Dyrektywa 2002/7/WE zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.67.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2002 r.

DYREKTYWA 2002/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 18 lutego 2002 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(3),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą 96/53/WE(5) ustalone zostały, w ramach wspólnej polityki transportowej, zharmonizowane maksymalne wymiary pojazdów drogowych transportujących towary.

(2) Istnieje potrzeba harmonizacji maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdów dla poruszania się pojazdów drogowych transportujących osoby. Różnice między obowiązującymi w Państwach Członkowskich normami w odniesieniu do wymiarów drogowych pojazdów pasażerskich mogą negatywnie wpływać na warunki konkurencji i stanowić przeszkodę w ruchu między Państwami Członkowskimi.

(3) Ponieważ Państwa Członkowskie nie mogą w dostatecznym stopniu osiągnąć celu harmonizacji maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdów drogowych transportujących osoby, ze względu na skalę lub skutki proponowanego działania cel ten można lepiej osiągnąć na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z określoną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsza dyrektywa nie wychodzi poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(4) W ramach urzeczywistniania rynku wewnętrznego zakres dyrektywy 96/53/WE wymaga rozszerzenia na transport krajowy w zakresie takim, w jakim dotyczy parametrów w znacznym stopniu wpływających na warunki konkurencji w sektorze transportu, w szczególności wielkości odnoszących się do maksymalnej dopuszczalnej długości i szerokości pojazdów przeznaczonych do przewozu osób.

(5) Zharmonizowane reguły w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów powinny być długoterminowo stałe. Zmiany ustanowione niniejszą dyrektywą nie powinny więc stanowić precedensu dla maksymalnych dopuszczalnych obciążeń i wymiarów autobusów oraz innych kategorii pojazdów silnikowych.

(6) Ze względu na bezpieczeństwo drogowe autobusy powinny spełniać kryteria osiągów w odniesieniu do zdolności manewrowej.

(7) Ze względu na bezpieczeństwo drogowe związane ze stanem ich infrastruktury Portugalia i Zjednoczone Królestwo są w okresie przejściowym uprawnione do odmowy użytkowania na swych terytoriach autobusów niespełniających niektórych kryteriów zdolności manewrowej.

(8) Autobusy zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu przed datą wejścia w życie niniejszej dyrektywy i w wyniku różniących się uprzednio przepisów prawa krajowego lub metod pomiaru niespełniające ustanowionych w niniejszej dyrektywie parametrów wymiarów mogą w okresie przejściowym być dalej wykorzystywane do świadczenia usług transportowych w Państwie Członkowskim, w którym pojazd jest zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu.

(9) W związku z tym dyrektywę 96/53/WE należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 96/53/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M2 i M3 oraz przyczep samochodowych kategorii 0, oraz pojazdów silnikowych kategorii N2 i N3, oraz ich przyczep kategorii 03 i 04, zdefiniowanych w załączniku II do dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (6)";

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do autobusów przegubowych zawierających więcej niż jedną część przegubową.";

2) w art. 3 ust. 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- w ruchu krajowym pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w jednym z pozostałych Państw Członkowskich z przyczyn odnoszących się do ich wymiarów;";

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Państwa Członkowskie na swoich terytoriach nie dopuszczają do normalnego ruchu:

a) pojazdów lub zespołów pojazdów służących krajowemu transportowi rzeczy, które nie odpowiadają parametrom wymienionym w ppkt 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 i 4.4 załącznika I;

b) pojazdów służących krajowemu transportowi osób, które nie odpowiadają parametrom wymienionym w ppkt 1.1, 1.2, 1.4a, 1.5 i 1.5a załącznika I.

2. Państwa Członkowskie na swoich terytoriach mogą jednak dopuścić do ruchu:

a) pojazdy lub zespoły pojazdów służące krajowemu transportowi towarów, które nie odpowiadają parametrom wymienionym w ppkt 1.3, pkt 2, 3, ppkt 4.1 i 4.3 załącznika I;

b) pojazdy służące krajowemu transportowi osób, które nie odpowiadają parametrom wymienionym w ppkt 1.3, pkt 2, 3, ppkt 4.1 i 4.3 załącznika I.";

b) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

i) w akapicie pierwszym wyrazy "pojazdy lub zespoły pojazdów przeznaczonych do transportu towarów, które ..." zastępuje się wyrazami "pojazdy lub zespoły pojazdów przeznaczone do transportu, które ...";

ii) w akapicie trzecim wyrazy "ruchu na swoim terytorium, w krajowym transporcie towarów, pojazdów ..." zastępuje się wyrazami "ruchu na jego terytorium, w krajowym transporcie, pojazdów ..."

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Państwa Członkowskie mogą dopuszczać do poruszania się jedynie na ich terytoriach autobusy zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, których wymiary przekraczają wymiary ustanowione w ppkt 1.1, 1.2, 1.5 i 1.5a załącznika I.";

4) artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla stosowania obowiązujących przepisów drogowych w każdym Państwie Członkowskim i ograniczających ciężar i/lub wymiary pojazdów na niektórych drogach lub obiektach inżynieryjnych - niezależnie od państwa rejestracji lub dopuszczenia do ruchu takich pojazdów.

Obejmuje to również możliwość nakładania lokalnych ograniczeń na maksymalne dopuszczalne wymiary i/lub ciężary pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy infrastruktura nie jest przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, w określonych obszarach lub na określonych drogach, takich jak centra miast, małe wioski lub miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.";

5) dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Artykuł 8a

Do dnia 9 marca 2005 r. Portugalia i Zjednoczone Królestwo mogą odmówić lub zabronić wykorzystywania swego terytorium przez autobusy określone w ppkt 1.1 załącznika I, chyba że spełniają następujące kryteria zdolności manewrowej:

- kiedy przy stojącym autobusie jego koła kierowane są ustawione tak, że gdyby autobus jechał, jego najbardziej wysunięty z przodu na zewnątrz punkt wpisałby się w okrąg o promieniu 12,50 m, przez wykreślenie na ziemi linii określa się płaszczyznę pionową styczną do boku pojazdu skierowaną na zewnątrz okręgu. W przypadku autobusu przegubowego obie sztywne części powinny leżeć na tej płaszczyźnie,

- kiedy autobus porusza się do przodu, skręcając w obie strony po okręgu o promieniu 12,50 m, żadna jego część nie może przemieszczać się poza pionową płaszczyzną dalej niż o 0,80 m w przypadku autobusu sztywnego o długości do 12 m lub dalej niż o 1,20 m w przypadku autobusu sztywnego dłuższego niż 12 m lub autobusu przegubowego.";

6) dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Artykuł 10a

W odniesieniu do ppkt 1.5a załącznika I w celu poprawy warunków bezpieczeństwa związanych ze zdolnością manewrową długich autobusów najpóźniej do dnia 9 marca 2005 r. Komisja przedstawia sprawozdanie o możliwościach zmniejszenia wielkości 0,60 m wymienionej w akapicie drugim tego podpunktu. Jeśli jest to właściwe, do sprawozdania dołącza się projekt aktu prawnego odpowiednio zmieniającego niniejszą dyrektywę.";

7) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) podpunkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Maksymalna długość:

- pojazd silnikowy inny niż autobus 12,00 m

- przyczepa 12,00 m

- pojazd przegubowy 16,50 m

- pociąg drogowy 18,75 m

- autobus przegubowy 18,75 m

- autobus dwuosiowy 13,50 m

- autobus o więcej niż dwu osiach 15,00 m

- autobus + przyczepa 18,75 m"

b) dodaje się ppkt 1.4a w brzmieniu:

"1.4a. Jeśli do autobusu przymocowane są jakiekolwiek zdejmowane przystawki, takie jak pojemniki na narty, to jego długość włącznie z przystawkami nie może przekraczać maksymalnej długości ustanowionej w ppkt 1.1";

c) dodaje się ppkt 1.5a w brzmieniu:

"1.5a. Wymagania dodatkowe dla autobusów

Przy stojącym pojeździe, przez wykreślenie na ziemi linii określa się płaszczyznę pionową styczną do boku pojazdu skierowaną na zewnątrz okręgu. W przypadku pojazdu przegubowego, do tej płaszczyzny muszą przylegać dwie jego sztywne części.

Kiedy pojazd wjeżdża z linii prostej do okręgu określonego w ppkt 1.5, żadna z jego części nie może odchylić się od tej pionowej płaszczyzny o więcej niż 0,60 m.".

Artykuł  2
1.
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 9 marca 2004 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2002 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
P. COXJ. PIQUÉ I CAMPS
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 274 E z 26.9.2000, str. 32.

(2) Dz.U. C 123 z 25.4.2001, str. 76.

(3) Dz.U. C 144 z 16.5.2001, str. 15.

(4) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2000 r. (Dz.U. C 178 z 22.6.2001, str. 60), wspólne stanowisko Rady z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. C 360 z 15.12.2001, str. 7) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2002 r.

(5) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 59.

(6) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/40/WE (Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.