Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

Dyrekcja Generalna ds. Energii
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14)

Dyrekcja ENER.A "Polityka energetyczna" (Bruksela)

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2019/10385

(2019/C 166 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

Kim jesteśmy?

Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ds. Energii) opracowuje i wdraża europejską politykę w dziedzinie energii. Opracowanie i wdrożenie spójnej i zrównoważonej polityki energetycznej jest bardzo ważnym punktem programu politycznego Komisji i UE.

W szczególności DG ds. Energii dąży do zapewnienia wszystkim obywatelom Unii bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii po przystępnych cenach. Polityka dyrekcji przyczynia się do dekarbonizacji europejskiej gospodarki i pomaga UE osiągnąć jej ambitne cele w dziedzinie energii i klimatu przewidziane na lata 2020 i 2030. Aby osiągnąć te cele, DG ds. Energii opracowuje i wdraża inicjatywy dotyczące unii energetycznej.

Dyrekcja przedkłada propozycje strategii w zakresie unii energetycznej, wdraża takie strategie oraz dokonuje ich przeglądu, koncentrując się na pięciu głównych aspektach:

1. bezpieczeństwo energetyczne oparte na solidarności i zaufaniu między krajami UE,
2. w pełni funkcjonalny wewnętrzny rynek energii,
3. efektywność energetyczna jako sposób na ograniczenie zapotrzebowania na energię,
4. dekarbonizacja gospodarki,
5. badania, innowacje i konkurencyjność.

Niniejsze ogłoszenie o naborze ma na celu powołanie dyrektora w Dyrekcji A, odpowiedzialnej za politykę energetyczną. Zadaniem tej dyrekcji jest:

- rozwój i koordynacja europejskiej polityki energetycznej, monitorowanie wdrażania polityki unii energetycznej i pakietu legislacyjnego "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", a w szczególności zagadnień związanych z zarządzaniem unią energetyczną, w tym krajowych planów na rzecz energii i klimatu,
- skuteczna komunikacja i informowanie wszystkich zainteresowanych stron o kwestiach dotyczących polityki energetycznej, w szczególności pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"; międzyinstytucjonalne działania następcze w odniesieniu do inicjatyw i prawodawstwa w zakresie polityki energetycznej,
- ukierunkowanie i koordynacja stosunków międzynarodowych i polityki rozszerzenia w dziedzinie energii oraz ogólna koordynacja działań podejmowanych w związku z europejską strategią bezpieczeństwa energetycznego,
- opracowanie i zapewnienie gospodarczych i finansowych podstaw polityki energetycznej UE, przedstawianie danych gospodarczych, modelowanie, tworzenie nowych lub dostosowanie istniejących instrumentów finansowych w dziedzinie energii, w tym planu inwestycyjnego dla Europy.

Dyrekcja A składa się z czterech działów i zatrudnia około 100 osób.

Co oferujemy?

DG ds. Energii oferuje pracę na stanowisku dyrektora, który wyznacza ogólny kierunek i przedstawia wytyczne w zakresie zarządzania działaniami Dyrekcji A odpowiedzialnej za politykę energetyczną.

Do głównych zadań dyrektora, który obejmie to wymagające stanowisko wysokiego szczebla, należeć będzie:

- określenie ogólnej strategii i monitorowanie polityki energetycznej,
- przywództwo w skutecznym planowaniu, koordynacji i wdrażaniu działań dyrekcji,
- analiza ekonomiczna polityki energetycznej,
- zarządzanie naruszeniami,
- stosunki zewnętrzne i kwestie związane z rozszerzeniem,
- działania informacyjno-komunikacyjne,
- zadania dotyczące negocjacji między instytucjami,
- reprezentowanie dyrekcji w najważniejszych stosunkach z podmiotami zewnętrznymi oraz zarządzanie tymi stosunkami,
- reprezentowanie dyrekcji w najważniejszych stosunkach z innymi służbami Komisji i instytucjami Unii Europejskiej oraz zarządzanie tymi stosunkami,
- zarządzanie zasobami finansowymi i ludzkimi,
- dyrektor będzie pełnić obowiązki subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego, zgodnie z zasadami i przepisami finansowymi Komisji.

Kogo poszukujemy?

Wybrany kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria:

a) doświadczenie w zarządzaniu, a w szczególności:
-- udokumentowane osiągnięcia na stanowisku kierowniczym,
- duże zdolności w zakresie zarządzania i kierowania organem administracyjnym na poziomie strategicznym, organizacyjnym i na poziomie zarządzania wewnętrznego,
- zrozumienie stosowanych w Komisji Europejskiej procedur w zakresie planowania, wykonywania i monitorowania pracy;
b) wiedza i doświadczenie techniczne, a w szczególności:
- bardzo dobra znajomość i zrozumienie ogólnej strategii Komisji oraz poszczególnych jej kierunków w dziedzinie europejskiej polityki energetycznej,
- doskonała zdolność osądu politycznego i zrozumienie złożonego środowiska politycznego,
- bardzo dobra znajomość analizy ekonomicznej i zasad lepszego stanowienia prawa,
- bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych i zarządzania finansami,
- zdolność do opracowania jasnej strategicznej wizji działalności dyrekcji oraz globalnego podejścia do polityki DG ds. Energii;
c) zdolności komunikacyjne / negocjacyjne oraz inne umiejętności, a w szczególności:
- rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji, zdolności interpersonalnych i negocjacyjnych, a także umiejętność prowadzenia dyskusji, skutecznego przekazywania informacji, właściwego reprezentowania Komisji oraz nawiązywania dobrych stosunków roboczych z innymi instytucjami europejskimi i podmiotami zewnętrznymi,
- strategiczne podejście i rzeczywista umiejętność pobudzania i realizacji nowych pomysłów,
- doskonałe zdolności analityczne oraz umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych i operacyjnych dzięki zastosowaniu podejścia ukierunkowanego na wyniki.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

- obywatelstwo: kandydat musi być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- dyplom lub stopień uniwersytecki: kandydat musi posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,
- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej),
- doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w dziedzinie energii,
- doświadczenie w zarządzaniu: przynajmniej pięć lat doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym 1  i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem,
- znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 2  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że rozmowa lub jej część może zostać prowadzona w tym języku;
- limit wieku: kandydat nie może jeszcze osiągnąć normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego 3 ).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura naboru i powołanie

Komisja Europejska dokona naboru i powoła dyrektora zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob.: "Document on Senior Officials Policy" 4 , dokument w jęz. angielskim dotyczący postępowania względem urzędników wyższego szczebla).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie wnioski, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji dyrektora.

Kandydaci zakwalifikowani przez Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania zostaną zaproszeni na rozmowę z członkami Komisji odpowiedzialnymi za politykę w dziedzinie energii.

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury selekcji w interesie kandydatów oraz instytucji procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 5 .

Polityka równych szans

Komisja Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 6 .

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 7 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od długości swojego doświadczenia wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji dyrektor ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego i kierowniczego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w Internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGE-MENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa dnia 14 czerwca 2019 r. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w Internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w Internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace poszczególnych komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 8 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał, 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej jego stanowiska; oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.
5 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nienależytej korzyści.
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.