Dyrektywa 1999/61/WE zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 79/373/EWG i 96/25/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.162.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1999 r.

DYREKTYWA KOMISJI (1999/61/WE)
z dnia 18 czerwca 1999 r.
zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 79/373/EWG i 96/25/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 98/87/WE(2), w szczególności jej art. 10 lit. e),

uwzględniając dyrektywę Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającą dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylającą dyrektywę 77/101/EWG(3), zmienioną dyrektywą Komisji 98/67/WE(4), w szczególności jej art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 94/381/WE z dnia 27 czerwca 1994 r., dotycząca niektórych środków ochrony w związku z gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) oraz żywienia białkiem pochodzącym od ssaków(5), ostatnio zmieniona decyzją 1999/129/WE(6), zakazuje żywienia przeżuwaczy białkami otrzymanymi z tkanek ssaków z wyłączeniem niektórych produktów nie stanowiących ryzyka dla zdrowia.

(2) Decyzja 1999/129/WE rozszerza wykaz produktów wyłączonych na "białka zhydrolizowane o masie cząsteczkowej poniżej 10.000 daltonów pochodzących ze skór zwierzęcych i powłok skórnych", wyprodukowanych pod pewnymi warunkami.

(3) Ze względów praktycznych oraz dla spójności prawnej decyzja Komisji 1999/420/WE(7) zmienia odpowiednio decyzję Komisji 91/516/EWG(8) ustalającą wykaz składników, których użycie w mieszankach paszowych jest zakazane.

(4) Dyrektywy 96/25/WE i 79/373/EWG ustanawiają odpowiednio ogólne i szczegółowe zasady etykietowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych; aby nie dopuścić do żywienia przez producentów przeżuwaczy paszami zawierającymi białko pochodzące od pewnych tkanek ssaków, co jest spowodowane niewiedzą na temat aktualnych pasz i przepisów weterynaryjnych, dyrektywy te przewidują właściwe etykietowanie takich pasz, zwracając uwagę na zakaz ich stosowania w żywieniu przeżuwaczy i zawierające wykaz wyłączonych produktów; należy zatem odpowiednio zmienić ten wykaz.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W części A załącznika do dyrektywy 79/373/EWG pkt 7.1 ust. 2 tiret trzeci zastępuje się tekstem:

"- zhydrolizowane białka o masie cząsteczkowej poniżej 10.000 daltonów, które pochodzą:

i) ze skór i powłok skórnych, otrzymanych od zwierząt, które ubito w rzeźni i ante mortem poddano kontroli przeprowadzonej przez lekarza weterynarii z państwowymi uprawnieniami, zgodnie z rozdziałem VI załącznika I dyrektywy 64/433/EWG, w wyniku czego zakwalifikowano je jako ubite zgodnie z tą dyrektywą;

oraz

ii) z procesu produkcyjnego, który wymaga odpowiednich środków do zmniejszenia skażenia skór i powłok skórnych, z obróbki skór i powłok skórnych solanką, wapnem i intensywnym płukaniem, następującymi po doprowadzeniu materiału do pH powyżej 11 przez ponad 3 godziny w temperaturze przekraczającej 80 °C oraz po obróbce cieplnej w temperaturze przekraczającej 140 °C przez 30 minut przy ciśnieniu powyżej 3,6 bara lub poprzez równoważny proces produkcyjny zatwierdzony przez Komisji po konsultacji z odpowiednim komitetem naukowym;

oraz

iii) z zakładów, które posiadają własny program kontroli (HACCP);"

Artykuł  2

W części A rozdziału VIII załącznika do dyrektywy 96/25/WE pkt 1 ust. 2 tiret trzeci zastępuje się tekstem:

"- zhydrolizowane białka o masie cząsteczkowej poniżej 10.000 daltonów, które pochodzą:

i) ze skór i powłok skórnych otrzymanych od zwierząt, które zostały ubito w rzeźni i ante mortem poddano kontroli przeprowadzonej przez lekarza weterynarii z państwowymi uprawnieniami, zgodnie z rozdziałem VI załącznika I dyrektywy 64/433/EWG, w wyniku czego zakwalifikowano je jako ubite zgodnie z tą dyrektywą;

oraz

ii) z procesu produkcyjnego, który wymaga odpowiednich środków do zmniejszenia skażenia skór i powłok skórnych, z obróbki skór i powłok skórnych solanką, wapnem i intensywnym płukaniem następującym po doprowadzeniu materiału do pH powyżej 11 przez ponad 3 godziny w temperaturze przekraczającej 80 °C oraz po obróbce cieplnej w temperaturze przekraczającej 140 °C przez 30 minut przy ciśnieniu powyżej 3,6 bara lub poprzez równoważny proces produkcyjny zatwierdzony przez Komisji po konsultacji z odpowiednim komitetem naukowym;

oraz

iii) z zakładów, które posiadają własny program kontroli (HACCP);"

Artykuł  3
1.
Nie później niż do dnia 31 października 1999 roku Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.
Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 1999 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 86 z 6.4.1979, str. 30.

(2) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 43.

(3) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 35.

(4) Dz.U. L 261 z 24.9.1998, str. 10.

(5) Dz.U. L 172 z 7.7.1994, str. 23.

(6) Dz.U. L 41 z 16.2.1999, str. 14.

(7) Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 69.

(8) Dz.U. L 281 z 9.10.1991, str. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.