Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.25.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/130
z dnia 1 lutego 2016 r.
dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 1 , w szczególności jego art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 określa specyfikacje techniczne dotyczące budowy, badania, instalacji i kontroli tachografów cyfrowych.

(2) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2009 2  wprowadzono adapter jako rozwiązanie tymczasowe do dnia 31 grudnia 2013 r., by umożliwić instalowanie tachografów w pojazdach kategorii M1 i N1 zgodnie z załącznikiem I B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.

(3) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1161/2014 3  zmieniono rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w celu przedłużenia okresu ważności adapterów do dnia 31 grudnia 2015 r.

(4) Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 4 . Jednakże zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, w tym przepisy załącznika IB do tego rozporządzenia, nadal obowiązują przejściowo do daty rozpoczęcia stosowania aktów wykonawczych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014.

(5) Motyw 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 przewiduje, że Komisja rozważy przedłużenie okresu ważności adapterów dla pojazdów kategorii M1 i N1 do roku 2015, a przed upływem tego terminu określi dalsze długoterminowe rozwiązanie dla tych pojazdów.

(6) W komunikacie Komisji skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów i zatytułowanym "Tachograf cyfrowy: mapa drogowa dla dalszych działań" 5 , który towarzyszył wnioskowi w sprawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014 przewidziano, że po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 165/2014 załączniki i dodatki powinny zostać przygotowane i przyjęte w ciągu 2 lat.

(7) Trwałe rozwiązanie dotyczące adapterów powinno zostać określone w specyfikacjach technicznych dotyczących stosowania rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Zgodnie z zasadą uzasadnionego oczekiwania należy zatem przedłużyć możliwość stosowania adapterów w pojazdach kategorii M1 i N1 co najmniej do czasu przyjęcia tych specyfikacji technicznych w drodze aktów wykonawczych.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 42 rozporządzenia (UE) nr 165/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany: w części I Definicje lit. rr) tiret pierwsze, data "31 grudnia 2015 r." zostaje zastąpiona datą "31 grudnia 2016 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2016 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 3).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2014 z dnia 30 października 2014 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 19).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).
5 COM(2011) 454 final.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.