Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.301.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2013 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń

(2013/646/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2013 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze i art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu 1 oraz decyzję EBC/2013/6 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo 2 ,

uwzględniając wytyczne EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 3 oraz decyzję EBC/2013/22 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską 4 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej "KBC"), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Standardowe warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń operacji kredytowych Eurosystemu, zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14; zostały one zmienione w zakresie zasad dotyczących wykorzystywania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo przez decyzję EBC/2013/6.

(2) Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

(3) Wytyczne EBC/2013/4 oraz decyzja EBC/2013/22 ustanowiły dodatkowe tymczasowe środki dotyczące kwalifikowania zabezpieczeń operacji kredytowych Eurosystemu.

(4) W dniu 17 lipca 2013 r. Rada Prezesów postanowiła dodatkowo wzmocnić zasady dotyczące kontroli ryzyka poprzez zmianę kryteriów kwalifikowania i redukcji wartości zabezpieczeń akceptowanych na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz poprzez przyjęcie określonych dodatkowych środków w celu zwiększenia ogólnej spójności zasad i ich stosowania w praktyce. Niektóre z tych decyzji mają wpływ na dodatkowe tymczasowe środki dotyczące operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń ustanowionych w wytycznych EBC/2013/4, w szczególności redukcji wartości w wycenie oraz postanowień dotyczących ciągłości obsługi zadłużenia, mających zastosowanie do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, akceptowanych zgodnie z postanowieniami tych wytycznych.

(5) Ponadto Rada Prezesów zdecydowała o zmianie kryteriów kwalifikowania dodatkowych należności kredytowych jako zabezpieczeń w ramach tymczasowych zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń.

(6) Decyzje, o których mowa w motywach 4 i 5, powinny zostać wydane w formie decyzji EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany niektórych postanowień wytycznych EBC/2013/4

1. Określone w niniejszej decyzji zasady prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz kryteria kwalifikowania zabezpieczeń stosuje się w połączeniu z innymi aktami prawnymi Eurosystemu dotyczącymi instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, w szczególności z wytycznymi EBC/2013/4.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą decyzją a wytycznymi EBC/2013/4 lub aktami stanowiącymi ich implementację na poziomie krajowym decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji. W braku odmiennych postanowień niniejszej decyzji KBC kontynuują stosowanie wszystkich postanowień wytycznych EBC/2013/4 w niezmieniony sposób.
Artykuł  2

Redukcje wartości dotyczące papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami stanowiących kwalifikowane zabezpieczenie zgodnie z tymczasowymi zasadami kwalifikowania zabezpieczeń

1. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w art. 3 ust. 1 wytycznych EBC/2013/4, podlegają następującym redukcjom wartości w wycenie:
(a) 10 % - jeżeli posiadają dwa ratingi na poziomie co najmniej "pojedynczego A" 5 ;
(b) 22 % - jeżeli nie posiadają dwóch ratingów na poziomie co najmniej "pojedynczego A".
2. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w art. 3 ust. 5 wytycznych EBC/2013/4, podlegają redukcji wartości w wycenie w wysokości 22 %.
Artykuł  3

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

1. Na potrzeby art. 3 ust. 6 wytycznych EBC/2013/4 terminowi "postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia" nadaje się znaczenie określone w ust. 2.
2. Termin "postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia" oznacza postanowienia dokumentacji prawnej papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które obejmują albo postanowienia dotyczące zastępczego obsługującego zadłużenie, albo postanowienia dotyczące pośredniczącego zastępczego obsługującego zadłużenie (jeżeli nie ma postanowień dotyczących zastępczego obsługującego zadłużenie). W przypadku postanowień dotyczących pośredniczącego zastępczego obsługującego zadłużenie wyznaczony pośredniczący zastępczy obsługujący zadłużenie powinien być upoważniony do znalezienia odpowiedniego zastępczego obsługującego zadłużenie w terminie 60 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, tak aby zapewnić terminowe płatności i obsługę papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Postanowienia te powinny także określać zdarzenia stanowiące podstawę zmiany obsługującego i wyznaczenie zastępczego obsługującego; zdarzenia te mogą być powiązane z ratingami lub niepowiązane z ratingami, np. niewykonanie zobowiązań przez aktualnego obsługującego.
3. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami zawierające postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia zgodne z wytycznymi EBC/2013/4, które znajdowały się na liście kwalifikowanych aktywów przed wejściem w życie niniejszej decyzji, pozostają aktywami kwalifikowanymi przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
Artykuł  4

Zmiana zasad przyjmowania dodatkowych należności kredytowych

W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 3 wytycznych EBC/2013/4, KBC, po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów, mogą przyjmować należności kredytowe:

(a) w ramach stosowania kryteriów kwalifikacji i środków kontroli ryzyka ustanowionych przez inny KBC zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 wytycznych EBC/2013/4;
(b) podlegające prawu państwa członkowskiego innego niż to, w którym siedzibę ma KBC przyjmujący należności kredytowe;
(c) należące do puli należności kredytowych lub zabezpieczone aktywami będącymi nieruchomościami, o ile prawo właściwe dla należności kredytowej lub odpowiedniego dłużnika (lub, w stosownych przypadkach, gwaranta) jest prawem dowolnego państwa członkowskiego UE innego niż państwo członkowskie, w którym ma siedzibę KBC przyjmujący należności kredytowe.
Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Artykuł 4 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 26 września 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC

1 Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.
2 Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 22.
3 Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23.
4 Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 27.
5 Rating na poziomie pojedynczego "A" oznacza rating na poziomie co najmniej "A3" w klasyfikacji Moody's, "A-" w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor's oraz "AL" w klasyfikacji DBRS.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.