Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166A.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14)

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2019/10386

(2019/C 166 A/02)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

Kim jesteśmy?

Misja Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) polega na promowaniu zrównoważonego rozwoju europejskiego rolnictwa oraz dbaniu o dobrostan jej terenów wiejskich, w ten sposób przyczyniając się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej (WPR).

Zastępca dyrektora generalnego odpowiedzialny za dyrekcje A, B i C w DG AGRI nadzoruje działania UE zmierzające do:

- promowania europejskiego sektora rolnego w handlu światowym i na rynkach państw trzecich,
- kształtowania unijnej polityki jakości w odniesieniu do produktów rolnych i środków spożywczych, jak również żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego,
- wspierania produktów rolnych UE na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich za pomocą środków promocyjnych i informacyjnych,
- uczestniczenia w kształtowaniu ogólnego kierunku strategicznego wspólnej polityki rolnej dzięki przedstawianiu perspektyw strategicznych i analiz zagadnień związanych z rolnictwem i gospodarką wiejską w Unii Europejskiej oraz sporządzaniu podstawowych rocznych prognoz UE oraz analiz mikro- i makroekonomicznych i ilościowych.

Więcej informacji na temat DG AGRI oraz schemat organizacyjny dyrekcji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_en.

Co oferujemy?

DG AGRI pragnie zatrudnić osobę na stanowisko głównego doradcy, który będzie pracował bezpośrednio z zastępcą dyrektora generalnego odpowiedzialnego za dyrekcje A, B i C w DG AGRI. Do głównego doradcy będzie należało stymulowanie i koordynowanie działań w zakresie kształtowania polityki rolnej UE, w szczególności dążenie do osiągnięcia efektów synergii z politykami UE mającymi wpływ na rolnictwo.

Najważniejsze zadania głównego doradcy - pracującego pod zwierzchnictwem zastępcy dyrektora generalnego i w ścisłej współpracy z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w DG AGRI - będą obejmowały:

- uczestnictwo w stałej ocenie WPR i możliwej konieczności dostosowania jej do priorytetów lub instrumentów polityki, aby uwzględniać zachodzące zmiany na poziomie europejskim i globalnym, które eksponują znaczenie rolnictwa i WPR w przyszłości. Doradca będzie analizował, w jaki sposób bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważony rozwój, migracje, umowy handlowe, wzmocnione działania na rzecz klimatu i ochrona środowiska mogą wpłynąć na kształt przyszłych działań w sektorze rolnictwa,
- doradzanie w sprawie promowania europejskiego sektora rolnictwa w handlu światowym oraz w ramach polityk międzynarodowych, aby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony charakter polityk rolnych oraz aby dawać wyraz kluczowej roli, jaką sektor rolno-spożywczy odgrywa w zrównoważonej i postępowej polityce handlowej,
- prace nad zapewnieniem, aby priorytety WPR pozostały ukierunkowane na główne wyzwania UE oraz aby wzmocniły one nadrzędny charakter WPR jako polityki, która jest powiązana z wieloma innymi politykami europejskimi, w szczególności polityką społeczno-regionalną, handlową, gospodarczą, środowiskową, klimatyczną i energetyczną.

Kogo poszukujemy?

Idealny kandydat powinien być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria naboru:

a) Doświadczenie w zakresie zarządzania/doradztwa, a w szczególności:
- doskonała umiejętność kreatywnego i strategicznego myślenia, aby stworzyć jasną wizję celów, które mają zostać osiągnięte, oraz przełożyć ją na praktyczne i realistyczne rozwiązania kompromisowe,
- zdolność dokonywania osądu politycznego, jak również potwierdzone doświadczenie w formułowaniu i wdrażaniu skutecznych i wydajnych polityk, ustalaniu priorytetów i podejmowaniu decyzji,
- doskonała zdolność do udzielania fachowych porad i wydawania opinii na szczeblu strategicznym na temat kształtowania polityki rolnej i dążenia do efektów synergii z innymi politykami.
b) Wiedza i doświadczenie techniczne, a w szczególności:
- bardzo dobra znajomość i zrozumienie wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Atutem będzie znajomość polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych, handlu, działań w zakresie klimatu i energii, badań i rozwoju, innowacji i zasobooszczędności, jak również wiedza fachowa w tych obszarach,
- dobra znajomość metod pracy Komisji Europejskiej.
c) Zdolności komunikacyjne/negocjacyjne, a w szczególności:
- doskonałe umiejętności interpersonalne i umiejętności w zakresie tworzenia sieci kontaktów oraz zdolność prowadzenia skutecznej i efektywnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w Komisji i poza nią, jak również zdolność budowania stosunków opartych na zaufaniu,
- bardzo dobra umiejętność prowadzenia negocjacji na szczeblu międzynarodowym oraz reprezentowania Komisji Europejskiej na wysokim szczeblu w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi i państwami trzecimi.

Kandydat musi (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu zgłoszeń:

- Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
- Dyplom lub stopień uniwersytecki: kandydat musi posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie 4 lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,
- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi przyszłych obowiązków, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej 3 lata (to roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).
- Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje.
- Doświadczenie w zarządzaniu: przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na stanowisku doradczym wysokiego szczebla 1  i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.
- Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 2  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że rozmowa (lub jej część) może zostać przeprowadzona w tym języku.
- Limit wieku: kandydat nie może jeszcze mieć osiągniętego normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego 3 .

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura wyboru i powołanie

Komisja Europejska dokona wyboru i powoła głównego doradcę zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob.: dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 4 ).

W ramach procedury selekcji Komisja Europejska powołuje komisję kwalifikacyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów wyboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją kwalifikacyjną.

Po tych rozmowach komisja kwalifikacyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. W oparciu o wnioski komisji kwalifikacyjnej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji głównego doradcy.

Kandydaci zakwalifikowani przez Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania zostaną następnie zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 5 .

Polityka równych szans

Komisja Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 6 .

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 7 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od długości dotychczasowego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji główny doradca ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce "Kandydat musi"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego na wysokim szczeblu oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej. Należy zastosować się do podanych tam wskazówek dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Należy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGE-MENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 8 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa takich danych.

1 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie doradztwa: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnionych funkcji; 2) dokładny obszar tematyczny oraz poziom, na jakim zajmowane stanowisko znajdowało się w organizacji (liczba szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej); 3) strukturę raportowania dla każdego z zajmowanych stanowisk.
5 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.