Dyrektywa 2004/115/WE zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów... - OpenLEX

Dyrektywa 2004/115/WE zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.374.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2004/115/WE
z dnia 15 grudnia 2004 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni(1), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(2), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG, Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin wobec określonych upraw. Takie zezwolenia muszą być udzielane na podstawie oceny wywoływanych przez nie skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ich wpływu na środowisko. Elementy, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania ocen, obejmują narażenie użytkowników i osób postronnych oraz wpływ na środowisko lądowe, wodne i powietrzne, a także wpływ na ludzi i zwierzęta poprzez spożycie pozostałości zalegających w uprawach, wobec których je zastosowano.

(2) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości odzwierciedlają minimalne ilości pestycydów zużyte w celu zapewnienia skutecznej ochrony roślin, stosowane w taki sposób, aby pozostałości były możliwie jak najmniejsze i mieściły się w granicach dopuszczalnych z toksykologicznego punktu widzenia, zwłaszcza pod względem przewidywanego spożycia.

(3) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są ustalane na niższym poziomie oznaczania analitycznego, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania lub gdy stosowanie, które zostało dozwolone przez Państwa Członkowskie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi.

(4) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów powinny być rewidowane. Mogą one ulec zmianie w związku z nowymi zastosowaniami, informacjami i danymi.

(5) Informacje o nowych lub zmienionych zastosowaniach niektórych pestycydów objętych dyrektywą 90/642/EWG zostały przekazane Komisji.

(6) Długotrwałe narażenie konsumentów na te pestycydy za pośrednictwem środków spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało ocenione i obliczone zgodnie ze wspólnotowymi procedurami i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia(3). Obliczono, że przy założonych najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości spożycie dzienne nie przekroczy dopuszczalnego poziomu.

(7) W odnośnych przypadkach ostre narażenie konsumentów na te pestycydy za pośrednictwem każdego ze środków spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało ocenione i obliczone zgodnie z obecnymi wspólnotowymi procedurami i praktykami z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Uwzględniono opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów roślinnych środków spożywczych, wobec których stosowano środki ochrony roślin.

(8) Z tego względu należy ustalić nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości tych pestycydów.

(9) W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 90/642/EWG.

(10) Ustalenie lub zmiana tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na poziomie Wspólnoty nie wyklucza ustalania przez Państwa Członkowskie tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości wspomnianych substancji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG i załącznika VI do tej dyrektywy. Uznaje się, że okres czterech lat jest wystarczający na dopuszczenie dalszych zastosowań przedmiotowych substancji czynnych. Po upływie tego okresu tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanie się definitywny.

(11) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości metomylu, tiodikarbu, myklobutanilu, grupy manebu, fenpropimorfu, metalaksylu, metalaksylu-m, penkonazolu, iprowalikarbu, azoksystrobiny i fenheksamidu określone w załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG zastępuje się poziomami określonymi w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.
Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabele korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 23 czerwca 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie

2.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą Komisji 2004/95/WE (Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 42).

(2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą Komisji 2004/99/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 6).

(3) Wskazówki dotyczące przewidywania spożycia pozostałości pestycydów (ze zmianami), przygotowane przez GEMS/Food Programme we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów (Codex Committee on Pesticide Residues), wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSF/FOS/97.7).

ZAŁĄCZNIK

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (mg/kg)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, których dotyczą NDPPMetomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)MyklobutanilManeb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (suma wyrażona jako CS2)FenpropimorfMetalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych zawierające metalaksyl-m (suma izomerów)PenkonazolIprowalikarbAzoksystrobinaFenheksamid
1. Owoce surowe, suszone

lub niegotowane,

konserwowane przez

zamrożenie, nie

zawierające dodatku

cukru; orzechy

i) OWOCE CYTRUSOWE350,05 (*)0,5 (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)10,05 (*) (p)
Grejpfruty0,5
Cytryny1
limonki1
mandarynki (w tym

klementynki i inne

odmiany)

1
Pomarańcze0,5
pomelo0,5
pozostałe0,05 (*)
ii) ORZECHY (w

łupinach lub bez

łupin)

0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,1 (*)0,05 (*) (p)
Migdały
Orzechy brazylijskie
Orzechy nerkowca
kasztany
orzechy kokosowe
orzechy laskowe
Orzechy makadamia
pekany
piniola
pistacje
orzechy włoskie
pozostałe
iii) OWOCE0,20,530,05 (*)1 (p)0,20,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
Jabłka
Gruszki
Pigwy
Inne
iv) OWOCE PESTKOWE0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)0,05 (*)
Morele0,20,320,15 (p)
wiśnie i czereśnie0,1115 (p)
brzoskwinie (w tym

nektaryny i podobne

odmiany)

0,20,520,15 (p)
Śliwki0,50,511 (p)
pozostałe0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)
v) JAGODY I MAŁE OWOCE
a) winogrona stołowe

i winne

120,05 (*)0,22 (p)25 (p)
Winogrona stołowe0,05 (*)2 (p)
winogrona winne11 (p)
b) truskawki (inne niż

dziko rosnące)

0,05 (*)1210,5 (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)2 5 (p)
c) owoce trzciny (inne

niż dziko rosnące)

0,05 (*)0,05 (*)10,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)10 (p)
Jeżyny13
Jeżyny popielice
owoce mieszańców

malin z jeżynami

Maliny13
pozostałe0,02 (*)0,05 (*)
d) inne małe owoce i

jagody (bez dziko

rosnących)

0,05 (*)10,05 (*) (p)0,05 (*) (p)0,05 (*)5 (p)
Czarne jagody
żurawiny
Porzeczki (czerwone,

czarne i białe)

150,5
Agrest15
pozostałe0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)
e) jagody i owoce dziko

rosnące

0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
vi) RÓŻNE0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
Awokado
Banany222
Daktyle
Figi
Kiwi10 (p)
kumkwaty
Liczi
Mango
Oliwki5
marakuje
Ananasy
papaje
pozostałe0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)
2. Warzywa, świeże lub

niegotowane, mrożone lub

suszone

i) WARZYWA KORZENIOWE I

BULWIASTE

0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
Buraki
Marchew0,20,20,1 (p)0,2
Selery0,20,3
Chrzan0,20,2
karczoch jerozolimski
Pasternak0,20,1 (p)0,2
korzeń pietruszki0,20,2
rzodkiew0,52
salsefia0,20,2
słodkie ziemniaki
Brukiew
Rzepa
jam
pozostałe0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)
ii) WARZYWA CEBULOWE0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)
Czosnek0,50,5 (p)
cebule0,50,5 (p)0,1 (p)
szalotka0,50,5 (p)
dymka10,2 (p)2
pozostałe0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)0,05 (*)
iii) WARZYWA OWOCUJĄCE0,05 (*)
a) Psiankowate0,05 (*)2
Pomidory0,50,330,2 (p)1 (p)1 (p)
Papryka0,50,5 (p)2 (p)
bakłażany0,50,31 (p)
pozostałe0,05 (*)0,02 (*)20,05 (*) (p)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
b) rośliny dyniowate

- z jadalną skórą

0,05 (*)0,10,05 (*)11 (p)
Ogórki0,50,5 (p)0,1 (p)
Korniszony20,1 (p)
Cukinia20,1 (p)
Inne0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
c) rośliny dyniowate

- z niejadalną skórą

0,05 (*)0,20,50,10,50,05 (*) (p)
Melony0,2 (p)0,2 (p)
kabaczki
Arbuzy0,2 (p)0,2 (p)
Inne0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
d) kukurydza cukrowa0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
iv) WARZYWA KAPUSTNE0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
a) warzywa kapustne z

jadalnym kwiatem

10,05 (*)0,1 (p)
brokuły0,20,5
Kalafior0,5
Inne0,05 (*)0,05 (*)
b) warzywa kapustne

głowiaste

0,05 (*)1
Brukselka0,50,1
Kapusta głowiasta1 (p)0,3
pozostałe0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)
c) warzywa kapustne

liściaste

0,05 (*)0,05 (*)5
kapusta chińska
Jarmuż20,2 (p)
pozostałe0,50,05 (*) (p)
d) Kalarepa0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,2
v) WARZYWA LIŚCIASTE I ŚWIEŻE ZIOŁA0,05 (*)0,05 (*)
a) Sałata i podobne51 (p)3
rzeżucha
roszponka5
Sałata22 (p)30 (p)
cykoria1 (p)
pozostałe0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
b) Szpinak i podobne20,02 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
Szpinak
burak boćwina
pozostałe
c) rukiew wodna0,05 (*)0,02 (*)0,30,05 (*) (p)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
d) endywia0,05 (*)0,02 (*)0,20,3 (p)0,05 (*) (p)0,20,05 (*) (p)
e) Zioła20,02 (*)51 (p)0,05 (*) (p)30,05 (*) (p)
trybulka
Szczypiorek
pietruszka naciowa
seler naciowy
pozostałe
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE

(świeże)

0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
fasola (ze strąkami)11
Fasola (bez strąków)0,10,2
Groch (ze strąkami)10,5
Groch (bez strąków)0,10,2
pozostałe0,05 (*)0,05 (*)
vii) WARZYWA ŁODYGOWE

(świeże)

0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*) (p)
Szparagi
kard
Seler0,55
Koper włoski
karczoch hiszpański0,50,21
Pory30,50,2 (p)0,1
Rabarbar
pozostałe0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*)
viii) GRZYBY0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
a) Grzyby hodowlane
b) Grzyby dziko rosnące
3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,05 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,10,05 (*) (p)
fasola
Soczewica
Groch
pozostałe
4. Nasiona roślin oleistych0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*) (p)0,05 (*)0,1 (*) (p)0,1 (*) (p)
Siemię lniane
Orzeszki ziemne0,1
Ziarna maku
Ziarna sezamu
pestki słonecznika
Nasiona rzepaku0,50,5
Ziarna soi0,10,5
Ziarna gorczycy
ziarno bawełny0,1
pozostałe0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)
5. Ziemniaki0,05 (*)0,02 (*)0,10,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)0,05 (*)0,05 (*) (p)
wczesne ziemniaki
ziemniaki towarowe
6. HERBATA (liście i łodygi, suszone, fermentowane lub inne, z liści Camellia sinensis)0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,1 (*) (p)0,1 (*)0,1 (*) (p)0,1 (*)0,1 (*) (p)
7. CHMIEL (suszony), w tym granulat i nieskoncentrowany proszek102251010 (p)0,50,1 (*) (p)200,1 (*) (p)
(*) oznacza niższy poziom oznaczeń analitycznych
(p) oznacza tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit.f) Dyrektywy nr

91/414/EWG: do czasu wprowadzenia zmian ten poziom będzie ostateczny z mocą obowiązującą po upływie [4 lat od

daty wejścia w życie dyrektywy wprowadzającej taką zmianę]

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.