Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.148.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 1

(2014/C 148/02)

(Dz.U.UE C z dnia 16 maja 2014 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.