolona na podstawie takich tytułów, i o których mowa w niniejszym artykule jako o "wymogach", są możliwe tylko dla osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe, są zgodne z następującymi zasadami:
a)
wymogi nie mogą prowadzić do bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania;
b)
wymogi muszą być uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego;
c)
wymogi muszą być odpowiednie dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu i nie mogą wykraczać poza to, co niezbędne do osiągnięcia tego celu.
4. 
Ust. 1 ma również zastosowanie do zawodów regulowanych w danym państwie członkowskim przez stowarzyszenie lub organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz wszelkich wymogów związanych z członkostwem w tych stowarzyszeniach lub organizacjach.
5. 
Do dnia 18 stycznia 2016 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji informacje na temat wymogów, które zamierzają utrzymać, oraz powody uznania tych wymogów za zgodne z ust. 3. Państwa członkowskie przedstawiają informacje na temat wymogów, które wprowadziły w późniejszym terminie, i powody uznania tych wymogów za zgodne z ust. 3, w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia środka.
6. 
Do dnia 18 stycznia 2016 r., a następnie co dwa lata, państwa członkowskie przekazują również Komisji sprawozdanie dotyczące wymogów, które zostały zniesione lub złagodzone.
7. 
Komisja przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 6, pozostałym państwom członkowskich, które przedstawiają swoje uwagi w terminie sześciu miesięcy. W tym samym okresie sześciu miesięcy Komisja przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami zainteresowanych grup zawodowych.
8. 
Komisja przedkłada sprawozdanie zbiorcze sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie grupie koordynatorów ustanowionej na podstawie decyzji Komisji 2007/172/WE z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiającej grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych 146  , która może przedstawić uwagi.
9. 
W świetle uwag przewidzianych w ust. 7 i 8 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 18 stycznia 2016 r. swoje ustalenia końcowe, którym towarzyszą w stosownych przypadkach wnioski dotyczące przyszłych inicjatyw.

TYTUŁ  VI

INNE PRZEPISY

Artykuł  60 147

Sprawozdania

1. 
Od dnia 20 października 2007 r. Państwa Członkowskie przekazują Komisji co dwa lata sprawozdanie ze stosowania wprowadzonego systemu. Poza ogólnymi uwagami, sprawozdanie to zawiera statystyczne podsumowanie podjętych decyzji oraz opis podstawowych problemów wynikających ze stosowania niniejszej dyrektywy.

Od dnia 18 stycznia 2016 r. statystyczne podsumowanie podjętych decyzji, o którym mowa w akapicie pierwszym, zawiera szczegółowe informacje o liczbie i rodzajach decyzji przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym o rodzajach decyzji o przyznaniu dostępu częściowego przyjętych przez właściwe organy zgodnie z art. 4f, oraz opis podstawowych problemów wynikających ze stosowania niniejszej dyrektywy.

2. 
Komisja opublikuje sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 18 stycznia 2019 r., a następnie co pięć lat.

W pierwszym z tych sprawozdań szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe elementy wprowadzone w niniejszej dyrektywie, a zwłaszcza zostaną rozważone następujące kwestie:

a)
funkcjonowanie europejskiej legitymacji zawodowej;
b)
aktualizacja wiedzy, umiejętności i kompetencji w przypadku zawodów objętych przepisami tytułu III rozdział III, w tym wykazu kompetencji, o których mowa w art. 31 ust. 7;
c)
funkcjonowanie wspólnych ram kształcenia oraz wspólnych testów kształcenia;
d)
wyniki specjalnego programu podwyższania kwalifikacji na mocy rumuńskich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących osób posiadających dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 33a, a także osób posiadających dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji na poziomie pomaturalnym, w celu zbadania konieczności przeglądu obowiązujących przepisów regulujących system praw nabytych mający zastosowanie do rumuńskich dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną.

Państwa członkowskie przekazują wszystkie informacje niezbędne do opracowania sprawozdania.

Artykuł  61 148

Klauzula odstępstwa

W przypadku gdy stosowanie jednego z przepisów niniejszej dyrektywy przez Państwo Członkowskie napotyka na poważne trudności w określonej dziedzinie, Komisja wraz z tym państwem dokonują wspólnej analizy tych trudności.

W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje akt wykonawczy, aby zezwolić zainteresowanemu państwu członkowskiemu na odstępstwo od odpowiednich przepisów przez określony czas.

Artykuł  62

Uchylenie

Dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG, 89/48/EWG, 92/51/EWG, 93/16/EWG i 1999/42/WE uchyla się ze skutkiem od dnia 20 października 2007 r. Odesłania do uchylonych dyrektyw będą rozumie się odesłania do niniejszej dyrektywy, przy czym uchylenie nie wpływa na ważność aktów przyjętych na podstawie tych dyrektyw.

Artykuł  63

Transpozycja

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne dla wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 20 października 2007 r. Niezwłocznie informują one o tym Komisję.

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  64

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  65

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 7 września 2005 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLESC. CLARKE
Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

Lista stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, które spełniają warunki art. 3 ust. 2

IRLANDIA(1)
1.
The Institute of Chartered Accountants in Ireland(2)
2.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland(2)
3.
The Association of Certified Accountants(2)
4.
Institution of Engineers of Ireland
5.
Irish Planning Institute

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

1.
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2.
Institute of Chartered Accountants of Scotland
3.
Institute of Chartered Accountants in Ireland
4.
Chartered Association of Certified Accountants
5.
Chartered Institute of Loss Adjusters
6.
Chartered Institute of Management Accountants
7.
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8.
Chartered Insurance Institute
9.
Institute of Actuaries
10.
Faculty of Actuaries
11.
Chartered Institute of Bankers
12.
Institute of Bankers in Scotland
13.
Royal Institution of Chartered Surveyors
14.
Royal Town Planning Institute
15.
Chartered Society of Physiotherapy
16.
Royal Society of Chemistry
17.
British Psychological Society
18.
Library Association
19.
Institute of Chartered Foresters
20.
Chartered Institute of Building
21.
Engineering Council
22.
Institute of Energy
23.
Institution of Structural Engineers
24.
Institution of Civil Engineers
25.
Institution of Mining Engineers
26.
Institution of Mining and Metallurgy
27.
Institution of Electrical Engineers
28.
Institution of Gas Engineers
29.
Institution of Mechanical Engineers
30.
Institution of Chemical Engineers
31.
Institution of Production Engineers
32.
Institution of Marine Engineers
33.
Royal Institution of Naval Architects
34.
Royal Aeronautical Society
35.
Institute of Metals
36.
Chartered Institution of Building Services Engineers
37.
Institute of Measurement and Control
38.
British Computer Society

(1) Obywatele Irlandii są również członkami następujących stowarzyszeń lub organizacji na terytorium Zjednoczonego Królestwa:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Institute of Chartered Accountants of Scotland

Institute of Actuaries

Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

Royal Town Planning Institute

Royal Institution of Chartered Surveyors

Chartered Institute of Building.

(2) Dotyczy jedynie działalności biegłych rewidentów.

ZAŁĄCZNIK  II  149

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK  III  150

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK  IV 

Rodzaje działalności związane z kategoriami doświadczenia zawodowego, o których mowa w art. 17, 18 i 19

ZAŁĄCZNIK  V  151

Uznawanie na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia

V.1. 

LEKARZ MEDYCYNY

5.1.1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia medycznego
KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentZaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacjiData odniesienia
België/

Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Diplôme de "médecin"/Master in de geneeskunde

- Les universités/De univer- siteiten

- Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

20.12.1976
Áúëăŕđč˙Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî- ęâŕëčôčęŕöčîííŕ ńňĺďĺí "ěŕăčńňúđ» ďî Ěĺäčöčíŕ» č ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ "Ěŕăčńňúđ-ëĺęŕđ"Óíčâĺđńčňĺň1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)Lékářská fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.) Bevis for bestĺet lćgevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)Universitet1. Autorisation som lćge

2. Tilladelse til selvstćndigt virke som lćge

20.12.1976
Deutschland- Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

- Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit

diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden20.12.1976
EestiArstikraad

Degree in Medicine (MD)

Diplom arstiteaduse őppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool1.5.2004
ĹëëÜňĐôő÷ßď ÉáôńéęŢň- ÉáôńéęŢ Ó÷ďëŢ Đáíĺđéóôçěßďő,

- Ó÷ďëŢ Ĺđéóôçěţí Őăĺßáň, ÔěŢěá ÉáôńéęŢň Đáíĺđéóôçěßďő

1.1.1981
EspańaTítulo de Licenciado en Medicina y Cirugía

Título de Licenciado en Medicina

Título de Graduado/a en Medicina

- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una Universidad

1.1.1986
FranceDiplôme d'Etat de docteur en Médicine

Diplôme de fin de deuxičme cycle des études médicales (7)

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (8)

UniversitésCertificat de compétence clinique20.12.1976
HrvatskaDiploma "doktor medicine/ doktorica medicine"Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj1.7.2013
IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20.12.1976
ItaliaDiploma di laurea in medicina e chirurgiaUniversitŕDiploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia (10)20.12.1976
ĘýđńďňĐéóôďđďéçôéęü ĹăăńáöŢň Éáôńďý

Đôő÷ßď ÉáôńéęŢň

Éáôńéęü Óőěâďýëéď

ÉáôńéęŢ ó÷ďëç đáíĺđéóôŢěéďő ęőđńďő (1)

Ĺőńůđáúęü ĐáíĺđéóôŢěéď

Ęýđńďő (2)

ĐáíĺđéóôŢěéď Ëĺőęůóßáň (3)

1.5.2004
Latvijaarsta diplomsUniversitătes tipa augstskola1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas1. Internatűros paţymëjimas, nurodantis suteiktŕ medicinos gydytojo profesinć kvalifikaciją

2. Internatűros paţymëjimas (medicinos gydytojo profesinë kvalifikacija)

1.5.2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchementsJury d'examen d'EtatCertificat de stage20.12.1976
MagyarországOkleveles orvosdoktor oklevél (dr med)Egyetem1.5.2004
MaltaLawrja ta' Tabib tal-Medicina u l-KirurgijaUniversitŕ ta' MaltaCertifikat ta' registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku1.5.2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Master of Science in de

Geneeskunde (9)

Faculteit Geneeskunde20.12.1976
ÖsterreichUrkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Drmed. univ.)Medizinische Fakultät einer

Universität, bzw

Medizinische Universität

1.1.1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarz"Szkoły wyższeŚwiadectwo złożenia

Lekarskiego Egzaminu

Państwowego (4)/ Świadectwo złożenia

Lekarskiego Egzaminu

Końcowego (5)

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

1.5.2004
PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicina

Certificado de mestrado integrado em medicina

UniversidadesCertificado emitido pela Ordem dos Médicos1.1.1986
RomâniaDiplomă de licenț ă de doctor medic

Diploma de licenț ă ș i master (6)

Universităț i

Ministerul Educaț iei

Naț ionale (6)

1.1.2007
SlovënijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"UniverzaPotrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/ Zdravnica1.5.2004
SlovenskoDIPLOM

všeobecné lekárstvo

doktor všeobecného lekárstva

("MUDr.")

Univerzita1.5.2004
Suomi/FinlandLääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamenYliopisto1.1.1994
SverigeLäkarexamenUniversitet eller högskolaBevis om legitimation som lakare, utfardat av Socialstyrelsen1.1.1994
United

Kingdom

Primary qualification (11)Competent examining bodyCertificate of experience20.12.1976
(1) Od września 2013 r.

(2) Od września 2013 r.

(3) Od października 2014 r.

(4) Do 2012 r.

(5) Od 2013 r.

(6) Od 2011 r.

(7) Od 2003/2004 do 2013/2014 r.

(8) Od 2014/2015 r.

(9) Od 2001/2002 r.

(10) Do 2.4.2020 r.

(11) Wydane przed 1.1.2021 r.

5.1.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentData odniesienia
België/ Belgique/ BelgieBijzondere beroepstitel van geneesheer- specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/

Ministre de la Santé publique

20.12.1976
Áúëăŕđč˙Ńâčäĺňĺëńňâî çŕ ďđčçíŕňŕ ńďĺöčŕëíîńňÓíčâĺđńčňĺň1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví1.5.2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallćgeSundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

20.12.1976
DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesarztekammer20.12.1976
EestiResidentuuri lőpetamist tőendav tunnistus

Residentuuri lőputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool1.5.2004
ĹëëÜňÔßôëďň ÉáôńéęŢň Ĺéäéęüôçôáň1. ĐĺńéöÝńĺéá

2. Íďěáń÷éáęŢ Áőôďäéďßęçóç

3. Íďěáń÷ßá

1.1.1981
EspańaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura1.1.1986
France1. Certificat d'études spéciales de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine

3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

1. Universités

2. Conseil de l'Ordre des médecins

3. Universités

20.12.1976
HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo1.7.2013
IrelandCertifícate of Specialist doctorCompetent authority20.12.1976
ItaliaDiploma di medico specialistaUniversitŕ20.12.1976
ĘýđńďňĐéóôďđďéçôéęü Áíáăíţńéóçň ĹéäéęüôçôáňÉáôńéęü Óőěâďýëéď1.5.2004
Latvija"Sertifikäts'-kompetentu iestäžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokärtojusi sertifikäcijas eksämenu specialitäteLatvijas Ŕrstu biednba

Latvijas Ŕrstniecďbas personu profesionalo organizaciju savienďba

1.5.2004
Lietuva1. Rezidentűros paţymëjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

2. Rezidentűros paţymëjimas (gydytojo specialisto profesinë kvalifikacija)

Universitetas1.5.2004
LuxembourgCertificat de médecin spécialisteMinistre de la Santé publique20.12.1976
MagyarországSzakorvosi bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaCertifikat ta' Specjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving in een

Specialistenregister

Diploma geneeskundig specialist

- Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

- Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

20.12.1976
ÖsterreichFacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer1.1.1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos1.1.1986
RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăț ii1.1.2007
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004
SlovenskoDiplom o specializácii1. Slovenská zdravotnícka univerzita

2. Univerzita Komenského v Bratislave

3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši- ciach

1.5.2004
Suomi/FinlandErikoislääkärin tutkinto/ SpecialläkarexamenYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1.1.1994
United

Kingdom

Certifícate of Completion of training (2)Postgraduate Medical Education and

Training Board

General Medical Council

20.12.1976

1.4.2010

(1) Od stycznia 2013 r.

(2) Wydane przed 1.1.2021 r.

5.1.3. Nazwy szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej

AnestezjologiaChirurgia ogólna
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/BelgienAnesthésie-réanimation/Anesthesie- reanimatieChirurgie/Heelkunde
Áúëăŕđč˙Ŕíĺńňĺçčîëîăč˙ č číňĺíçčâíî ëĺ÷ĺíčĺŐčđóđăč˙
ČeskoAnesteziologie a intenzivní medicínaChirurgie
DanmarkAn^stesiologiKirurgi
DeutschlandAnästhesiologie(Allgemeine) Chirurgie
EestiAnestesioloogiaÜldkirurgia
ĹëëÜňAvaia9n°io^oYÍa×ĺéńďőńăéęŢ
EspańaAnestesiología y ReanimaciónCirugía general y del aparato digestivo
FranceAnesthésie-réanimationChirurgie générale
HrvatskaAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicinaOpća kirurgija
IrelandAnaesthesia (3)

Anaesthesiology (4)

General surgery
ItaliaAnestesia, rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2)Chirurgia generale
ĘýđńďňAvaio9naio^oYĚaĂĺíéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢ
LatvijaAnesteziologija un reanimatologijaKirurgija
LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie générale
MagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészet
MaltaAnesteżija u Kura IntensivaKirurgija Generali
NederlandAnesthesiologieHeelkunde
ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin- Chirurgie

- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie

(1)

PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólna
PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
RomâniaAnestezie ș i terapie intensivăChirurgie generală
SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgija
SlovenskoAnestéziológia a intenzivna medicínaChirurgia
Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvârdYleiskirurgia/Allmän kirurgi
SverigeAnestesi och intensivvârdKirurgi
United KingdomAnaesthetics (5)General surgery (5)
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Do 2018 r.

(4) Od 2019 r.

(5) Wydane przed 1.1.2021 r.

NeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienNeurochirurgieGynécologie - obstétrique/Gynaecologie - verloskunde
Áúëăŕđč˙Íĺâđîőčđóđăč˙Ŕęóřĺđńňâî č ăčíĺęîëîăč˙
ČeskoNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
DanmarkNeurokirurgiGynćkologi og obstetrik
DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
EestiNeurokirurgiaSünnitusabi ja günekoloogia
ĹëëÜňÍĺőńď÷ĺéńďőńăéęŢĚáéĺőôéęŢ-Ăőíáéęďëďăßá
EspańaNeurocirugiaObstetricia y ginecología
FranceNeurochirurgieGynécologie - obstétrique
HrvatskaNeurokirurgijaGinekologija i opstetricija
IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ItaliaNeurochirurgiaGinecologia e ostetricia
ĘýđńďňÍĺőńď÷ĺéńďőńăéęŢĚáéĺőôéęŢ - Ăőíáéęďëďăßá
LatvijaNeirokirurgijaGinekologija un dzemdniecďba
LietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologija
LuxembourgNeurochirurgieGynécologie - obstétrique
MagyarországIdegsebeszetSzülészet-nógyógyászat
MaltaNewrokirurgijaOstetrija u Ginekologija
NederlandNeurochirurgieObstetrie en Gynaecologie
ÖsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
PolskaNeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
PortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetricia
RomâniaNeurochirurgieObstetricä-ginecologie
SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvo
SlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pôrodnictvo
Suomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/ Kvinnosjukdomar och förlossningar
SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
United KingdomNeurosurgery (1)Obstetrics and gynaecology (1)
(1) Wydane przed 1.1.2021 r.
Medycyna ogólna (choroby wewnętrzne)Okulistyka
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienMédecine interne/Inwendige geneeskundeOphtalmologie/Oftalmologie
Áúëăŕđč˙Âúňđĺříč áîëĺńňčÎ÷íč áîëĺńňč
ČeskoVnitřní lékařstvíOftalmologie
DanmarkOftalmologi
DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
EestiSisehaigusedOftalmoloogia
ĹëëÜňĐáčďëďăßáĎöčáëěďëďăßá
EspańaMedicína internaOftalmología
FranceMédecine interneOphtalmologie
HrvatskaOpća interna medicinaOftalmologija i optometrija
IrelandGeneral (Internal) MedicineOphthalmic surgery

Ophthalmology (1)

ItaliaMedicina internaOftalmologia
ĘýđńďňĐáčďëďăßáĎöčáëěďëďăßá
LatvijaInterna medicinaOftalmologija
LietuvaVidaus ligosOftalmologija
LuxembourgMédecine interneOphtalmologie
MagyarorszâgBelgyógyŕszatSzemészet
MaltaMedicina InternaOftalmologija
NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
ÖsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
PolskaChoroby wewnętrzneOkulistyka
PortugalMedicina internaOftalmologia
RomâniaMedicină internăOftalmologie
SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
SlovenskoVnűtorné lekârstvoOftalmológia
Suomi/FinlandSisätaudit/Inre medicinSilmätaudit/Ögonsjukdomar
SverigeInternmedicinÖgonsjukdomar (oftalmologi)
United KingdomGeneral (internal) medicine (2)Ophthalmology (2)
(1) Od 1991/1992 r.

(2) Wydane przed 1.1.2021 r.

OtorynolaryngologiaPediatria
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienOto-rhino-laryngologie/ OtorhinolaryngologiePédiatrie/Pediatrie
Áúëăŕđč˙Óříî-íîńíî-ăúđëĺíč áîëĺńňčĎĺäčŕňđč˙
ČeskoOtorinolaryngologieDětské lékařství
DanmarkOto-rhino-laryngologiPćdiatri
DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und Jugendmedizin
EestiOtorinolarüngoloogiaPediaatria
ĹëëÜňQTOprvoXapUYYoXoYÍaĐáéäéáôńéęŢ
EspańaOtorrinolaringologíaPediatría y sus áreas especificas
FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-facialePédiatrie
HrvatskaOtorinolaringologijaPedijatrija
IrelandOtolaryngologyPaediatrics
ItaliaOtorinolaringoiatriaPediatria
ĘýđńďňQTOprvoXapUYYoXoYÍaĐáéäéáôńéęŢ
LatvijaOtolaringologíaPediatrija
LietuvaOtorinolaringologijaVaikř ligos
LuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrie
MagyarorszagFül-orr-gégegyógyászatCsecsemo- és gyermekgyogyaszat
MaltaOtorinolaringologija

Otorinolaringologija - Kirurgija tar-Ras u l-Ghonq (2)

Pedjatrija
NederlandKeel-neus-oorheelkundeKindergeneeskunde
Österreich- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und Jugendheilkunde
PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
PortugalOtorrinolaringologíaPediatria
RomâniaOtorinolaringologiePediatrie
SlovenijaOtorinolaringológijaPediatrija
SlovenskoOtorinolaryngológiaPediatria
Suomi/FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomarLastentaudit/Barnsjukdomar
SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino- laryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
United KingdomOtolaryngology (3)Paediatrics (3)
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od 2009 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

Choroby płucUrologia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienPneumologieUrologie
Áúëăŕđč˙nHeBMonoruM u $TU3uampMÓđîëîăč˙
ČeskoPneumologie a ftizeologieUrologie
DanmarkIntern medicin: lungesygdommeUrologi
Deutschland- Pneumologie

- Innere Medizin und Pneumologie (1)

Urologie
EestiPulmonoloogiaUroloogia
ĹëëÜňOugaTioXoYĚa- HvEUgovoXoYĚaĎőńďëďăßá
EspańaNeumologiaUrologia
FrancePneumologieChirurgie urologique
HrvatskaPulmologijaUrologija
IrelandRespiratory medicineUrology
ItaliaMalattie dell'apparato respiratorioUrologia
ĘýđńďňnvEUgovoXoYĚa - OugaTioXoYĚaĎőńďëďăßá
LatvijaFtiziopneimonologijaUrologija
LietuvaPulmonologijaUrologija
LuxembourgPneumologieUrologie
MagyarorszagTüdogyôgyaszatUrológia
MaltaMedicina RespiratorjaUrologija
NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
Österreich- Lungenkrankheiten

- Innere Medizin und Pneumologie (2)

Urologie
PolskaChoroby płucUrologia
PortugalPneumologiaUrologia
RomâniaPneumologieUrologie
SlovenijaPnevmologijaUrologija
SlovenskoPneumológia a ftizeológiaUrológia
Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/ Lungsjukdomar och allergologiUrologia/Urologi
SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
United KingdomRespiratory medicine (3)Urology (3)
(1) Od lipca 2011 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

OrtopediaAnatomia patologiczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie orthopédique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/Pathologische anatomie
Áúëăŕđč˙Îđňîďĺäč˙ č ňđŕâěŕňîëîăč˙Îáůŕ č ęëčíč÷íŕ ďŕňîëîăč˙
ČeskoOrtopediePatologie
DanmarkOrtopćdisk kirurgiPatologisk anatomi og cytology
Deutschland- Orthopädie (und Unfallchirurgie)

- Orthopädie und Unfallchirurgie (1)

Pathologie
EestiOrtopeediaPatoloogia
ĹëëÜňĎńčďđĺäéęŢĐáčďëďăéęŢ ÁíáôďěéęŢ
EspańaCirugía ortopédica y traumatologíaAnatomia patológica
FranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
HrvatskaOrtopedija i traumatologijaPatologija

Patologija i citologija (3)

IrelandTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
ItaliaOrtopedia e traumatologíaAnatomia patologica
ĘýđńďňĎńčďđĺäéęŢĐáčďëďăďáíáôďěßá - Éóôďëďăßá
LatvijaTraumatologija un ortopedijaPatologija
LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
LuxembourgOrthopédieAnatomie pathologique
MagyarorszagOrtopédia és traumatológiaPatológia
MaltaKirurgija OrtopedikaIstopatologija
NederlandOrthopédiePathologie
Österreich- Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

- Orthopädie und Traumatologie (2)

- Pathologie

- Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)

- Klinische Pathologie und Neuropathologie

PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchuPatomorfologia
PortugalOrtopediaAnatomia patologica
RomâniaOrtopedie §i traumatologieAnatomie patologică
Slovenija- Ortopedska kirurgija; TravmatologijaPatologija
SlovenskoOrtopédiaPatologická anatómia
Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologiPatologia/Patologi
SverigeOrtopediKlinisk patologi
United KingdomTrauma and orthopaedic surgery (4)Histopathology (4)
(1) Od maja 2006 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

(3) Od 3.11.2015 r.

(4) Wydane przed 1.1.2021 r.

NeurologiaPsychiatria
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienNeurologiePsychiatrie, particuličrement de l'adulte/ Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
Áúëăŕđč˙Íĺđâíč áîëĺńňčĎńčőčŕňđč˙
ČeskoNeurologiePsychiatrie
DanmarkNeurologiPsykiatri
DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
EestiNeuroloogiaPsühhiaatria
ĹëëÜňNeupoXoYÍaŘő÷éáôńéęŢ
EspańaNeurologiaPsiquiatría
FranceNeurologiePsychiatrie
HrvatskaNeurologijaPsihijatrija
IrelandNeurologyPsychiatry
ItaliaNeurologiaPsichiatria
ĘýđńďňNeupoXoYÍaŘő÷éáôńéęŢ
LatvijaNeirologijaPsihiatrija
LietuvaNeurologijaPsichiatrija
LuxembourgNeurologiePsychiatrie
MagyarorszagNeurológiaPszichiátria
MaltaNewrologijaPsikjatrija
NederlandNeurologiePsychiatrie
ÖsterreichNeurologiePsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
PolskaNeurologiaPsychiatria
PortugalNeurologiaPsiquiatria
RomâniaNeurologiePsihiatrie
SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
SlovenskoNeurológiaPsychiatria
Suomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/Psykiatri
SverigeNeurologiPsykiatri
United KingdomNeurology (1)General psychiatry (1)
(1) Wydane przed 1.1.2021 r.
Diagnostyka radiologicznaRadioterapia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienRadiodiagnostic/RöntgendiagnoseRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie- oncologie
Áúëăŕđč˙Îáđŕçíŕ äčŕăíîńňčęŕË'wĺëĺqĺíuĺ
ČeskoRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
DanmarkRadiologiKlinisk Onkologi
Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
EestiRadioloogiaOnkoloogia
ĹëëÜňÁęôéíďäéáăíůóôéęŢÁęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ - Ďăęďëďăßá
EspańaRadiodiagnósticoOncologia radioterŕpica
FranceRadiodiagnostic et imagerie médicaleOncologie option oncologie radiothérapique
HrvatskaKlinička radiologijaOnkologija i radioterapija
IrelandRadiologyRadiation oncology
ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
ĘýđńďňÁęôéíďëďăßáÁęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ Ďăęďëďăßá
LatvijaDiagnostiskä radiologijaTerapeitiskä radiologija
LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
LuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapie
MagyarországRadiológiaSugárterápia
MaltaRadjologijaOnkologija u Radjoterapija
NederlandRadiologieRadiotherapie
ÖsterreichRadiologieStrahlentherapie-Radioonkologie
PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
PortugalRadiodiagnósticoRadioterapia

Radioncologia

RomâniaRadiologie-imagistică medicalăRadioterapie
SlovenijaRadiologijaRadioterapija in onkologija
SlovenskoRádiológiaRadiačna onkológia
Suomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyöpätaudit/Cancersjukdomar
SverigeMedicinsk radiologi

Radiologi (2)

Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (1)
United KingdomClinical radiology (3)Clinical oncology (3)
(1) Od września 2008 r.

(2) Od maja 2015 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

Chirurgia plastycznaBiologia kliniczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalna długość szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique/Klinische biologie
Áúëăŕđč˙Ďëŕńňč÷íî-âúçńňŕíîâčňĺëíŕ č ĺńňĺňč÷íŕ őčđóđăč˙Ęëčíč÷íŕ ëŕáîđŕňîđč˙
ČeskoPlastická chirurgie
DanmarkPlastikkirurgi
Deutschland- Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

- Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)

Laboratoriumsmedizin (2)
EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
ĹëëÜňĐëáóôéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢÉáôńéęŢ âéďđáčďëďăßá (5)
EspańaCirugía plŕstica, estética y reparadoraAnálisis clínicos
FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétiqueBiologie médicale
HrvatskaPlastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
ItaliaChirurgia plastica, ricostruttiva ed esteticaPatologia clínica

Patologia clinica e biochimica clinica (4)

ĘýđńďňĐëáóôéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢ
LatvijaPlastiskä kirurgija
LietuvaPlastinë ir rekonstrukcinë chirurgijaLaboratorinë medicina
LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
Magyarorszag- Plasztikai (égési) sebészet

- Plasztikai és égés-sebészet (6)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
MaltaKirurgija Plastika
NederlandPlastische chirurgie
ÖsterreichPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische

Chirurgie (3)

Medizinische Biologie
PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutivaPatologia clinica
RomâniaChirurgie plastică, estetică ș i microchirurgie reconstructivăMedicină de laborator
SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna medicina
Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
SverigePlastikkirurgi
United KingdomPlastic surgery (7)
(1) Od 2006 r.

(2) Od 2012 r.

(3) Od czerwca 2015 r.

(4) Od czerwca 2015 r.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

30.12.1994 r.

(6) Od 2012 r.

(7) Wydane przed 1.1.2021 r.

Mikrobiologia - bakteriologiaChemia biologiczna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/Belgien
Áúëăŕđč˙Ěčęđîáčîëîăč˙Áčîőčěč˙
ČeskoLékařská mikrobiologieKlinická biochemie
DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemi
Deutschland- Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

- Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

Laboratoriumsmedizin (1)
Eesti
ĹëëÜň- ÉáôńéęŢ Âéďđáčďëďăßá - ĚéęńďâéďëďăßáÉáôńéęŢ âéďđáčďëďăßá (6)
EspańaMicrobiología y parasitologíaBioquímica clínica
France
HrvatskaKlinička mikrobiologija
IrelandMicrobiologyChemical pathology
ItaliaMicrobiologia e virologiaBiochimica clinica (5)

Biochimica (9)

ĘýđńďňĚéęńďâéďëďăßá
LatvijaMikrobiologija
Lietuva
LuxembourgMicrobiologieChimie biologique
MagyarorszâgOrvosi mikrobiológia
MaltaMikrobijologijaPatologija Kimika
NederlandMedische microbiologieKlinische chemie (2)
Österreich- Hygiene und Mikrobiologie

- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)

- Klinische Mikrobiologie und Virologie

(4)

Medizinische und Chemische Labordiagnostik
PolskaMikrobiologia lekarska
Portugal
România
SlovenijaKlinična mikrobiologijaMedicinska biokemija
SlovenskoKlinická mikrobiológiaKlinická biochémia
Suomi/FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologiKliininen kemia/Klinisk kemi
SverigeKlinisk bakteriologi

Klinisk mikrobiologi (7)

Klinisk kemi
United KingdomMedical microbiology and virology (8) (10)Chemical pathology (10)
(1) Do 2012 r.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

4.4.2000 r.

(3) Od maja 2006 r.

(4) Od czerwca 2015 r.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

3.6.2015 r.

(6) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

30.12.1994 r.

(7) Od maja 2015 r.

(8) Do 11.10.2018 r.

(9) Od 3.6.2015 r.

(10) Wydane przed 1.1.2021 r.

ImmunologiaChirurgia klatki piersiowej
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)
Áúëăŕđč˙Ęëčíč÷íŕ čěóíîëîăč˙Ăđúäíŕ őčđóđăč˙ Ęŕđäčîőčđóđăč˙
ČeskoAlergologie a klinická imunologieHrudni chirurgie
DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi
DeutschlandThoraxchirurgie
EestiTorakaalkirurgia
ĹëëÜň×ĺéńďőńăéęŢ Čţńáęďň
EspańaInmunologíaCirugía torŕcica
FranceMédecine interne et immunologie (5)Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
HrvatskaAlergologija i klinička imunologijaSpecijalist kardiotorakalna kirurgija (4)
IrelandImmunology (clinical and laboratory)Cardiothoracic surgery
Italia- Chirurgia toracica - Cardiochirurgia
ĘýđńďňÁíďóďëďăßá×ĺéńďőńăéęŢ Čţńáęďň
LatvijaImunologijaTorakälä kirurgija Sirds kirurgs
LietuvaKrűtinës chirurgija
LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészet
MaltaImmunologijaKirurgija Kardjo-Toracika
NederlandCardio-thoracale chirurgie
Österreich- Immunologie

- Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie
PolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowej
PortugalCirurgia cardiotorŕcica
RomâniaChirurgie toracică
SlovenijaTorakalna kirurgija
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgia
Suomi/FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
SverigeKlinisk immunologi (3)Thoraxkirurgi
United KingdomImmunology (6)Cardo-thoracic surgery (6)
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

1.1.1983 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

14.6.2017 r.

(4) Od września 2011 r.

(5) Od 2017 r.

(6) Wydane przed 1.1.2021 r.

Chirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienChirurgie des vaisseaux/

Bloedvatenheelkunde (1)

Áúëăŕđč˙Äĺňńęŕ őčđóđăč˙Ńúäîâŕ őčđóđăč˙
ČeskoDětská chirurgieCévní chirurgie
DanmarkKarkirurgi
DeutschlandKinderchirurgieGefäßchirurgie
EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
ĹëëÜň×ĺéńďőńăéęŢ ĐáßäůíÁăăĺéď÷ĺéńďőńăéęŢ
EspańaCirugía pediátricaAngiologia y cirugía vascular
FranceChirurgie infantileChirurgie vasculaire
HrvatskaDječja kirurgijaVaskularna kirurgija
IrelandPaediatric surgeryVascular surgery (2)
ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
Ęýđńďň×ĺéńďőńăéęŢ Đáßäůí×ĺéńďőńăéęŢ Áăăĺßůí
LatvijaBernu kirurgijaAsinsvadu kirurgija
LietuvaVaikř chirurgijaKraujagysliř chirurgija
LuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
MagyarországGyermeksebészetÉrsebészet
MaltaKirurgija PedjatrikaKirurgija Vaskolari
Nederland
ÖsterreichKinder- und JugendchirurgieAllgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
PolskaChirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
PortugalCirurgia pediátricaAngologia/Cirurgia vascular
RomâniaChirurgie pediatricăChirurgie vasculară
SlovenijaOtroška kirurgijaKardiovaskularna kirurgija
SlovenskoDetská chirurgiaCievna chirurgia
Suomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
SverigeBarn- och ungdomskirurgiKärlkirurgi
United KingdomPaediatric surgery (3)Vascular surgery (3)
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

1.1.1983 r.

(2) Od czerwca 2017 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

KardiologiaGastroenterologia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienCardiologieGastro-entérologie/Gastro-enterologie
Áúëăŕđč˙ĘŕđäuîëîăěracrpoeHTeponoruM
ČeskoKardiologieGastroenterologie
DanmarkIntern medicin: kardiologiIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

- Innere Medizin und Kardiologie (1)

- Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

- Innere Medizin und Gastroenterologie (1)

EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
ĹëëÜňĘáńäéďëďăßáraoTpEVTEpoXoYĚa
EspańaCardiologiaAparato digestivo
FranceCardiologie et maladies vasculairesGastro-entérologie et hépatologie
HrvatskaKardiologijaGastroenterologija
IrelandCardiologyGastro-enterology
ItaliaMalattie dell'apparato cardiovascolareGastroenterologia

Malattie dell'apparato digerente (2)

ĘýđńďňĘáńäéďëďăßáraoTpEVTEpoXoYĚa
LatvijaKardiologijaGastroenterologija
LietuvaKardiologijaGastroenterologija
LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
MagyarorszâgKardiológiaGasztroenterológia
MaltaKardjologijaGastroenterologija
NederlandCardiologieMaag-darm-leverziekten
ÖsterreichInnere Medizin und KardiologieInnere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
PolskaKardiologiaGastrenterologia
PortugalCardiologiaGastrenterologia
RomâniaCardiologieGastroenterologie
SlovenijaKardiologija in vaskularna medicinaGastroenterologija
SlovenskoKardiológiaGastroenterológia
Suomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/Gastroenterologi
SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
United KingdomCardiology (3)Gastroenterology (3)
(1) Od października 2009 r.

(2) Od czerwca 2015 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

ReumatologiaHematologia ogólna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienRhumathologie/reumatologie
Áúëăŕđč˙ĐĺâěŕňîëîăěĘëčíč÷íŕ őĺěŕňîëîăč˙
ČeskoRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
DanmarkIntern medicin: reumatologiIntern medicin: hćmatologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

- Innere Medizin und Rheumatologie (1)

- Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

- Innere Medizin und Hämatologie und

Onkologie (1)

EestiReumatoloogiaHematoloogia
ĹëëÜňŃĺőěáôďëďăßáÁéěáôďëďăßá
EspanaReumatologiaHematologia y hemoterapia
FranceRhumatologieHématologie (2)
HrvatskaReumatologijaHematologija
IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
ItaliaReumatologiaEmatologia
ĘýđńďňŃĺőěáôďëďăßáÁéěáôďëďăßá
LatvijaReimatologijaHematologija
LietuvaReumatologijaHematologija
LuxembourgRhumatologieHématologie
MagyarorszâgReumatolôgiaHematológia
MaltaRewmatologijaEmatologija
NederlandReumatologie
ÖsterreichInnere Medizin und RheumatologieInnere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
PolskaReumatologiaHematologia
PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
RomâniaReumatologieHematologie
SlovenijaRevmatologijaHematologija
SlovenskoReumatolôgiaHematológia a transfúziológia
Suomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologi
SverigeReumatologiHematologi
United KingdomRheumatology (3)Haematology (3)
(1) Od października 2009 r.

(2) Od 2017 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

EndokrynologiaFizjoterapia
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
Áúëăŕđč˙Ĺíäîęđčíîëîăč˙ č áîëĺńňč íŕ îáě˙íŕňŕôčçčęŕëíŕ č đĺőŕáčëčňŕöčîííŕ ěĺäčöčíŕ
ČeskoDiabelotologie a endokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
DanmarkIntern medicin: endokrinologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)

Physikalische und Rehabilitative Medizin
EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja füsiaatria
ĹëëÜňĹíäďęńéíďëďăßáÖőóéęŢ ÉáôńéęŢ ęáé ÁđďęáôÜóôáóç
EspańaEndocrinología y nutriciónMedicina física y rehabilitación
FranceEndocrinologie - diabčte - maladies métaboliquesMédecine physique et de réadaptation
HrvatskaEndokrinologija i dijabetologijaFizikalna medicina i rehabilitacija
IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)Medicina fisica e riabilitazione

Medicina fisica e riabilitativa (2)

ĘýđńďňĹíäďęńéíďëďăßáÖőóéęŢ ÉáôńéęŢ ęáé ÁđďęáôÜóôáóç
LatvijaEndokrinologijaRehabilitologija Fiziška rehabilitacija Fizikälä medicina
LietuvaEndokrinologijaFizinë medicina ir reabilitacija
LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et réadaptation fonctionnelles
Magyarorszâg- Endokrinológia

- Endokrinológia és anyagcsere-betegsé- gek (4)

- Fizikâlis medicina és rehabilitŕciós orvo- slŕs

- Rehabilitŕciós medicina (5)

MaltaEndokrinologija u DijabeteMedicina ta' Rijabilitazzjoni (6)
NederlandRevalidatiegeneeskunde
ÖsterreichInnere Medizin und Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
PortugalEndocrinologia/NutrięaoMedicina fisica e de reabilitaçâo
RomâniaEndocrinologieReabilitare Medicală
SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
SlovenskoEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebnÜ rehabilitâcia
Suomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/Fysiatri
SverigeEndokrina sjukdomar

Endokrinologi och diabetologi (3)

Rehabiliteringsmedicin
United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus (7)
(1) Od października 2009 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Od września 2008 r.

(4) Od 2012 r.

(5) Od 2016 r.

(6) Od 2011 r.

(7) Wydane przed 1.1.2021 r.

NeuropsychiatriaDermatologia i wenerologia
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 3 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienNeuropsychiatrie (1)Dermato-venereologie/Dermato- venereologie
Áúëăŕđč˙Ęîćíč č âĺíĺđč÷ĺńęč áîëĺńňč
ČeskoDermatovenerologie
DanmarkDermato-venerologi
DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut- und Geschlechtskrankheiten
EestiDermatoveneroloogia
ĹëëÜňÍĺőńďëďăßá - Řő÷éáôńéęŢÄĺńěáôďëďăßá - Áöńďäéóéďëďăßá
EspańaDermatología médico-quirúrgica y venereología
FranceNeuropsychiatrie (2)Dermatologie et vénéréologie
HrvatskaDermatologija i venerologija
Ireland
ItaliaNeuropsichiatria (3)Dermatologia e venereologia
ĘýđńďňÍĺőńďëďăßá - Řő÷éáôńéęŢÄĺńěáôďëďăßá - Áöńďäéóéďëďăßá
LatvijaDermatologija un venerologija
LietuvaDermatovenerologija
LuxembourgNeuropsychiatrie (4)Dermato-vénéréologie
MagyarországBorgyógyászat
MaltaDermato-venereologija
NederlandZenuw - en zielsziekten (5)Dermatologie en venerologie
ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie (6)Haut- und Geschlechtskrankheiten
PolskaDermatologia i wenerologia
PortugalDermatovenereologia
RomâniaDermatovenerologie
SlovenijaDermatovenerologija
SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológia
Suomi/FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
SverigeHud- och könssjukdomar
United Kingdom
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

1.8.1987 r. z wyjątkiem osób, które rozpoczęły szkolenie przed tym terminem.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

31.12.1971 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

31.10.1999 r.

(4) W przypadku szkoleń rozpoczętych po dniu 5.3.1982 r. nie wydaje się dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

9.7.1984 r.

(6) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

31.3.2004 r.

RadiologiaPsychiatria dziecięca
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienPsychiatrie, particuličrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Áúëăŕđč˙Đŕäčîáčîëîăč˙Äĺňńęŕ ďńčőčŕňđč˙
ČeskoDětská a dorostová psychiatrie
DanmarkBřrne- og ungdomspsykiatri
DeutschlandRadiologieKinder- und Jugendpsychiatrie und

-psychothérapie

Eesti
ĹëëÜňÁęôéíďëďăßá - Ńáäéďëďăßánaióo^uyiaTpiKń
EspańaElectroradiologia (1)
FranceElectro-radiologie (2)Pédopsychiatrie (7)
HrvatskaKlinička radiologijaDječja i adolescentna psihijatrija
IrelandChild and adolescent psychiatry
ItaliaRadiologia (3)Neuropsichiatria infantile
Ęýđńďňnaióo^uyiaTpiKń
LatvijaBernu psihiatrija
LietuvaVaikř ir paaugliř psichiatrija
LuxembourgÉlectroradiologie (4)Psychiatrie infantile
MagyarországRadiolôgiaGyermek- és ifjúsági pszichiátria
Malta
NederlandRadiologie (5)
ÖsterreichRadiologie (6)- Kinder- und Jugendpsychiatrie

- Kinder- und Jugendpsychiatrie und

Psychotherapeutische Medizin (8)

PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
PortugalRadiologiaPsiquiatria da infância e da adolescęncia
RomâniaPsihiatrie pediatrică
SlovenijaRadiologijaOtroška in mladostniška psihiatrija
SlovenskoDetská psychiatria
Suomi/FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
United KingdomChild and adolescent psychiatry (9)
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

1.2.1984 r.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

3.12.1971 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

31.10.1993 r.

(4) W przypadku szkoleń rozpoczętych po dniu 5.3.1982 r. nie wydaje się dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

(5) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

8.7.1984 r.

(6) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

31.3.2004 r.

(7) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

1.1.1991 r.

(8) Od czerwca 2015 r.

(9) Wydane przed 1.1.2021 r.

GeriatriaNefrologia
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienGeriatrie/Geriatrie (4)
Áúëăŕđč˙Ăĺđčŕňđč÷íŕ ěĺäčöčíŕÍĺôđîëîăč˙
ČeskoGeriatrieNefrologie
DanmarkIntern medicin: geriatricIntern medicin: nefrologi
Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

- Innere Medizin und Nephrologie (1)

EestiNefroloogia
ĹëëÜňÍĺöńďëďăßá
EspańaGeriatriaNefrologia
FranceGériatrie (3)Néphrologie
HrvatskaGerijatrijaNefrologija
IrelandGeriatric medicineNephrology
ItaliaGeriatriaNefrologia
ĘýđńďňĂçńéáôńéęŢÍĺöńďëďăßá
LatvijaNefrologija
LietuvaGeriatrijaNefrologija
LuxembourgGériatrieNéphrologie
MagyarországGeriâtriaNefrolôgia
MaltaGerjatrijaNefrologija
NederlandKlinische geriatrie
ÖsterreichInnere Medizin und Nephrologie
PolskaGeriatriaNefrologia
PortugalNefrologia
RomâniaGeriatrie §i gerontologieNefrologie
SlovenijaNefrologija
SlovenskoGeriatriaNefrolôgia
Suomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/Nefrologi
SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi)

Njurmedicin (2)

United KingdomGeriatric medicine (5)Renal medicine (5)
(1) Od października 2009 r.

(2) Od maja 2015 r.

(3) Od 2017 r.

(4) Od 2005 r.

(5) Wydane przed 1.1.2021 r.

Choroby zakaźneMedycyna społeczna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/Belgien
Áúëăŕđč˙Číôĺęöčîçíč áîëĺńňčŃîöčŕëíŕ ěĺäčöčíŕ č çäđŕâĺí ěĺíčäćěúíň ęîěóíŕëíŕ őčăčĺíŕ
ČeskoInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
DanmarkIntern medicin: infektionsmedicinSamfundsmedicin
DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
EestiInfektsioonhaigused
ĹëëÜňĘďéíůíéęŢ ÉáôńéęŢ
EspańaMedicina preventiva y salud pública
FranceMaladies infectieuses et tropicales (4)Santé publique et médecine sociale
HrvatskaInfektologijaJavnozdravstvena medicina
IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
ItaliaMalattie infettive

Malattie infettive e tropicali (2)

Igiene e medicina preventiva
ĘýđńďňËďéěţäç ÍďóŢěáôá (3)- Őăĺéďíďëďăßá
- ĘďéíďôéęŢ ÉáôńéęŢ
LatvijaInfektologija
LietuvaInfektologija
LuxembourgMaladies contagieusesSanté publique
MagyarországInfektológiaMegelozo orvostan és népegészségtan
MaltaMard InfettivSahha Pubblika
NederlandMaatschappij en gezondheid
ÖsterreichInnere Medizin und Infektiologie- Sozialmedizin

- Public Health (1)

PolskaChoroby zakaźneZdrowie publiczne, epidemiologia
PortugalDoenças infecciosasSaúde pública
RomâniaBoli infectioaseSănătate publică ș i management
SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
SlovenskoInfektológiaVeřejné zdravotnictvo
Suomi/FinlandInfektiosairaudet/InfektionssjukdomarTerveydenhuolto/Hälsovard
SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
United KingdomInfectious diseases (5)Public health medicine (5)
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

8.12.2016 r.

(4) Od 2017 r.

(5) Wydane przed 1.1.2021 r.

FarmakologiaMedycyna pracy
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/België/BelgienMédecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
Áúëăŕđč˙Ęëčíč÷íŕ ôŕđěŕęîëîăč˙ č ňĺđŕďč˙ ôŕđěŕęîëîăč˙Ňđóäîâŕ ěĺäčöčíŕ
ČeskoKlinická farmakologiePracovní lékařství
DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
Eesti
ĹëëÜňÉáôńéęŢ ôçň Ĺńăáóßáň
EspańaFarmacología clínicaMedicina del trabajo (5)
FranceMédecine du travail
HrvatskaKlinička farmakologija s toksikologijomMedicina rada i sporta
IrelandClinical pharmacology and therapeutics

Pharmaceutical Medicine (4)

Occupational medicine
ItaliaFarmacologia

Farmacologia e tossicologia clinica (2)

Medicina del lavoro
ĘýđńďňÉáôńéęŢ ôçň Ĺńăáóßáň
LatvijaArodslimibas
LietuvaDarbo medicina
LuxembourgMédecine du travail
MagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozĺs-orvostan (üzemorvostan)
MaltaFarmakologija Klinika u t-TerapewtikaMedicina Okkupazzjonali
Nederland- Arbeid en gezondheid, bedrijfsgenee- skunde

- Arbeid en gezondheid, verzekeringsge- neeskunde

ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie- Arbeitsmedizin

- Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (1)

PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracy
PortugalMedicina do trabalho
RomâniaFarmacologie clinicăMedicina muncii
SlovenijaMedicina dela, prometa in sporta
SlovenskoKlinická farmakológiaPracovné lekĺrstvo
Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandlingTyöterveyshuolto/Företagshälsovĺrd
SverigeKlinisk farmakologiYrkes- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (3)

United KingdomClinical pharmacology and therapeutics (6)Occupational medicine (6)
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od lutego 2015 r.

(3) Od września 2008 r.

(4) Od lipca 2017 r.

(5) Od maja 2009 r.

(6) Wydane przed 1.1.2021 r.

AlergologiaMedycyna nuklearna
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/BelgienMédecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
Áúëăŕđč˙Ęëčíč÷íŕ ŕëĺđăîëîăč˙Íóęëĺŕđíŕ ěĺäčöčíŕ
ČeskoAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
DeutschlandNuklearmedizin
Eesti
ĹëëÜňAXXcpYioXoYÍaĐőńçíéęŢ ÉáôńéęŢ
EspańaAlergologiaMedicina nuclear
FranceAllergologie (4)Médecine nucléaire
HrvatskaAlergologija i klinička imunologijaNuklearna medicina
Ireland
ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
ĘýđńďňAXXcpYioXoYÍaĐőńçíéęŢ ÉáôńéęŢ
LatvijaAlergologija
LietuvaAlergologija ir klinikinë imunologija
LuxembourgMédecine nucléaire
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaNukleáris medicina
MaltaMedicina Nukleari
NederlandAllergologie (1)Nucleaire geneeskunde
ÖsterreichNuklearmedizin
PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
RomâniaAlergologie ș i imunologie clinicăMedicină nucleară
SlovenijaAlergologije in klinične imunologije (odrasli) (3)Nuklearna medicina
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaNukleárna medicína
Suomi/FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/ Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
SverigeAllergisjukdomarNukleärmedicin

Nuklearmedicin (2)

United KingdomNuclear medicine (5)
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

12.8.1996 r.

(2) Od września 2008 r.

(3) Od 2018 r.

(4) Od 2017 r.

(5) Wydane przed 1.1.2021 r.

Chirurgia szczękowo-twarzowa (podstawowe kształcenie medyczne)Hematologia biologiczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/Belgien
Áúëăŕđč˙Ëčöĺâî-÷ĺëţńňíŕ őčđóđăč˙Ňđŕíńôóçčîííŕ őĺěŕňîëîăč˙
ČeskoMaxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
ĹëëÜň
EspańaCirugía oral y maxilofacial
FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologieHématologie
HrvatskaMaksilofacijalna kirurgija
Ireland
ItaliaChirurgia maxillo-facciale
Ęýđńďň
LatvijaMutes, sejas un žoklu kirurgija
LietuvaVeido ir žandikauliř chirurgija
LuxembourgChirurgie maxillo-facialeHématologie biologique
MagyarországSzájsebészet (1)
Malta
Nederland
ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (2)
PolskaChirurgia szczekowo-twarzowa
PortugalCirurgia maxilo-facialHematologia clinica
România
SlovenijaMaxilofacialna kirurgija
SlovenskoMaxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

30.9.2007 r.

(2) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

28.2.2013 r.

StomatologiaDermatologia
Minimalny czas szkolenia: 3 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/Belgien
Áúëăŕđč˙
Česko
Danmark
Deutschland
Eesti
ĹëëÜň
EspańaEstomatología
FranceStomatologie
Hrvatska
IrelandDermatology
ItaliaOdontostomatologia (1)
Ęýđńďň
Latvija
Lietuva
LuxembourgStomatologie
Magyarország
MaltaDermatologija
Nederland
Österreich
Polska
PortugalEstomatología
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomDermatology (2)
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

31.12.1994 r.

(2) Wydane przed 1.1.2021 r.

WenerologiaMedycyna tropikalna
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/Belgien
Áúëăŕđč˙
Česko
Danmark
Deutschland
Eesti
ĹëëÜň
Espańa
France
Hrvatska
IrelandGenito-urinary medicineTropical medicine
ItaliaMedicina tropicale (2)
Ęýđńďň
Latvija
Lietuva
Luxembourg
MagyarországTrópusi betegségek
MaltaMedicina Urogenetali
Nederland
Österreich- Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

- Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (1)

PolskaMedycyna transportu
PortugalMedicina tropical
România
Slovenija
SlovenskoTropická medicína
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomGenito-urinary medicine (3)Tropical medicine (3)
(1) Od czerwca 2015 r.

(2) Od 3.6.2020 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

Chirurgia gastroenterologicznaMedycyna ratunkowa
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/BelgienChirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)
Áúëăŕđč˙Ăŕńňđîĺíňĺđîëîăč÷íŕ őčđóđăč˙ (7)Ńďĺříŕ ěĺäčöčíŕ
Česko- Traumatologie

- Urgentní medicína

DanmarkAkutmedicin (5)
DeutschlandVisceralchirurgie
EestiErakorralise meditsiini eriarst (6)
ĹëëÜň
Espańa
FranceChirurgie viscérale et digestive
HrvatskaAbdominalna kirurgijaHitna medicina
IrelandEmergency medicine
ItaliaChirurgia dell'apparato digerente (3)Medicina d'emergenza-urgenza (2)
Ęýđńďň
Latvija
LietuvaAbdominalinë chirurgija
LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
MagyarországOxyológia és sürgásségi orvostan
MaltaMedicina tal-Inćidenti u l-Emergenza

Medicina tal-Emergenza (4)

Nederland
Österreich
PolskaMedycyna ratunkowa
Portugal
RomâniaMedicină de urgenț ă
SlovenijaAbdominalna kirurgijaUrgentna medicina
SlovenskoGastroenterologicka chirurgia- Úrazová chirurgia

- Urgentná medicína

Suomi/FinlandGastroenterologinen kirurgia/ Gastroenterologisk kirurgiAkuuttilääketiede/Akutmedicin
SverigeAkutsjukvârd
United KingdomEmergency medicine (8)
(1) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

1.1.1983 r.

(2) Od 17.2.2006 r.

(3) Data uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 3:

3.6.2015 r.

(4) Od 21.11.2003 r.

(5) Od lutego 2018 r.

(6) Od września 2016 r.

(7) Do 14.9.2010 r.

(8) Wydane przed 1.1.2021 r.

Neurofizjologia klinicznaChirurgia zębowa, jamy ustnej i szczękowo- twarzowa (podstawowe kształcenie medyczne i stomatologiczne) (1)
Minimalny czas szkolenia: 4 lataMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/BelgienStomatologie et chirurgie orale et maxillo- faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Áúëăŕđč˙Äĺíňŕëíŕ, îđŕëíŕ č ëčöĺâî-÷ĺëţńňíŕ őčđóđăč˙
Česko
Danmark
Deutschland- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (2)

Eesti
ĹëëÜňÓôďěáôéęŢ ęáé ĂíáčďđńďóůđéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢ (3)
EspańaNeurofisiologia clínica
France
Hrvatska
IrelandClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery
Italia
ĘýđńďňÓôďěáôď-Ăíáčď-Đńďóůđď÷ĺéńďőńăéęŢ
LatvijaNeirofiziologs (5)
Lietuva
LuxembourgChirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
MagyarországArc-állcsont-szájsebészet
MaltaNewrofiżjologija KlinikaKirurgija tal-ghadam tal-wićć
Nederland
ÖsterreichMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska
Portugal
RomâniaChirurgie Orală ș i Maxilo-facială (4)
Slovenija
Slovensko
Suomi/FinlandKliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologiSuu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
SverigeKlinisk neurofysiologi
United KingdomClinical neurophysiology (6)Oral and maxillo-facial surgery (6)
(1) Kształcenie prowadzące do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji specjalisty w dziedzinie chirurgii zębowej, szczękowo-twarzowej i jamy ustnej (podstawowe kształcenie medyczne i stomatologiczne) zakładające ukończenie studiów medycznych na podstawowym poziomie (art. 24) oraz, dodatkowo, ukończenie podstawowych studiów stomatologicznych (art. 34).

(2) Od 2006 r.

(3) Od 10.7.2014 r.

(4) Od 2009 r.

(5) Od 2020/2021 r.

(6) Wydane przed 1.1.2021 r.

Onkologia klinicznaGenetyka kliniczna
Minimalny czas szkolenia: 5 latMinimalny czas szkolenia: 4 lata
KrajTytułTytuł
Belgique/Belgie/BelgienOncologie médicale/Medische oncologieKlinische genetica/génétique clinique (1)
Áúëăŕđč˙Ěĺäčöčíńęŕ îíęîëîăč˙Ěĺäčöčíńęŕ ăĺíĺňčęŕ
ČeskoKlinická onkologieLékařská genetika
DanmarkKlinisk genetik
DeutschlandHumangenetik
EestiMeditsiinigeneetika
ĹëëÜňĐáčďëďăéęŢ Ďăęďëďăßá
EspańaOncología Médica
FranceOncologieGénétique médicale
Hrvatska
IrelandMedical oncologyClinical genetics
ItaliaOncologia medicaGenetica medica
ĘýđńďňÁęôéíďčĺńáđĺőôéęŢ Ďăęďëďăßá
LatvijaOnkologija kmijterapijaMedicinas genetika
LietuvaChemoterapinë onkologijaGenetika
LuxembourgOncologie médicaleMédecine génétique
MagyarországKlinikai onkológiaKlinikai genetika
MaltaGenetika Klinika/Medika
NederlandKlinische genetica
ÖsterreichMedizinische Genetik
PolskaOnkologia klinicznaGenetyka kliniczna
PortugalOncologia médicaGenética médica
RomâniaOncologie medicalăGenetică medicală
SlovenijaInternistična onkologijaKlinična genetika
SlovenskoKlinická onkológiaLekárska genetica
Suomi/FinlandPerinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik
SverigeOnkologiKlinisk genetic
United KingdomMedical oncology (2)Clinical genetics (2)
(1) Od 2017 r.

(2) Wydane przed 1.1.2021 r.

Kardiochirurgia
Minimalny czas szkolenia: 5 lat
KrajTytuł
Belgique/België/Belgien
Áúëăŕđč˙ëĺęŕđ - ńďĺöčŕëčńň ďî Ęŕđäčîőčđóđăč˙
ČeskoKardiochirurg
Danmark
DeutschlandHerzchirurgie (4)
EestiKardiokirurg (1)
ĹëëÜň
EspańaCirugía Cardiovascular
France
HrvatskaKardiotorakalne kirurgije
Ireland
ItaliaCardiochirurgia (2)
Ęýđńďň
LatvijaSirds kirurgs
LietuvaGydytojo širdies chirurgo
Luxembourg
MagyarországSzívsebész szakorvos
Malta
Nederland
ÖsterreichHerzchirurgie (3)
PolskaKardiochirurgia
Portugal
RomâniaChirurgie Cardiovasculara
Slovenija
SlovenskoKardiochirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
(1) Od 2014/2015 r.

(2) Od 2015/2016 r.

(3) Od 2007/2008 r.

(4) Od 2012/2013 r.

5.1.4. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy ogólnych

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiTytuł zawodowyData odniesienia
België/ Belgique/ BelgienBijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généralisteHuisarts/Médecin généraliste31.12.1994
Áúëăŕđč˙Ńâčäĺňĺëńňâî çŕ ďđčçíŕňŕ ńďĺöčŕëíîńň ďî Îáůŕ ěĺäčöčíŕËĺęŕđ-ńďĺöčŕëčńň ďî Îáůŕ ěĺäčöčíŕ1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaci všeobecné praktické lékařstvíVšeobecný praktický lékař1.5.2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallćge i almen medicinAlment praktiserende l^ge/Speciall^ge i almen medicin31.12.1994
DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinFacharzt/Facharztin für Allgemeinmedizin31.12.1994
EestiResidentuuri lőpetamist tőendav tunnistus

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst1.5.2004
ĹëëÜňÔßôëďň éáôńéęŢň ĺéäéęüôçôáň ăĺíéęŢň éáôńéęŢňÉáôńüň ěĺ ĺéäéęüôçôá ăĺíéęŢň éáôńéęŢň31.12.1994
EspańaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria31.12.1994
FranceDiplômes d'études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d'Etat de docteur en médecineMédecin qualifié en médecine générale31.12.1994
HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuspecijalist obiteljske medicine1.7.2013
IrelandCertificate of specific qualifications in general medical practiceGeneral medical practitioner31.12.1994
Italia- Attestato di formazione specifica in medicina generale

- Diploma di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale31.12.1994
ĘýđńďňÔßôëďň Ĺéäéęüôçôáň ĂĺíéęŢň ÉáôńéęŢňÉáôńüň ĂĺíéęŢň ÉáôńéęŢň1.5.2004
LatvijaGimenes ärsta sertifikätsGimenes (vispărejăs prakses) arsts1.5.2004
Lietuva1. Đeimos gydytojo rezidentűros paţymëjimas

2. Rezidentűros paţymëjimas (đeimos gydytojo profesinë kvalifikacija)

Šeimos medicinos gydytojas Šeimos gydytojas1.5.2004
LuxembourgDiplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste31.12.1994
MagyarországHáziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa1.5.2004
MaltaCertifikat ta' Specjalista Mediku fil- Medicina tal-FamiljaTabib Specjalista fil-Medićina tal-Familja1.5.2004
NederlandCertificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen Diploma geneeskundig specialistHuisarts31.12.1994
ÖsterreichDiplom über die besondere Ausbildung in der AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin31.12.1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnejSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej1.5.2004
PortugalTítulo de especialista em medicina geral e familiarEspecialista em medicina geral e familiar31.12.1994
RomâniaCertificat de medic specialist medicină de familieMedic specialist medicină de familie1.1.2007
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicineSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"Všeobecný lekár1.5.2004
Suomi/FinlandTodistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildningYleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning1.1.1994
SverigeBevis om specialistkompetens i allmänmedicinSpecialist i allmänmedicin31.12.1994
United

Kingdom

Certificate of completion of training (1)General practitioner31.12.1994
(1) Wydane przed 1.1.2021 r.

V.2. 

PIELĘGNIARKI ODPOWIEDZIALNE ZA OPIEKĘ OGÓLNĄ

5.2.1.
Program kształcenia pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną

Kształcenie prowadzące do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pielęgniarek/pielęgniarzy odpowiedzialnych za opiekę ogólną składa się z następujących dwóch części.

A.
Zajęcia teoretyczne
a.
Pielęgniarstwo:
-
wiedza i etyka zawodowa
-
zasady ogólne zdrowia i pielęgniarstwa
-
zasady pielęgniarstwa w odniesieniu do:
-
medycyny ogólnej i specjalistycznej
-
chirurgii ogólnej i specjalistycznej
-
opieki nad dziećmi i pediatrii
-
opieki położniczej
-
zdrowia psychicznego i psychiatrii
-
opieki nad osobami starszymi i geriatrii
b.
Nauki podstawowe:
-
anatomia i fizjologia
-
patologia
-
bakteriologia, wirusologia i parazytologia
-
biofizyka, biochemia i radiologia
-
dietetyka
-
higiena:
-
profilaktyka
-
edukacja zdrowotna
-
farmakologia
c.
Nauki społeczne:
-
socjologia,
-
psychologia
-
zasady administracji
-
zasady pedagogiki
-
ustawodawstwo społeczne i zdrowotne
-
prawne aspekty pielęgniarstwa
B.
Zajęcia kliniczne:
-
pielęgniarstwo w odniesieniu do:
-
medycyny ogólnej i specjalistycznej
-
chirurgii ogólnej i specjalistycznej
-
opieki nad dziećmi i pediatrii
-
opieki położniczej
-
zdrowia psychicznego i psychiatrii
-
opieki nad osobami starszymi i geriatrii
-
pielęgniarskiej opieki domowej.

Jeden lub kilka z tych przedmiotów może być nauczanych w ramach innych przedmiotów lub w połączeniu z nimi.

Zajęcia teoretyczne muszą być tak ważone i koordynowane z zajęciami klinicznymi, aby wiedza i umiejętności określone w niniejszym załączniku mogły być zdobyte w podobny sposób.

5.2.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentTytuł zawodowyData odniesienia
België/ Belgique/ Belgien- Diploma gegradueerde ver- pleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(čre) gradué(e)/

Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

- Diploma in de ziekenhuis- verpleegkunde/Brevet d'infir- mier(čre) hospitalier(čre)/Bre- vet eines (einer)

Krankenpflegers (-pflegerin)

- Brevet van verpleegassis- tent(e)/Brevet d'hospitalier (čre)/Brevet einer Pflegeassistentin

- De erkende opleidingsin- stituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

- De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen

Gemeinschaft

- Hospitalier(čre)/ Verpleegassistent(e)

- Infirmier(čre) hospi- talier(čre)/Ziekenhuis- verpleger(-verpleegster)

29.6.1979
Áúëăŕđč˙Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî- ęâŕëčôčęŕöčîííŕ ńňĺďĺí "Áŕęŕëŕâúđ» ń ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ "Ěĺäčöčíńęŕ ńĺńňđŕ"ÓíčâĺđńčňĺňĚĺäčöčíńęŕ ńĺńňđŕ1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) (9)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu

Všeobecné ošetřovatelství (6)

Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem- Všeobecná sestra1.5.2004
Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: - Vysvědčení o absolutoriuVyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
DanmarkBevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygeplejeProfessionshřjskoleSygeplejerske29.6.1979
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung in der KrankenpflegeStaatlicher

Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger29.6.1979
Eesti1. Diplom őe erialal

2. Őe pőhikoolituse diplom

3. Őe pőhiőpe diplom

1. Tallinna Meditsiinikool Tartu Meditsiinikool Kohtla-Järve Meditsiinikool

2. Tallinna Tervishoiu Kőrgkool

3. Tartu Tervishoiu Kőrgkool

őde1.5.2004
ĹëëÜň1. Đôő÷ßď ÍďóçëĺőôéęŢň Đáí/ěßďő Áčçíţí

2. Đôő÷ßď ÍďóçëĺőôéęŢň

Ôĺ÷íďëďăéęţí Ĺęđáéäĺőôéęţí ÉäńőěÜôůí (Ô.Ĺ.É.)

3. Đôő÷ßď Áîéůěáôéęţí ÍďóçëĺőôéęŢň

4. Đôő÷ßď Áäĺëöţí Íďóďęüěůí đńţçí ÁíůôÝńůí Ó÷ďëţí Őđďőńăĺßďő Őăĺßáň ęáé Đńüíďéáň

5. Đôő÷ßď Áäĺëöţí Íďóďęüěůí ęáé Ĺđéóęĺđôńéţí đńţçí ÁíůôÝńůí Ó÷ďëţí Őđďőńăĺßďő Őăĺßáň ęáé Đńüíďéáň

6. Đôő÷ßď ÔěŢěáôďň ÍďóçëĺőôéęŢň

7. Đôő÷ßď ÔěŢěáôďň ÍďóçëĺőôéęŢň ĐáíĺđéóôŢěéďő ĐĺëďđďííŢ- óďő

1. ĐáíĺđéóôŢěéď Áčçíţí

2. Ôĺ÷íďëďăéęÜ ĹęđáéäĺőôéęÜ Éäńýěáôá Őđďőńăĺßď ĹčíéęŢň Đáéäĺßáň ęáé ČńçóęĺőěÜôů

3. Őđďőńăĺßď ĹčíéęŢň ˘ěőíáň

4. Őđďőńăĺßď Őăĺßáň ęáé Đńüíďéáň

5. Őđďőńăĺßď Őăĺßáň ęáé Đńüíďéáň

6. ĘÁÔĹĹ Őđďőńăĺßďő ĹčíéęŢň Đáéäĺßáň ęáé

ČńçóęĺőěÜôůí

7. ĐáíĺđéóôŢěéď ĐĺëďđďííŢ- óďő

Äéđëůěáôďý÷ďň Ţ đôő÷éďý÷ďň íďóďęüěďň, íďóçëĺőôŢň Ţ íďóçëĺýôńéá1.1.1981
EspańaTítulo de Diplomado universitario en Enfermería- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una Universidad

Enfermero/a diplomado/a1.1.1986
Titulo de Graduado/a en Enfermería- El rector de una UniversidadGraduado/a en Enfermería1.1.1986
France- Diplôme d'Etat d'infirmier (čre)

- Diplôme d'Etat d'infirmier (čre) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministčre de la santéInfirmier(ere)29.6.1979
Hrvatska1. Svjedodzba "medicinska sestra opce njege/medicinski tehnicar opce njege"

2. Svjedodzba "prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/

prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva"

1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stje- canje kvalifikacije "medicinska sestra opce njege/medicin- ski tehničar opce njege"

2. Medicinski fakulteti sveu- čilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1. medicinska sestra opce njege/medicin- ski tehnicar opce nje- ge

2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/ prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1.7.2013
Ireland1. Certificate of Registered General Nurse (1)

2. B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI (2)

3. B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (2)

1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012];

Bórd Altranais agus Cnáimh- seachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2.10.2012]

2. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]

3. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]

Registered General Nurse (RGN)29.6.1979
Italia1. Diploma di infermiere professionale (4)

2. Diploma di laurea in infermieristica (5)

1. Scuole riconosciute dallo

Stato (4)

2. Universitŕ (5)

1. Infermiere professionale (4)

2. Infermiere (5)

29.6.1979
ĘŕđńďňÄßđëůěá ĂĺíéęŢň ÍďóçëĺőôéęŢň

Đôő÷ßď ÍďóçëĺőôéęŢň Ôĺ÷íďëďăéęďý Đáíĺđéóôçěßďő

Ęýđńďő

Đôő÷ßď ÍďóçëĺőôéęŢň Ĺőńůđáúęďý Đáíĺđéóôçěßďő

Ęýđńďő

Đôő÷ßď ÍďóçëĺőôéęŢň Đáíĺđéóôçěßďő Ëĺőęůóßáň - BSc in Nursing

Đôő÷ßď ĂĺíéęŢň ÍďóçëĺőôéęŢň

ÍďóçëĺőôéęŢ Ó÷ďëŢ

Ôĺ÷íďëďăéęü ĐáíĺđéóôŢěéď Ęýđńďő

Ĺőńůđáúęü ĐáíĺđéóôŢěéď

Ęýđńďő

ĐáíĺđéóôŢěéď Ëĺőęůóßáň

University of Nicosia

Ó÷ďëŢ Ĺđéóôçěţí Őăĺßáň, ĐáíĺđéóôŢěéď Frederick

ĹăăĺăńáěěÝíďň ÍďóçëĺőôŢň

ÍďóçëĺőôŢň(ôńéá) ĂĺíéęŢň ÍďóçëĺőôéęŢň

1.5.2004
Latvija1. Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu

2. Masas diploms

1. Masu skolas

2. Universitates tipa augst- skola pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu

Mĺsa1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinës studijos), nurodantis suteiktŕ bendrosios praktikos slaugytojo profesinć kvalifikacijŕ

3. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinë kvalifikacija)

4. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinë kvalifikacija)

1. Universitetas

2. Kolegija

3. Universitetas

4. Kolegija

Bendrosios praktikos slaugytojas1.5.2004
Luxembourg- Diplôme d'Etat d'infirmier

- Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué (7)

- Brevet de Technicien Supérieur - Spécialité: Infirmier responsable en soins généraux (8)

Ministčre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Lycée Technique pour Professions de Santé

Infirmier29.6.1979
Magyarorszag1. Ăpolo bizonyitvany

2. Ăpolo oklevél

3. Okleveles apolo oklevél

1. Szakképzô iskola

2. Felsôoktatâsi intézmény

3. Felsôoktatâsi intézmény

Ăpolo1.5.2004
MaltaLawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerijaUniversitŕ ta' MaltaInfermier Registrat tal- Ewwel Livell1.5.2004
Nederland1. Diploma's verpleger A, ver- pleegster A, verpleegkundige A

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepso- pleiding Verpleegkundige)

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsoplei- ding Verpleegkundige)

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatie- niveau 4

5. Diploma hogere beroepso- pleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

1. Door een van overheids- wege benoemde examencom- missie

2. Door een van overheids- wege benoemde examencom- missie

3. Door een van overheids- wege benoemde examencom- missie

4. Door een van overheids- wege aangewezen opleiding- sinstelling

5. Door een van overheids- wege aangewezen opleiding- sinstelling

Verpleegkundige29.6.1979
Österreich1. Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Ge- sundheits- und Krankenpflege

2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"

3. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Gesundheits- und Krankenpflege"

1. Schule für allgemeine Ge- sundheits- und Krankenpflege

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

3. Fachhochschulrat/Fach- hochschule

- Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester

- Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger

1.1.1994
Polska- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa"

- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem "licencjat pielęgniarstwa"

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władzePielęgniarka1.5.2004
Portugal1. Diploma do curso de enfer- magem geral

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3. Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1. Escolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

Enfermeiro1.1.1986
România1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

2. Diplomă de licenț ă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

3. Certificat de competenț e profesionale (de asistent medical generalist)

4. Certificat de calificare nivel 5

5. Certificat de calificare profesională nivel 5

1. Universităț i

2. Universităț i

3. Ministerul Educaț iei Naț ionale

Asistent medical generalist1.1.2007
SlovënijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"1. Univerza

2. Visoka strokovna sola

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik1.5.2004
Slovensko1. DIPLOM osetrovatdstvo

"magister" ("Mgr")

2. DIPLOM osetrovatel'stvo

"bakalar" ("Bc.")

1. Vysoká skola/Univerzita

2. Vysoká skola/Univerzita

Sestra1.5.2004
3. DIPLOM

diplomovaná všeobecná sestra

3. Středná zdravotnická škola
Suomi/Finland1. Sairaanhoitajan tutkinto/ Sjukskötarexamen

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshög- skoleexamen inom hälsovĺrd och det sociala omrĺdet, sjuk- skötare (YH)

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/

Hälsovardsläroanstalter

2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sairaanhoitaja/ Sjukskötare1.1.1994
SverigeSjuksköterskeexamenUniversitet eller högskolaSjuksköterska1.1.1994
United

Kingdom

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse - Adult in its register (3) (I0)Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodiesRegistered Nurse - Adult29.6.1979
(1) Ten dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawnia jego posiadacza do korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji, jeżeli został on wydany obywatelom państw członkowskich, którzy uzyskali kwalifikacje w Irlandii.

(2) Ta informacja dotycząca dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji została podana w celu zapewnienia, aby absolwenci szkoleń w Irlandii byli uprawnieni do korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji bez konieczności rejestracji w Irlandii, ponieważ rejestracja taka nie jest częścią procesu uzyskiwania kwalifikacji.

(3) Ta informacja dotycząca dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zastępuje dotychczasowe pozycje dotyczące Zjednoczonego Królestwa w celu zapewnienia, aby absolwenci szkoleń w Zjednoczonym Królestwie byli uprawnieni do korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji bez konieczności rejestracji, ponieważ rejestracja taka nie jest częścią procesu uzyskiwania kwalifikacji.

(4) Ważny do 2001 r.

(5) Od 2001/2002 r.

(6) Od 2018/2019 r.

(7) Do 14.9.2012 r.

(8) Od 15.9.2012 r.

(9) Do 31.12.2018 r.

(10) Wydane przed 1.1.2021 r.

V.3. 

LEKARZ DENTYSTA

5.3.1.
Program studiów dla lekarzy dentystów

Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmioty. Jeden lub kilka z tych przedmiotów może być nauczanych w ramach innych przedmiotów lub w połączeniu z nimi.

A.
Przedmioty podstawowe:
-
chemia
-
fizyka
-
biologia
B.
Przedmioty medycznobiologiczne i ogólne przedmioty medyczne
-
anatomia
-
embriologia
-
histologia łącznie z cytologią
-
fizjologia
-
biochemia (lub chemia fizjologiczna)
-
anatomia patologiczna
-
patologia ogólna
-
farmakologia
-
mikrobiologia
-
higiena
-
medycyna zapobiegawcza i epidemiologia
-
radiologia
-
rehabilitacja
-
chirurgia ogólna
-
medycyna rodzinna łącznie z pediatrią
-
otorynolaryngologia
-
dermatologia i wenerologia
-
psychologia ogólna - psychiatria - neurologia
-
anestezjologia
C.
Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologią
-
protetyka stomatologiczna
-
materiały i sprzęt dentystyczny
-
stomatologia zachowawcza
-
stomatologia zapobiegawcza
-
środki znieczulające i uspokajające
-
chirurgia stomatologiczna
-
patologia ukierunkowana na stomatologię
-
praktyka kliniczna
-
stomatologia dziecięca
-
ortodoncja
-
periodontologia
-
radiologia stomatologiczna
-
zgryz i funkcje szczęki
-
organizacja zawodowa, etyka i prawo
-
społeczne aspekty stomatologii

5.3.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy dentystów

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentZaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacjiTytuł zawodowyData odniesienia
België/ Belgique/ BelgienDiploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire- De universitei- ten/Les universités

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Licentiaat in de tandheelkunde/ Licencié en science dentaire28.1.1980
Áúëăŕđč˙Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî- ęâŕëčôčęŕöčîííŕ ńňĺďĺí "Ěŕăčńňúđ» ďî "Äĺíňŕëíŕ ěĺäčöčíŕ» ń ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ "Ěŕăčńňúđ-ëĺęŕđ ďî äĺíňŕëíŕ ěĺäčöčíŕ"ÓíčâĺđńčňĺňËĺęŕđ ďî äĺíňŕëíŕ ěĺäčöčíŕ1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)Lékařská fakulta univerzity v České republiceZubní lékař1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)Universitet1. Autorisation som tandlćge

2. Tilladelse til selvstćndigt virke som tandlćge

Tandlćge28.1.1980
DeutschlandZeugnis über die Zahnärztliche PrüfungZuständige BehördenZahnarzt28.1.1980
EestiHambaarstikraad

Degree in Dentistry (DD)

Diplom

hambaarstiteaduse őppekava läbimise kohta

Tartu ÜlikoolHambaarst1.5.2004
ĹëëÜňĐôő÷ßď ĎäďíôéáôńéęŢňĐáíĺđéóôŢěéďĎäďíôßáôńďň Ţ ÷ĺéńďýńăďň ďäďíôßáôńďň1.1.1981
EspańaTítulo de Licenciado en Odontología

Título de Graduado/a en Odontología

El rector de una universidad

El rector de una Universidad

Licenciado en

Odontología

Graduado/a en Odontología

1.1.1986

1.1.1986

FranceDiplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

UniversitésCertificat de synthčse clinique et thérapeutiqueChirurgien-dentiste28.1.1980
HrvatskaDiploma "doktor dentalne medicine/ doktorica dentalne medicine"Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskojdoktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine1.7.2013
Ireland- Bachelor in Dental Science (B. Dent.Sc.)- Universities- Dentist28.1.1980
- Bachelor of Dental Surgery

(BDS)

- Licentiate in Dental Surgery

(LDS)

- Royal College of Surgeons in Ireland- Dental practitioner

- Dental surgeon

ItaliaDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi DentariaUniversitŕDiploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatraOdontoiatra28.1.1980
ĘýđńďňĐéóôďđďéçôéęü ĹăăńáöŢň ĎäďíôéÜôńďőĎäďíôéáôńéęü ÓőěâďýëéďĎäďíôßáôńďň1.5.2004
LatvijaZobârsta diplomsUniversitätes tipa augstskolaSertifikats - kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu zobarstniecibaZobârsts1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

2. Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)

Universitetas1. Internatűrospaţy- mëjimas, nurodantis suteiktŕ gydytojo odontologo profesinć kvalifikacijŕ

2. Internatűros paţymëjimas (gydytojo odontologo profesinë kvalifikacija)

Gydytojas odontologas1.5.2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine dentaireJury d'examen d'EtatMédecin-dentiste28.1.1980
MagyarországOkleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr med. dent)EgyetemFogorvos1.5.2004
MaltaLawrja fil-Kirurgija DentaliUniversitŕ ta' MaltaKirurgu Dentali1.5.2004
Nederland1. Universitair ge- tuigschrift van een met goed gevolg af- gelegd tandartsexamen

2 Master of Science in de Tandheel- kunde (6)

Faculteit

Tandheelkunde

Tandarts28.1.1980
ÖsterreichBescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»- Medizinische Universität

- Medizinische Fakultät der Universität

Zahnarzt1.1.1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko- dentystycznym z tytułem "lekarz dentysta"Szkoły wyższeŚwiadectwo złożenia Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego (1)/ Świadectwo złożenia Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Końcowego (2)

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego (3)

Lekarz dentysta1.5.2004
Portugal- Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

- Mestrado integrado em medicina dentária

- Faculdades

- Institutos Superiores

Medico dentista1.1.1986

24.3.2006

RomâniaDiplomă de licenț ă de medic dentist

Diploma de licenț ă ș i master (4)

- Universităț i

- Ministerul Educaț iei Naț ionale (4)

Medic dentist

Doctor-medic stomatolog (5)

1.10.2003
SlovënijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/ doktorica dentalne medicine"- UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/ doktorica dentalne medicineDoktor dentalne medicine/ Doktorica dentalne medicine1.5.2004
SlovenskoDIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva ("MDDr.")UniverzitaZubny lekar1.5.2004
Suomi/FinlandHammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ Odontologie licentiatexamen- Helsingin ylio- pisto/Helsingfors universitet

- Oulun yliopisto

- Itä-Suomen yliopisto

- Turun yliopisto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/ Beslut av Tillstĺnds- och tillsynsverket för social- och hälsovĺrden om godkännande av prakisk tjänstgöringHammaslääkäri/ Tandläkare1.1.1994
SverigeTandläkarexamenUniversitet eller högskolaBevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av SocialstyrelsenTandläkare1.1.1994
United

Kingdom

- Bachelor of Dental Surgery

(BDS or B.Ch.D.) (7)

- Universities- Dentist28.1.1980
- Licentiate in Dental Surgery (7)- Royal Colleges- Dental practitioner

- Dental surgeon

(1) Do 2012 r.

(2) Od 2013 r.

(3) Do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji należy również dołączyć zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego, z wyjątkiem osób, które nie rozpoczęły stażu przed dniem 2.10.2016 r. i w okresie 2.10.2016 - 28.02.2017 r. starały się o prawo wykonywania zawodu dentysty.

(4) Od 1.10.2011 r.

(5) Od 1.9.2017 r.

(6) Od 2002/2003 r.

(7) Wydane przed 1.1.2021 r.

5.3.3. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wyspecjalizowanych lekarzy dentystów

Chirurgia stomatologiczna

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentData odniesienia
België/ Belgique/ Belgien
Áúëăŕđč˙Ńâčäĺňĺëńňâî çŕ ďđčçíŕňŕ ńďĺöčŕëíîńň ďî "Îđŕëíŕ őčđóđăč˙"ôŕęóëňĺň ďî äĺíňŕëíŕ ěĺäčöčíŕ ęúě Ěĺäčöčíńęč óíčâĺđńčňĺň1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

19.7.2007
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlćge i tand-, mund- og kćbekirurgiSundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

28.1.1980
DeutschlandFachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/ Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer28.1.1980
Eesti
ĹëëÜňÔßôëďň ĎäďíôéáôńéęŢň ĺéäéęüôçôáň ôçň Ăíáčď÷ĺéńďőńăéęŢň (up to 31.12.2002)- ĐĺńéöÝńĺéá

- Íďěáń÷éáęŢ Áőôďäéďßęçóç

- Íďěáń÷ßá

1.1.2003
Espańa
FranceDiplôme d'études spécialisées de chirurgie oraleUniversités31.03.2011
Hrvatska
IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28.1.1980
ItaliaDiploma di specialista in Chirurgia OraleUniversitŕ21.5.2005
ĘýđńďňĐéóôďđďéçôéęü Áíáăíţńéóçň ôďő Ĺéäéęďý ĎäďíôéÜôńďő óôçí ÓôďěáôéęŢ ×ĺéńďőńăéęŢĎäďíôéáôńéęü Óőěâďýëéď1.5.2004
Latvija
Lietuva1. Rezidentűros paţymëjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijąUniversitetas1.5.2004
2. Rezidentűros paţymëjimas (burnos chirurgo profesinë kvalifikacija)
Luxembourg
MagyarorszagDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaCertifikat ta' specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Spećjalisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister (1)

Diploma tandheelkundig specialist (2)

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28.1.1980
Österreich
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTítulo de Especialista em Cirurgia OralOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)4.6.2008
RomâniaCertificatul de specialist în Chirurgie dento- alveolaraMinisterul Sănătăț ii17.12.2008
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgiaUniverzita17.12.2008
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgiYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialistkompetens i oral kirurgiSocialstyrelsen1.1.1994
United

Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery (3)Competent authority recognised for this purpose28.1.1980
(1) Do 31.12.2020 r.

(2) Od 1.1.2021 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

Ortodoncja

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentData odniesienia
België/ Belgique/ BelgienTitre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid27.1.2005
Áúëăŕđč˙Ńâčäĺňĺëńňâî çŕ ďđčçíŕňŕ ńďĺöčŕëíîńň ďî "Îđňîäîíňč˙"ôŕęóëňĺň ďî äĺíňŕëíŕ ěĺäčöčíŕ ęúě Ěĺäčöčíńęč óíčâĺđńčňĺň1.1.2007
ČeskoDiplom o specializaci (v oboru ortodoncie)1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

19.7.2007
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlćge i ortodontiSundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

28.1.1980
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer28.1.1980
EestiResidentuuri lőputunnistus ortodontia erialal

Ortodontia residentuuri lőpetamist tőendav tunnistus

Tartu Ülikool1.5.2004
ĹëëÜňÔßôëďň ĎäďíôéáôńéęŢň ĺéäéęüôçôáň ôçň ĎńčďäďíôéęŢň- ĐĺńéöÝńĺéá

- Íďěáń÷éáęŢ Áőôďäéďßęçóç

- Íďěáń÷ßá

1.1.1981
Espańa
FranceTitre de spécialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes28.1.1980
Hrvatska
IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28.1.1980
ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversitŕ21.5.2005
ĘýđńďňĐéóôďđďéçôéęü Áíáăíţńéóçň ôďő Ĺéäéęďý ĎäďíôéÜôńďő óôçí ĎńčďäďíôéęŢĎäďíôéáôńéęü Óőěâďýëéď1.5.2004
Latvija"Sertifikäts"- kompetentas iestädes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokärtojusi sertifikäcijas eksämenu ortodontijäLatvijas Ärstu biedriba1.5.2004
Lietuva1. Rezidentűros paţymëjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

2. Rezidentűros paţymëjimas (gydytojo ortodonto profesinë kvalifikacija)

Universitetas1.5.2004
Luxembourg
MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1.5.2004
MaltaCertifikat ta' specjalista dentali fl-OrtodonijaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specialisti1.5.2004
NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister (1)

Diploma tandheelkundig specialist (2)

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28.1.1980
Österreich
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych1.5.2004
PortugalTítulo de Especialista em OrtodontiaOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)4.6.2008
RomâniaCertificatul de specialist ín Ortodontíe §i Ortopedie dento-facialaMinisterul Sănătăț ii17.12.2008
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeĂustná ortopédiaUniverzita17.12.2008
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand- läkarexamen, tandregleringYliopisto1.1.1994
SverigeBevis om specialistkompetens i ortodontiSocialstyrelsen1.1.1994
United

Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics (3)Competent authority recognised for this purpose28.1.1980
(1) Do 31.12.2020 r.

(2) Od 1.1.2021 r.

(3) Wydane przed 1.1.2021 r.

V.4. 

LEKARZ WETERYNARII

5.4.1.
Program studiów dla lekarzy weterynarii

Program studiów prowadzących do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji lekarza weterynarii powinien obejmować co najmniej poniższe przedmioty.

Nauczanie jednego lub kilku z tych przedmiotów może się odbywać w ramach lub w związku z innymi przedmiotami.

A.
Przedmioty podstawowe:
-
fizyka
-
chemia
-
biologia świata zwierząt
-
biologia świata roślin
-
matematyka stosowana nauk biologicznych
B.
Przedmioty szczegółowe:
a.
Nauki podstawowe:
-
anatomia (włącznie z histologią i embriologią)
-
fizjologia
-
biochemia
-
genetyka
-
farmakologia
-
farmacja
-
toksykologia
-
mikrobiologia
-
immunologia
-
epidemiologia
-
etyka zawodowa
b.
Nauki kliniczne:
-
położnictwo
-
patologia (włącznie z anatomią patologiczną)
-
parazytologia
-
medycyna i chirurgia kliniczna (włącznie z anestezjologią)
-
zajęcia kliniczne dotyczące zwierząt domowych, drobiu i innych gatunków zwierząt
-
profilaktyka
-
radiologia
-
reprodukcja i zakłócenia w reprodukcji
-
państwowe służby weterynaryjne i zdrowie publiczne
-
ustawodawstwo weterynaryjne i medycyna sądowa
-
terapeutyka
-
propedeutyka
c.
Produkcja zwierzęca
-
produkcja zwierzęca
-
żywienie zwierząt
-
agronomia
-
ekonomika rolnictwa
-
hodowla zwierząt
-
higiena weterynaryjna
-
etiologia i ochrona zwierząt
d.
Higiena żywności:
-
inspekcja i kontrola zwierzęcych artykułów spożywczych lub artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
-
higiena i technologia żywności
-
prace praktyczne (włącznie z praktykami w miejscach uboju i obróbki środków spożywczych)

Kształcenie praktyczne może przybrać formę stażu, o ile odbywa się on w pełnym wymiarze czasu i pod bezpośrednią kontrolą właściwego organu i nie przekracza sześciu miesięcy, w ramach pięcioletniego okresu całkowitych studiów.

Rozłożenie nauczania teoretycznego i praktycznego na poszczególne grupy materiału powinno być zrównoważone i skoordynowane w taki sposób, żeby wiadomości i doświadczenie mogły być osiągnięte w sposób, który pozwoli lekarzowi weterynarii na wywiązywanie się ze wszystkich jego zadań.

5.4.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy weterynarii

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentZaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacjiData odniesienia
België/ Belgique/ BelgienDiploma van dierenarts/ Diplôme de docteur en médecine vétérinaire- De universiteiten/Les universités

- De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

21.12.1980
Áúëăŕđč˙Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî- ęâŕëčôčęŕöčîííŕ

ńňĺďĺí ěŕăčńňúđ ďî ńďĺöčŕëíîńň Âĺňĺđčíŕđíŕ ěĺäčöčíŕ ń ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ Âĺňĺđčíŕđĺí ëĺęŕđ

- Ëĺńîňĺőíč÷ĺńęč óíčâĺđńčňĺň

Ńîôč˙

Ôŕęóëňĺň Âĺňĺđčíŕđíŕ ěĺäčöčíŕ

- Ňđŕęčéńęč óíčâĺđńčňĺň Ńňŕđŕ Çŕăîđŕ, Âĺňĺđčíŕđíîěĺäčöčíńęč ôŕęóëňĺň

1.1.2007
Česko- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i veterinćrmedicin (cand.med. vet.)Křbenhavns Universitet21.12.1980
Deutschland- Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

- Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule21.12.1980

1.1.2006

EestiDiplom: täitnud veterinaarmeditsiini őppekava

Loomaarstikraad

Degree in Veterinary Medicine (DVM)

Eesti Pőllumajandusülikool

Eesti Maaülikool

1.5.2004
ĹëëÜňĐôő÷ßď ĘôçíéáôńéęŢň1. ÁńéóôďôÝëĺéď ĐáíĺđéóôŢěéď Čĺóóáëďíßęçň

2. ĐáíĺđéóôŢěéď Čĺóóáëßáň

1.1.1981
EspańaTítulo de Licenciado en

Veterinaria

Título de Graduado/a en

Veterinaria

- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una Universidad

- El rector de una Universidad

1.1.1986

1.1.1986

FranceDiplôme d'Etat de docteur vétérinaireMinistčre chargé de l'enseignement supérieur (Université Paris-Est-Créteil, Université Claude-Bernard Lyon I, Université de Nantes, Université Paul-Sabatier- Toulouse III) et ministčre chargé de l'agriculture (École nationale vétérinaire d'Alfort, Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement- VetAgroSup, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation-Oniris, École nationale vétérinaire de Toulouse)21.12.1980
HrvatskaDiploma "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"Veterinarski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

1.7.2013
Ireland- Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

- Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

21.12.1980
ItaliaDiploma di laurea in medicina veterinariaUniversitŕDiploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria1.1.1985
ĘýđńďňĐéóôďđďéçôéęü ĹăăńáöŢň ĘôçíéÜôńďőĘôçíéáôńéęü Óőěâďýëéď1.5.2004
LatvijaVeterinärärsta diplomsLatvijas Lauksaimniecîbas Universitäte1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))

2. Magistro diplomas (veterinarinës medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinë kvalifikacija)

1. Lietuvos Veterinarijos Akademija

2. Lietuvos sveikatos mokslř universitetas

1.5.2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaireJury d'examen d'Etat21.12.1980
MagyarorszagOkleveles állatorvos doktor oklevél (dr vet)Felsooktatási intézmény1.5.2004
MaltaLicenzja ta' Kirurgu VeterinarjuKunsill tal-Kirurgi Veterinarji1.5.2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen

Masterdiploma diergeneeskunde/Medicinae Veterinariae/Master's degree in Veterinary Medicine (8)

Faculteit Diergeneeskunde21.12.1980
Österreich- Diplom-Tierarzt

- Magister medicinae veteri- nariae

Universität1.1.1994
PolskaDyplom lekarza weterynarii1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1)

3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2)

4. Akademia Rolnicza w Lublinie (3)

5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (4)

6. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (6)

8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (7)

1.5.2004
Portugal- Carta de curso de licenciatura em medicina veterinŕria - Carta de mestrado integrado em medicina veterinŕriaUniversidade1.1.1986
RomâniaDiplomă de licenț ă de doctor medic veterinar

Diplomă de licenț ă ș i master de doctor medic veterinar

Universităț i

Ministerul Educatiei

Nationale (5)

1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/ doktorica veterinarske medicine"UniverzaSpričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva1.5.2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskeho lekárstva" ("MVDr.")Univerzita1.5.2004
Suomi/FinlandEläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamenYliopisto1.1.1994
SverigeVeterinärexamenSveriges Lantbruksuniversitet1.1.1994
United

Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) (9)1. University of Bristol21.12.1980
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) (9)2. University of Liverpool
3. Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB) (9)3. University of Cambridge
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) (9)4. University of Edinburgh
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVmS) (9)5. University of Glasgow
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) (9)6. University of London
7. Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.) (9)7. University of Nottingham
(1) Ważny do 22.11.2006 r.

(2) Od 23.11.2006 r.

(3) Ważny do 10.4.2008 r.

(4) Od 11.4.2008 r.

(5) Od 10.1.2011 r.

(6) Od 1.10.2011 r.

(7) Od 1.10.2012 r.

(8) Od 31.12.2012 r.

(9) Wydane przed 1.1.2021 r.

V.5. 

POŁOŻNE

5.5.1.
Program kształcenia położnych (kształcenie typu I i II)

Kształcenie prowadzące do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji położnej składa się z następujących dwóch części:

A.
Szkolenie teoretyczne i techniczne
a.
Przedmioty ogólne:
b.
Przedmioty specyficzne dla działalności położnych:
-
podstawy anatomiiifizjologii - anatomiaifizjologia
-
podstawy patologii -embriologiairozwój płodu
-
podstawy bakteriologii, wirusologii i parazytologii - ciąża, poród i połóg
-
podstawy biofizyki, biochemii i radiologii - patologia ginekologiczna i położnicza
-
pediatria, w szczególności w odniesieniu do noworodków - przygotowanie do porodu i rodzicielstwa, z aspektami psychologicznymi
-
higiena, edukacja zdrowotna, profilaktyka, wczesne wykrywanie chorób - przygotowanie do przyjęcia porodu (obejmujące znajomość i używanie sprzętu technicznego w położnictwie)
-
żywienie i dietetyka, w szczególności w odniesieniu do kobiet, noworodkówimałych dzieci - znieczulenie, narkozairesuscytacja
-
podstawy socjologii i zagadnienia socjomedyczne - fizjologia i patologia noworodka
-
podstawy farmakologii - kontrolaiopieka nad noworodkiem
-
psychologia -czynniki psychologiczneispołeczne
-
pedagogika
-
ustawodawstwo zdrowotne i społeczne oraz organizacja służby zdrowia
-
etyka zawodowa i prawo zawodowe
-
edukacja seksualna i planowanie rodziny
-
ochrona prawna matki i dziecka
B.
Kształcenie praktyczne i kliniczne

Kształcenie przeprowadzane jest pod właściwym nadzorem:

-
Poradnictwo dla kobiet ciężarnych obejmujące co najmniej 100 badań prenatalnych.
-
Kontrola i opieka nad co najmniej 40 ciężarnymi.
-
Przyjęcie przez uczennicę co najmniej 40 porodów; jeżeli z powodu braku rodzących nie można osiągnąć tej liczby, można ją zmniejszyć do minimum 30, pod warunkiem że uczennica asystuje przy 20 dalszych porodach.
-
Aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu porodów z położenia miednicowego. Jeśli nie jest to możliwe z uwagi na brak porodów z położenia miednicowego, praktyka może odbywać się w sytuacjach symulowanych.
-
Doświadczenie w nacinaniu krocza i wprowadzenie do szycia chirurgicznego Wprowadzenie to powinno obejmować zajęcia teoretyczne i praktykę kliniczną. Praktyka szycia chirurgicznego obejmuje szycie rany po nacięciu krocza i nieskomplikowanej rany po pęknięciu krocza. Może odbywać się w sytuacji symulowanej tylko w razie absolutnej konieczności.
-
Kontrola i opieka nad co najmniej 40 kobietami w ciąży zagrożonej lub w czasie porodu lub w okresie poporodowym.
-
Kontrola i opieka (w tym badanie) nad co najmniej 100 kobietami i zdrowymi noworodkami w okresie poporodowym.
-
Obserwacja i opieka nad noworodkami wymagającymi szczególnej opieki, obejmująca noworodki niedonoszone, przenoszone, z niską masą urodzeniową oraz chore.
-
Opieka nad kobietami z warunkami patologicznymi w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
-
Wstęp do opieki w zakresie medycyny i chirurgii. Wprowadzenie to powinno obejmować zajęcia teoretyczne i praktykę kliniczną.

Szkolenie teoretyczne i techniczne (część A programu kształcenia) jest równoważne i skoordynowane ze szkoleniem klinicznym (część B tego samego programu) w taki sposób, aby wiedza i doświadczenie wymienione w niniejszym załączniku mogły zostać nabyte we właściwy sposób.

Zajęcia kliniczne powinny odbywać się w formie nadzorowanego stażu w oddziałach szpitala lub innych placówkach usług zdrowotnych zatwierdzonych przez właściwe organy lub instytucje. W czasie tego szkolenia uczennice kształcące się na położne uczestniczą w pracy oddziałów w zakresie, w jakim uczestnictwo to przyczynia się do ich kształcenia. Zaznajamia się je z zakresem obowiązków objętych położnictwem.

5.5.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnych

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentTytuł zawodowyData odniesienia
België/ Belgique/ BelgienDiploma van vroedvrouw/

Diplôme d'accoucheuse

- De erkende opleidingsin- stituten/Les établissements d'enseignement

- De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Vroedvrouw/ Accoucheuse23.1.1983
Áúëăŕđč˙Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî- ęâŕëčôčęŕöčîííŕ ńňĺďĺí "Áŕęŕëŕâúđ» ń ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ "Ŕęóřĺđęŕ"ÓíčâĺđńčňĺňŔęóřĺđęŕ1.1.2007
Česko1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státemPorodní asistentka1.5.2004
2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

3. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

2. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

3. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

DanmarkBevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskabProfessionshřjskoleJordemoder23.1.1983
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher

Prüfungsausschuss

- Hebamme

- Entbindungspfleger

23.1.1983
EestiDiplom ämmaemanda erialal

Ämmaemanda diplom

- Tallinna Meditsiinikool

- Tartu Meditsiinikool

- Tallinna Tervishoiu Kőrgkool

- Tartu Tervishoiu Kőrgkool

Ämmaemand1.5.2004
ĹëëÜň1. Đôő÷ßď ÔěŢěáôďň ĚáéĺőôéęŢň Ôĺ÷íďëďăéęţí Ĺęđáéäĺőôéęţí ÉäńőěÜôůí (Ô.Ĺ.É.)

2. Đôő÷ßď ôďő ÔěŢěáôďň Ěáéţí ôçň ÁíůôÝńáň Ó÷ďëŢň Óôĺëĺ÷ţí Őăĺßáň ęáé Ęďéíůí. Đńüíďéáň (ĘÁ- ÔĹĹ)

3. Đôő÷ßď Ěáßáň ÁíůôÝńáň Ó÷ďëŢň Ěáéţí

1. Ôĺ÷íďëďăéęÜ ĹęđáéäĺőôéęÜ Éäńýěáôá (Ô.Ĺ.É.)

2. ĘÁÔĹĹ Őđďőńăĺßďő ĹčíéęŢň Đáéäĺßáň ęáé ČńçóęĺőěÜôůí

3. Őđďőńăĺßď Őăĺßáň ęáé Đńüíďéáň

- Ěáßá

- ĚáéĺőôŢň

23.1.1983
Espańa- Título de matrona

- Título de asistente obstétrico (matrona)

- Título de enfermería obsté- trica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura- Matrona

- Asistente obstétrico

1.1.1986
FranceDiplôme d'Etat de sage-femmeL'Etat

Université

Sage-femme23.1.1983
HrvatskaSvjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/ sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva"- Medicinski fakulteti sveu- čilišta u Republici Hrvatskoj - Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

- Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

Prvostupnik (baccalaureus) Primaljstva/ Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva1.7.2013
Ireland1. Certificate in Midwifery (1)1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012];

Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2.10.2012].

Registered Midwife (RM)23.1.1983
2. B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI (2)

3. Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI (2)

2. A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI

3. Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

Italia1. Diploma d'ostetrica (4)1. Scuole riconosciute dallo Stato (4)Ostetrica (4)23.1.1983
2. Laurea in ostetricia (5)2. Universitŕ (5)
ĘýđńďňÄßđëůěá óôď ěĺôáâáóéęü đńüăńáěěá ĚáéĺőôéęŢňÍďóçëĺőôéęŢ Ó÷ďëŢĹăăĺăńáěěÝíç Ěáßá1.5.2004
LatvijaDiploms par vecmates kvalifikacijas iegűđanuMasu skolasVecmate1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktŕ bendrosios praktikos slaugytojo profesinć kvalifikacijŕ, ir profesinës kvalifikacijos paţymëjimas, nurodantis suteiktŕ akuđerio profesinć kvalifikacijŕ1. UniversitetasAkušeris1.5.2004
- Paţymëjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2. Aukđtojo mokslo diplomas (neuniversitetinës studijos), nurodantis suteiktŕ bendrosios praktikos slaugytojo profesinć kvalifikacijŕ, ir profesinës kvalifikacijos paţymëjimas, nurodantis suteiktŕ akuđerio profesinę kvalifikaciją2. Kolegija
- Paţymëjimas, liudijantis akuđerio profesinć praktikŕ
3. Aukđtojo mokslo diplomas (neuniversitetinës studijos), nurodantis suteiktŕ akuđerio profesinć kvalifikaciją3. Kolegija
4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinë kvalifikacija)

Ir Profesinës kvalifikacijos paţymëjimas (akuđerio profesinë kvalifikacija)

4. Universitetas
5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinë kvalifikacija)

Ir Profesinës kvalifikacijos paţymëjimas (akuđerio profesinë kvalifikacija)

5. Kolegija
6. Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akuđerio profesinë kvalifikacija)6. Kolegija
LuxembourgDiplôme de sage-femme (6)

Brevet de Technicien Supérieur - Spécialité: Sage-femme (7)

Ministčre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Lycée Technique pour Professions de Santé

Sage-femme23.1.1983
Magyarország1. Szülésznô bizonyítvány

2. Szülésznô oklevél

1. Iskola/fôiskola

2. Felsôoktatâsi intézmény

Szülészno1.5.2004
MaltaLawrja jew diploma fl-Istudji tal-QwiebelUniversitŕ ta' MaltaQabla1.5.2004
NederlandDiploma van verloskundigeDoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings- instellingenVerloskundige23.1.1983
Österreich1. Hebammen-Diplom

2. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Hebamme"

1. - Hebammenakademie

- Bundeshebammenlehranstalt

2. Fachhochschulrat

Hebamme1.1.1994
Polska- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa"

- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem "licencjat położnictwa"

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Higher education institution recognised by the competent authorities)Położna1.5.2004
Portugal1. Diploma/Carta de Curso de especializaçao em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3. Diploma/Carta (curso de pós-licenciatura) especializaçao em enfermagem de saúde materna e obstétrica

4. Diploma do Curso de Mes- trado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. - Escolas Superiores de Enfermagem

- Escolas Superiores de Saúde

4. - Escolas Superiores de Enfermagem

- Escolas Superiores de Saúde

Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1.1.1986
RomâniaDiplomă de licenț ă de moaș ăUniversităț iMoaș ă1.1.2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babičar"1. Univerza

2. Visoka strokovna šola

diplomirana babica/ diplomirani babicar1.5.2004
Slovensko1. DIPLOM pórodná asistencia "bakalár" ("Bc.")

2. DIPLOM diplomovaná pórodná asistentka

1. Vysoká škola/Univerzita

2. Středná zdravotnická škola

Pórodná asistentka1.5.2004
Suomi/Finland1. Kätilön tutkinto/barnmor- skeexamen

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexa- men inom hälsovĺrd och det sociala omrĺdet, barnmorska (YH)

1. Terveydenhuoltooppi-lai- tokset/hälsovardsläroanstal- ter

2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Kätilö/Barnmorska1.1.1994
SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller högskolaBarnmorska1.1.1994
United

Kingdom

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register (3) (8)Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodiesRegistered Midwife23.1.1983
(1) Ten dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawnia jego posiadacza do korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji, jeżeli został on wydany obywatelom państw członkowskich, którzy uzyskali kwalifikacje w Irlandii.

(2) Ta informacja dotycząca dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji została podana w celu zapewnienia, aby absolwenci szkoleń w Irlandii byli uprawnieni do korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji bez konieczności rejestracji w Irlandii, ponieważ rejestracja taka nie jest częścią procesu uzyskiwania kwalifikacji.

(3) Ta informacja dotycząca dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji została podana w celu zapewnienia, aby absolwenci szkoleń w Zjednoczonym Królestwie byli uprawnieni do korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji bez konieczności rejestracji, ponieważ rejestracja taka nie jest częścią procesu uzyskiwania kwalifikacji.

(4) Ważny do 2001 r.

(5) Od 2001/2002 r.

(6) Do 14.9.2012 r.

(7) Od 15.9.2012 r.

(8) Wydane przed 1.1.2021 r.

V.6. 

FARMACEUTA

5.6.1.
Kształcenie zawodowe farmaceutów
-
biologia roślin i zwierząt
-
fizyka
-
chemia ogólna i nieorganiczna
-
chemia organiczna
-
chemia analityczna
-
chemia farmaceutyczna łącznie z analizą produktów leczniczych
-
biochemia (medyczna) ogólna i stosowana
-
anatomia i fizjologia; terminologia medyczna
-
mikrobiologia
-
farmakologia i farmakoterapia
-
technologia farmaceutyczna
-
toksykologia
-
farmakognozja
-
ustawodawstwo oraz, gdzie stosowne, etyka zawodowa

Podział między kształceniem teoretycznym i praktycznym w odniesieniu do każdego z przedmiotów nadaje teorii znaczenie wystarczające do zachowania uniwersyteckiego charakteru kształcenia.

5.6.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji farmaceutów

KrajDokument potwierdzający posiadanie kwalifikacjiOrgan wydający dokumentZaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacjiData odniesienia
België/ Belgique/ BelgienDiploma van apotheker/

Diplôme de pharmacien

- De universiteiten/Les universities

- De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

1.10.1987
Áúëăŕđč˙Äčďëîěŕ çŕ âčńřĺ îáđŕçîâŕíčĺ íŕ îáđŕçîâŕňĺëíî- ęâŕëčôčęŕöčîííŕ ńňĺďĺí "Ěŕăčńňúđ» ďî "ôŕđěŕöč˙» ń ďđîôĺńčîíŕëíŕ ęâŕëčôčęŕöč˙ "Ěŕăčńňúđ-ôŕđěŕöĺâň"Óíčâĺđńčňĺň1.1.2007
ČeskoDiplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr)Farmaceutická fakulta univerzity v České republice1.5.2004
DanmarkBevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.) Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)Det Farmaceutiske Fakultet, Křbenhavns Universitet Syddansk Universitet1.10.1987
DeutschlandZeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden1.10.1987
EestiDiplom proviisori őppekava läbimisest

Farmaatsiamagister

Master of Science in Pharmacy (MSc)

Tartu Ülikool1.5.2004
ĹëëÜň˘äĺéá Üóęçóçň öáńěáęĺőôéęďý ĺđáăăÝëěáôďň- ĐĺńéöÝńĺéá

- Íďěáń÷éáęŢ Áőôďäéďßęçóç

1.10.1987
EspańaTítulo de Licenciado en Farmacia

Título de Graduado/a en

Farmacia

- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una universidad

- El rector de una Universidad

1.10.1987

1.1.1986

France- Diplôme d'Etat de pharmacien

- Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités1.10.1987
HrvatskaDiploma 'magistar farmacije/ magistra farmacije'- Farmaceutsko-biokemij- ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

- Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

1.7.2013
Ireland1. Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist (1) Certificate of Registration as a Pharmacist (1)

2. A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland (2)

1. Cumann Cógaiseoirí na hEireann

(Pharmaceutical Society of Ireland)

2. Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

2. Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist1.10.1987
ItaliaDiploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di StatoUniversitŕ1.11.1993
ĘýđńďňĐôő÷ßď ÖáńěáęĺőôéęŢňĐáíĺđéóôŢěéď FrederickÂĺâáßůóç Ĺđéôő÷ßáň óôéň ĺîĺôÜóĺéň ăéá ôçí ĹăăńáöŢ Öáńěáęďđďéďý1.5.2004
ĐáíĺđéóôŢěéď Ëĺőęůóßáň Ĺőńůđáúęü ĐáíĺđéóôŢěéď Ęýđńďő
LatvijaFarmaceita diploms

Veselibas zinätnu magistra gräds farmäcijä

Universitätes tipa augstskola Universitate1.5.2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

2. Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinë kvalifikacija)

Universitetas1.5.2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de pharmacienJury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale1.10.1987
MagyarorszagOkleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm)Egyetem