Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166A.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14)

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2019/10387

(2019/C 166 A/04)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

Kim jesteśmy?

Dyrekcja Generalna ds. Handlu (DG TRADE) jest odpowiedzialna za prowadzenie zewnętrznej polityki handlowej Unii Europejskiej, która jest jedną z dziedzin należących do wyłącznych kompetencji UE. Polityka handlowa odgrywa kluczową rolę we wzroście, inwestycjach i tworzeniu miejsc pracy w czasach, gdy UE stara się sprostać wyzwaniom globalizacji.

Polityka handlowa UE koncentruje się wokół trzech głównych osi:

- zrównoważony handel,
- wielostronna współpraca handlowa,
- negocjowanie i wdrażanie dwustronnych i regionalnych umów handlowych i inwestycyjnych.

DG TRADE nieustannie dąży do zapewnienia dynamicznego, przejrzystego i skutecznego procesu kształtowania polityki w instytucjach UE, w ramach którego prawny zakres polityki handlowej odpowiada potrzebom przedsiębiorców z UE oraz oczekiwaniom społeczeństwa obywatelskiego. Prowadząc aktywny dialog ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, DG TRADE działa na rzecz lepszego wspólnego zrozumienia celów zrównoważonego handlu.

Więcej informacji na temat DG TRADE oraz schemat organizacyjny dyrekcji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/departments/trade_pl.

Co oferujemy?

Zadaniem głównego doradcy jest doradzanie dyrektorowi generalnemu i zapewnianie ogólnej spójności unijnych stosunków handlowych z kluczowymi partnerami handlowymi, a także spójności z innymi obszarami polityki UE mającymi znaczenie dla bieżących debat na temat handlu i multilateralizmu.

Doradztwo to obejmuje negocjacje UE na szczeblu dwustronnym, regionalnym i wielostronnym w oparciu o dogłębne zrozumienie polityki UE ogółem, a w szczególności polityki handlowej, a także szerokie doświadczenie w kontaktach z instytucjami UE i państwami członkowskimi.

Główny doradca będzie doradzał dyrektorowi generalnemu i zapewniał spójność w kwestiach związanych z unijnymi stosunkami handlowymi z kluczowymi partnerami. W ramach tej funkcji, w przypadku gdy został do tego upoważniony i w ścisłej współpracy z właściwą kadrą kierowniczą wyższego szczebla w DG TRADE, główny doradca będzie koordynował przygotowywanie stanowisk Komisji dotyczących tych kwestii oraz w razie potrzeby reprezentował DG TRADE w kontaktach z przedstawicielami państw trzecich, jak również w ramach odpowiednich struktur koordynujących w samej Komisji Europejskiej, jak i struktur współpracujących z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi.

Główny doradca zastępował będzie dyrektora generalnego, reprezentując DG TRADE zarówno w Komisji Europejskiej, jak i poza nią, przy czym staż pracy jest wymagany w tym kontekście.

Kogo poszukujemy?

Kandydat, który zajmie powyższe stanowisko, musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem posiadającym następujące cechy:

a) Doświadczenie w zakresie zarządzania/doradztwa, a w szczególności:
- udokumentowaną umiejętność kreatywnego i strategicznego myślenia, aby stworzyć jasną wizję celów, które mają zostać osiągnięte, oraz przełożyć ją na praktyczne i realistyczne rozwiązania kompromisowe,
- udokumentowane doświadczenie i ugruntowaną umiejętność udzielania porad eksperckich i wydawania opinii na poziomie strategicznym,
- doskonałą zdolność osądu politycznego i zrozumienie złożonego środowiska politycznego, połączoną z umiejętnością wypracowania globalnego podejścia do działań prowadzonych przez DG ds. Handlu.
b) Wiedza i doświadczenie techniczne, a w szczególności:
- dobre zrozumienie i znajomość polityki UE, zwłaszcza polityki handlowej UE, oraz udokumentowane doświadczenie w kształtowaniu i wdrażaniu polityki,
- dobrą znajomość i zrozumienie procesu podejmowania decyzji w UE.
c) Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, a w szczególności:
- potwierdzone umiejętności interpersonalne i decyzyjne oraz umiejętność prowadzenia negocjacji na wysokim szczeblu międzynarodowym, a także udokumentowane doświadczenie w reprezentowaniu i kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej, państwami członkowskimi i państwami trzecimi na wysokim szczeblu,
- doskonałe zdolności w zakresie skutecznej i efektywnej komunikacji z różnymi zainteresowanymi stronami na wysokim szczeblu oraz budowania opartych na zaufaniu stosunków.

Kandydat musi (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu zgłoszeń:

- Obywatelstwo: Kandydat musi być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
- Dyplom lub stopień uniwersytecki: Kandydat musi posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;
- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).
- Doświadczenie zawodowe: Kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje.
- Doświadczenie w zakresie zarządzania: Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na stanowisku doradczym wysokiego szczebla 1  i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.
- Znajomość języków: Kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 2  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać prowadzona w tym języku.
- Limit wieku: Kandydat nie może jeszcze osiągnąć normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego 3 ).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura wyboru i powołanie

Komisja Europejska dokona wyboru i powoła głównego doradcę zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami selekcji i naboru (zob. Document on Senior Officials Policy - dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 4 ).

W ramach procedury selekcji Komisja Europejska powołuje komisję kwalifikacyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów wyboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją kwalifikacyjną.

Po tych rozmowach komisja kwalifikacyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. W oparciu o wnioski komisji kwalifikacyjnej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji głównego doradcy.

Kandydaci zakwalifikowani przez Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania zostaną następnie zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za handel. Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji, procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 5 .

Polityka równych szans

Komisja Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 6 .

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 7 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD14. W zależności od długości swojego doświadczenia wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji główny doradca będzie miał obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce "Kandydat musi"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego i kierowniczego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej. Należy zastosować się do podanych tam wskazówek dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Należy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w Internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGE-MENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 14 czerwca 2019 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w Internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w Internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 8 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa takich danych.

1 W życiorysie kandydaci powinni wyszczególnić, w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobyli doświadczenie na stanowisku doradczym: 1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji; 2) dokładny obszar tematyczny oraz poziom, na jakim zajmowane stanowisko znajdowało się w organizacji (liczba szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej); 3) strukturę raportowania dla każdego z zajmowanych stanowisk.
5 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.