Dyrektywa 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych - OpenLEX

Dyrektywa 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.135.1

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2016 r.

DYREKTYWA 2004/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie przyrządów pomiarowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł  1-23 1

(uchylone)

Artykuł  23 2

Przepisy przejściowe

Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 2, Państwa Członkowskie zezwalają, w zakresie zadań pomiarowych, które są wykonywane przy użyciu przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, na wprowadzanie na rynek i do użytkowania przyrządów spełniających prawo obowiązujące przed dniem 30 października 2006 r., aż do upływu ważności zatwierdzeń typów tych przyrządów pomiarowych, lub w przypadku bezterminowego zatwierdzenia typu, przez okres co najwyżej dziesięciu lat od dnia 30 października 2006 r.

Do celów tego okresu przejściowego, jednostki monetarne dla Bułgarii i Rumunii, zgodnie z pkt. 4.8.1 rozdziału IV załącznika do dyrektywy 71/348/EWG wynoszą:

1 стотинка (1 stotinka)

1 nowy lej.

Artykuł  24-27 3

(uchylone)

Sporządzono w Strasburgu, dnia 31 marca 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

P. COX

D. ROCHE

Przewodniczący

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I - MI-005

  4

1 Art. 1-23 uchylone przez art. 52 dyrektywy nr 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.96.149) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 20 kwietnia 2016 r.
2 Art. 23 zmieniony przez art. 1 dyrektywy Rady nr 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.363.81) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 1 stycznia 2007 r.
3 Art. 24-27 uchylone przez art. 52 dyrektywy nr 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.96.149) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 20 kwietnia 2016 r.
4 Załączniki I - MI-005 uchylone przez art. 52 dyrektywy nr 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.96.149) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 20 kwietnia 2016 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.