Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.301.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń

(2013/645/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2013 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu 1 oraz decyzję EBC/2013/6 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej "KBC"), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Standardowe warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu, zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14 oraz w decyzji EBC/2013/6.

(2) Wytyczne EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 3 i decyzja EBC/2013/22 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską 4 wprowadziły dodatkowe tymczasowe środki dotyczące kwalifikowania zabezpieczeń operacji kredytowych Eurosystemu.

(3) Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

(4) W dniu 17 lipca 2013 r. Rada Prezesów postanowiła dodatkowo wzmocnić zasady dotyczące kontroli ryzyka poprzez zmianę kryteriów kwalifikowania i redukcji wartości zabezpieczeń akceptowanych na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz poprzez przyjęcie określonych dodatkowych środków w celu zwiększenia ogólnej spójności zasad i ich stosowania w praktyce.

(5) Decyzje, o których mowa w motywie 4, powinny zostać wydane w formie decyzji EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany i uzupełnienia niektórych postanowień wytycznych EBC/2011/14

1. Określone w niniejszej decyzji zasady prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz kryteria kwalifikowania zabezpieczeń stosuje się w połączeniu z innymi aktami prawnymi Eurosystemu dotyczącymi instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, w szczególności z wytycznymi EBC/2011/14.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą decyzją a wytycznymi EBC/2011/14 lub aktami stanowiącymi ich implementację na poziomie krajowym decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji. W braku odmiennych postanowień niniejszej decyzji KBC kontynuują stosowanie wszystkich postanowień wytycznych EBC/2011/14 w niezmieniony sposób.
Artykuł  2

Otrzymywanie informacji

1. W ramach zasad prowadzenia polityki pieniężnej określonych w rozdziale 1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Eurosystem zastrzega sobie prawo do wnioskowania o informacje niezbędne do wykonywania zadań i osiągania celów dotyczących operacji polityki pieniężnej oraz do otrzymywania takich informacji.
2. Prawo to nie narusza innych istniejących konkretnych praw Eurosystemu do otrzymywania informacji dotyczących operacji polityki pieniężnej.
Artykuł  3

Wspólne kryteria kwalifikacji aktywów rynkowych

1. Poniższe ustępy należy interpretować łącznie ze wspólnymi wymogami Eurosystemu w zakresie kwalifikowania aktywów rynkowych, o których mowa w pkt 6.2.1.1 ust. 1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, oraz środkami kontroli ryzyka dotyczącymi aktywów rynkowych, o których mowa w pkt 6.4.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.
2. Każdy instrument dłużny będący kwalifikowanym zabezpieczeniem musi mieć:
a)
(i) określoną, bezwarunkową kwotę główną 5 ; lub
(ii) bezwarunkową kwotę główną, która w danym momencie jest połączona na zasadzie zryczałtowanej tylko z jednym indeksem inflacji strefy euro, bez jakichkolwiek innych złożonych struktur 6 ; oraz
b)
(i) kupon o stałym oprocentowaniu, kupon zerowy lub kupon wielostopniowy o określonej z góry częstotliwości i wartości kuponu, które nie mogą prowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych; lub
(ii) kupon o zmiennym oprocentowaniu, który nie może prowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych i ma następującą strukturę: stopa kuponu = (stopa referencyjna * l) ± x, gdzie f ≤ stopa kuponu ≤ c, przy czym:
1. w danym momencie stopa referencyjna może być jedynie jedną z następujących stóp:
a) stopą rynku pieniężnego euro (np. EURIBOR, LIBOR) lub podobnym indeksem;
b) stopą swapów o stałym terminie zapadalności (np. CMS, EIISDA, EUSA);
c) rentownością jednej lub indeksem wielu obligacji skarbowych państwa strefy euro o zapadalności do jednego roku włącznie; lub
d) indeksem inflacji strefy euro określonym przez Eurostat lub krajowy urząd statystyczny państwa członkowskiego (np. HICP);

i musi być tożsama ze stopą referencyjną określoną powyżej w lit. a) ppkt (ii), w przypadku gdy spłata kwoty głównej jest powiązana ze stopą referencyjną; oraz

2. f (dolny limit), c (górny limit), l (czynnik lewarowania/delewarowania) oraz x (depozyt zabezpieczający) są - o ile występują - liczbami, które są stałe i ustalone z góry w momencie emisji, zmiennymi w czasie, przy czym f, c oraz x są większe lub równe zeru a l jest większe od zera przez cały okres istnienia aktywów. W przypadku kuponów o zmiennym oprocentowaniu ze stopą referencyjną w postaci indeksu inflacji l jest równe jeden.
3. Wszelkie aktywa o strukturach innych, niż określone w ust. 2 nie są aktywami kwalifikowanymi. Nie ma zatem zastosowania lista wyłączonych struktur kuponowych zawarta w pkt 6.2.1.1 ust. 1 akapit drugi załącznika I do wytycznych EBC/2011/14. Aktywa, które były na liście aktywów kwalifikowanych w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji i które utraciły status kwalifikowanych na podstawie ust. 2, pozostaną aktywami kwalifikowanymi przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
4. Ocena kwalifikowalności aktywów w odniesieniu do ich struktury kuponowej w przypadku kuponów wielostopniowych - o oprocentowaniu stałym lub zmiennym - opiera się na całym okresie istnienia tych aktywów, zarówno w ujęciu prognostycznym, jak i retrospektywnym.
5. Kwalifikowane kupony nie mogą charakteryzować się opcjonalnościami emitenta, tzn. nie mogą dopuszczać uzależnionych od decyzji emitenta zmian rodzaju kuponu w okresie istnienia danego instrumentu, zarówno w ujęciu prognostycznym, jak i retrospektywnym.
6. Nie stosuje się akapitu drugiego pkt 6.7 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.
Artykuł  4

Dodatkowe kryterium kwalifikacji papierów wartościowych zabezpieczonych komercyjnymi kredytami hipotecznymi

Z zastrzeżeniem kryteriów kwalifikacji zawartych w pkt 6.2.1.1.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 aktywa wywołujące przepływ środków pieniężnych stanowiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabezpieczonych komercyjnymi kredytami hipotecznymi nie mogą zawierać pożyczek, które w dowolnym momencie są pożyczkami strukturyzowanymi, konsorcjalnymi lub lewarowanymi. W rozumieniu niniejszego artykułu terminy "pożyczka strukturyzowana", "pożyczka konsorcjalna" i "pożyczka lewarowana" mają znaczenie nadane im w art. 3 ust. 6 pkt 4-6 wytycznych EBC/2013/4.

Artykuł  5

Szczególne kryteria kwalifikacji zabezpieczonych obligacji

1. Postanowienia poniższych ustępów należy odczytywać łącznie z dodatkowymi kryteriami kwalifikacji obligacji zabezpieczonych określonymi w pkt 6.2.1.1.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.
2. Na potrzeby pkt 6.2.1.1.3 lit. b) załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 dany podmiot uważa się za członka skonsolidowanej grupy lub za podmiot powiązany z tym samym podmiotem centralnym, jeżeli pomiędzy zainteresowanymi podmiotami występują bliskie powiązania w rozumieniu pkt 6.2.3.2. Członkostwo w tej samej grupie lub powiązanie z tym samym podmiotem określa się w momencie przeniesienia jednostek priorytetowych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami do puli zabezpieczeń obligacji zabezpieczonych, zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe 7 .
3. Zabezpieczone obligacje, które znajdowały się na liście aktywów kwalifikowanych w dniu 30 marca 2013 r., utrzymują status aktywów kwalifikowanych do dnia 28 listopada 2014 r. Emisje ciągłe takich obligacji zabezpieczonych także mogą zachować status zabezpieczenia kwalifikowanego, pod warunkiem że od dnia 31 marca 2013 r. do puli zabezpieczeń nie będą dodawane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami niespełniające wymogów określonych w pkt 6.2.1.1.3 lit. a)-c) załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.
4. Ustępy 1-3 nie naruszają postanowień decyzji EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo.
Artykuł  6 8

Dodatkowe wysokie standardy jakości kredytowej aktywów rynkowych

1. Ocena kredytowa przez instytucję ECAI aktywów rynkowych, o których mowa w pkt 6.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, podlega wymogom określonym w niniejszym artykule.
2. Następujące oceny kredytowe ECAI nadane przez akceptowane instytucje ECAI podlegają wykorzystaniu w określeniu spełnienia wymogów w zakresie jakości kredytowej mających zastosowanie do aktywów rynkowych 9 .
a) Ratingi nadane przez instytucje ECAI emisji, które odnoszą się do oceny kredytowej wydanej przez instytucję ECAI dla emisji lub - w braku ratingu emisji nadanego przez tę samą instytucję ECAI - serii programu/emisji, z którą dane aktywa zostały wyemitowane 10 . Na potrzeby ratingów nadanych przez instytucje ECAI emisji Eurosystem nie dokonuje rozróżnienia według pierwotnego terminu zapadalności aktywów. Dopuszczalny jest każdy rating instytucji ECAI nadany emisji lub serii programu/emisji.
b) Rating instytucji ECAI nadany emitentowi, który odnosi się do oceny kredytowej wydanej przez instytucję ECAI dla emitenta. Na potrzeby ratingów nadanych przez instytucje ECAI emisji Eurosystem dokonuje rozróżnienia według pierwotnego terminu zapadalności aktywów w odniesieniu do dopuszczalnej oceny kredytowej wystawionej przez instytucję ECAI. Wprowadza się rozróżnienie pomiędzy: (i) aktywami krótkoterminowymi, tzn. aktywami o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 390 dni oraz (ii) aktywami długoterminowymi, tzn. aktywami o pierwotnym terminie zapadalności dłuższym niż 390 dni. W przypadku aktywów krótkoterminowych dopuszczalne są krótkoterminowe i długoterminowe ratingi nadane przez instytucję ECAI emitentom. W przypadku aktywów długoterminowych dopuszczalne są tylko długoterminowe ratingi nadane przez instytucję ECAI emitentom.
c) Rating instytucji ECAI nadany gwarantowi, który odnosi się do oceny kredytowej wydanej przez instytucję ECAI gwarantowi, o ile gwarancja spełnia wymogi, o których mowa w pkt 6.3.2 lit. c) załącznika I do wytycznych EBC/2011/14. Na potrzeby ratingów nadanych przez instytucję ECAI gwarantowi Eurosystem nie dokonuje rozróżnienia według pierwotnego terminu zapadalności aktywów. Dopuszczalne są tylko długoterminowe ratingi nadane przez instytucję ECAI gwarantom.
3. EBC publikuje wymogi w zakresie jakości kredytowej dla wszystkich zaakceptowanych instytucji ECAI, zgodnie z pkt 6.3.1 załącznika I do wytycznych ECB/2011/14 11 . W braku odmiennych postanowień wymogi w zakresie jakości kredytowej stosowane do aktywów rynkowych odpowiadają stopniowi jakości kredytowej 3 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu.
4. W odniesieniu do aktywów rynkowych Eurosystem bierze pod uwagę - na zasadach określonych poniżej - ocenę kredytową wystawioną przez instytucję ECAI, która determinuje spełnianie przez dane aktywo wymogów jakości kredytowej.
4.1. W odniesieniu do aktywów rynkowych innych, niż aktywa rynkowe wyemitowane przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym lub lokalnym, agencje 12 , instytucje ponadnarodowe oraz w stosunku do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zastosowanie znajdują następujący zasady.
a) Eurosystem przyznaje ratingom nadanym przez instytucję ECAI emisjom pierwszeństwo w stosunku do ratingów nadanych przez instytucję ECAI emitentom lub gwarantom. Z zastrzeżeniem zastosowania powyższej zasady pierwszeństwa, przynajmniej jedna ocena kredytowa dokonana przez instytucję ECAI musi spełniać właściwe wymogi jakości kredytowej Eurosystemu.
b) Jeżeli dla danej emisji dostępna jest większa liczba ratingów, zastosowanie ma zasada najlepszego ratingu (tj. wykorzystanie najlepszego dostępnego ratingu nadanego przez instytucję ECAI danej emisji). Jeżeli najlepszy rating nadany przez instytucję ECAI danej emisji nie spełnia wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej aktywów rynkowych, aktywów nie uznaje się za kwalifikowane, nawet jeżeli istnieje gwarancja dopuszczalna zgodnie z pkt 6.3.2 lit. c) załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.
c) W przypadku braku ratingu nadanego przez instytucję ECAI emisji Eurosystem może rozważyć rating nadany przez instytucję ECAI emitentowi lub gwarantowi. Jeżeli dla danego emitenta lub gwaranta dostępna jest większa liczba ratingów w stosunku do tej samej emisji, zastosowanie ma zasada najlepszej oceny (tj. wykorzystanie najlepszego dostępnego ratingu nadanego przez instytucję ECAI emitentowi lub gwarantowi).
4.2. W odniesieniu do aktywów rynkowych wyemitowanych przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym lub lokalnym, agencje i instytucje ponadnarodowe zastosowanie znajdują następujący zasady.
a) Przynajmniej jedna ocena kredytowa dokonana przez instytucję ECAI musi spełniać właściwe wymogi jakości kredytowej Eurosystemu. Eurosystem uwzględnia wyłącznie ratingi nadane przez instytucje ECAI emitentowi lub gwarantowi.
b) Jeżeli w odniesieniu do emitentów i gwarantów dostępna jest większa liczba ratingów zastosowanie ma zasada najlepszego ratingu (tj. wykorzystanie najlepszego dostępnego ratingu spośród wszystkich ratingów wystawionych przez instytucję ECAI emitentom i gwarantom).
c) Zasad zawartych w niniejszym punkcie 4.2 nie stosuje się do wyemitowanych przez agencje obligacji zabezpieczonych. Ich ocena dokonywana jest na zasadach zawartych w pkt 4.1.
4.3. Następujące zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.
a) Wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej stosowane do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, określone w pkt 6.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, odpowiadają stopniowi jakości kredytowej 2 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu ("pojedyncze A") 13 .
b) Przynajmniej dwie oceny kredytowe nadane przez instytucję ECAI muszą spełniać właściwe wymogi jakości kredytowej Eurosystemu. Eurosystem bierze pod uwagę wyłącznie ratingi emisji nadane przez instytucję ECAI.
5. Na potrzeby pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 przepisy odnoszące się do pośredniej oceny jakości kredytowej znajdują zastosowanie w braku oceny kredytowej wystawionej przez instytucję ECAI dla emitenta lub gwaranta w przypadku aktywów rynkowych wyemitowanych przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym lub lokalnym, agencje i instytucje ponadnarodowe, o których mowa w pkt 4.2.
Artykuł  7

Obliczanie redukcji wartości

Ocena kredytowa stosowana w celu określenia kwalifikowalności aktywów zgodnie z pkt 6.3.2 i 6.3.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 ma zastosowanie do określania odpowiednich redukcji wartości zgodnie z pkt 6.4.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

Artykuł  8

Kategorie redukcji wartości oraz redukcje wartości dotyczące aktywów rynkowych i nierynkowych

1. Kategorie płynności aktywów rynkowych określone w zestawieniu środków kontroli ryzyka Eurosystemu dotyczących aktywów rynkowych, zawartych w tabeli 6 w pkt 6.4.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, określa się w tym punkcie jako kategorie redukcji wartości, pozostawiając przypisanie aktywów kwalifikowanych do poszczególnych kategorii.
2. Poziomy redukcji wartości w wycenie stosowane do aktywów rynkowych zgodnie z zasadami dotyczącymi środków kontroli ryzyka Eurosystemu określonymi w tabeli 7 w pkt 6.4.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 zastępuje się redukcjami wartości określonymi w załączniku I do niniejszej decyzji.
3. Redukcja wartości stosowana do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami należącymi do kategorii redukcji wartości V określonej w pkt 6.4.2 lit. d) załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 wynosi 10 % bez względu na strukturę zapadalności i strukturę kuponu.
4. Własne niezabezpieczone obligacje podlegają dodatkowej redukcji wartości w wycenie. Tę dodatkową redukcję wartości stosuje się bezpośrednio do wartości całej emisji danego instrumentu dłużnego, w formie obniżki wyceny a) w wysokości 8 % w odniesieniu do własnych zabezpieczonych obligacji należących do 1. i 2. stopnia zharmonizowanej skali ratingowej Euro-systemu; oraz b) w wysokości 12 % w odniesieniu do własnych zabezpieczonych obligacji należących do stopnia 3. W tym kontekście "własne zabezpieczone obligacje" oznaczają obligacje zabezpieczone wyemitowane przez kontrahenta lub podmioty blisko z nim powiązane, wykorzystywane w stopniu większym niż 75 % ich referencyjnej wartości pozostającej do wykupu przez tego kontrahenta lub podmioty blisko z nim powiązane.
5. Poziomy redukcji wartości w wycenie stosowane do aktywów nierynkowych, zgodnie z opisem zawartym w środkach kontroli ryzyka Eurosystemu w tabeli 9 pkt 6.4.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, zastępuje się redukcjami wartości określonymi w załączniku II do niniejszej decyzji.
6. Redukcja wartości w wycenie w odniesieniu do nierynkowych instrumentów dłużnych zabezpieczonych detalicznymi kredytami hipotecznymi, określona w pkt 6.4.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, wynosi 39,5 % ich referencyjnej wartości pozostającej do wykupu.
Artykuł  9

Środki stosowane w przypadku niewykonania zobowiązań oraz ze względu na wymogi ostrożności

1. Środki, jakie muszą być zapewnione przez odpowiednie ustalenia o charakterze umownym lub regulacyjnym stosowane przez KBC, zgodnie z pkt I.7 załącznika II do wytycznych EBC/2011/14, podlegają warunkom określonym w poniższych ustępach.
2. Po zaistnieniu przypadku niewykonania zobowiązań, lub ze względu na wymogi ostrożności, KBC jest uprawniony do stosowania następujących środków:
a) zawieszenia, ograniczenia lub wyłączenia dostępu kontrahenta do operacji otwartego rynku;
b) zawieszenia, ograniczenia lub wyłączenia dostępu kontrahenta do operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu;
c) wypowiedzenia wszystkich pozostających do wykonania umów i transakcji;
d) żądania przyspieszonego wykonania zobowiązań jeszcze niewymagalnych lub warunkowych;
e) wykorzystania depozytów kontrahenta w KBC do potrącenia z roszczeniami wobec tego kontrahenta;
f) zawieszenia wykonywania zobowiązań wobec kontrahenta aż do momentu zaspokojenia roszczeń w stosunku do tego kontrahenta.
3. Ponadto, po zaistnieniu przypadku niewykonania zobowiązań, KBC może skorzystać z uprawnienia do zastosowania następujących środków:
a) żądania odsetek za niewykonanie zobowiązania;
b) żądania odszkodowania za wszelkie szkody poniesione wskutek niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.
4. Ponadto, ze względu na wymogi ostrożności, KBC może skorzystać z uprawnienia do odrzucenia aktywów przedstawionych przez danego kontrahenta jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, uprawnienia do ograniczenia stosowania takich aktywów lub uprawnienia zastosowania wobec nich dodatkowej redukcji wyceny.
5. KBC musi mieć każdorazowo możliwość prawną realizacji praw na wszystkich aktywach dostarczonych jako zabezpieczenie, bez nieuzasadnionego opóźnienia i w sposób zapewniający KBC odzyskanie wartości udzielonego kredytu, jeżeli kontrahent niezwłocznie nie pokryje swojego ujemnego salda.
6. W celu zapewnienia jednolitego stosowania odpowiednich środków Rada Prezesów EBC może podejmować takie kroki jak zawieszenie, ograniczenie lub wyłączenie dostępu do operacji otwartego rynku lub operacji kredytowo-depozytowych Euro-systemu.
Artykuł  10

Doprecyzowanie definicji krajów należących do EOG

1. Na potrzeby zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń kraje należące do EOG należy rozumieć jako wszystkie państwa członkowskie UE, bez względu na to, czy formalnie przystąpiły do EOG, oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię.
2. Odpowiednio zmienia się definicję EOG zawartą w dodatku 2 do załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 (Słowniczek).
Artykuł  11

Zmiana sposobu stosowania wymogów sprawozdawczych w zakresie danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2.1.1.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 oraz dodatku 8 do tego załącznika Eurosystem może przyjmować jako kwalifikowane zabezpieczenie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami kategorii, którym przypisano wynik niższy niż A1 po zakończeniu odpowiedniego okresu przejściowego, po przeanalizowaniu konkretnego przypadku i z zastrzeżeniem obowiązku przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia braku osiągnięcia obowiązkowego wyniku. W odniesieniu do każdego rodzaju odpowiedniego uzasadnienia Rada Prezesów określa maksymalny poziom tolerancji oraz horyzontu tolerancji. Horyzont tolerancji wskazuje okres czasu, w którym jakość danych dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych musi ulec poprawie.
2. Pełna lista odpowiednich uzasadnień oraz przypisanych im poziomów tolerancji i horyzontów tolerancji jest dostępna na stronie internetowej EBC i zawiera m.in. opisy aktywów odziedziczonych (legacy assets) oraz odziedziczonych systemów IT.
Artykuł  12

Wejście w życie i stosowanie

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
2. W drodze wyjątku art. 8 ust. 4 stosuje się od dnia 1 listopada 2013 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 26 września 2013 r.

Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

POZIOMY REDUKCJI WARTOŚCI W WYCENIE STOSOWANE DO KWALIFIKOWANYCH AKTYWÓW RYNKOWYCH

Kategorie redukcji wartości
Jakość kredytowaPozostały okres zapadalności

(w latach)

Kategoria IKategoria II(*)Kategoria III(*)Kategoria IV(*)Kategoria V(*)
kupon stałykupon zerowykupon stałykupon zerowykupon stałykupon zerowykupon stałykupon zerowy
Stopnie

1 i 2

(AAA do

A-)(**)

0-10,50,51,01,01,01,06,56,510,0
1-31,02,01,52,52,03,08,59,0
3-51,52,52,53,53,04,511,011,5
5-72,03,03,54,54,56,012,513,5
7-103,04,04,56,56,08,014,015,5
> 105,07,08,010,59,013,017,022,5
Kategorie redukcji wartości
Jakość kredytowaPozostały okres zapadalności

(w latach)

Kategoria IKategoria II(*)Kategoria III(*)Kategoria IV(*)Kategoria V(*)
kupon stałykupon zerowykupon stałykupon zerowykupon stałykupon zerowykupon stałykupon zerowy
Stopień 3 (BBB + do BBB-)(**)0-16,06,07,07,08,08,013,013,0Niekwalifikowane
1-37,08,010,014,515,016,524,526,5
3-59,010,015,520,522,525,032,536,5
5-710,011,516,022,026,030,036,040,0
7-1011,513,018,527,527,032,537,042,5
> 1013,016,022,533,027,535,037,544,0
(*) Poszczególne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, zabezpieczone obligacje bankowe (zabezpieczone obligacje bankowe typu Jumbo, tradycyjne zabezpieczone obligacje bankowe i inne zabezpieczone obligacje bankowe) oraz niezabezpieczone obligacje bankowe, których wycena teoretyczna przebiega zgodnie z pkt 6.5 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, podlegają dodatkowej redukcji wartości w wycenie. Redukcję tę stosuje się do wyceny teoretycznej poszczególnych instrumentów dłużnych w formie obniżki wartości o 5 %. Ponadto do zabezpieczonych własnych obligacji stosuje się dodatkową obniżkę wartości. Obniżka ta wynosi 8 % w odniesieniu do zabezpieczonych własnych obligacji należących do stopnia CQS 1 i 2 oraz 12 % w odniesieniu do zabezpieczonych własnych obligacji należących do stopnia CQS3.

(**) Oceny według zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu opublikowanej na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu

ZAŁĄCZNIK  II

POZIOMY REDUKCJI WARTOŚCI W WYCENIE STOSOWANE DO NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH O OPROCENTOWANIU STAŁYM

Metoda wyceny
Jakość kredytowaPozostały okres zapadalności (w latach)Oprocentowanie stałe, wycena oparta na cenie teoretycznej określonej przez KBCOprocentowanie stałe, wycena oparta na kwocie pozostałej do spłaty określonej przez KBC
Stopnie 1 i 2 (AAA do A-)0-110,012,0
1-312,016,0
3-514,021,0
5-717,027,0
7-1022,035,0
> 1030,045,0
Metoda wyceny
Jakość kredytowaPozostały okres zapadalności (w latach)Oprocentowanie stałe, wycena oparta na cenie teoretycznej określonej przez KBCOprocentowanie stałe, wycena oparta na kwocie pozostałej do spłaty określonej przez KBC
Stopień 3 (BBB+ do BBB-)0-117,019,0
1-329,034,0
3-537,046,0
5-739,052,0
7-1040,058,0
> 1042,065,0
1 Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.
2 Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 22.
3 Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23.
4 Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 27.
5 Do aktywów kwalifikowanych nie zalicza się obligacji zawierających prawo do nabycia innego instrumentu (warrant) lub podobne prawa.
6 Instrumenty dłużne, których kwota główna jest w danym momencie połączona tylko z jednym indeksem inflacji strefy euro, są dozwolone również w związku z tym, że ich struktura kuponowa jest zgodna z art. 3 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) pkt 1 lit. d) i jest powiązana z tym samym indeksem inflacji.
7 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
8 Art. 6 zmieniony przez art. 1 decyzji nr EBC/2014/38 (2014/671/UE) z dnia 1 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.278.21) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 grudnia 2014 r.
9 Akceptowane instytucje ECAI, wewnętrzne systemy oceny jakości kredytowej KBC i narzędzia ratingowe podmiotów zewnętrznych oraz ich dostawcy są wskazani na liście publikowanej na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.
10 Ocena przez instytucję ECAI dotycząca serii programu/emisji ma znaczenie, tylko jeżeli ma zastosowanie do konkretnych aktywów oraz nie istnieje inny rating emisji przyznany przez tę samą instytucję ECAI.
11 Informacja ta jest publikowana na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.
12 Instytucje zaliczane przez Eurosystem do agencji wymienione są na stronie internetowej EBC.
13 Rating na poziomie pojedynczego "A" oznacza rating na poziomie co najmniej "A3" w klasyfikacji Moody's, "A-" w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor's lub "AL" w klasyfikacji DBRS.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.