Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.353.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1416/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1 , w szczególności art. 63 i 64 regulaminu pracowniczego i załącznik XIII do niego oraz art. 20 akapit pierwszy oraz art. 64, 92 i 132 warunków zatrudnienia innych pracowników,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zagwarantowania, że urzędnicy i inni pracownicy Unii korzystają z takiej samej siły nabywczej niezależnie od miejsca zatrudnienia, należy dokonać dostosowania współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii w ramach przeglądu w 2013 r.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 2 , które zmienia regulamin pracowniczy, w 2013 i 2014 r. nie nastąpi aktualizacja wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii. Dostosowanie to ograniczy się do utrzymania w 2013 r. takiej samej siły nabywczej w różnych miejscach zatrudnienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego datę "1 lipca 2010 r." zastępuje się datą "1 lipca 2013 r.".

Artykuł  2

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 2 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie, na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników, są zgodne z kolumną 3 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 4 poniższej tabeli.

1

2

3

4

Państwo/Miejsce

Wynagrodzenia

Transfery

Emerytury

1.7.2013

1.1.2014

1.7.2013

Bułgaria

57,5

56,8

100,0

Rep. Czeska

80,0

74,8

100,0

Dania

134,8

132,2

132,2

Niemcy

96,8

96,5

100,0

Bonn

94,9

Karlsruhe

92,8

Monachium

108,2

Estonia

78,9

79,2

100,0

Irlandia

113,0

105,8

105,8

Grecja

91,2

91,7

100,0

Hiszpania

96,3

91,3

100,0

Francja

117,4

109,2

109,2

Chorwacja

80,0

75,0

100,0

Włochy

104,4

97,9

100,0

Varese

92,8

Cypr

83,7

86,9

100,0

Łotwa

76,1

73,7

100,0

Litwa

71,9

71,1

100,0

Węgry

76,1

67,0

100,0

Malta

84,4

84,5

100,0

Niderlandy

108,9

105,6

105,6

Austria

108,3

104,8

104,8

Polska

73,0

66,0

100,0

Portugalia

83,1

85,1

100,0

Rumunia

69,8

62,4

100,0

Słowenia

85,4

80,6

100,0

Słowacja

80,2

73,2

100,0

Finlandia

123,7

114,9

114,9

Szwecja

132,9

124,4

124,4

Zjednoczone Królestwo

139,2

113,5

113,5

Culham

107,6

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady
L. LINKEVIČIUS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.