Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.383.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG, EURATOM, EWWIS) NR 3762/92Z
z dnia 21 grudnia 1992 r.
dostosowujące dodatki reprezentacyjne i funkcyjne przewodniczącego oraz członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 4045/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. określające uposażenie prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (2) oraz zmieniające odpowiednio powyższe rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy zwiększyć dodatki reprezentacyjne i funkcyjne, określone zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 21a ust. 3 rozporządzeń nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Z mocą od dnia 1 lipca 1992 r.:

a) kwoty wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom ustala się następująco:

- przewodniczący:

57.205 BEF,

- wiceprzewodniczący:

36.765 BEF,

- inni członkowie:

24.515 BEF;

b) kwoty wymienione w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom ustala się następująco:

- prezes:

57.205 BEF,

- sędzia lub rzecznik generalny:

24.515 BEF,

- sekretarz:

22.355 BEF;

c) kwotę wymienioną w art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom zastępuje się kwotą 32.705 BEF.

Artykuł  2

Z mocą od dnia 1 lipca 1992 r.:

a) kwoty wymienione w art. 21a ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom ustala się następująco:

- prezes:

24.515 BEF,

- członkowie:

22.355 BEF,

- sekretarz:

19.015 BEF;

b) kwotę wymienioną w art. 21a ust. 3 akapit drugi zastępuje się kwotą 29.830 BEF.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1992 r.

W imieniu Rady
D. HURD
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 187 z 8.8.1967, str. 1/67. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 1084/92 (Dz.U. L 117 z 1.5.1992, str. 1).

(2) Dz.U. L 356 z 24.12.1988, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.