Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.374.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3688/92
z dnia 21 grudnia 1992 r.
dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3572/90 (2), w szczególności jego art. 17 i 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

konieczne jest wyeliminowanie możliwości nadużyć w zakresie używania elektronicznych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym;

w świetle doświadczeń i z punktu widzenia aktualnego stanu techniki możliwe jest zabezpieczenie kabli łączących urządzenie i nadajnik impulsów w celu zapewnienia ich nienaruszalności;

uwzględniając czas użytkowania istniejących urządzeń rejestrujących, zachodzi konieczność stosowania tej nowej technologii we wspólnotowych normach budowy i instalacji elektronicznych urządzeń rejestrujących;

konieczne jest usunięcie plomb urządzeń rejestrujących, w celu zamontowania ograniczników prędkości w pojazdach; takie działanie jest dopuszczalne przez rozporządzenie jedynie w razie niebezpieczeństwa; wskazana jest w rezultacie odpowiednia zmiana rozporządzenia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Rozporządzenia (EWG) nr 3821/21 do Postępu Technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 12 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Każda plomba może być usunięta przez instalatora lub warsztat, uprawnionych przez właściwe władze na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu albo w okolicznościach określonych w załączniku I rozdział V ust. 4 do niniejszego rozporządzenia.";

2. W załączniku I rozdział V ust. 4 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

"g) jakakolwiek osłona dająca dostęp do środków dostosowujących stałą urządzenia rejestrującego do współczynnika charakterystycznego pojazdu."

Na końcu ust. 4, zdanie "W razie nagłej konieczności mogą zostać zdjęte wyłącznie plomby wymienione w lit. b), c) oraz e)." otrzymuje brzmienie:

"Plomby wymienione w lit. b), c) oraz e) mogą być usunięte:

- w nagłym wypadku,

- do zainstalowania, wyregulowania lub naprawy ogranicznika prędkości lub innego urządzenia przyczyniającego się do bezpieczeństwa ruchu drogowego,

pod warunkiem że urządzenie rejestrujące dalej działa niezawodnie i poprawnie i jest zaplombowane przez upoważnionego instalatora lub warsztat niezwłocznie po zamontowaniu ogranicznika prędkości lub każdego innego urządzenia przyczyniającego się do bezpieczeństwa ruchu drogowego lub w ciągu siedmiu dni w innych przypadkach";

3. W załączniku I rozdział V dodaje się pkt 5:

"5. Kable łączące nadajnik urządzenia rejestrującego muszą być zabezpieczone przy użyciu ciągłego, nierdzewnego stalowego pancerza z krępowanymi zakończeniami w osłonie z tworzywa sztucznego."

Artykuł  2

Od dnia 1 stycznia 1994 r. Państwa Członkowskie nie udzielają homologacji EWG na jakiekolwiek urządzenie rejestrujące, które nie jest zgodne z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  3

Od dnia 1 stycznia 1996 r. urządzenie rejestrujące każdego nowego pojazdu wprowadzanego po raz pierwszy do użytku powinno spełniać wymagania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Karel VAN MIERT
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.