Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.247.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1594
z dnia 25 września 2017 r.
dodające do kwot połowowych na 2017 r. określone ilości zatrzymane w roku 2016 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania przydzielonej im kwoty o zachowanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty. Komisja dodaje wówczas zatrzymaną ilość do przyznanej kwoty.

(2) Rozporządzenia Rady (UE) nr 1367/2014 2 , (UE) 2015/2072 3 , (UE) 2016/72 4  i (UE) 2016/73 5  ustalają kwoty połowowe w odniesieniu do niektórych stad na 2016 r. oraz określają, które stada mogą być objęte środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(3) Rozporządzenia Rady (UE) 2016/1903 6 , (UE) 2016/2285 7 , (UE) 2016/2372 8  i (UE) 2017/127 9  ustalają kwoty połowowe w odniesieniu do niektórych stad na 2017 r.

(4) Na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły przed dniem 31 października 2016 r. z wnioskiem o zatrzymanie części kwot przyznanych im na 2016 r. i o przeniesienie ich na następny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2017 r., z zachowaniem ograniczeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kwoty połowowe ustanowione na 2017 r. w rozporządzeniach (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 oraz (UE) 2017/127 zwiększa się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Kod krajuKod stadaGatunekNazwa obszaruOstateczna

kwota na rok

2016 (1)

(w tonach)

Połowy

w 2016 r.

(w tonach)

Połowy na specjalnych warunkach (2) w 2016 r.

(w tonach)

% ostatecznej kwotyPrzeniesione

ilości

(w tonach)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
BEANF/*8ABDEŻabnicowateVilla, VlIIb, VlIId oraz Ville (warunek szczególny do

ANF/07.)

309,700216,035069,7630,970
BEANF/07.ŻabnicowateVII2 218,799963,469216,03553,16221,880
BEANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ha i IV323,586253,275078,2732,359
BECOD/0 7 A.Dorsz atlantyckiVila3,0142,972098,740,042
BECOD/07D.Dorsz atlantyckiVlld84,35038,484045,628,435
BECOD/7XAD34Dorsz atlantyckiVllb, Vile, VIIe-k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1208,65496,732046,3620,865
BEHAD/07APlamiakVila30,8884,792015,513,089
BEHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru IIa388,69052,557013,5238,869
BEHAD/5BC6APlamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i Via14,5000001,450
BEHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV10,8200001,082
BEHAD/7X7A34PlamiakVIIb-k, VIII, IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.196,26890,043093,536,225
BEHER/4CXB7DŚledź atlantyckiIVc, Vlld96,80627,538028,459,681
BEHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów Ha i IV64,53358,943091,345,590
BEHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV87,94814,994017,058,795
BEHKE/8ABDE.Morszczuk europejskiVilla, VlIIb, VlIId oraz Ville19,6537,055035,901,965
BEJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VlIIb, VlIId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV10,5000001,050
BELEZ/*8ABDESmukliceVilla, VlIIb, VlIId oraz Ville (warunek szczególny do LEZ/07.)24,65013,582055,102,465
BELEZ/07.SmukliceVII714,228289,22813,58242,4071,423
BELEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów Ha i IV39,6901,10702,793,969
BELIN/04-C.Molwawody Unii obszaru IV14,32513,837096,560,488
BELIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV87,19739,283045,058,720
BEMAC/2A34.MakrelaIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-32148,06798,842066,7514,807
BENEP/07HomarzecVII25,7063,549013,802,571
BENEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów Ha i IV1 034,445865,793083,70103,445
BENEP/8ABDE.HomarzecVilla, VlIIb, VUId oraz Ville0,5560,135024,110,056
BEPLE/07A.GładzicaVila119,95081,805068,2011,995
BEPLE/2A3AX4GładzicaIV; wody Unii obszaru Ila; część obszaru Ilia poza cieśninami Skagerrak i Kattegat8 741,5946 671,572076,32874,159
BEPLE/7DE.GładzicaVlld i Vile2 572,3412 391,514092,97180,827
BEPLE/7FG.GładzicaVllf oraz Vllg246,573243,563098,783,010
BEPLE/7HJK.GładzicaVllh, VIIj oraz Vllk7,0006,800097,140,200
BESOL/07D.SolaVlld1 059,558799,452075,45105,956
BESOL/07E.SolaVile47,48346,460097,851,023
BESOL/24-C.Solawody Unii obszarów Ila i IV987,520776,745078,6698,752
BESOL/7HJK.SolaVllh, VIIj oraz Vllk102,83291,307088,7910,283
BESPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów Ila i IV466,9000,04500,0146,690
BEWHG/07A.WitlinekVila1,0080,349034,550,101
BEWHG/7X7A-CWitlinekVllb, Vile, Vlld, Vile, Vllf, Vllg, Vllh, VIIj i Vllk398,435331,498083,2039,844
DEANF/07.ŻabnicowateVII402,107361,372089,8740,211
DEANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ila i IV257,827208,82229,90092,5919,105
DEARU/1/2.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II26,6670002,667
DEARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV42,95038,578089,824,295
DEARU/5 6 7.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII957,500228,429023,8695,750
DEBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII54,4450005,445
DEGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI13,4280,09400,701,343
DEHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru Ha1 598,126214,463336,91934,50159,813
DEHAD/3A/BCDPlamiakIlia; wody Unii podrejonów 22-32213,954125,846058,8221,395
DEHAD/5BC6APlamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i Via8,6520000,865
DEHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV24,7340002,473
DEHER/O ЗAŚledź atlantyckiIlia265,392124,802140,00099,780,590
DEHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów I oraz II2 582,9521 882,490700,11299,990,350
DEHER/4AB.Śledź atlantyckiwody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 5 3°

30'N

31 349,516031 221,22699,59128,290
DEHER/4CXB7DŚledź atlantyckiIVc, Vlld12 870,83012 870,7900100,000,040
DEHER/5B6ANBŚledź atlantyckiwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN1 028,7951 028,190099,940,605
DEHER/7G-KŚledź atlantyckiVllg, Vllh, VIIj i Vllk422,350418,670099,133,680
DEHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów Ha i IV471,421418,9494,55089,8347,142
DEHKE/3A/BCDMorszczuk europejskiIlia; wody Unii podrejonów 22-320,6300,00100,160,063
DEHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV49,87249,8680100,000,004
DEJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV15 890,94611 420,914248,02773,431 589,095
DELEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów Ha i IV7,5561,434018,970,756
DELIN/04-C.Molwawody Unii obszaru IV43,00442,619099,110,385
DELIN/1/2.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II8,8490,11201,270,885
DELIN/3A/BCDMolwaIlia; wody Unii obszaru Illbcd1,5140,874057,880,151
DELIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV101,9930,21300,2110,199
DEMAC/2A34.MakrelaIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-32309,957307,3061,37299,591,279
DEMAC/8C3411MakrelaVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1669,4530669,00099,930,453
DENEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów Ha i IV1 166,979861,652073,84116,698
DENEP/ЗA/BCDHomarzecIlia; wody Unii podrejonów 22-3224,2230002,422
DEPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak44,00014,001031,824,400
DEPLE/2A3AX4GładzicaIV; wody Unii obszaru Ha; część obszaru Ilia poza cieśninami Skagerrak i Kattegat7 855,3504 283,58587,09455,64785,535
DEPOK/2A34.CzarniakIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-327 169,3156 313,146088,06716,932
DESOL/24-C.Solawody Unii obszarów II oraz IV958,055860,914089,8695,806
DESOL/3A/BCDSolaIlia; wody Unii podrejonów 22-3220,85217,962086,152,085
DESPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów Ha i IV6 113,4695 550,286090,79563,183
DEUSK/04-C.Brosmawody Unii obszaru IV21,1111,93709,182,111
DEUSK/1214EIBrosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II i XIV6,6150000,662
DEUSK/3A/BCDBrosmaIlia; wody Unii podrejonów 22-327,7771,883024,200,778
DEUSK/567EI.Brosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII0,5330000,053
DEWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV21 404,39416 987,5012 941,31493,111 475,579
DEWHG/56-14WitlinekVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV1,0220000,102
DKANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ha i IV1 002,207903,050090,1199,157
DKARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV987,23780,36008,1498,723
DKARU/5 6 7.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII28,3860002,839
DKGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI17,8230001,782
DKHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru Ha2 622,323296,010947,28047,41262,232
DKHAD/3A/BCDPlamiakIlia; wody Unii podrejonów 22-323 399,781979,190028,80339,978
DKHER/O ЗAŚledź atlantyckiIlia16 538,0704 397,85011 276,81094,78863,410
DKHER/3D-R30Śledź atlantyckiwody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 325 090,80304 573,71089,84509,080
DKHER/4AB.Śledź atlantyckiwody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 5 3°

30'N

111 601,8500109 592,46098,202 009,390
DKHER/4CXB7DŚledź atlantyckiIVc, Vlld38,04026,000068,353,804
DKHER/5B6ANBŚledź atlantyckiwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN24,24823,290096,040,958
DKHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów Ha i IV2 205,5721 918,800087,00220,557
DKHKE/3A/BCDMorszczuk europejskiIlia; wody Unii podrejonów 22-321 183,897596,290050,37118,390
DKJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV8 352,0426 589,750078,90835,204
DKLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów Ha i IV37,37933,130088,633,738
DKLIN/04-C.Molwawody Unii obszaru IV234,624221,470094,4013,154
DKLIN/1/2.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II8,8890000,889
DKLIN/3A/BCDMolwaIlia; wody Unii obszaru Illbcd75,66375,650099,990,013
DKLIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV7,6660000,767
DKMAC/2CX14-MakrelaVI, VII, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów Ha, XII oraz XIV10 221,35010 217,700099,963,650
DKNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów Ha i IV817,906664,100081,1981,791
DKNEP/ЗA/BCDHomarzecIlia; wody Unii podrejonów 22-328 513,2393 443,420040,45851,324
DKPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak9 234,0007 965,920086,27923,400
DKPLE/2A3AX4GładzicaIV; wody Unii obszaru Ha; część obszaru Ilia poza cieśninami Skagerrak i Kattegat27 010,4408 322,9308 221,19061,252 701,044
DKPLE/3BCD-CGładzicawody Unii podrejonów 22-322 777,00001 449,54052,20277,700
DKPOK/2A34.CzarniakIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-324 098,8404 082,810099,6116,030
DKPOK/5 6-14CzarniakVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII i XIV0,5530,490089,090,055
DKPRA/03AKrewetka północnaIlia3 980,1101 808,970045,45398,011
DKPRA/2AC4-CKrewetka północnawody Unii obszarów Ha i IV2 020,51184,90004,20202,051
DKSOL/24-C.Solawody Unii obszarów II oraz IV400,031354,730088,6840,003
DKSOL/3A/BCDSolaIlia; wody Unii podrejonów 22-32351,919294,000083,5435,192
DKSPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów Ha i IV225 446,534193 642,4904 508,05087,8922 544,653
DKSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3219 193,519018 384,73095,79808,789
DKUSK/04-C.Brosmawody Unii obszaru IV71,1102,55003,597,111
DKUSK/3A/BCDBrosmaIlia; wody Unii podrejonów 22-3216,6660,98005,881,667
DKWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV37 993,57937 697,92055,22099,37240,439
ЕЕBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII8,0000000,800
ЕЕGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI17,7000001,770
ЕЕHER/O 3D.RGŚledź atlantyckiPodrejon 28.117 344,68115 814,213091,181 530,468
ЕЕHER/3D-R30Śledź atlantyckiwody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3222 032,739017 954,49181,492 203,274
ЕЕSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3225 483,938023 686,93892,951 797,000
ESALF/3X14-Beryksywody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV86,15979,185091,906,974
ESANE/08.Sardela europejskaVIII23 109,31318 114,436078,392 310,931
ESANF/07.ŻabnicowateVII3 238,6382 816,873086,98323,864
ESANF/8ABDE.ŻabnicowateVilla, VlIIb, VUId oraz Ville1 417,9061 109,162078,23141,791
ESANF/8C3411ŻabnicowateVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.12 084,4481 840,535088,30208,445
ESBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII189,772170,751089,9818,977
ESBSF/56712-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII372,764256,851068,9137,276
ESBSF/8910-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X24,00416,419068,412,400
ESGFB/*567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII (warunek szczególny do GFB/89-)23,2000002,320
ESGFB/*89-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX (warunek szczególny do GFB/567-)56,4800005,648
ESGFB/567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII838,956636,929075,9283,896
ESGFB/89-Widłak białyWody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX314,145240,541076,5731,415
ESGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI60,00016,575027,636,000
ESHAD/5BC6A.Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i Via37,00033,380090,223,620
ESHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów I oraz II13,2500001,325
ESHKE/*57-14Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV (warunek szczególny do HKE/8ABDE).3 600,0003 239,966090,00360,000
ESHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV21 613,67418 110,104083,792 161,367
ESHKE/8ABDE.Morszczuk europejskiVilla, VlIIb, VUId oraz Ville13 974,0988 590,624084,661 397,410
ESHKE/8C3411Morszczuk europejskiVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.17 828,7727 300,102093,25528,670
ESJAX/*08C2.Ostroboki i powiązane przyłowyVille (warunek szczególny do JAX/2A-14)6 161,750000616,175
ESJAX/08C.OstrobokiVille16 808,01014 013,384083,371 680,801
ESJAX/09.OstrobokiIX19 318,45616 196,37356,59784,131 931,846
ESJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV11 425,7501 084,02409,491 142,575
ESLEZ/07.SmukliceVII5 185,6982 926,165147,90159,28518,570
ESLEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; VI; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV643,957168,617026,1864,396
ESLEZ/8ABDE.SmukliceVilla, VHIb, VUId oraz Ville568,536472,289083,0756,854
ESLEZ/8C3411SmukliceVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.11 350,799791,663058,61135,080
ESLIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV2 553,9491 456,575057,03255,395
ESMAC/*08B.MakrelaVlIIb (warunek szczególny do MAC/8C3411)3 165,2001 193,342037,70316,520
ESMAC/8C3411MakrelaVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.130 386,04626 339,2291 259,74590,832 787,072
ESNEP/*07U16Homarzecjednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES VII (warunek szczególny do NEP/07.)306,00039,181012,8030,600
ESNEP/07HomarzecVII104,20919,41139,18156,2210,421
ESNEP/08C.HomarzecVille42,51921,960051,654,252
ESNEP/5BC6.HomarzecVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb86,2470,02500,038,625
ESNEP/8ABDE.HomarzecVilla, VlIIb, VUId oraz Ville14,1210,73505,211,412
ESNEP/9/3411HomarzecIX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.185,42958,298068,248,543
ESPOK/5 6-14CzarniakVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII i XIV18,77714,964079,681,878
ESRTX/*5B67-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII (warunek szczególny do RTX/8X14-)310,9750140,86745,3031,098
ESRTX/5B67-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII210,6000189,53990,0021,060
ESRTX/8X14-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII i XIV3 459,30001 150,02233,24345,930
ESSBR/09-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszaru IX152,22350,32511,52040,6315,222
ESSBR/10-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszaru X5,6900000,569
ESSBR/678-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII139,983129,374092,4210,609
ESSOL/8AB.SolaVilla oraz VlIIb5,2414,463085,170,524
ESUSK/567EI.Brosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII91,00181,850089,959,100
ESWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV120,91711,98909,9112,092
ESWHB/8C3411BłękitekVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.140 088,62022 559,271056,274 008,862
ESWHG/56-14WitlinekVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV1,1110000,111
FIHER/30/31.Śledź atlantyckiPodrejony 30-31131 578,7500109 667,86883,3513 157,875
FIHER/3D-R30Śledź atlantyckiwody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3240 904,402031 788,86177,724 090,440
FRALF/3X14-Beryksywody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV20,0118,675043,352,001
FRANE/08.Sardela europejskaVIII5 469,7912 111,036038,59546,980
FRANF/*56-14ŻabnicowateVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV (warunek szczególny do ANF/2AC4-C).8,8800000,888
FRANF/*8ABDE.ŻabnicowateVilla, VlIIb, VUId oraz Ville (warunek szczególny do

ANF/07.)

2 186,250000218,625
FRANF/07.ŻabnicowateVII19 428,23515 511,120079,841 942,824
FRANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ha i IV78,94037,205047,137,894
FRANF/8ABDE.ŻabnicowateVilla, VlIIb, VUId oraz Ville8 556,7186 560,858076,67855,672
FRANF/8C3411ŻabnicowateVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.157,77021,208036,715,777
FRARU/1/2.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II8,8890,00700,080,889
FRARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV7,7780,41605,350,778
FRARU/5 6 7.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII7,7780,13101,680,778
FRBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII3 966,7801 084,782027,35396,678
FRBSF/56712-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII3 134,4372 431,924077,59313,444
FRBSF/8910-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X32,2223,02309,383,222
FRCOD/07A.Dorsz atlantyckiVila1,1220,03903,480,112
FRCOD/07D.Dorsz atlantyckiVlld1 803,814278,879015,46180,381
FRCOD/7XAD34Dorsz atlantyckiVllb, Vile, VIIe-k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.13 456,3822 076,318060,07345,638
FRGFB/*567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII (warunek szczególny do GFB/89-)1,5840000,158
FRGFB/*89-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX (warunek szczególny do GFB/567-)37,57610,290027,383,758
FRGFB/1012-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów X i XII11,1000001,111
FRGFB/1234-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III i IV11,1001,309011,791,111
FRGFB/567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII790,137418,40810,29054,2679,014
FRGFB/89-Widłak białyWody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX19,96619,110095,690,856
FRGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI454,207333,762073,4845,421
FRHAD/07APlamiakVila94,9461,25301,329,495
FRHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru Ha1 413,967122,3090,1628,66141,397
FRHAD/5BC6APlamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i Via564,18362,099011,0156,418
FRHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV361,08000036,108
FRHAD/7X7A34PlamiakVIIb-k, VIII, IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.14 826,3774 677,595096,92148,782
FRHER/*04B.Śledź atlantyckiIVc, Vlld (warunek szczególny do HER/4CXB7D)8 620,500625,0007,25862,050
FRHER/4AB.Śledź atlantyckiwody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 5 3°

30'N

20 364,726020 356,22799,968,499
FRHER/4CXB7DŚledź atlantyckiIVc, Vlld14 488,79713 833,239625,00099,7930,558
FRHER/5B6ANBŚledź atlantyckiwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN22,8180002,282
FRHER/7G-KŚledź atlantyckiVllg, Vllh, VIIj i Vllk599,95000059,995
FRHKE/*57-14Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV (warunek szczególny do HKE/8ABDE).7 025,1002 094,372029,81702,510
FRHKE/*8ABDEMorszczuk europejskiVilla, VlIIb, VUId oraz Ville (warunek szczególny do HKE/571214)3 167,200000316,720
FRHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów Ha i IV2 590,8132 152,577083,09259,081
FRHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV27 505,11023 573,508085,712 750,511
FRHKE/8ABDE.Morszczuk europejskiVilla, VlIIb, VUId oraz Ville29 766,56916 543,3082 094,37262,612 976,657
FRHKE/8C3411Morszczuk europejskiVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1751,842233,154031,0175,184
FRJAX/*08C2Ostroboki i powiązane przyłowyVille (warunek szczególny do JAX/2A-14)2 238,550000223,855
FRJAX/MBC7DOstroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IVb, IVc oraz Vlld (warunek szczególny do JAX/2A-14)430,15500043,016
FRJAX/08C.OstrobokiVille292,3812,78800,9529,238
FRJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV8 467,8323 391,753674,15348,02846,783
FRLEZ/07.SmukliceVII7 390,9243 732,010408,98556,03739,092
FRLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów Ha i IV46,77514,788031,614,678
FRLEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; VI; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV2 514,716188,80107,51251,472
FRLEZ/8ABDE.SmukliceVilla, VHIb, VUId oraz Ville1 423,8551 123,495078,90142,386
FRLEZ/8C3411SmukliceVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.167,2522,53503,776,725
FRLIN/1/2.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II8,9295,972066,880,893
FRLIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV3 756,5771 870,324049,79375,658
FRMAC/*08B.MakrelaVlIIb (warunek szczególny do MAC/8C3411)21,2000002,120
FRMAC/*3A4BCMakrelaIlia oraz IVbc (warunek szczególny do MAC/2A34.)1 516,750000151,675
FRMAC/MA-ENMakrelawody Unii obszaru Ha; wody Unii i wody Norwegii obszaru IVa (warunek szczególny do MAC/2CX14-)11 038,7501 526,852013,831 103,875
FRMAC/*8ABD.MakrelaVilla, VlIIb oraz VUId (warunek szczególny do MAC/8C3411)97,9750009,798
FRMAC/2A34.MakrelaIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-322 164,7951 921,055088,74216,480
FRMAC/2CX14-MakrelaVI, VII, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów Ha, XII oraz XIV22 062,05016 458,3851 526,85281,522 206,205
FRMAC/8C3411MakrelaVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1259,437105,459040,6525,944
FRNEP/*07U16Homarzecjednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES VII (warunek szczególny do NEP/07.)0,6000000,060
FRNEP/07HomarzecVII6 226,346510,47508,20622,635
FRNEP/08C.HomarzecVille12,2350,93107,611,224
FRNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów Ha i IV23,9710002,397
FRNEP/5BC6.HomarzecVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb146,88800014,689
FRNEP/8ABDE.HomarzecVilla, VlIIb, VUId oraz Ville4 317,5464 144,563095,99172,983
FROTH/*07D.Kaprosz i witlinekVlld (warunek szczególny do JAX/07D)13,0050001,301
FROTH/*08C2Kaprosz i witlinekVille (warunek szczególny do JAX/*08C2)115,08300011,508
FROTH/*2A-14Kaprosz, witlinek i makrelawody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV (warunek szczególny do JAX/2A-14).230,15500023,016
FROTH/*2AC4CZimnica i witlinekWody Unii obszarów Ha i IV (warunek szczególny do SPR/2AC4-C).58,3380005,834
FRPLE/07A.GładzicaVila13,3600,00900,071,336
FRPLE/2A3AX4GładzicaIV; wody Unii obszaru Ha; część obszaru Ilia poza cieśninami Skagerrak i Kattegat1 571,420169,069010,76157,142
FRPLE/7DE.GładzicaVlld i Vile7 290,6721 761,246024,16729,067
FRPLE/7FG.GładzicaVllf oraz Vllg118,884107,918090,7810,966
FRPLE/7HJK.GładzicaVllh, VIIj oraz Vllk63,17445,377071,836,317
FRPOK/2A34.CzarniakIlla oraz IV; wody Unii obszarów Ila, Illb, IIIc oraz podrejony 22-3211 412,21811 092,127097,20320,091
FRPOK/5 6-14CzarniakVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII i XIV3 091,3622 374,600076,81309,136
FRRTX/*5B67-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII (warunek szczególny do RTX/8X14-)12,1100001,211
FRRTX/*8X14-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV (warunek szczególny do RTX/5B67-).368,82000036,882
FRRTX/5B67-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII3 688,2000438,30311,88368,820
FRRTX/8X14-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII i XIV121,10000,5170,4312,110
FRSOL/07D.SolaVIId2 125,4361 336,935062,90212,544
FRSOL/07ESolaVile339,538245,060072,1733,954
FRSOL/24-C.Solawody Unii obszarów II oraz IV544,859362,089066,4654,486
FRSOL/7FG.SolaVIIf oraz VIIg73,79971,514096,902,285
FRSOL/7HJK.SolaVllh, VIIj oraz Vllk113,39776,921067,8311,340
FRSOL/8AB.SolaVilla oraz VHIb3 168,5603 054,191096,39114,369
FRSPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa i IV2 906,9000,55000,02290,690
FRUSK/04-C.Brosmawody Unii obszaru IV48,8884,51309,234,889
FRUSK/1214EIBrosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II i XIV6,7042,295034,250,670
FRUSK/567EI.Brosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII610,505194,893031,9261,051
FRWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV14 893,70910 155,970068,191 489,371
FRWHG/07A.WitlinekVila3,2130,04801,500,321
FRWHG/56-14WitlinekVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV7,1294,698065,890,713
FRWHG/7X7A-CWitlinekVllb, Vile, Vlld, Vile, Vllf, Vllg, Vllh, VIIj i Vllk13 959,4499 064,522064,931 395,945
IEANF/07.ŻabnicowateVII3 812,1173 730,886097,8781,231
IEARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV4,7080000,471
IEARU/5 6 7.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII305,00900030,501
IEBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII14,4600001,446
IEBSF/56712-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII1,1300000,113
IECOD/07ADorsz atlantyckiVila102,654101,892099,260,762
IECOD/7XAD34Dorsz atlantyckiVllb, Vile, VIIe-k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1979,458881,453089,9997,946
IEGFB/567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII67,52713,305019,706,753
IEGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI2,8100000,281
IEHAD/0 7APlamiakVila718,876647,222090,0371,654
IEHAD/5BC6APlamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i Via1 153,1491 034,274089,69115,315
IEHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV370,443362,056097,748,387
IEHAD/7X7A34PlamiakVIIb-k, VIII, IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.11 799,2451 784,820099,2014,425
IEHER/O 7A/MMŚledź atlantyckiVila191,120142,689074,6619,112
IEHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów I oraz II2 095,4572 048,141097,7447,316
IEHER/5B6ANBŚledź atlantyckiwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN1 078,680677,310062,79107,868
IEHER/7G-KŚledź atlantyckiVllg, Vllh, VIIj i Vllk17 350,75014 788,415085,231 735,075
IEHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV3 553,5963 551,7420,20099,951,854
IEJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV30 845,64827 543,319089,293 084,565
IELEZ/07.SmukliceVII3 335,4462 610,051078,25333,545
IELEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; VI; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV740,267681,784092,1058,483
IELIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV818,423755,178092,2763,245
IEMAC/2CX14-MakrelaVI, VII, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów Ha, XII oraz XIV77 399,96352 319,36624 437,06099,17643,537
IEMAC/*2AN-Makrelawody Norwegii obszaru Ha (warunek szczególny do MAC/ 2CX14.)6 895,400000689,540
IEMAC/MA-ENMakrelawody Unii obszaru Ha; wody Unii i Norwegii obszaru IVa; (warunek szczególny do MAC/2CX14)51 154,70024 437,060047,775 115,470
IEMAC/*FR02Makrelawody Wysp Owczych (warunek szczególny do MAC/ 2CX14.)6 042,000000604,200
IENEP/07HomarzecVII10 337,5298 393,4411 111,58091,95832,508
IENEP/*07U16Homarzecjednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES VII (warunek szczególny do NEP/07.)1 282,7731 111,580086,65128,277
IENEP/5BC6.HomarzecVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb244,517111,408045,5624,452
IEPLE/07A.GładzicaVila783,388613,906078,3778,339
IEPLE/7HJK.GładzicaVllh, VIIj oraz Vllk46,81034,207073,084,681
IEPOK/5 6-14CzarniakVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII i XIV187,995184,611098,203,384
IERTX/5B67-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII270,00000027,000
IERTX/8X14-Buławik siwy i buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII i XIV5,5000000,550
IESOL/7FG.SolaVIIf oraz VIIg23,00021,278092,511,722
IESOL/7HJK.SolaVllh, VIIj oraz Vllk117,98098,216083,2511,798
IEUSK/567EI.Brosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII57,8441,89103,275,784
IEWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV27 758,97927 657,544099,63101,435
IEWHG/07A.WitlinekVila56,81151,861091,294,950
IEWHG/56-14WitlinekVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV92,72486,560093,366,164
IEWHG/7X7A-CWitlinekVllb, Vile, Vlld, Vile, Vllf, Vllg, Vllh, VIIj i Vllk8 115,5607 748,739095,48366,821
LTHER/3D-R30Śledź atlantyckiwody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 326 549,61105 196,34479,34654,961
LTSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3211 715,984011 540,70298,50175,282
LVHER/O 3D.RGŚledź atlantyckiPodrejon 28.119 351,34019 077,824098,59273,516
LVSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3228 158,280028 103,46899,8154,812
NLANF/07.ŻabnicowateVII0,5030,408081,600,050
NLANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ila i IV91,01590,705099,650,310
NLARU/1/2.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II21,1110002,111
NLARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV37,30011,494030,823,730
NLARU/5 6 7.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII3 230,9122 413,567074,70323,091
NLBSF/56712-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII2,5001,213048,520,250
NLCOD/07D.Dorsz atlantyckiVlld51,49537,302072,435,150
NLCOD/7XAD34Dorsz atlantyckiVllb, Vile, VIIe-k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.11,6330,949058,220,163
NLGFB/567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII0,5390000,054
NLGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI16,0000,10800,681,600
NLHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru Ha386,116144,413037,4038,612
NLHAD/3A/BCDPlamiakIlia; wody Unii podrejonów 22-324,1242,238054,320,412
NLHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów I oraz II3 164,3822 666,973476,49199,3420,918
NLHER/4AB.Śledź atlantyckiwody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 5 3°

30'N

73 657,574073 435,67499,70221,900
NLHER/4CXB7DŚledź atlantyckiIVc, Vlld23 747,14514 189,8669 022,58897,75534,691
NLHER/5B6ANBŚledź atlantyckiwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN400,693361,791090,2938,902
NLHER/7G-KŚledź atlantyckiVllg, Vllh, VIIj i Vllk1 124,7971 014,755090,22110,042
NLHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów IIa i IV64,13752,381081,676,414
NLHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV807,372730,256090,4577,116
NLHKE/8ABDE.Morszczuk europejskiVilla, VlIIb, VUId oraz Ville27,8100002,781
NLJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV40 649,15323 325,4702 710,67264,054 064,915
NLLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów Ha i IV11,9981,674013,951,200
NLLIN/04-C.Molwawody Unii obszaru IV0,5560,057010,180,056
NLMAC/2A34.MakrelaIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-325 079,0083 871,9791 181,07399,4925,956
NLMAC/2CX14-MakrelaVI, VII, Villa, VlIIb, VUId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów Ha, XII oraz XIV31 940,01317 259,98212 474,92293,102 205,109
NLMAC/8C3411MakrelaVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1202,10200020,210
NLNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów Ha i IV1 807,6891 457,785080,64180,769
NLPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak1 762,0001 482,449084,13176,200
NLPLE/07A.GładzicaVila9,4900000,949
NLPLE/2A3AX4GładzicaIV; wody Unii obszaru Ha; część obszaru Ilia poza cieśninami Skagerrak i Kattegat62 766,99931 854,508050,756 276,700
NLPLE/7DE.GładzicaVlld i Vile82,00057,347069,948,200
NLPLE/7HJK.GładzicaVllh, VIIj oraz Vllk2,0000000,200
NLPRA/2AC4-CKrewetka północnawody Unii obszarów IIa i IV52,2190005,222
NLSOL/24-C.Solawody Unii obszarów II oraz IV10 465,5219 395,404089,771 046,552
NLSOL/3A/BCDSolaIlia; wody Unii podrejonów 22-3219,70415,780080,101,970
NLSOL/7HJK.SolaVllh, VIIj oraz Vllk5,3690000,537
NLSPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów Ha i IV1 994,3311 789,062089,71199,433
NLWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, IL HL IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV58 287,63152 824,7375 215,93899,58246,956
NLWHG/7X7A-CWitlinekVllb, Vile, Vlld, Vile, Vllf, Vllg, Vllh, VIIj i Vllk624,849583,315093,3541,534
PLHER/3D-R30Śledź atlantyckiwody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3249 717,316041 211,42882,894 971,732
PLPLE/3BCD-CGładzicawody Unii podrejonów 22-32355,0000157,21844,2935,500
PLSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3261 341,689060 046,79297,891 294,897
PTALF/3X14-Beryksywody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV202,832202,206099,690,626
PTANF/8C3411ŻabnicowateVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1679,527674,684099,294,843
PTBSF/8910-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X4 053,3752 471,431060,97405,338
PTGFB/1012-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów X i XII49,90011,609023,264,990
PTGFB/89-Widłak białyWody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX13,30013,206099,290,094
PTHKE/8C3411Morszczuk europejskiVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.13 654,1052 396,605065,59365,411
PTJAX/08C.OstrobokiVille1 546,307000154,631
PTJAX/09.OstrobokiIX55 492,46427 535,3891 338,79052,035 549,246
PTJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV17,7900,38102,141,779
PTLEZ/8C3411SmukliceVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1104,795101,395096,753,400
PTLIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV7,6600,00500,070,766
PTSBR/09-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszaru IX76,13476,107099,970,027
PTSBR/10-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszaru X584,968550,506094,1134,462
PTWHB/8C3411BłękitekVille, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.16 690,3503 456,923051,67669,035
SEANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ha i IV10,9700,44104,021,097
SEARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV38,8500,51701,333,885
SEHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru Ha263,07910,51003,9926,308
SEHAD/3A/BCDPlamiakIlia; wody Unii podrejonów 22-32397,900129,509032,5539,790
SEHER/O ЗAŚledź atlantyckiIlia28 081,93318 563,8068 445,32596,181 072,802
SEHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów I oraz II7,1000000,710
SEHER/30/31.Śledź atlantyckiPodrejony 30-3128 910,750022 160,51876,652 891,075
SEHER/3D-R30Śledź atlantyckiwody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3258 883,660056 906,95496,641 976,706
SEHER/4AB.Śledź atlantyckiwody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 5 3°

30'N

7 262,10607 261,46599,990,641
SEHKE/3A/BCDMorszczuk europejskiIlia; wody Unii podrejonów 22-32254,57849,518019,4525,458
SEJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV35,9020003,590
SELIN/04-C.Molwawody Unii obszaru IV1,1110,374033,690,111
SELIN/3A/BCDMolwaIlia; wody Unii obszaru Illbcd19,23718,078093,961,159
SEMAC/2A34.MakrelaIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-323 790,9321 510,2632 278,08199,932,588
SENEP/ЗA/BCDHomarzecIlia; wody Unii podrejonów 22-323 047,5381 369,226044,93304,754
SEPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak491,000211,815043,1449,100
SEPLE/3BCD-CGładzicawody Unii podrejonów 22-3257,360043,37775,625,736
SEPOK/2A34.CzarniakIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-32349,332320,064091,6229,268
SEPRA/03AKrewetka północnaIlia2 087,3781 789,946085,75208,738
SEPRA/2AC4-CKrewetka północnawody Unii obszarów Ha i IV81,1310008,113
SESOL/3A/BCDSolaIlia; wody Unii podrejonów 22-3222,80415,410067,592,280
SESPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów Ha i IV14 240,41312 552,916088,151 424,041
SESPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3242 163,942042 163,8571000,085
SEUSK/04-C.Brosmawody Unii obszaru IV6,6670,01500,220,667
SEUSK/3A/BCDBrosmaIlia; wody Unii podrejonów 22-327,7770,818010,510,778
SEWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV138,441123,984089,5613,844
UKALF/3X14-Beryksywody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV1,1010,959087,180,110
UKANF/07.ŻabnicowateVII8 025,0347 360,43295,70392,91568,899
UKANF/2AC4-CŻabnicowatewody Unii obszarów Ha i IV9 797,9639 392,306296,20098,88109,457
UKARU/1/2.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II43,3340004,333
UKARU/34-CArgentyna wielkawody Unii obszarów III i IV17,7800001,778
UKARU/5 6 7.Argentyna wielkawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII265,29600026,530
UKBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII979,254274,955028,0897,925
UKBSF/56712-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII193,87295,670049,3519,387
UKCOD/07ADorsz atlantyckiVila37,43835,578095,031,860
UKCOD/07D.Dorsz atlantyckiVlld186,791101,389054,2818,679
UKCOD/7XAD34Dorsz atlantyckiVllb, Vile, VIIe-k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1494,894365,166073,7949,489
UKGFB/567-Widłak białywody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII979,679102,640010,4897,968
UKGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów Ha i IV; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i VI973,866498,005051,1497,387
UKHAD/0 7APlamiakVila895,028824,703092,1470,325
UKHAD/2AC4.PlamiakIV; wody Unii obszaru Ha44 463,69920 552,9915 866,09659,424 446,370
UKHAD/5BC6APlamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb i Via5 076,9203 100,594061,07507,692
UKHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV2 560,5812 159,979084,36256,058
UKHAD/7X7A34PlamiakVIIb-k, VIII, IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1747,681691,950092,5555,731
UKHER/O 7A/MMŚledź atlantyckiVila4 432,2714 244,745095,77187,526
UKHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów I oraz II4 061,2534 030,984099,2530,269
UKHER/4CXB7DŚledź atlantyckiIVc, Vlld6 373,8313 656,5802 650,10098,9567,151
UKHER/5B6ANBŚledź atlantyckiwody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN4 058,1023 254,256080,19405,810
UKHER/7G-KŚledź atlantyckiVllg, Vllh, VIIj i Vllk625,000559,288089,4962,500
UKHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów IIa i IV5 317,3875 052,298095,01265,089
UKHKE/571214Morszczuk europejskiVI oraz VII; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV8 023,4727 276,5410,82590,70746,106
UKJAX/2A-14Ostroboki i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, Villa, VHIb, VHId oraz Ville; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV8 077,2171 812,5669,20022,55807,722
UKLEZ/07.SmukliceVII3 549,5592 836,468079,91354,956
UKLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów Ha i IV2 726,8541 275,606046,78272,685
UKLEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; VI; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV1 772,459810,197045,71177,246
UKLIN/04-C.Molwawody Unii obszaru IV2 514,6372 426,024096,4888,613
UKLIN/1/2.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I i II8,8893,294037,050,889
UKLIN/3A/BCDMolwaIlia; wody Unii obszaru Illbcd0,2500000,025
UKLIN/6X14.Molwawody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV3 895,8122 767,206071,03389,581
UKMAC/2A34.MakrelaIlia oraz IV; wody Unii obszarów IIa, Illb, IIIc oraz podrejony 22-328 548,9588 158,138337,89299,3852,928
UKNEP/07HomarzecVII8 901,5547 104,602280,16682,96890,155
UKNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów Ha i IV10 801,2999 444,267087,441 080,130
UKNEP/5BC6.HomarzecVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb17 636,22814 639,0971 001,34183,011 763,623
UKPLE/07A.GładzicaVila295,61955,528018,7829,562
UKPLE/2A3AX4GładzicaIV; wody Unii obszaru Ha; część obszaru Ilia poza cieśninami Skagerrak i Kattegat27 552,22817 732,034067,992 755,223
UKPLE/7DE.GładzicaVlld i Vile3 102,9582 222,660071,63310,296
UKPLE/7FG.GładzicaVllf oraz Vllg30,13326,662088,493,013
UKPLE/7HJK.GładzicaVllh, VIIj oraz Vllk16,68915,141090,721,548
UKPOK/2A34.CzarniakIlla oraz IV; wody Unii obszarów Ila, Illb, IIIc oraz podrejony 22-328 710,2248 574,199098,44136,025
UKPOK/5 6-14CzarniakVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII i XIV2 838,9282 769,953097,5768,975
UKPRA/2AC4-CKrewetka północnawody Unii obszarów Ha i IV564,61100056,461
UKRTX/5B67-Buławik czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII216,40005,4552,5221,640
UKSOL/07D.SolaVlld476,158391,327082,1847,616
UKSOL/07ESolaVile646,087621,561096,2024,526
UKSOL/24-C.Solawody Unii obszarów II oraz IV783,292705,362090,0577,93
UKSOL/7FG.SolaVllf oraz Vllg179,041174,237097,324,804
UKSOL/7HJK.SolaVllh, VIIj oraz Vllk84,89063,030074,258,489
UKSPR/2AC4-CSzprot i powiązane przyłowywody Unii obszarów IIa i IV2 149,50022,75401,06214,950
UKUSK/04-C.Brosmawody Unii obszaru IV106,66541,026038,4610,667
UKUSK/1214EIBrosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II i XIV6,6030,965014,620,660
UKUSK/567EI.Brosmawody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII265,40551,535019,4226,541
UKWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, Villa, VlIIb, VUId, Ville, XII i XIV41 868,13538 270,215091,413 597,920
UKWHG/07A.WitlinekVila23,1125,054021,872,311
UKWHG/56-14WitlinekVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV122,328120,533098,531,795
UKWHG/7X7 A-CWitlinekVllb, Vile, Vlld, Vile, Vllf, Vllg, Vllh, VIIj i Vllk1 501,6201 139,087075,86150,162
(1) Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów po uwzględnieniu wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), transferów kwot z 2015 r. na 2016 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3), z art. 5a rozporządzenia Rady (UE) nr 1221/2014 (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 16), z art. 18a rozporządzenia Rady (UE) 2015/104 (Dz.U. L 22 z 28.1.2015, s. 1), z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(2) Szczególne warunki ustanowione w załącznikach do odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów.

1 Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1367/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. ustalające na lata 2015 i 2016 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2072 z dnia 17 listopada 2015 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1221/2014 i (UE) 2015/104 (Dz.U L 302 z 19.11.2015, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/72 z dnia 22 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz - w odniesieniu do unijnych statków rybackich - w niektórych wodach nienależących do Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 (Dz.U. L 22 z 28.1.2016, s. 1).
5 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/73 z dnia 18 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 16 z 23.1.2016, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2285 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustanawiające na lata 2017 i 2018 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U L 344 z 17.12.2016, s. 32).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2372 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 26).
9 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/127 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2017, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.