Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji - Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy - Przewodniczącego... - OpenLEX

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji - Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy - Przewodniczącego Rady Europejskiej Rady ds. Innowacji (Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14) - COM/2021/10408.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.432A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2021 r.

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy - Przewodniczącego Rady Europejskiej Rady ds. Innowacji 1

(Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14)

COM/2021/10408

(2021/C 432 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2021 r.)

Kim jesteśmy?

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) opracowuje i wdraża europejską politykę w zakresie badań naukowych i innowacji, która przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2030" i "Unii innowacji". DG RTD wspiera badania naukowe i innowacje za pośrednictwem europejskich programów ramowych, koordynuje i wspiera krajowe i regionalne programy w zakresie badań naukowych i innowacji, przyczynia się do tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej oraz wspiera europejskie organizacje i europejskich naukowców w kontekście współpracy na szczeblu międzynarodowym.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) została ustanowiona niedawno w ramach programu "Horyzont Europa" (2021-2027) w celu określania, promowania i ekspansji przełomowych technologii i radykalnych innowacji. Jej budżet wynosi 10 mld EUR. Europejska Rada ds. Innowacji stanowi istotny nowy element unijnego finansowania innowacji. Podczas udanej fazy pilotażowej (2018-2020) wsparcie otrzymało ponad 6 000 przedsiębiorstw typu startup i MŚP oraz ponad 300 wiodących projektów badawczych, utworzono specjalny fundusz EIC w celu realizacji inwestycji kapitałowych oraz zatrudniono pierwszą grupę kierowników programów EIC, aby zagwarantować wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w strategicznych obszarach zdrowia, technologii, energii i środowiska.

Ogólną strategią i wdrażaniem EIC kieruje rada wysokiego szczebla (zwana dalej "Radą EIC") złożona z niezależnych osobistości wywodzących się z europejskiego ekosystemu innowacji, takich jak przedsiębiorcy, liderzy biznesu, inwestorzy, eksperci administracji publicznej i naukowcy. Rada EIC doradza Komisji w sprawie ogólnej strategii Europejskiej Rady ds. Innowacji, programu prac w zakresie wdrażania, określenia strategicznych portfeli projektów, profilu kierowników programów EIC oraz wielu innych kwestii, które mogą obejmować zalecenia dotyczące szerzej rozumianej polityki innowacji i barier regulacyjnych, z jakimi borykają się innowatorzy. Oczekuje się, że niezależni członkowie Rady zostaną mianowani przez Komisję w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, w następstwie otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania opublikowanego 27 maja 2021 r. 2 .

Co oferujemy?

Zgodnie z przepisami na czele Rady EIC stoi Przewodniczący mianowany przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacji. Przewodniczący jest osobą publiczną wysokiej rangi związaną ze środowiskiem innowacji i mającą gruntowne rozeznanie w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Przewodniczący Rady EIC:

- przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w ramach portfela EIC,

- promuje EIC i reprezentuje EIC w środowisku innowacji,

- pośredniczy w kontaktach z Komisją oraz z państwami członkowskimi.

Przewodniczący Rady EIC i Rada EIC będą wspierani przez Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP, która odpowiada również za realizację działań i finansowanie EIC. Przewodniczący Rady EIC będzie współpracował bezpośrednio z Dyrektorem Generalnym ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej. Oczekuje się, że EIC wypracuje skuteczną komplementarność z Europejską Radą ds. Badań Naukowych, Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii oraz programem InvestEU, a także z inicjatywami krajowymi i regionalnymi oraz sektora prywatnego.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym specjalistą spełniającym następujące kryteria:

a) Umiejętności w zakresie doradztwa

- szerokie kontakty i powiązania w środowisku badań naukowych i innowacji (m.in. z przedsiębiorcami, inwestorami, naukowcami, podmiotami działającymi w ekosystemie badawczo-naukowym oraz z ekspertami),

- udowodnione umiejętności wywierania wpływu na najwyższych szczeblach polityki w zakresie badań naukowych, innowacji i inwestycji,

- doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w celu zapewnienia jak najlepszych kontaktów z międzynarodowymi zainteresowanymi stronami.

b) Specjalistyczne umiejętności i doświadczenie

- solidne i szeroko uznane ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie innowacji (w tym w zakresie przełomowych technologii, radykalnych innowacji, przedsiębiorstw startup i scale-up, inwestycji o wpływie społecznym),

- bardzo dobre zrozumienie obszaru badań naukowych i innowacji, w tym tendencji w zakresie powstających technologii, strategii publicznych wspierających badania naukowe i innowacje oraz perspektyw inwestorów i przemysłu,

- doświadczenie w zakresie wystąpień i prezentacji podczas konferencji wysokiego szczebla, okrągłych stołów i wydarzeń politycznych.

c) Cechy osobiste

- zdolności decyzyjne i umiejętności przywódcze,

- solidne umiejętności w zakresie planowania, organizacji i rozwiązywania problemów,

- silne poczucie odpowiedzialności,

- doskonałe wyczucie dyplomacji, zachowywanie dyskrecji i poufności.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów formalnych, które musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

- Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

- Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi mieć:

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

- Doświadczenie zawodowe: kandydat musi mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe 3 , liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje; Przynajmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.

- Doświadczenie w zakresie doradztwa: kandydat musi mieć przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, liczone od momentu ukończenia studiów wyższych, zdobyte na stanowisku doradczym wyższego szczebla 4 .

- Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 5  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać przeprowadzona w tym języku.

- Limit wieku: kandydat musi być w stanie, na dzień upływu terminu składania zgłoszeń, sprawować powierzoną funkcję przez całą czteroletnią kadencję przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dla pracownika Unii Europejskiej zatrudnionego na czas określony wiek emerytalny rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym pracownik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 6 ).

Procedura naboru i powołanie

Komisja Europejska dokona naboru i powoła przewodniczącego Rady EIC zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 7 ).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten zdecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji Przewodniczącego.

Kandydaci, których nazwiska znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji odpowiedzialnym za badania naukowe i innowacje 8 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Wybrany kandydat musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolny do wykonywania obowiązków.

Wybrany kandydat powinien posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, wydane przez krajowy organ bezpieczeństwa, lub być uprawniony do uzyskania takiego poświadczenia. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oznacza decyzję administracyjną wydawaną w postępowaniu sprawdzającym prowadzonym przez właściwy dla danej osoby krajowy organ bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa; decyzja ta zaświadcza o możliwości dopuszczenia danej osoby do określonych kategorii informacji niejawnych. (Należy zauważyć, że procedura prowadząca do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego może być wszczęta wyłącznie na wniosek pracodawcy, a nie przez poszczególnych kandydatów).

Dopóki dane państwo członkowskie nie wyda poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, a procedura sprawdzająca w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa nie zakończy się wymaganym przepisami briefingiem ze strony Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, kandydat nie będzie mógł uzyskać dostępu do informacji niejawnych UE (EUCI) na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ani wyższym, ani też uczestniczyć w posiedzeniach, na których omawiane są takie informacje.

Polityka równych szans

Zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 9  Komisja Europejska dąży do realizacji strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie równości płci na wszystkich szczeblach zarządzania do końca obecnej kadencji, oraz stosuje politykę równych szans zachęcającą do składania wniosków, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia różnorodności, równości płci i ogólnej równowagi geograficznej.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 10 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony przez Komisję Europejską jako członek personelu zatrudnionego na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Wybrany kandydat zostanie mianowany początkowo na okres czterech lat, który może zostać przedłużony o nie więcej niż cztery lata, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Radę Europejskiej Rady ds. Innowacji mającym zastosowanie w momencie powołania.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela, Belgia, gdzie mieści się siedziba Rady EIC.

Stanowisko jest dostępne od dnia 16 października 2021 r.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji Przewodniczący Rady EIC ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym oraz o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do potwierdzenia ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury naboru. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF, najlepiej w formacie Europass CV 11 , oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 17 grudnia 2021 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie już możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace poszczególnych komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 12 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.UE.C.2021.464A.1) zmieniającego nin. ogłoszenie z dniem 26 października 2021 r.
3 Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jako rzeczywista, prawdziwa praca za wynagrodzeniem i w charakterze pracownika (każdy rodzaj umowy) lub usługodawcy. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński, rodzicielski lub adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli został udzielony w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie, nawet bez wynagrodzenia, zalicza się do okresu doświadczenia zawodowego w maksymalnym wymiarze trzech lat, o ile zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora. Dany okres może być policzony tylko raz.
4 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie doradztwa: 1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał; 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej ich stanowiska; oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.
8 Chyba że dany członek Komisji delegował do tego zadania inną osobę, zgodnie z decyzjami Komisji z dnia 5 grudnia 2007 (PV (2007) 1811) i z dnia 30 września 2020 r. (PV(2020) 2351).
11 Instrukcje tworzenia życiorysu w formacie Europass CV są dostępne pod adresem: https://europa.eu/europass/pl/create-europass-cv. Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.